Hotărârea nr. 19/2015

Hotararea 19 - 11 februarie 2015 - aprobare buget si lista de investitii 2015

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MU NICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 februarie 2015, la care participă toti cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție raportul nr.209358 din 06.02.2015 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2015 și a listei de investiții pe surse de finanțare, precum și completările lâ raport ale Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 5092 din 10.02.2015 și nr. 5242 din 11.02.2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței referitor la retragerea sumei de 43 de mii lei de la pachet GPS și alocarea acesteia la obiectivul de investiții -consolidare zonă strada Stăncîoiului prin amenajare prag aval;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, cu o valoare totală de 250.552.880 lei - la partea de venituri și 250.552.880 lei - la partea de cheltuieli.

Art.2. Bugetul pentru anul 2015, aprobat conform art.1 este prezentat în structura clasificației bugetare conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • A. ANEXA 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei;

 • B. ANEXA 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 cu o valoare totală de 250.552.880 lei;

 • C. ANEXA 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015 cu o valoare totală de 9.585.000 lei, din care:

 • a. 7.725.000 lei - finanțare, din sursa buget de stat i

 • b. 1.860.000 lei - finanțare din sursa buget local.

 • D. ANEXA 4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015, cu o valoare totală de 450.000 lei.

 • E. ANEXA 5 - Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 28.049.000 lei din care:

 • - 7.000.000 lei - finanțare nerambursabilă din excedent;

 • - 6.049.000 lei - cereri în curs de soluționare ;

 • - 15.000.000 lei - credit revolving CEC BANK.

 • F. ANEXA 6 - Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 34.871.000 lei din care:

 • - 34.871.000 lei - finanțare din surse proprii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției de Protecție Sociale.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OpEQRGH|M|H^J^ȘQ'u

  w

  CONTRASEMNEAZĂVPENTRU LEGALITATE, secretarjviijnicipiiX jurist Ion DIDOIU | /

  Râmnicu Vâlcea, 11 februarie 2015
MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


EC. GIGI ION MATEI

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

250,552,880.00

86,425,660.00

64,116,150.00

49,662,570.00

50,348,500.90

1. VENITURI PROPRII

126,446,700.00

36,648,630.00

30,089,000.00

31,411,570.00

28,097,500.00

A.VENITURI FISCALE

111,847,380.00

32,941,110.00

26,623,500.00

27,362,270.00

24,920,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,500,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,200,000.00

3,600,000.00

1,500,000.00

1,200,000.00

900,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

5,238,000.00

3,110,000.00

4,490,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,574,000.00

872,000.00

239,000.00

278,000.00

185,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,827,000.00

675,000.00

482,000.00

250,000.00

420,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

50,000.00

15,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20.000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

1,690,000.00

850,000.00

900,000.00

850,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.jurldice

16020202

2,700,000.00

900,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

.16

Taxa eliberare autorizații

160203

1,350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

300,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

18

Alte Impozite si taxe

180250

280,000.00

110,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,309,320.00

3,817,520.00

3,397,500.00

3,962,300.00

3,132,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,989,520.00

879,520.00

550,000.00

830,000.00

730,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

650,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

44,000.00

40,000.00

53,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

4,000.00

4,000.00

3,000.00

4,000.00

23

Venituri din recuperare cheltjudecată

330228

5,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

0.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000,00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,500,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

850,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

410,000.00

350,000.00

340,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

290,000.00

96,000.00

68,000.00

87,000.00

45,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

5,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,205,000.00

40,577,000.00

23,126,000.00

18,251,000.00

22,251,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

91,096,000.00

27,498,000.00

23,126,000.00

18,251,000.00

22,221,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,588,000.00

14,661,000.00

14,769,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

31,242,000.00

12,662,000.00

7,538,000.00

3,590,000.00

7,452,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000,00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

13,085,000.00

6,717,000.00

2,334,000.00

0.00

4,034,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații insotitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000,00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

