Hotărârea nr. 204/2015

Hotarirea 204 - 28 octombrie 2015 - constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al lui Voicu Marius Iulian

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.204

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul constatator nr.37895 din data de 20.10.2015, întocmit ca urmare a faptului că domnul Voicu Marius Iulian - consilier local în cadrul Consiliului Local, și-a dat demisia din această calitate, fapt comunicat prin cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr.36092 din 06.10.2015, motiv pentru care urmează să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian și să se declare vacant postul de consilier local ocupat de acesta; raportul susmenționat a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 12, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.9, alin.(2), lit.a) și alin.(3), coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și competările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian, ca urmare a demisiei sale din această calitate.

  • (2) Urmare a prevederilor alin.(1), se declară vacant locul de consilier local, ocupat până la acestă dată de domnul Voicu Marius Iulian.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Serviciului Achiziții Publice;

  • - d-lui Voicu Marius Iulian.


    PREȘEDINTE DE Ș Ninel-Eusebii|CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015