Hotărârea nr. 198/2015

Hotarirea 198 - 30 septembrie 2015 - organizare manifestari culturale Toamna la Ramnic

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Locals

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.198

privind organizarea ansamblului de manifestări culturale "Toamna la Râmnic” - ediția a ll-a , în luna octombrie 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 in funcție;

Luând în discuție raportul nr.33435 din 17.09.2014, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune :

aprobarea programului manifestărilor «Toamna la Râmnic» - ediția a ll-a, organizate în luna octombrie a acestui an ;

aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, în vederea organizării evenimentelor «Ziua Recoltei », ediția a V-a, în perioada 03 - 04.10.2015, și Expoziția de artă plastică « Armonii » - 22.10.2015, Spectacolul de poezie și muzică «Rapsodii de toamnă» - 22.10.2015 și Festivalul Național de Satiră și Umor « Povestea Vorbii », ediția a X-a, în perioada 30-31.10.2015, precum și împuternicirea primarului pentru a semna acest protocol de colaborare ;

suportarea din bugetul local - Cap. 67 « Cultură, recreere și religie » a sumei de 5.200 lei reprezentând costurile aferente manifestărilor susmenționate ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că și în acest an, în perioada 03 - 04.10.2015, se va desfășura cea de-a cincea ediție a evenimentului «Ziua Recoltei», manifestare ce a căpătat o tot mai mare amploare de la an la an, și din dorința completării și diversificării acestui eveniment prin alăturarea de alte evenimente cunoscute sub genericul deja consacrat «Toamna la Râmnic»;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 « abțineri », 0 voturi « împotriva »,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul manifestărilor «Toamna la Râmnic» - ediția a ll-a, organizate în luna octombrie a acestui an, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, în vederea organizării următoarelor evenimente:

« Ziua Recoltei» - ediția a V-a, în perioada 03-04.10.2015, organizator principal Municipiul Râmnicu Vâlcea ;

Expoziția de artă plastică «Armonii», în data de 22.10.2015, organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;

Spectacolul de poezie și muzică «Rapsodii de toamnă», în data de 22.10.2015, organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;

Festivalul Național de Satiră și Umor «Povestea Vorbii», ediția a X-a, în perioada 30-31.10.2015, organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

 • (2) Evenimentele susmenționate vor avea loc în cadrul ansamblului de manifestări culturale «Toamna la Râmnic» - ediția a ll-a.

 • (3) Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, să semneze protocolul de colaborare menționat la alin.(1), prezentat în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art .3. Se aprobă suportarea din bugetul local, Cap. 67 «Cultură, recreere și religie », a sumei de 5.200 lei, reprezentând costurile aferente manifestărilor menționate la art.1, după cum urmează:

 • a) 2.500 lei - cheltuieli administrative aferente concertelor susținute de Fanfara «Gabriel Chaborschi»;

 • b) 2.700 lei - cheltuieli pentru organizarea Festivalului Național de Satiră și Umor «Povestea Vorbii».

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali ;

 • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Iulian VOICU n     y/vx

  / / A / f sv-7 /1 i

  \V

  Red. O.M.S - 1 ex.

  S.A.P.L.

  CTTX CONTRASEMNEAZĂ PENTfcU LEGALITATE, ---SECRETAR MUNICIPIU,     / \ A          jurist Ion DIDOIU       /

  V ii                            /

  J ,O

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
30.4»^. â?/5~

„Toamna Ia Râmnic”, ed. a H-a Programul manifestărilor
 • • 3 octombrie, str. General Praporgescu -Ziua Recoltei - ed. a V-a

 • - 10.00 - deschiderea oficială

 • - 10.15 -11.00 - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • - 14.00 — 16.00 - spectacol al ansamblului „Rapsodia Vâlceană”, coordonat de prof. Elena Stoica

 • - 17.00 -18.20 - spectacol al grupului de copii „Voice Angels” coordonat de prof. Camelia Clavac

 • • 4 octombrie, str. General Praporgescu - Ziua Recoltei - ed. a V-a

 • - 11.00 -12.00 - concert al fanfarei „Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • - 14.00 -16.00 - spectacol al grupului de copii ”Voice Angels” coordonat de prof. Camelia Clavac

 • - 17.00 -19.00 - spectacol al ansamblului ”Rapsodia Vâlceană”, coordonat de prof.

