Hotărârea nr. 192/2015

Hotarirea 192 - 30 septembrie 2015 - modificare HCL 6 din 2000 diminuare suprafata concesionata Petrescu

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


8

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.192 privind reducerea unei suprafețe de teren concesionata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/27.01.2000

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 34670 din 25.09.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea suprafeței de teren de 7,5 mp, situat în municipiul Rm.Vâlcea, str.Mihai Viteazu, bloc 2, scara 4, apartament 4, concesionată prin HCL nr.6/2000, în sensul reducerii acesteia de la 7,5 mp la 5 mp întrucât diferența de suprafață de 2,5 mp se află deja înscrisă în cartea funciară, ca teren proprietate de stat aferent blocului;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.6/2000, Consiliul Local a aprobat concesionarea directă a unor terenuri pentru proprietarii spațiilor construite învecinate, inclusiv a terenului în suprafață de 7,5 mp, situat în Rm.Vâlcea, str.Mihai Viteazu, bloc 2, scara 4, apartament 4 în vederea amenajării unui acces direct din exterior la spațiul comercial deschis în apartamenul respectiv, iar, ulterior în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de concesiune a fost întocmită documentația tehnică de cadastru, ocazie cu care s-a constatat că din terenul în suprafață de 7,5 mp, suprafața de 2,5 mp era intabulată ca teren proprietate de stat aferent blocului;

Ținând seama de adresa nr.7594/27.02.2015, completată de adresa nr.28148 din data de 05.08.2015, domnul Petrescu Petre, în calitate de beneficiar al concesiunii, a solicitat clarificarea situației suprafețelor concesionate în vederea înscrierii în cartea funciară și înstrăinării spațiului;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică suprafața de teren de 7,5 mp, situat în municipiul Rm.Vâlcea, str.Mihai Viteazu, bloc 2, scara 4, apartament 4, concesionată prin HCL nr.6/2000, în sensul reducerii acesteia de la 7,5 mp la 5 mp, întrucât diferența de suprafață, de 2,5 mp se află deja înscrisă în cartea funciară, ca teren proprietate de stat aferent blocului.

(2) Consecință a modificării prevăzută la alin.(1), în mod corespunzător, se modifică contractul de concesiune nr. 1056/2000 încheiat între municipiul Rm.Vâlcea și dl.Petrescu Petre având ca obiect concesionarea terenului identificat in planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile aferente intabularii terenului vor fi suportate de către concesionar.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Economico - Financiare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Iulian VOICU * f*

ITRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

\ SECRETAR MUNICIPIU, I A     jurist Ion DIDOIU     J

3 I                  /

Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
Red. T.C -1 exemplar S.A.P.L.18


rj Teren concesionat cu Contractul De Concesiune nr. 1056/31.05.2000 7.50m x 1.00m=7.50mp, din care ramas după intabularea blocului S=5.02mp.

"7[ Teren concesionat cu Contractul De Concesiune nr.1026/18.11.1999 2.00m x 1.00m=2.00mp, care după intabularea blocului a intrat tot în terenul intabulat pt.bloc.

Scara acces


autorizare