Hotărârea nr. 203/2015

Hotarirea 203 - 30 septembrie 2015 - prelungire contract inchiriere Baza de Agrement Ostroveni - Magic Tic Tac

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.203

privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 in funcție;

Luând în discuție Raportul nr.34937 din 29.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea, până la data organizării unei noi licitații având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, dar nu mai târziu de 30.04.2016, a contractului încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L ce are ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură șî nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/2006, modificată prin Hotărârea nr.30/2008, prin care s-a aprobat închirierea unitară, prin licitație publică a tuturor obiectivelor necesare desfășurării activităților comerciale specifice, situate în incinta Bazei de Agrement Ostroveni, în urma licitației fiind declarată câștigătoare S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., încheindu-se, în acest sens, contractul de inchiriere nr. 13220/27.03.2008 ; ulterior, în baza hotărârilor Consiliului Local, perioada de închiriere a fost prelungită, prin acte adiționale succesive până la data de 30.09.2015;

în aplicarea art.2 din contractul de închiriere susamintit și ținând seama de adresa nr.625 din 14.09.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.32886/14.09.2015, prin care S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L a solicitat prelungirea contractului de închiriere până la data de 30.09.2016;

Luând în considerare prevederile art.14 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art1.(1) Contractul încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement, se prelungește până la data organizării unei noi licitații având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, dar nu mai târziu de 30.04.2016.

 • (2) Prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu SC MAGIC TIC TAC SRL, se va face prin act adițional, care va cuprinde în mod obligatoriu clauze privind obligația locatarului de a executa în perioada de extrasezon lucrări de reparații, igienizare, întreținere în bună stare a bunurilor ce fac obiectul închirierii, de a asigura paza acestora și de a achita contravaloarea serviciilor de utilități publice.

Art.2. Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, să semneze actul adițional la contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, în termenii stabiliți conform art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public;

 • - S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, } MariusIulianVOICU .

  < V B * I

  Red. T.C. - 1 ex.

  S.A.P.L.

  ^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  *\     SECRETAR MUNICIPIU,     I

  ]          jurist Ion DIDOIU       /

  M            7

  Iii                    ^7

  /o/

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015