Hotărârea nr. 195/2015

Hotarirea 195 - 30 septembrie 2015 - rectificare buget la unitatile de invatamant preuniversitar de stat

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


ai

HOTĂRÂREA NR.195 privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.263678 din 23.09.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, cu o valoare totală de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând, prin rectificări bugetare ulterioare, la valoarea de 4.342.000 lei:

Ținând seama de solicitările venite din partea Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului, precum și a Școlii Gimnaziale nr.10 referitoare la majorarea bugetului cu suma de 13.000 de lei, respectiv 25.000 de lei, sume reprezentând contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru", 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 38.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

 • (2) Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.380.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Marius Iulian VOICU ^7/

  1 ^"1

  \ \ \ \

  \\

  Red. O.M.S-1 ex.

  S.A.P.L.

  ^^CONTRASEMNEAZĂ RENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ) jurist Ion DIDOIU /

  $ i

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
lei

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2015

TOTAL VENITURI

SOLD LA

31.12.2014

taxe al alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate el cantine

alte venituri din prestări servicii si alte activrtati

alte venituri

contribuție preșcolari in gnyllnlte cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetici

600,000.00

23,459.00

576,541.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

690,000.00

269.00

70,000.00

619,731.00

CNi Materi Basarab

190,000.00

8,881.00

181,119.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

38,576.00

274,424.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116.000.00

267.00

115,733.00

Liceul Tehnologic Ferdlnand

10.000.00

4,367.00

5,633.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

353,271.00

417,669.00

172,060.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86.000.00

80.000.00

6,000.00

Liceul Tehnologic Henri Goandă

38.500.00

3,323.00

35,177.00

Uceul Tehnologic CptPfeșoianu

27.000.00

24,016.00

1,434.00

1,550.00

Seminarul Teologic St, Nicolae

325.000.00

73,040.00

251,960.00

Scoale Gimnaziala Take lonescu

158.000.00

8,835.00

149,165.00

Școala Gimnaziala 1. Gh. Duca

127,000.00

28,804.00

98,196.00

Școala Gimnaziala nr. 4

173,500.00

173,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000,00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

21,026.00

183,974.00

Școala Gimnaziala nr. 10,

188,000.00

11,905.00

176,095.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120)000.00

A - •

120,000.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,380,000.00

600,039.00

488,103.00

J <177.00

1,925,572.00

6,000.00

0.00

1324,109.00


BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2015

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIEU MATERIALE

CHELTUIEU DE CAPITAL

CHELTUIELI

I

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

306,000.00

7,000.00

Liceul Tehnologic Oltchkn

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

10,000.00

10,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

669,000.00

4,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic CptPlesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

158,000.00

158,000.00

Școala Gimnaziala 1. Gh. Duca

127,000.00

127,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

173,500.00

173,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

205,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

188,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,380,0(Mk00|   29M00.00| 4,072,900J»

11,000.00

VICE PRIMAR,        DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV.CONTAB.,

Ec. Vasile Cocos             Ec. Icra Lepădat          Ec. Na/âsa Colțoș

Președinte de ședință, StacW) CU

Secretar municipii Jr. loh Didoiu ,