833,900.00

803,900.00

0.00

0.00

30,000.00

1

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

773,900.00

773,900.00

0.00

0.00

0.00

2

Ajutoare Incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

5,275,100.00

5,275,100.00

0.00

0.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

5,275,100.00

5,275,100.00

0.00

0.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

VICBPRIMAR,            DIRECTOREKECUTIV, ȘEF SERV. CONTABILITATE,

EC. VACILE COCOȘ              EC. loKr^ADAT         EC. NARCISA^OLTOS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                SECRETAR MUNICIPIU,

GHEORGHE MIHAILESCU                       JR?K)N DIDOlil

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE


A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM, II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

250,552,880

86,425,660

64,116,150

49,662,570

50,348,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

129,776,500

35,430,780

37,793,400

31,411,570

25,140,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,333,500

34,552,000

26,322,750

18,251,000

25,207,750

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

129,776,500

35,430,780

37,793,400

31,411,570

25,140,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

5,726,700

6,823,800

5,772,500

2,235,000

din care:

1

Autoritatl executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP. 54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP .67

686,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

806,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

386,500

115,700

115,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,276,600

385,500

385,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

124,000

37,000

37,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

908,000

281,000

281,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

75,347,600

18,358,300

19,710,000

23,058,850

14,220,350

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,126,000

3,372,000

1,840,500

2,478,000

1,434,500

- aparat propriu

4,350,000

1,372,000

1,203,000

978,000

797,000

- rambursare imprumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

540,000

540,000

541,000

- dobanda imprumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,132,000

1,567,000

1,948,000

581,000

1,036,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,000,000

281,000

719,000

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

70,000

0

70,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,000

254,000

250,000

0

96,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

21,000

12,000

9,000

0

0

- burse elevi

450,000

150,000

150,000

0

150,000

6

Sanatate

CAP. 66

300,000

98,750

76,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

200,000

73,750

51,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,191,000

2,680,500

2,636,500

2,488,500

2,385,500

-DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

700,000

183,500

178,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- întreținere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

550,000

550,000

550,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

~ culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

75,000

75,000

75,000

- Teatrul Municipal ARIEL

900,000

250,000

250,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

163,000

214,000

67,000

56,000

6

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,670,000

737,550

676,250

662,100

594,100

- aparat propriu

100,000

19,550

24,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare sl indemnizații

250,000

20,000

60,000

80,000

90,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

60,000

60,000

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,239,000

2,542,500

2,357,500

2,294,500

2,044,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

267,500

91,500

71,500

70,500

34,000

- cotizație zona metropolitana+ADI APA

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IID

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

6,453,000

1,700,000

1,650,000

1,593,000

1,510,000

- DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

178,000

50,000

50,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APA VIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

100,000

35,000

35,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

100,000

35,000

35,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

29,371,500

4,931,000

7,770,500

12,150,000

4,520.000

-DADP

22,410,000

3,000,000

6,000,000

10,500,000

2,910,000

- aparat propriu

501,500

171,000

170,500

100,000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- despăgubiri civile

800,000

200,000

200,000

200,000

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

- subvenție ETA

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

34,871,000

11,345,780

12,259,600

2,580,220

8,685,400

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

45,000

45,000

44,600

3

invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,936,000

500,000

500,000

500,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,005,000

290,000

240,000

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

18,437,100

5,927,780

7,141,600

462,220

4,905,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

334,000

85,000

85,000

85,000

79,000

9

Străzi

CAP. 84

10,043,500

3,793,000

3,500,000

500,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,333,500

34,552,000

26,322,750

18,251,000

25,207,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

27,498,000

23,126,000

18,251,000

22,221,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,588,000

14,661,000

14,769,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000

12,662,000

7,538,000

3,590,000

7,452,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

6,717,000

2,334,000

0

4,034,000

- salarii personal crase

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP .68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

60,000

30,000

0

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

C. FONDURI EUROPENE

13,177,500

7,024,000

3,196,750

0

2,956,750

FEDR

13,049,000

6,895,500

3,196,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

350,000

350,000

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

3,279,000

1,765,500

756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,620,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

