Hotărârea nr. 201/2015

Hotarirea 201 - 30 septembrie 2015 - aprobare Plan de ocupare functii publice

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.201

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcția Protecție Socială și Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.34001 din 23.09.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru : aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcția Protecție Socială și Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar, prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală, iar proiectul Planului se transmite spre avizare Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Luând în considerare faptul că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a avizat fără observații proiectul Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului, așa cum reiese din adresa nr.38266/2015, al Direcției Protecție Socială, așa cum reiese din adresa nr.37314/2015, iar al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum reiese din adresa nr.38392/2015;

în temeiul prevederilor art.23, alin.(2), lit.b), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 pentru aprobarea Instrucțiunilor de elaborare a Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în baza art.36, alin.(3), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru Direcția Protecție Socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM VALCEA

Aparat de specialitate al Primarului cod fiscal 2540813-HqL'W-,


STRUCTURA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA PE ANUL 2016

Denumirea funcției publice

Numai maxim de funcții publice

Număr de funcții publice ocupate

Număr de funcții publice vacante

Număr maxim de funcții publice care vor fi înființate

Număr maxim de fimcrii publice supuse reorganizării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Număr maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

l

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

7

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

2

2

arhitect sef

1

1

șef serviciu

16

14

2

2

șef birou

6

5

1

1

fi

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

4

3

1

l

consilier juridic clasai grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

5

1

3

I

consilier juridic clasa I grad profesional superior

10

10

3

3

consilier clasai grad profesional debutant

1

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

3

2

1

1

1

consilier clasa I grad profesional principal

4

3

1

1

1

1

1

consilier clasa I grad profesional superior

28

28

1

1

inspector clasa I grad profesional debutant

2

1

1

1

1

inspector clasa I grad profesional asistent

21

20

1

1

11

1

1

inspector clasa I grad profesional principal

30

25

5

11

11

11

5

inspector clasa I grad profesional superior

62

58

4

11

11

4

Total funcții publice clasa I

173 . .

156

17

28

28

28

17

referent de specialitate clasa H grad profesional asistent

-t

Denumirea funcției publice

Număr maxim de funcții publice

Număr de funcții publice ocupate

Număr de funcții publice vacante

Număr maxim de funcții publice care vor fi înființate

Numar maxim de funcții publice supuse reorganizării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării

Numar maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Numar maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa n grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

5

5

Total funcții publice clasa H

' 5

5 '

referent clasa IU grad profesional debutant

referent clasa HI grad profesional asistent

referent clasa HI grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

24

23

1

1

Total funcții publice clasa III

24

23

-1

1

Total funcții publice execuție

202

184

18

28

28

28

18

Total funcții publice

235

214

21

28

28

28

21

Nr.

Crt.

Funcții publice

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

-

maximiM funcții publice care vor fi înființate

k           ✓. ■’cy/

JSfJmâxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice supuse rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

secretar al județului

2

secretar al consiliului local

3

director general

4

director general adjunct

5

director in cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

6

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

7

director adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației

8

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

9

sef serviciu

3

3

10

sef birou

11

funcții publice de conducere specifice

12

Total categoria funcționari publici de conducere

5

4

1

1

13

auditor clasa I grad profesional asistent

14

auditor clasa I grad profesional principal

15

auditor clasa I grad profesional superior

16

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

17

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

18

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

19

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

20

consilier clasa I grad profesional debutant

21

consilier clasa I grad profesional asistent      _________

1

1

p.. PRIMAR,           X

VICEPRIMAR,             X

Gigilon MATElA-          \ \

»       ? l               1 ij

AZ aACX

LI l               .M 1

/v Isx         W

l j\

/ / >7                  ---

/ y                    f

Director executiv R.U. Ioana B^RLEANU

Pana O

Plan de ocupare Direcția de Protecție Sociala Rm.1


Mp

SMW iz


cfrn 3a «99

22

consilier clasa I grad profesional principal

1

1

1

23

consilier clasa I grad profesional superior

5

3

2

2

24

expert clasa I grad profesional debutant

25

expert clasa I grad profesional asistent

26

expert clasa I grad profesional principal

27

expert clasa I grad profesional superior

28

inspector clasa I grad profesional debutant

1

1

1

29

inspector clasa I grad profesional asistent

5

2

3

3

30

inspector clasa I grad profesional principal

10

4

6

1

6

31

inspector clasa I grad profesional superior

11

9

2

1

1

2

32

funcții publice specifice clasa I

33

alte funcții publice specifîce(manageri publici)

34

Total funcții publice clasa I

35

20

15

1

1

1

15

35

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

36

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

37

referent de specialitate clasa II grad profesional principa

38

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

39

funcții publice specifice clasa II

40

Total funcții publice clasa II

41

referent clasa III grad profesional debutant

42

referent clasa III grad profesional asistent

43

referent clasa III grad profesional principal

1

1

1

44

referent clasa HI grad profesional superior

1

1

45

funcții publice specifice clasa HI

46

Total funcții publice clasa III

2

1

1

1

47

Total funcții publice execuție

37

21

16

1

1

1

16

48

Total funcții publice

42

25 _

_J7

1

1

1

17Director executiv

Soc. Virginia Fulgescu^<^SOc7>^b.

o

* /          R n Compartiment Resurse-Umane

1 "d WWA /Sri     Ec. Romo Turu Z ""‘X

q            ,, In Mxi x)            Uuuuicdnu

Wtittt               A


PROIECT PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE AL A MUN. RM. VALCEA PENTRU ANUL 2016

SS^/Anexa nr. 3 'rfO- L Ufl, ALE          09*


Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infîintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări i

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

3

3

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier jundic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa I grad profesional principal

consilier clasa I grad profesional superior

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

1

1

inspector clasa I grad profesional superior

polițist local clasa I grad profesional asistent

2

2

polițist local clasa I grad profesional principal

13

11

2

2

polițist local clasa 1 grad profesional superior

2

2

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa 11 grad profesional debutant

asistent

referent de specialitate clasa 11 grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

4

4

1

1

polițist local clasa III grad profesional asistent

1

1

1

polițist local clasa III grad profesional principal

13

10

3

1

10

1

3

polițist local clasa III grad profesional superior

I 62

61

1

10

10

1

Total funcții publice execuție

101

95

6

12

12

12

6

Total functii publice ■■      f.

Oii®

1

12/77

■________________

k Bw®.’Director executiv, SâiaNicplae^» , {«[          q ]

<                     B                 întocmit,

* k          Zî(          1      Popescu Maria