Hotărârea nr. 200/2015

Hotarirea 200 - 30 septembrie 2015 - modificare organigrama si stat functii DADP

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


www.pnmariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.200

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public începând cu data de 01.10.2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.8693 din 25.09.2015, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale acestei direcții în vederea optimizării activității serviciului;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 octombrie 2015, se modifică structura Direcției Administrării Domeniului Public prin mutarea postului vacant de inspector de specialitate gradul IA, nivel studii superioare din cadrul Serviciului Reparații, întreținere Străzi, Marcaje în cadrul Serviciului Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene și transformarea acestuia în post de inspector specialitate gradul II, nivel studii superioare.

  • (2) Consecință a prevederilor alin.(1), structura de personal pentru cele două servicii sus menționate, va fi următoarea :

  • - Serviciului Reparații, întreținere Străzi, Marcaje - 29 de posturi (un post de conducere și 28 de posturi de execuție);

  • - Serviciul Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene - 16 posturi (un post de conducere și 15 posturi de execuție).

  • (3) Modificările prevăzute la alin.(1) și (2) se regăsesc în organigrama și statul de funcții ale Direcției Administratii Domeniului Public, anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

Direcției Administrării Domeniului Public

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Marius Iulian VOICU

ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI RIMNICU V1LCEA


^ORGANIGRAMA SI NUMĂRUL DE PERSONAL

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC


ANEXA NR.Z..LA H.C.L. NR.SERVICIUL


16/1


ILUMINAT PUBLIC;

SEMAFORIZARE; FÂNTÂNI ARTEZIENE


SERVICIUL


29/1


REPARAȚII, întreținere STRĂZI;


SERV1CIUL STAT1E ASFALTCOMP, BAZA AGREMENT 14/0


COMPARTIMENT

GRADINA 17/0

ZOOLOGICA


| LABORATOR 1/l>|
BADESCU DANIEL IO/
ANEXA NR.2
p.PRIMAR, IMAR

atei


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC RAMNTCU VALCEA 01.10.2015NR. CRT

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

Funcția contractuala

Treapta profeslonala/g rad

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

DIRECTOR GENERAL

1

director general

II

S

DIRECTOR

2

director

II

S

CONTABIL SEF

3

contabil sef

II

S

BIROU CONTABILITATE BUGET

4

sef birou

II

S

5

insp.spec.

IA

S

6

insp.spec.

IA

S

7-

insp.spec.

IA

S

8

referent

IA

M

9

referent

IA

M

BIROU FINANCIAR,CONTRACTE,SECRETARIAT, APROVIZIONARE

10

sef birou

II

S

11

insp.spec.

IA

S

12

insp.spec.

IA

S

13

insp.spec.

IA

S

14

referent

IA

M

15

insp.spec.

II

S

COMPARTIMENT JURIDIC

16

consilier juridic

IA

S

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

17

insp.spec.

I

S

18

referent

IA

M

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII AVIZARI,PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ;SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA;PROTECTIAMEDIULUI;PSI,ADMINISTRATIV,ASIGURAREA CALITATII

19

sef serviciu

II

S

20

insp.spec.

IA

S

21

insp.spec.

IA

S

22

insp.spec.

IA

S

23

insp.spec.

IA

S

24

insp.spec.

IA

S

25

îngrijitor

G

26

îngrijitor

G

SERVICIUL AUTO SI UTILAJE

27

sef serviciu

II

S

28

insp.spec.

I

S

29

șofer

I

G

30

mecanic utilaj

I

G

31

paznic

G

32

șofer

II

G

33

șofer

II

G

34

mecanic auto

I

G

35

șofer

l

G

36

șofer

II

G

37

paznic

G

38

șofer

I

G

39

tractorist

II

G

40

șofer

II

G

41

mecanic utilaj

III

G

42

șofer

II

G

43

electromecanic

I

G

44

mecanic utilaj

I

G

45

mecanic auto

I

G

46

mecanic utilaj

I

G

47

șofer

II

G

48

șofer

II

G

49

mecanic auto

I

G

50

șofer

II

G

51

mecanic utilaj

I

G

52

mecanic utilaj

El

G

53

sofer

II

G

54

sofer

I

G

55

I

tractorist

II

G

56

paznic

G

57

paznic

G

58

mecanic utilaj

II

G

59

șofer

1

G

SERVICIUL REPARAȚII ÎNTREȚINERE STRĂZI,MARCAJE

60

sef serviciu

II

S

61

referent

IA

SSD

62

referent

IA

SSD

63

tamplar

III

G

: 64

beton ist

II

G

65

necalificat

|

G

66

asfaltator

III

G

67

tamplar

III

G

68

zidar

II

G

69

tamplar

II

G

70

lacatus mecanic

III

G

71

necalificat

I

G

72

lacatus mecanic

III

G

7.3

lacatus mecanic

III

G

74:

