Hotărârea nr. 202/2015

Hotarirea 202 - 30 septembrie 2015 - desemnare reprezentanti CL la unitati de invatamant

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

Ti tiwww.priniariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.202

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Ramnicu Valcea pentru anul școlar 2015-2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.34672 din 25.09.2015, întocmit de către Serviciul Administrație Publica Locala, Reglementari, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliile de administrație ale unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Ramnicu Valcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere propunerile formulate cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliile de administrație ;

Ținând seama de adresa nr. 3966/15.09.2015 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a comunicat numărul consilierilor locali ce fac parte din consiliul de administrație al fiecărei unitati de invatamant cu personalitate juridica din municipiu;

în temeiul prevederilor art. 96 alin. (1), (2) lit. a), b), c), (5) si (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (2) lit.a) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotriva” si 0 “abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul școlar 2015-2016, se desemnează reprezentantii Consiliului Local in consiliile de administrație ale unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Ramnicu Valcea, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei hotarari, orice prevederi contrare isi

inceteaza aplicabilitatea. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică in copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Resurse Umane; - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea; - Unităților de invatamant nominalizate in anexa;                 f

- Persoanelor nominal^(®lț^nexa.                          (

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, J  Ț^X^/vAțONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Manus Iulian


'                           SECRETAR MUNICIPIU, /

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015


reprezentantii consiliului local al municipiului ramnicu valcea in consiliile de ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Structura arondata (AR)

Reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de administrație

1.

Liceul Tehnologic Henri Coanda str.Henri Coandă, nr.23/ liceal, professional, postliceal

 • 1 . Boban Liviu

 • 2 .Nuica lonut Eduard

2.

Colegiul National Mircea cel Batran str.Carol 1, nr.41 / primar, gimnazial, liceal - 13membri CA

 • 1. Mihailescu Gheorghe

 • 2, Vetealeanu Ninel Eusebiu

 • 3, Craciunescu Grigore

3.

Colegiul National Alexandru Lahovari Calea lui Traian, nr.138 A / gimnazial, liceal

 • 1. Amza Valeru

 • 2. Persu Mihai

 • 3. lonita Gheorghe

4.

Liceul Tehnologic Ferdinand 1, Aleea Teilor, nr.l /liceal, professional/postliceal

l.lonita Gheorghe

5.

Școala gimnaziala nr. 13

Str. Nichita Stanescu, nr. 2/ preșcolar, primar/gimnazial

Grădiniță cu program normal nr. 6, str. Marin Sorescu nr. 3A Grădiniță cu program prelungit nr. 14, str. Nicolae lorga nr. 20

Grădiniță cu program prelungit nr. 3, str. Ostroveni nr. 2/prescolar

l.Dobrete Adina

 • 2 .Pruteanu Costel Bogdan

 • 3 .Musat Constantin

6.

Colegiul Național de Informatica « Matei Basarab »

str.Henri Coandă, nr.21 / preșcolar, primar, gimnazial, liceal

Grădiniță cu program prelungit Nord 2, str.

Constantin Brancusi, nr. 7

l.Olteanu Marin

 • 2 .Preda Maria Carmen

 • 3 .Dobrete Adina

7.

Liceul de Arte “Victor Giuleanu",

Str. Popa Șapca nr. 7 / primar, gimnazial/liceal

l.Musat Constantin

8.

Școala gimnaziala "Take lonescu", Calea lui Traian, nr.128 / preșcolar, primar, gimnazial

Grădiniță cu program prelungit "Cozia", str. Regi na

Maria, nr.14

Grădiniță cu program normal "Micul Prinț", str. G-ral Praporgescu nr. 3

Grădiniță cu program normal "Toți Sfinții", str, G-ral Praporgescu nr. 9

l.Amza Valeru

 • 2 .Pruteanu Costel Bogdan

 • 3 .Constantinescu Cosmin Dragos

9.

Școala gimnaziala nr. 4,

Calea lui Traian nr. 97 / preșcolar, primar, gimnazial

Grădiniță cu program normal Copacelu", str. Copacelu, nr. 182

l.Olteanu Marin

2.Veteleanu Ninel Eusebiu

3. Constantinescu Cosmin Dragos

Grădiniță cu program prelungit "Dumbrava minunata", Calea lui Traian, nr. 85

Grădiniță cu program normal" Lizuca", Calea lui Traian nr. 96

10.

