Hotărârea nr. 199/2015

Hotarirea 199 -30 septembrie 2015 - modificare stat functii Serviciul Public Crese

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.199

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.34267 din 23.09.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2015, a statului de funcții al Serviciului Public Creșe prin transformarea unor posturi vacante existente în structură la Căminul Traian, Creșa Nord II și Creșa Ostroveni II;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare ale Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități educative timpurie antepreșcolară ;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit. b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publiciă Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) începând cu data de 01 octombrie 2015, se modifică statul de funcții al Serviciului Public Creșe prin transformarea unor posturi vacante, astfel:

Nr.

crt.

Unitatea/creșa

Funcția contractuală

Nr. Posturi

actuală

transformată

1.

Cămin Traian

Asistent medical, grad principal

Asistent medical, grad debutant

1

2.

Creșa Nord II

Infirmier

îngrijitor

1

3.

Creșa Ostroveni II

Muncitor calificat II

Bucătar

1

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Serviciului Public « Creșe », care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea ta îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Iulian VOICU

  \       z i

  \>'—y \\ A fflS

  contrasemnează pentru legalitate,

  -n\*A        SECRETAR MUNICIPIU;      )

  \             jurist Ion DIDOIU       J

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
Red. T.C- 1 ex.

S.A.P.L.

SERVICIUL PUBLIC "CREȘE” CREȘA OSTROVENII

95

10

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL .

1

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

4

INFIRMIER

14

G

1

5

INFIRMIER

14

G

1

6

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

.7

ÎNGRIJITOR

12

G

1

8

ÎNGRIJITOR

12

G

1

S

ÎNGRIJITOR

12

G

1

10

BUCĂTAR

12

G

1

CĂMIN OSTROVENI 1

2

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘA OSTROVENI II

11

13

MEDIC PRIMAR

72

S

1

. 14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

15

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

17

BUCĂTAR

12

G

1

18

INFIRMIER

14

G

1

19

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

20

INFIRMIER

14

G

1

21

INFIRMIER

14

G

1

22

ÎNGRIJITOR

12

G

1

23

ÎNGRIJITOR

12

G

1

Pagra 1 dfrH

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1             !

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

I

J

CREȘA OSTROVENI Iii

10

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

27

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

29

SORĂ MEDICALĂ

39

M

1

30

INFIRMIER

14

G

1

31

INFIRMIER

14

G

1

32

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

33

ÎNGRIJITOR

12

G

1

34

ÎNGRIJITOR

12

G

1

35

BUCĂTAR

12

G

_1

CĂMIN OSTROVENI III

2

36

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

37

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘA NORD 1

12

. 38

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

39

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

40

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

41

INFIRMIER

14

G

1

42

INFIRMIER

14

G

1

43

INFIRMIER

14

G

1

44

INFIRMIER

14

G

1

45.

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

ÎNGRIJITOR

12

G

1

48

BUCĂTAR

12

G

1

49

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

CĂMIN NORD 1

2

| 50

(

I                                                                      I ..........

1

j

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

Pip424i4

CREȘA NORD II

11

52

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

53

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

54

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

55

INFIRMIER

14

G

1

56

INFIRMIER

14

G

1

57

INFIRMIER

14

G

1

58

INFIRMIER

14

G

1

59

ÎNGRIJITOR

14

G

1

60

ÎNGRIJITOR

12

G

1

61

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

62

BUCĂTAR

12

G

1

CĂMIN NORD II

2

.63-

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

64-

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

CREȘA SUD

12

65.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

66

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

67

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

68

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

69

INFIRMIER

14

G

1

70

INFIRMIER

14

G

1

71.

INFIRMIER

14

G

1

72

BUCĂTAR

12

G

1

73

ÎNGRIJITOR

12

G

1

74

EDUCATOR PUERICU LTOR

34

M

1

75

ÎNGRIJITOR

12

G

1

76

ÎNGRIJITOR

12

G

1

C/

WIIN SUD

2

77

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

78

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1 !

Pagina 3 dn 4

CREȘĂTRAIAN                                                          12

79

MEDIC PRIMAR

72

S

1

80

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

31

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

82

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

83

INFIRMIER

14

G

1

84

INFIRMIER

14

G

1

85

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

86

INFIRMIER

14

G

1

87

INFIRMIER

14

G

1

88

INFIRMIER

14

G

1

89

ÎNGRIJITOR

12

G

1

90

bucAtar

12

G

1

CĂMIN TRAIAN                                                               2

91

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

92

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

12

PL

1

CĂMIN NICOLAE BZ

kLCESCU                                                              1

I 93 -

asistent Medical principal

46

PL

1

GRĂDINIȚA COZIA                                                             2

I. 94

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

95

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1