asfaltator

I

G

75

constructor

III

G

76

dulgher

I

G

77

zidar

II

G

78

instalator

I

G

79

necalificat

I

G

80

lacatus mecanic

III

G

81

constructor

II

G

82

constructor

II

G

83

mecanic const

II

G

84

constructor

III

G

85

necalificat

I

G

86

dulgher

I

G

87

magaziner

M

88

muncitor necalificat

I

G

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC, SEMAFORIZARE, FÂNTÂNI ARTEZIENE

89

sef serviciu

II

S

90

insp.spec.

II

S

91

sef form.muncitori

II

G

92

sef form.muncitori

II

G

93

referent

IA

M

94

electrician

I

G

95

asfaltator

|

G

96

electrician

I

G

97

lacatus mecanic

I

G

98

electrician

I

G

99

instalator

I

G

100

lacatus mecanic

I

G

101

electrician

I

G

102

tinichigiu

I

G

103

electrician

I

G

104

betonist

I

G

SERVICIUL STATIE ASFALT

105

sef serviciu

II

S

106

paznic

G

107

electrician

1

G

108

lacatus mecanic

1

G

109

sudor

1

G

110

magaziner

M

111

fochist

1

G

11:2

lacatus mecanic

1

G

113

mecanic

II

G

114

prelucrător aschiere

III

G

115

paznic

G

116

paznic

G

117

zidar

II

G

118.

lacatus mecanic

III

G

119

lacatus mecanic

II

G

120

fochist

I

G

121

paznic

G

122

laborant

I

M/G

SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FARA STAPAN

123

sef serviciu

II

S

124

referent

IA

M

125

necalificat

I

G

126

necalificat

I

G

127

necalificat

I

G

128

necalificat

I

G

129

necalificat

I

G

130

necalificat

I

G

131

necalificat

I

G

132

necalificat

I

G

133

necalificat

I

G

134

necalificat

I

G

135_

necalificat

I

G

136_

necalificat

I

G

137

necalificat

I

G

138

necalificat

I

G

130

necalificat

l

G

140

......

necalificat

I

G

141

necalificat                |

G

COMPARTIMENT DEPOZIT DEȘEURI FETENI,RIURENI

142

necalificat

I

143

necalificat

I

144

necalificat

I

145

necalificat

I

COMPARTIMENT STATIE COMPOST

146

tamplar

II

M

147

necalificat

I

G

146

necalificât

I

G

149

necalificat

l

G

150

necalificat

I

G

COMPARTIMENT GRADINA ZOOLOGICA

151_

laborant

II

M

152

muncitor necalificat

I

G

153

referent

IA

M

154,

îngrijitor

G

155,

muncitor necalificat

I

G

156,

insp.spec

I

S

157

referent

IA

M

158

muncitor necalificat

l

G

159

muncitor necălificat

I

G

160

insp.spec.

II

S

16i

muncitor necalificat

I

G

162

casier

G

163

îngrijitor

G

164

îngrijitor

G

165

casier

G

166

îngrijitor

G

COMPARTIMENT BAZA DE AGREMENT

167

casier

G

168

zugrav-vopsitor

I

G

169

zugrav-vopsitor

I

G

170

casier

G

171

casier

G

172

dulgher

I

G

173

laborant

II

M

174-

muncitor necalificat

I

G

175.

muncitor necalificat

I

G

176

casier

G

177

muncitor necalificat

I

G

178

muncitor necalificat

I

G

179

muncitor necalificât

I

G

180

casier

G

Fu nctii/nr. posturi

Ocupate

nr. total personal contractual

180

nr.total funcții de conducere

11

nr.total funcții contractuale de execuție

169

nr.total funcții din instituție

180