4,900,000

2,520,000

1,310,000

0

1,070,000

FSE

128,500

128,500

0

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

110,800

110,800

0

0

0

2

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

15,000

15,000

0

0

0

3

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D.REZERVE

CAP. 97

16,442,980

16,442,880

0

0

0

- lei -

Nr. crt

REPARTIZAT

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,585,000

3,532,000

3,179,000

644,000

2,230,000

din care:

TOTAL CAP. 65

9,285,000

3,452,000

3,099,000

584,000

2,150,000

-sursa buget de stat

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

-sursa buget local

1,000,000

281,000

719,000

0

0

-internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

TOTAL CAP. 68

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

-creșe

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

377,000

147,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget local

6,000

6,000

0

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

749,000

293,000

214,000

49,000

193,000

-sursa buget de stat

643,000

245,000

183,000

49,000

166,000

-sursa buget local

6,000

6,000

0

0

0

-internate

100,000

42,000

31,000

0

27,000

3

COLEGIUL ENERGETIC

555,000

161,000

265,000

25,000

104,000

-sursa buget de stat

326,000

124,000

93,000

25,000

84,000

-sursa buget local

154,000

6,000

148,000

0

0

-internate

75,000

31,000

24,000

0

20,000

4

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

454,000

141,000

199,000

22,000

92,000

-sursa buget de stat

285,000

108,000

81,000

22,000

74,000

-sursa buget local

104,000

6,000

98,000

0

0

-internate

65,000

27,000

20,000

0

18,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB”

914,000

355,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget de stat

902,000

343,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget local

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

41,000

11,000

10,000

10,000

10,000

6

COLEGIUL ECONOMIC

385,000

150,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget de stat

379,000

144,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget local

6,000

6,000

0

0

0

7

LICEUL OLTCHIM

517,000

114,000

316,000

17,000

70,000

-sursa buget de stat

227,000

86,000

65,000

17,000

59,000

-sursa buget local

248,000

11,000

237,000

0

0

-internate

42,000

17,000

14,000

0

11,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

380,000

131,000

147,000

13,000

89,000

-sursa buget de stat

174,000

66,000

49,000

13,000

46,000

-sursa buget local

46,000

6,000

40,000

0

0

-internate

160,000

59,000

58,000

0

43,000

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

389,000

159,000

105,000

28,000

97,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

105,000

28,000

97,000

-sursa buget local

18,000

18,000

0

0

0

-creșe

36,000

10,000

10,000

6,000

10,000

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

354,000

119,000

138,000

19,000

78,000

-sursa buget de stat

258,000

98,000

73,000

19,000

68,000

-sursa buget local

61,000

6,000

55,000

0

0

-internate

35,000

15,000

10,000

0

10,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

263,000

104,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget de stat

257,000

98,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

12

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

366,000

148,000

101,000

25,000

92,000

-sursa buget de stat

328,000

125,000

93,000

25,000

85,000

-sursa buget tocat

12,000

12,000

0

0

0

-internate

26,000

11,000

8,000

0

7,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

171,000

69,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget de stat

165,000

63,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

257,000

105,000

87,000

12,000

53,000

-sursa buget de stat

154,000

59,000

44,000

12,000

39,000

-sursa buget tocai

46,000

18,000

28,000

0

0

-internate

57,000

28,000

15,000

0

14,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

554,000

226,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget de stat

530,000

202,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget tocat

24,000

24,000

0

0

0

16

ȘCOALA " I.GH. DUCA"

