Hotărârea nr. 20/2015

Hotarirea 20 - 11 februarie 2015 - aprobare buget Fond IID 2015

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 20

privind aprobarea bugetului Fondului IID

Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 februarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 209356 din 06.02.2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (HO) pe anul 2015 - Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2015 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, cu valoarea de 3.852.500,00 lei - la partea de venituri, 2.882.700,00 lei - la partea de cheltuieli și 969.800,00 lei - fond rezervă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Veniturile bugetului pentru Fondul IID, în valoare totală de 3.852.500,00 lei, provin din următoarele surse:

 • • 1.100.000,00 lei - impozit pe profit;

 • • 412.000,00 lei - redevență 2015;

 • • 1.357.300,00 lei - cotă IID de încasat;

 • • 980.571,03 lei - disponibil în cont din excedentul la 31.12.2014;

 • • 2.628,97 lei - dobândă de încasat pe disponibil.

 • (3) Resursele Fondului IID, în valoare totală de 3.852.500,00 lei, se repartizează pe cheltuieli, după cum urmează:

 • • 2.882.700,00 lei - cheltuieli privind plata serviciului datoriei publice;

 • • 969.800,00 lei - Fond rezervă.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea Apavil S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

 • - Societății APAVIL S.A.

9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE MIHĂILE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRCkLEGALITATE,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOI
Râmnicu Vâlcea, 11 februarie 2015

Municipiul Rm.Valcea


<              j-tCL 7^.


la HCLp. PRIMAR Vioeprimar Gigi Ion MATEI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL FONDULUI IID gestionat in afara bugetului local conform OUG 195/2005 prin contul R046TREZ6715076XXX003889 pentru anul 2015

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2015

Trimestrul 1

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL BUGET

3,852,600.00

1

Disponibil in sold

980,571.03

980,571.03

1,359,228.28

975,185.53

1,353,842.78

2

TOTAL VENITURI

2,871,928.97

378,657.25

1,067,307.25

378,657.25

1,067,307.22

3

Dobanda

31.11

2,628.97

657.25

657.25

657.26

667.22

4

Total diverse venituri

36.11

2,869,300.00

378,000.00

1,056,650.00

378,000.00

1,056,650.00

5

Impozit profit

36.11.50

1,100,000.00

275,000.00

275,000.00

275,000.00

275,000.00

6

Redeventa din contractul de concesiune a serviciului public

36.11.50

412,000.00

103,000.00

103,000.00

103,000.00

103,000.00

7

Cota IID de incasat

36.11.50

1,357,300.00

0.00

678,650.00

0.00

678,650.00

8

TOTAL CHELTUIELI

2,882,700.00

0.00

1,441,350.00

0.00

1,441,350.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

11

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

12

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02.02

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

13

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Active fixe

71.01

0.00

'o.oo

0.00

0.00

0.00

18

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

TITLUL XVI

81

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,860.00

20

Rambursare credit extern

81.01

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,850.00

21

Rambursare credit extern

81.01.05

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,850.00

22

REZERVE

91

969,800.00

1,359,228.28

976,186.63

1,363,842.78

969,800.00

23

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

969,800.00

1,359,228.28

975,185.53

1,353,842.78

969,800.00


RIMAR, CocosSEF SERVICIU CONTABILITATE SI BUGET,


Președinte de ședința. Gheorghe Mihailescu


Șeq jrJ.


Ec Narcis^jarffos

itar Municipiu, n Didoiu \