Hotărârea nr. 2/2015

hotarirea 2 - 20 ianuarie 2015 - inchiriere amplasamente martisor

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 2

privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal

ocazional „Mărțișor 2015" și a caietului de sarcini aferent

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1266 din 13.01.2015, întocmit de către Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali, prin care se propune aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2015”, precum și a caietului de sarcini aferent;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în ultimii ani solicitările venite din partea agenților economici și a persoanelor fizice de a desfășura activități de comerț stradal pentru vânzarea de mărțișoare au fost tot mai numeroase și în vederea menținerii unei atmosfere civilizate în cadrul acestei manifestări care angrenează un număr foarte mare de participanti, precum și pentru asigurarea unei transparențe în ceea ce privește centralizările solicitărilor, atribuirea amplasamentelor și a urmăririi desfășurării corecte a activităților comerciale;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2015”.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru atribuirea prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2015”, conform anexei la prezenta hotărâre. Caietul de sarcini cuprinde anexele nr. 1 - cerere tip, nr. 2 - 6 - planurile de situație a amplasamentelor și nr. 7 - modelul acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

 • - Serviciului Achiziții Publice.

fl'f-fc-y-fî lA-

vK'W-' ■ ;

CAIET DE SARCINI X&)S?

privind atribuirea prin licitație publica cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului in vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2015”

 • 1. Obiectul licitației

  • 1.1. Obiectul licitației îl constituie atribuirea unor suprafețe de teren, domeniu public, pentru desfășurarea comerțului stradal cu ocazia manifestărilor „Mărțișor 2015”. Amplasamentele ce urmează a fi închiriate sunt prezentate în planurile de situație anexate.

  • 1.2. Pe locurile atribuite se vor putea comercializa: mărțișoare, felicitări, flori, pachete cu cadouri. Florile se vor comercializa numai pe amplasamente marcate distinct în planul de situație din zona Centrală.

  • 1.3. Organizatorul licitației și a manifestărilor „Mărțișor 2015” este Municipiului Râmnicu-Vâlcea.

 • 2. Durata atribuirii amplasamentelor

  • 2.1. Perioada pentru care se atribuie locurile de vânzare a mărțișoarelor este 21.02.2015-08.03.2015.

  • 2.2. Atribuirea locurilor pe amplasamentele licitate se face, obligatoriu, pentru întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.

  • 2.3. Persoanei fizice/juridice nu i se restituie parte din prețul plătit pentru nefolosirea în totalitate a perioadei de comercializare.

  • 2.4. Suprafața unui amplasament va fi de 4,5 mp (1/2 cort), iar mobilierul impus este pavilion expozițional-cort tip „ibiza” dimensiune 3mx3m și va fi pus la dispoziția comercianților de către organizator.

 • 3. Elemente de preț

  • 3.1. Prețul de pornire a licitației este de:

 • 180 lei/amplasament/perioadă - în zona Centrală

 • 135 lei/amplasament/perioadă - în zonele Nord și Ostroveni.

 • 3.2. Pasul de licitație este de 5,0 lei/ pas.

 • 3.3. Prețul licitat la încheiere va fi cel puțin egal cu prețul de pornire a licitației.

 • 3.4. Prețul licitat pentru închirierea domeniului public în perioada 21.02.2015-08.03.2015, se achită, pe loc, în numerar, la data organizării licitației publice cu strigare.

 • 3.5. în cazul neachitării obligației de plată conform pct. 3.4. urmează să fie declarată câștigătoare oferta imediat următoare care se va achita pe loc, în numerar, de către ofertant.

 • 4. Obligațiile comerciantului

Ocupantul locului public are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile Regulamentului de autorizare a activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 104/2003, cu mdificările și completările ulterioare.

 • b) să respecte amplasamentul stabilit, suprafața închiriată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a incheiat acordul de funcționare.

 • c) să nu subînchirieze terenul/cortul în care funcționează.

 • d) să mențină curățenia pe amplasamentul închiriat și în zona din jur și să nu tulbure liniștea și ordinea publică.

 • e) să respecte regulile de comerț prevăzute de legislația în vigoare. Persoanele fizice au obligația declarării la ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, a veniturilor din activitatea comercială desfășurată.

 • f) să respecte prevederile legale rezultate din normativele de prevenire a incendiilor.

 • g) la expirarea termenului, să predea amplasamentul curat, nedeteriorat și mobilierul închiriat fără degradări (în cazul deteriorării/distrugerii comerciantul va suporta cheltuielile de înlocuire).

 • h) să elibereze imediat și necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate, în caz contrar amplasamentul va fi eliberat, pe cale administrativă, fără o altă Notificare, urmând ca locul eliberat să fie atribuit printr-o noua licitație.