298,000

101,000

119,000

18,000

60,000

-sursa buget de stat

234,000

89,000

67,000

18,000

60,000

-sursa buget tocat

64,000

12,000

52,000

0

0

- creșe

39,000

10,000

10,000

9,000

10,000

17

ȘCOALA Nr. 4

370,000

156,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget de stat

346,000

132,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget tocat

24,000

24,000

0

0

0

- creșe

54,000

14,000

15,000

10,000

15,000

18

ȘCOALA Nr. 5

408,000

174,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget de stat

378,000

144,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget tocat

30,000

30,000

0

0

0

19

ȘCOALA COLONIE

123,000

58,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget de stat

105,000

40,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget tocat

18,000

18,000

0

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

555,000

219,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget de stat

543,000

207,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget tocat

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

44,000

12,000

12,000

8,000

12,000

21

ȘCOALA Nr. 10

502,000

199,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget de stat

490,000

187,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget tocai

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

48,000

13,000

13,000

9,000

13,000

22

ȘCOALA Nr. 13

344,000

123,000

135,000

20,000

66,000

-sursa buget de stat

259,000

99,000

74,000

20,000

66,000

-sursa buget tocat

85,000

24,000

61,000

0

0

- creșe        \

38,000

|\    10000

10000

8000

10000

VICEPRfMAR,            DIRECTOR E

EC. VASILE COCOS           EC. iDR'U

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE MIHAILESCU

2KECUTIV,      SEF SERV. CONTABILITATE,

EPADAT         EC. NARCISA COLȚOS

SECFfeTAR^blNICIPIU, JR^ION Dl DO IU

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr..3 HCLnr.


p. PRIMAR, VICEPRIMAR

E. GIGI ION MATEI


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2015VICEPRIMAR, EC. VASILE COCOS


DIRECTOR

EC. lorfi


’ECUTIV, fADAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NAR(f|$Ă COLȚOS,


SECRBFAR

JR. ION


|UNICIPIU, IDOIU


■& _____

MINICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexa nr.,4 HCL


p. PRIMAR^x VICEPRIMAR"


EC. GIGI ION MATEI


SITUAȚIE


privind repartizarea creditelor bugetare pe unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015

VICE^RIMAR,


EC. VA!


E COCOȘ


DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION lSa^AT


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC.NARCfSA COLȚOS


Nr. crt

Denumire unitate

BUGET 2015

TRIMI

TRIM II

TRIM IV

0

1=2+3+4

2

3

4

1

Colegiul Economic

24,000

8000

8000

8,000

2

Colegiul AL Lahovari

14,000

5000

5000

4,000

3

Colegiul Mircea cei Bătrîn

110,000

37000

37000

36,000

4

Colegiul Matei Basarab

36,000

12000

12000

12,000

5

Colegiul Energetic

5,000

2000

2000

1,000

6

Colegiul Forestier

12,000

4000

4000

4,000

7

Liceul Ferdinand

5,000

2000

2000

1,000

8

Liceul Antim Ivireanul

10,000

3000

3000

4,000

9

Liceul N.PIesoianu

13,000

4000

4000

5,000

10

Liceul G-ral Magheru

13,000

4000

4000

5,000

11

Liceul Henri Coandă

3,000

1000

1000

1,000

12

Liceul Oltchim

17,000

6000

6000

5,000

13

Liceul de Arta

18,000

6000

6000

6,000

14

Școala Anton Pann

30,000

10000

10000

10,000

15

Școala Take lonescu

28,000

9000

9000

10,000

16

Școala LGh. Duca

16,000

5000

5000

6,000

17

Școala nr. 4

15,000

5000

5000

5,000

.....18

Școala nr. 5

27,000

9000

9000

9,000

19

Școala Colonie

42,000

14000

14000

14,000

20

Școala nr. 10

6,000

2000

2000

2,000

21

Școala nr. 13

3,000

1000

1000

1,000

22

Seminarul Teologic

3,000

1000

1000

1,000

TOTAL

450,000

150,000

150,000

150,000

SECRETAR MUNICIPIU, JR. ION DlDOlll

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA DIRECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIT»


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»-ANUL 2015 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POST ADERARE St COFINANTARE BUGET LOCAL


DENUMIREA OBIECTIVULUI

•. Vaioars .... ■

yr^yatoan».:'-.

-*ț**atuăRzafa

C >-l %

Realizat j pensia.*:''

■: ■■■ 31 dac. ;■!?/

2014.      :

: ChetWleii

■?. ■ ■' ■ ■

.

------------. .... - .                - -. V&X \\S

Alte sursa, <

fii -

.. T*.

