Hotărârea nr. 206/2015

Hotarirea 206 - 28 octombrie 2015 - rectificare buget la unitatile de invatamant preuniversitar de stat

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.206 privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.271070 din 21.10.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, cu o valoare totală de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând, prin rectificări bugetare ulterioare, la valoarea de 4.380.000 lei:

Văzând adresele venite din partea unor unități de învățământ, respectiv Școala gimnazială Take lonescu, Școala gimnazială nr.4, Școala gimnazială Anton Pann, prin care acestea au solicitat majorarea bugetului cu sumele reprezentând contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 65.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.445.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

  • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico-Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDWJĂ^ Ninel-Eusebiu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARwlUNICIPlUj jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015

Red. O.M.S- 1 ex.

S.A.P.L.

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexanr.1 la HCL nr<:2.'Șfe.      ./P.20/3"p. PRIMAR//* vii

Gigi


VENITURI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITATILOk DE INVATAMANT PE ANUL 2015


lei

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2015

TOTAL VENITURI

SOLD LA

31.12.2014

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si Cantine

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetici

600,000.00

23,459.00

576,541.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

690,000.00

269.00

70,000.00

619,731.00

CNI Materi Basarab

190,000.00

8,881.00

181,119.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

38,576.00

274,424.00

Liceul Tehnologic Oltchîm

116,000.00

267.00

115,733.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

10,000.00

4,367.00

5,633.00

Liceul Antim IvîreanUl

943,000.00

353,271.00

417,669.00

172,060.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

80,000.00

6,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

38,500.00

3,323.00

35,177.00

Liceul Tehnologic CptPleșoianu

27,000.00

24,016.00

1,434.00

1,550.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

73,040.00

251,960.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

8,835.00

169,165.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

127,000.00

28,804.00

98,196.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

21,026.00

208,974.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

11,905.00

176,095.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,445,000.00

600,039.00

489,103.00

.35,177.00

L_*----

1,925,572.00

6,000.00

0.00

1,389,109.00

VICEPRIMAR, Ec. Vasile CocoșBkECUTIV, îepadat


SEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa ColțosSecretar

Jr. Ion Didoiu


MUNICIPIUL RM.VALCEA


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATANIANT

PE ANUL 2015

lei

DENUMIREA UNITAT1I

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI

|

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Safran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

306,000.00

7,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

10,000.00

10,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

669,000.00

4,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

178,000.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

127,000.00

127,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

230,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

188,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

|TOTAL INVATAMANT

4,445,000.00

296,100.00

4,137,900.00

11,000.00