Hotărârea nr. 190/2015

Hotarirea 190 -30 septembrie 2015 - prelungire durata de folosinta Uniunea Artistilor Plastici

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.190

privind prelungirea duratei de folosința gratuită de către Uniunea Artiștilor plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian

(Galeriile de Artă)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.34673 din 25.09.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea duratei de folosință gratuită de către « Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Râmnicu Vâlcea », a spațiului în suprafață utilă de 219,84 m.p., situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă), pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 30.09.2020, precum și împuternicirea Primarului municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;;

Având în vedere faptul că prin hotărârea nr.4/29.01.2001, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosință gratuită către "Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea" a spațiului în suprafață utilă de 219,84 m.p, situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Gaieriile de Artă), pentru organizarea de vernisaje și expoziții de artă, lansări de carte și alte activități asemănătoare, iar, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Local s-a prelungit folosința gratuită a acestui spațiu până la data de 30.09.2015;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.30678/27.08.2015, prin care Uniunea Artiștilor Plastici a solicitat prelungirea duratei de folosință a acestui spațiu pentru o perioadă de 5 (cinci) ani;

In temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.874 din codul civil;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se prelungește durata de folosință gratuită de către « Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Râmnicu Vâlcea » a spațiului în suprafață utilă de 219,84 m.p., situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă), pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 30.09.2020.

 • (2) Prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului menționat la alin.(1) se va face pe bază de protocol încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea.

 • (3) Se împuternicește Primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul.

  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Uniunii Artiștilor Plastici din România - filiala Râmnicu Vâlcea.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /g? Marius Iulian VOICU

  r !

  bi I

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNKUPIU, feygșk \                 jurist Ion DIDOIU        /

  SSW W H                            /

  SMăSlff l:q 9                                                          Z

  l'^^n                                   /

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015