 • 5. Obligațiile organizatorului

 • a) să pună la dispoziția comercianților spațiile adjudecate conform planurilor de situație anexate,

 • b) să asigure colectarea deșeurilor din vecinătatea locurilor de comercializare a mărțișoarelor,

 • c) să urmărească desfășurarea ordonată a activității de comercializare conform acordurilor pentru desfășurarea comerțului stradal cu ocazia manifestărilor „Mărțișor 2015”.

 • 6. Aspecte și condiții legate de participarea la licitație:

  • 6.1. Pot participa la licitație atât persoanele fizice cât și persoanele juridice/persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate declarat producția sau comerțul cu amănuntul de produse specifice acestui eveniment.

  • 6.2. Participanții la licitație au obligația să depună, cu 1 (una) zi înainte de desfășurarea licitației, la casieria Primăriei:

 • - o taxă de participare la licitație în valoare de 10 lei pentru fiecare amplasament solicitat.

 • - o garanție de participare, în valoare de 50 lei pentru fiecare amplasament solicitat.

Taxa de participare nu se restituie.

Garanția de participare se restituie:

 • - în termen de maxim 10 zile de la desfășurarea licitației, pentru cei care nu au adjudecat locuri la licitație,

 • - în termen de maxim 10 zile de la expirarea acordului pentru desfășurarea comerțului stradal cu ocazia manifestărilor „Mărțișor 2015”.

 • - pentru solicitanții care doresc restituirea garanției în cont bancar, termenul se reduce la 3 zile.

 • 6.3. Persoanele participante la licitație sunt obligate să dețină delegație din partea societății comerciale sau împuternicire din partea persoanei fizice autorizate, iar persoanele fizice participante, în nume propriu, să prezinte originalul și copia cărții de identitate.

 • 6.4. Persoanele participante la licitație trebuie să specifice în cererea tip, amplasamentul(ele), respectiv numărul de pe planul de situație a locului/locurilor pentru care se înscriu la licitație.

 • 6.5. Procedura licitației pentru adjudecarea locului poate avea loc doar cu condiția participării a minim 1 (unu) ofertant. în acest caz prețul pentru un loc este egal cu cel puțin prețul de pornire a licitației.

 • 6.6. Poate fi exclus de la procedura de atribuire a amplasamentelor orice ofertant care se află în una din situațiile:

 • - nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind participarea la licitație, respectiv, nu a achitat taxa și garanția de participare,

 • - înregistrează debite restante ia bugetul local al municipiului

 • - persoana juridică/persoana fizică autorizată nu are prevăzut în obiectul de activitate comerțul cu amănuntul al produselor specifice evenimentului.

 • 7. Documentele licitației:

  • 7.1. Documentele puse la dispoziția celor interesați în vederea participării la licitație:

 • - cererea tip (anexa nr. 1),

 • - caietul de sarcini,

 • - planurile de situație a amplasamentelor (anxele nr.2,3,4,5,6).

 • 7.2. Documentele care se depun obligatoriu în vederea participării la licitație:

 • - cerere tip pentru închiriere și participare la licitație

 • - cartea de identitate a persoanei fizice în original și copie (originalul documentului se va prezenta la licitație).

 • - certificatul de înregistrare al persoanei juridice/persoanei fizice autorizate sau certificatul constatator emis în temeiul art.171 alin.c) din Legea nr.359/2004, din care să rezulte obiectul de activitate.

 • - copia chitanței privind depunerea taxei de participare pentru fiecare loc pe amplasament.

 • - copia chitanței garanției de participare

 • - certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de Direcția Economico-Financiară a Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea.

 • 8. Stabilirea câștigătorului

  • 8.1. Comisia de licitație va examina documentația depusă și are dreptul de a o respinge în cazul în care nu se respecta cerințele caietului de sarcini.

  • 8.2. Câștigătorul stabilit de comisia de licitație va fi cel care oferă prețul cel mai mare și care achită, pe loc, în numerar, prețul licitat.

  • 8.3. Refuzul achitării prețului în urma adjudecării locului și a semnării acordului pentru desfășurarea comerțului stradal, duce la pierderea garanției de participare în valoare de 50 lei. Modelul acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal este prevăzut în anexa nr.7.

 • 9. Dispoziții finale

  • 9.1. înscrierea și participarea la licitație înseamnă însușirea și acceptarea prevederilor din documentația de licitație pusă la dispoziție de Primăria municipiului.

  • 9.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. Gheorghe MIHĂILEȘCU^


   SECRETAR MUNICIPIU, jurist^on DIDOILICERERE pentru participare la licitație „Mărțișor 2015”

Subsemnatul/a cu

domiciliul în localitatea str.

n r., bl.,sc., ap., C N P, reprezentant1 2 al S.C./I.I./I.F./P.F.A._________________________________________________________

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. /      /, CUI

Cod CAEN tel.