Elena Stoica

 • • 10 octombrie, ora 11.00, Parcul Mircea cel Bătrân - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • • 11 octombrie, ora 11.00, Casa Tineretului Ostroveni - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • • 17 octombrie, ora 11.00, Parcul Rotary - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • • 18 octombrie, ora 11.00, cartier Petrișor - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • • 22 octombrie, Galeria „Constantin Hiescu” — vernisajul Expoziției de artă plastică "Armonii”

 • • 22 octombrie, Sala Consiliului Județean - Spectacolul de muzică și poezie "Rapsodii de toamnă”

 • • 23 - 24 octombrie - Festivalul Fanfarelor Școlare, ed. a III-a

 • • 25 octombrie, ora 11.00, Parcul Mircea cel Bătrân - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

 • • 30-31 octombrie - Festivalul Național de creație satirică "Povestea Vorbii”, ed. a X-a

  Mo V u s Tuit a x Von • • 31 octombrie, ora 11.00, Piața Nord - concert al fanfarei ”Gabriel Chaborschi”, dirijor prof. Constantin Andrei

W, 2 /ct -UoL.u/l

PROTOCOL DE COLABORARE Nr./ data

Având în vedere prevederile HCL nr.___________/__________,

 • I. PĂRȚILE

  • 1.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea, cod fiscal 2540813, tel. 0250731016, fax 0250731843, adresa e-mail: primaria@primariavl.ro, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de Primar Gigi Ion Matei, conform HCL nr. 57/2014, denumit în continuare Partener 1.

Și

 • 1.2. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, cu sediul în bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, 240192 Râmnicu Vâlcea, CF 2541258, tel./fax 0350407497, 0350407498, adresa de e-mail: cultura tradrtionalavl@yahoo.com, reprezentat prin prof. Bena Stoica, având funcția de Director, denumit în continuare Partener 2.

au convenit de comun acord următoarele:

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

  • 2.1. Organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a evenimentelor artistice prilejuite de "Ziua Recoltei”, ed. a V-a, în perioada 03-04.10.2015 (organizator principal Muncipiul Râmnicu Vâlcea) și a Expoziției de artă plastică ”Armonii” - 22.10.2015, a Spectacolului de poezie și muzică 'Rapsodii de toamnă' - 22.10.2015 și a Festivalului Național de Satiră și Umor "Povestea Vorbei*, ed. a X, - 30-31.10.2015 (organizator principal Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea), în cadrul ansamblului de manifestări culturale "Toamna la Râmnic", ed. a ll-a.

 • III. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • 3.1, Prezentul protocol este valabil de la data semnării, până la data de 01.11.2015.

 • IV. IMPLICAȚII FINACIARE

 • 4.1 Partener I va sprijini financiar parțial evenimentul Festivalul Național de Satiră și Umor "Povestea Vorbei”, ed. a X-a, prin acoperirea unor cheltuielilor de cazare și masă în cuantum de maxim 2.700 lei, în conformitate cu necesarul transmis de Partenerul 2 - organizator principal.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • a) Partenerul 1 se obligă să sprijine financiar parțial evenimentul Festivalul Național de Satiră și Umor "Povestea Vorbei”, ed. a X-a prin acoperirea unor cheltuielilor de cazare și masă în cuantum de maxim 2.700 lei, în conformitate cu necesarul transmis de Partenerul 2 -organizator principal.

 • b) Partenerul 2 se obligă să presteze câte un spectacol folcloric live, cu durata de minim două ore, în cadrul evenimentului "Ziua Recoltei", ed. a V-a, în fiecare din cele două zile de desfășurare, respectiv 03 și 04.10.2015.

 • d) Partenerul 2 se obligă să asigure echipamentul de sunet profesional necesar desfășurării la scenă a altor spectacole cuprinse în programul evenimentului "Ziua Recoltei”, ed. a V-a, în fiecare din cele două zile de desfășurare, respectiv 03 și 04.10.2015.

 • e) Partenerul 1 se obligă să menționeze pe materialele de promovare a evenimentul "Ziua Recoltei” ed. a V-a numele Partenerului 2.

 • f) Partenerul 2 se obligă să menționeze pe materialele de promovare a evenimentelor Expoziția de artă plastică "Armonii" - 22.10.2015, Spectacolul de poezie și muzică "Rapsodii de toamnă” - 22.10.2015 și Festivalul Național de Satiră și Umor "Povestea Vorbei” ed. a X-a numele Partenerului 1.

 • V. REZILIEREA PROTOCOLULUI

  • 5.1 Daca una din parti nu isi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul Protocol se considera desființat in termen de 3 zile de la data notificării scrise comunicata de cealalta parte, fara a fi necesara intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

 • VI. CONDIȚII DE ÎNCETARE A PROTOCOLULUI

  • 6.1 Prezentul Protocol încetează în următoarele cazuri:

 • - Expirarea termenului pentru care a fost încheiat Protocolul;

 • - Cu acordul scris al părților.

 • VIL CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

  • 7.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului Protocol.

 • Vili. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

  • 5.1. Prezentul Protocol încetează după onorarea obligațiilor contractuale.

 • IX. LITIGII

  • 9.1. Orice litigiu decurgând din prezentul Protocol se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi_____________, data intrării sale în vigoare, în 2 (două)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valabilitate până ia stingerea oricăror obligații dintre părți asumate prin prezentul Protocol de Colaborare.

PARTENER 1 Municipiul Râmnicu Vâlcea

P. Primar, Viceprimar Gigi Ion MATEI

Director economic, Ec. Ion LEPADAT

Vizat Juridic, Cons. jur. Alina RUSANESCU

PARTENER 2 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea

Director, Elena Stoica

' ll SI JfOnWWiu! |< B tt o 5\

\v