Credtte

■ bancare ' ;S; t? .' inheroi X/ h / * - •       ',r

ANe fonduri

• ■ L r;X, jjWțânșH ij_;

. ! ■pbetadețarA j j

'1 -1 "it^itrti:

X

‘T'LdWStXX

; ;■ i r ‘: h \ ■ j      âi-£IVlttWfM EUROPENE :-l-‘:

189,492,7294»

.175^84^46.80

544254014»

154W.OOOXO

4X68,5604»

8,788400X0

F; xr:4»iiB3i

WW OaRI

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786.00

50,293,3904»

.24,7104004»

13,300,000.00

3,432,400.00

7,98340040

7,590,666.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

_____________A. Literari in continuare____________

63,239,150.00

49,555302.00

35,201,329.00

«.woxooxo

7300,000.00

2,059,500.00

8404004»

826,000.00

14,500.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,300,000.00

1,732,400.00

76040048

760,000.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

"/•"!' .        04»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

..              «00

0.00

0.00

,X. •' .X •,:'i«40

0X0

0X0

0X0

0.00

C Alte ehalt. rin investitii               126.253.579.00   125.829.646.90    19,123.872.00      174494004»       7,800,000.00______2^09,000.00      - M4M«M0____7,520.000X0------420400.00-----------

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

16,284,723.00

7,000,000.00

1,700,000.00

«830X00.00

393,000.00

0.00

0X0

0.00

Cep. fjffiMi.         utt pi AMflA • '■        '

.S^f^##

. <fe.V:.:040

040

:■          oxo

.. '       . «8#

-    /9M

din care C+M

04»

0X0

0.00

.                  , 9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______________0.00

04»

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

/    0X0

0X0

0.00

-S’XX--.-

0.00

_____________0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

r. -.               ...wo

0.00

0.60

0.00

0.00

__________0X0

0.00

040

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

-X ■’««

0.00

0.00

__0X0

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

..             040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAIte chelt. de investiții

6.00

0X0

0X0

■             04»

0.00

0X0

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări indenendente

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

16319,7004»

17,685,4584»

•=. 13,142411X0

«40

350,000.00

040

OM

X-:«40

m.'MQ

M0

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

300400.00

0.00

300,0004»

:-:X<X;4j66

0.00

0X0

0.00

04»

0X0

A.Lucrari in continuare

0.00

0X0

0X0

: " •^ÎV.MO

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

din cana C+M

0.00

0.00

0X0

X. i-.;...-" : oxol

0.06

0.00

«40

0.00

_____________0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

-?     04»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

0.00

0.00

0X0

.          r 040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAIte chelt de investitii

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311X0

XI330400X0

0.66

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

300X00X0

0.00

300400.00

X;. -J -^.X84®

0.00

0.00

_____________0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

3S04W4»

0.00

350,000.00

XX/X-M»

0.00

__________0X0

0.W

0X0

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

30040040

0X0

300,000.00

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire _________Coteg.National A, Lahovari_________

16,919,700.00

17,685,4584»

13,142,311.00

0X0

350,000.00

- ș l ■ 6xo

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12.192,799.00

11,901,133.00

■ '■■■.■ 300,0004»

0X0

300,000.00

0X0

0.00

0X0

0.00

040

0.00

A?              ' fnrnâlik 'Jtf rftttii*' >

59,4223174»

58,955,608.90

1306449.00

6,779,0004»

3400,000.00

252,000.00

3,0274004»

3,000,000.00

27,0004»

> * 04»

w

din care C+M

43,291,830.00

6.00

*     76,601.00

5,450,000.00

3,000,000.00

0.00

2,450,000.00

2,450,000.00

_____________0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0,00

0X0

0.00

X::=..: :-v. #40

0X0

0.00

:<:•           040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

:i:'\ 040

0X0

0.00

040

____________0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0X0

.      840

0.00

0.00

W

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

din care C+M

0 00

0.00

0.66

. " -         0:00

0.00

0X0

:X«40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAIte chelt. de investiții