Vă rog să-mi permiteți participarea la licitația publică deschisă cu strigare din data de în vederea închirierii locurilor de pe domeniul public al municipiului

Râmnicu-Vâlcea pentru vânzarea de produse specifice manifestărilor „Mărțișor 2015”,

având perioada de desfășurare 21.02.2015 - 08.03.2015 conform tabelului:

Nr crt

Amplasamentul

Nr. De locuri /amplasament si suprafața

Amplasamentul solicitat2

Locul solicitat3

1.

Zona Centrată

56 locuri x 4.5 mo

2.

Zona Ostroveni-HERMES

51 locuri x 4.5 mo

3.

Zona Ostroveni-Bloc A11/3

16 locuri x 4.5 mo

3.

Zona Nord

30 locuri x 4.5 mo

2- se bifeaza cu x locația aleasă

3 - se trece nr locului, conform planșei

Anexez prezentei:

[ ] Carte de identitate (xerocopie),

[ ] Certificat Unic de înregistrare - CUI (xerocopie)

[ j Certificat constatator de la registrul comerțului privind obiectul de activitate (xerocopie)

[ ] Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de Direcția Economico-Financiară a Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea.

[ ] Copia chitanței pentru plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DESPRE MODUL DE ORGANIZARE A LICITAȚIEI, RESPECTIV CĂ

PLATA LOCULUI ADJUDECAT SE VA FACE, PE LOC. ÎN MOMENTUL LICITAȚIEI

Data


Beneficiar __________________________lA c fii,

j

ACORD DE FOLOSIRE A DOMENIULUI PUBLIC             - /dV

încheiat azi,2015                                  Z

Intre:

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, cu sediul administrativ în str.General Praporgescu nr.14, cod fiscal nr. 2540813, cont nr. Cod IBAN R023TREZ6715006xxx000140, deschis la Trezoreria municipiului Râmnicu-Vâlcea, reprezentat legal prin Gigi Ion MATEI - viceprimar cu atribuții de primar potrivit H.C.L. nr.57/2014, în calitate de proprietar

Șl

______________________________________________________________, cu domiciliul în localitatea__________________________ str._______________________________________________ nr.____,bl._____,se.____,ap._______,CNP____________________________

reprezentant al S.C./I.L/I.F./P.F.A.__________________________________________cu sediul în_____________________

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. /      /, CUI , cont

______________________________________________, denumită în continuare beneficiar

 • 1. OBIECTUL/PREȚUL Șl DURATA ACORDULUI

Alt 1. Obiectul acordului îl reprezintă dreptul de folosință a terenului - domeniu public - din zona _________________________________, identificat în planul de situație anexat, poziția______, pentru desfășurarea activităților specifice manifestărilor „Mărțișor 2015”, în perioada 21.02.2015-08.03.2015.

Art. 2. Prețul rezultat în urma licitației cu strigare este de__________lei și a fost achitat de care beneficiar pe

loc, în numerar, cu chitanța nr.,

Art. 3. (1) Acordul intră în viguare la data semnării lui și până la data de 08.03.2015.

 • (2) Perioada de folosire a domeniului public este de la 21.02.2015, până la 08.03.2015

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Beneficiarul are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile Regulamentului de autorizare a activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 104/2003, cu mdificările și completările ulterioare.

 • b) să respecte amplasamentul stabilit, suprafața î nchiriată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat acordul de funcționare.

 • c) să nu subînchirieze terenul/cortul în care funcționează.

 • d) să mențină curățenia pe amplasamentul închiriat/zona din jur și să nu tulbure liniștea și ordinea publică.

 • e) să respecte regulile de comerț prevăzute de legislația în vigoare. Persoanele fizice au obligația declarării la ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, a veniturilor din activitatea comercială desfășurată.

 • f) să respecte prevederile legale rezultate din normativele de prevenire a incendiilor.

 • g) la expirarea termenului, să predea amplasamentul curat nedeteriorat și mobilierul închiriat fără degradări (în cazul deteriorării/distrugerii comerciantul va suporta cheltuielile de înlocuire).

 • h) să elibereze imediat și necondițtionat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate, în caz contrar amplasamentul va fi eliberat, pe cale administrativă, fără o altă Notificare, urmând ca locul eliberat să fie atribuit printr-o noua licitație.

Art. 5. Obligațiile propietarului

 • a) să pună la dispoziția comercianților spațiile adjudecate conform planurilor de situație,

 • b) să asigure colectarea deșeurilor din vecinătatea locurilor de comercializare a mărțișoarelor,

 • c) să urmărească desfășurarea ordonată a activității de comercializare.

 • 3. DISPOZIȚII FINALE

Orice modificare a prezentului acord se va face numai cu acordul părților prin semnarea unui act adițional. încheiat astăzi,, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR


MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA Primar, Gigi Ion MATEI

Vizat juridic,

1

Reprezentant ________________________

Semnătură si stampila_____________________

2

- se completează in cazul societăților comerciale si a persoanelor fizice autorizate