Hotărârea nr. 207/2015

Hotarirea 207 - 28 octombrie 2015 - aprobare PUD Construire Birouri Hodorogea si Burlanescu

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


www.primarHOTĂRÂREA NR.207

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54Ași nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlânescu Ana - Luiza

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consiliri în funcție;

Luând în discuție raportul nr.38289 din 22.10.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.266 din 10.06.2015 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și ținând cont că au fost obținute, în vederea aprobării, avizele prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.325/5991 din 17.03.2015;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decîzională în administrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), litc), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B", investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, cu respectarea următoarelor condiții:

  • - extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să fie realizate pe cheltuiala investitorilor, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de avizatori;

  • - nu vor fi afectate locurile de parcare existente, amenajate pe domeniul public, care deservesc locatarii blocurilor din zonă ;

  • - organizarea de șantier pentru realizarea obiectivului se va amenaja strict la limita proprietății investitorilor.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, aprobată conform alin.(1) este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

  • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Spațiu Birouri P+2E+3E retras, Calea lui Traian Sud, nr.54A și nr.54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru și Hodorogea Maria și Burlănescu Marius Adrian și Burlănescu Ana - Luiza, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanim.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

-Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEpiNJ^, Ninel Eusebiu VEȚf®§u5uS

// w

/Z i* \i    )iv l><

/u *^A v         J /■'*'«//

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, j jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015
Red. T.C - 1 ex.

S.A.P.L.