59,422,217.00

58,955,608.90

1,206X49X0

.   6,77940040

3,500,000.00

252,000.00

3,0274904»

3,000,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0X0

76,601.00

■.....5,450,000.80

3,000,00040

0.00

2,450,000.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738.087.00

1,738,087X0

484,133X0

.    279,0004»

0.00

252,000.00

27,0004»

____________0.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

57,684,130,00

57,217,521.90

722,716.00

: 6,5604004»

3,500,000.00

040

3,000400.00

3,00040000

0.00

MO

■ 04»

■ * 040

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601.00

5,450,000.00

3,000,000.00

0.00

2,450,000.00

2,450,000.00

0X0

0.00

04»

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,743,230.00

25,256,748.00

227,958.00

4,000,000.00

3,500,000.00

0.00

50G,06âXO

500,000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,098,830.00

20,442,925,00

76,601.00

3,450.0001»

3,000,000.00

0.00

450,tX».00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostrov®nl in Municipiul Rm. Valcea

31,940,900.00

31,960,773.90

494,758.00

2,500,000.00

0.00

0.00

2,500400.00

2,500,000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

21,193,000.00

l_ 26.714,387.00

2.000,0004»

0.00

0.00

2,000400X0

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheftuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

X.        «40

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

27,444,1024»

27,444,102.00

224355.00

4520,0004»

0.00

04»

4,5204004»

4,520300.00

6.00

0.00

0X0

0.80

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

4380X0000

0.00

0.00

4,380,606.00

4,380,000.00

_____________0.00

0.00

0X0

0X0

ALucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

84»

0.00

04)0

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

04»

040

0.00

«00

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

640

0.00

0X0

______________0.00

040

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

640

0.00

0.00

0.00

___     0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Aite chett. de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224355X0

4,520,000.00

0.00

0.00

4X204004»

4,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0X0

4,380,000-00

0.00

0.00

4300,000.00

4380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0X0

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____________0.66

0.00

0.00

__________C2, Dotări independente__________

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444,102X0

224,255X0

4,520,000.00]________________0.00

0.00

4,520,000.00

4,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0X01

Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI ,

Valoare inițiala

Valoare

total»;-:.-:., actualizata

:.i pena la

31 dec.

..

Cbettutefi tataie 2M5

- Ăttemiree <;

■\d»s: . RlUUlM» : ’ (as. proci 7

V» p« ■ ci tatl

i»r

PIF

Creata : bancare ■ intern». ■.

Aftefoncluri; r .'«tiirni-z. ' nenMAreriiudtte;

■ pebiidfeii» • d

: Tata:

■■ /ăipjăirt:-'.-. bugetare ’r

din care: ■.

-''Onla-:

.. loca-• '

Ccntr%>. daatat

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

A3W^<»^o

0.00

0.00

•^   4^8O,0W.W

4,380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,856,820.00

9,856,820.00

107.821.00

0.00

0.00

- 2.495,000.00

2,495,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

8,648,420.00

8,648.420.00

0.00

■-■.■|-:^46&J0OOJOD

0.00

0.00

; V 2,4500004»

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1

Bloc S3- str. Generat Maoheru nr.14

3,056,880.00

3,056,880.00

44,591.00

0.00

0.00

705,000.00

0.00

0:00

0.00

0.00

din care C+M

2.671,838.00

2.671,838.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2

Bloc H2-str. Republici, nr.18

1,421,350.00

1,421,350.00

15.457.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,246,687.00

1.246,687.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

722,300.00

722,300.00

3,281.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

627,525.00

627,525.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

346,970.00

346,970.00

5,471.00

0.00

0.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

300,090.00

300,090.00

0.00

0.00

0.00

100.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

916,350.00

918,350.00

5,953.00

S2S&Q0IM»

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

825,276.00

825,276.00

0.00

0.00

0.00

^•■■. 230,0004»

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.7

Bloc 129-strAfatei Basarab, nr.17

409,040.00

409,040.00

3.176.00

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

360.310.00

360,310.00

0.00

0.00

0.00

120.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab. nr.21

470,830.00

470,830.00

3,201.00

0.00

0.00

14WOOX»