Școala gimnaziala nr. 5, bdul. Tudor Vladimirescu nr. 27 / preșcolar, primar, gimnazial

Școala gimnaziala "Goranu', str. Straubing nr. 39

l.Mihailescu Gheorghe

2.Bobeanu Maria

3.Pandurasu Adrian Iulian

Grădiniță cu program normal "Lespezi", str. Lespezi

Grădiniță cu program normal "Goranu", str. Goranu nr, 20G

Grădiniță cu program prelungit" Nicole Balcescu", str. Nicolae Balcescu nr. 30

Grădiniță cu program normal nr. 2, bdul. Tudor Vladimirescu nr. 27

11.

Școala gimnaziala "l.Gh.Duca",

str. Marasesti nr. 14 / preșcolar, primar, gimnazial

Grădiniță cu program prelungit "Traian", str. Grigore Procopiu nr. 8

l.Boban Liviu

2.Pruteanu Costel Bogdan

Grădiniță cu program normal nr. 16, str. Nicolae Titulescu nr. 11, bl. 85bis

12.

Colegiul de silvicultura si protecția mediului

Calea lui Traian, nr. 195-197 / liceal, professional, postliceal

1. Tardea Dumitru

Z.Mihailescu Gheorghe

13.

Colegiul Economic

Calea lui Traian nr. 9/ liceal, profesional

 • 1 . Dobrete Adina

 • 2 .Voicu Marius Iulian

14.

Colegiul Energetic

Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10/ gimnazial, liceal, 2rofessional, postliceal

 • 1 . Voicu Marius Iulian

 • 2 .Preda Maria Carmen

 • 3 .Nuica lonut Eduard

15.

Școala gimnaziala "Anton Pann"

Str. Lucian Blaga, nr. 3 / primar, gimnazial

Grădiniță cu program prelungit "Ostroveni 2", Aleea Zorelelor nr. 2

l.Costinescu Bogdan llie

2.Amza Valeru

3.Voicu Marius Iulian

16.

Școala gimnaziala "Colonie",

Str. Caporal Hanciu nr. 1 / preșcolar, primar, gimnazial

Grădiniță cu program normal "Colonie", str. Caporal Hanciu nr. 1

l.Preda Maria Carmen

Grădiniță cu program normal "Stolniceni" nr. 168

17.

Liceul tehnologic "General Magheru"

Calea lui Traian, nr. 43 / liceal, profesional, postliceal

l.Pandurasu Adrian Iulian

2.Costinescu Bogdan llie

18.

Liceul tehnologic "Oltchim"

Str. Nicoale Balcescu, nr. 26 / liceal, professional, postliceal

l.Musat Constantin

2.Voicu Marius Iulian

19.

Liceul Sanitar "Antim Ivi rea nu"

Str. Republicii, nr. 19 / preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal

Grădiniță cu program prelungit "Nord 1", str.

Rapsodiei nr. 9

Grădiniță cu program normal nr. 7, Calea lui Traian nr. 178

l.Persu Mihai

2.Bobeanu Maria

3.0lteanu Marin

20.

Liceul tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu"

Str. Gabriel Stoianovici, nr. 5 / preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal

Școala gimnaziala "Spiru Haret", str. Știrbei Vodă nr. 111

Grădiniță cu program normal nr. 5, str. Știrbei Vodă nr. 113

l.Boban Liviu

2.Craciunescu Grigore

3.Nuica lonut Eduard

21.

Școala gimnaziala nr. 10

Str. Luceafărului nr. 7 / primar, gimnazial

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1, Aleea Teilor nr. 5

l.Amza Valeru

2.Pruteanu Costel Bogdan

3. Voicu Marius Iulian

22.

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Nicolae"

str. Antim Ivireanu, nr. 17 / preșcolar, primar, gimnazial, liceal

Școala gimnaziala "Waldorf", Calea lui Traian nr. 170 Grădiniță cu program prelungit "Waldorf", Calea lui Traian nr. 170

l.Musat Constantin

2.Veteleanu Ninel Eusebiu

23.

Clubul Sportiv Școlar Str. Carol 1 nr. 45 bis

l.Gherghinaru Ion

24.

Școala PITICOT ACADEMY si Grădiniță cu program prelungit PITICOT

Str. Feteni nr. 8

l.Mihailescu Gheorghe

25.

Grădiniță cu program prelungit Happy Kids

str. Știrbei Vodă nr. 107

l.Tardea Dumitru