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

421,990.00

421,990.00

0.00

0.00

0.00

t : 7 WjMQuOO

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

1,160,690.00

1,160,690.00

13,017.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

978.412.00

978.412.00

0.00

2804)004»

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,10

Bloc A1-str.Doctor Hacman, nr.2

1.350,410.00

1,350,410.00

13,674.00

0.00

0.00

385.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1.216,292.00

1,216,292.00

0.00

•■-■■■••■-•mm)

0.00

0.00

W4»

380.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,140.500.00

4.140,500.00

24.780.00

0.00

0.00

vrsLiiaBMeo»

1.050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

3.594,410.00

3,594,410.00

0.00

0.00

0.00

1.030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1

Bloc 88- str. Doctor Hacman

1,139.890.00

1,139,890.00

6,656.00

0.00

0.00

305.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d in care C+M

995,030.00

995,030.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Troian

1,017.620.00

1.017,620.00

5,592.00

0.00

0.00

W^-'-agMMR

255,000.00

0.00

04»

0.00

0.00

din care C+M

889,650.00

889.650.00

0.00

0.00

0.00

250.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Bloc 04- str.NIcolae Balcescu 34

1,115.860.00

1.115,860.00

6.739.00

0.00

0.00

285.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

983,910.00

983.910.00

0.00

0.00

0.00

. :;l-SnELuUGuLlu

280.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Troian nr 175

867,130.00

867,130.00

5,793.00

0.00

0.00

OflffcflfWFnn

205.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

725.826.00

725.826.00

0.00

0.00

0.00

200.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13.446,782.00

13,446.782.00

91,654.00

0.00

0.00

975,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

11,672,664.00

11.672.664.00

0.00

0.00

0.00

- -50W

J00.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.1

Bloc-123

485,893.00

485,893.00

4,722.00

0.00

0.00

-.•••   66U0OO4»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

402,588.00

402,588.00

0.00

0.00

0.00

fifrflnnnp

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Bloc-PI

1.201,912.00

1,201.912.00

7,360.00

'rp'âMfo

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1.043,256.00

1,043,256.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Bloc-P4

637.476.00

637.476.00

4,853.00

0.00

0.00

wsiaw»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dri care C+M

545,435.00

545,435.00

'          0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.4

Bloc-P5

783.215.00

783.215.00

5,938.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

669,741.00

669,741.00

0.00

-■•ti! 60,900.00

0.00

0.00

60,000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.5

Bloc-24

864,750.00

864,750.00

6.494.00

0.00

0.00

66,0004»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

754.884.00

754,884.00

0.00

0.00

0.00

60,0004»

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.6

Bloc - A37/1

985.853.00

985,853.00

6,783.00

0.00

0.00

65.90100

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

857,779.00

857.779.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

: • 604)004»

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.7

Bloc-98

1,286.734.00

1,286,734.00

7.844.00

0.00

0.00

? WOO.t»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,127,505.00

1,127.505.00

0.00

«Gxjoo.a>

0.00

0.00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.8

Bloc-N9

1.052,068.00

1,052,068.00

6,991.00

66,000.00

0.00

0.00

SjSxMxJ

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

918,834.00

918,834.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

60,006.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.9

Bloc - N10

535.474.00

535,474.00

5,332.00

-• 85.000.0G

0.00

0.00

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

458.185.00

458,186.00

0.00

6o,ooăoe

0.00

0.00

604)00.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.10

Bloc - 15

2.179,771.00

2.179.771.00

9,193.00

66,000.00

0.00

0.00

66,000.00

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,919,524.00

1,919,524.00

0.00

60,000-00

0.00

0.00

60,000.00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.11

Bloc-03

778.727.00

778,727.00

5,661.00

65,000.00

0.00

0.00

65,0004»

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

676.624.00

676,624.00

0.00

60.000.00

0.00

0.00

60,0004»

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.12

Bloc-06

501,569.00

501,569.00

4,562.00

■    664)00,00

0.00

0.00

- ;i-:: 65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

429,584.00

429,584.00

0.00

a®00

0.00

0.00

:.ti .-:•- 604)004»

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.13

Bloc-07

818,053 00

818.053.00

5.678.00

.    85,000.00

0.00

0.00

--.-.■aoosâ»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

712.435.00

712.435.00

0.00

«4)004»

0.00

0.00

800004)0

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.14

Bloc - 08

824,643.00

824,643.00

5,678.00

0.00

0.00

■: 60000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

719,499.00

719,499.00

0.00

’eaowx»

0.00

0.00

«1,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.15

Bloc -18

510.644.00

510.644.00

4,565.00

: 65,000.00

0.00

0.00

: 65,000.00

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

436,791.00

436,791.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

60.000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF sî SF

0.00

0.00

0.00

«4»

0.00

0.00

_ ■

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.844)2 Transport urban

85,706,710.00

71,299,780.00

39,751,786.00

16,400,0004»

11,500,000.00

3,666,500.00

1,233^00.00

826,000.00

407,500.00

0-00

04)0

0,00

din care C+M

71,160,341.00

58,572,987.00

38,315,656.00

14,585,4004)0

10,300,000.00

3,132,400.00

1,153,000.00

760,000.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

63.239,150.00

49,555,302.00

35,201,329.00

10,100,000.00

7,200,000.00

2,059,500.00

840,500.00

826,000.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

9,792,400.00

6,300,000.00

1,732,400.00

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

... .s_cr.';'.\.._. ...

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dui Tudor Vladimir.

40,029.640.00

34,281,921.0C

26,473,905.00

din care C+M

35.301.360.00

30,259.927. K)

25,735,487.00

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-did Dem Radulescu de la inL cu str. Ostrovenl oana la int. cu DN 67

23.209,510.00

15,273,381 .»

8,727,424.00

------■’ T ,

din care C+M

15.920.981.00

8.680.128. B

8,273.180.00

8

Reorganizarea sl amenajarea spațiului public central din mim. Rm. V aicea

31.198.450.00

65,807,864.»

1.243.408.00

din care C+M

30.390.450.00

56.506.899.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

C .Alte chelt de investitii

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

■■nE

0.00

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

6,300,000.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932X0

4,306,989.00

5,793,000X0

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

C4 Cheft. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0.00

0.00

0.00


Director Executiv ^Wj Mirela Turcu [

;                                  grfi?a\jL-:jaa:n6in,T3WjivJ su 1-^ ir1tfflfBTgntffT1rf 7 i-""'- i li                -5JiCP'CțJS jSERiMfii

Mg;

Si SfiBlM.

0.00

țjjwl

? :■': ^.v-.; -4 - ■'.

■ . -J;T777’'■ ; .:-A;

•'.'.2 • - •       •■•'.

rr7-, ■_■            ’-r, ,. -..■■£

■țp’/rr mn?_.              2^% >',7-/7

■.                 i LK;.,

■ ./i     ;

1,800,000.00

1,724,400.00                     ______________0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,500.00■■■■■■

,C£

04)0

14.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______8,000.00HWWMMI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.200.000.00

o.ooMMMMBHMB

826,0004»

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.000.00

760,0004)0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo|p|^ffl8afe

'?"7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

1,607,000.00 NMIKMAPi

Va!.-

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

1 /IOO,OOO.OO^^^JMUBMaW

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

1,607X>00.00■■MS4MMR0

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

1 r4oc,ooo.oo&^^3w»0>O

0.00

393,000.00

0.00

0.00

_04»

4,300.000.00

1,607.000.00

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

1,400,000.00

0.00

393,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813

LISTA 2015poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. sl data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

3

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

P.Primar

Viceprima\

Gigl Ion

Director Executiv Adjunct

Mi reia Turcu

Președinte ședința

GtyBorghe Mihailescu-Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

din care C+M

300,000.00

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

255,000.00

din care C+M

250,000.00

-■          \ ■;! y ”" ițțț

Bloc 04- str.Nicoiae Balcescu 34

buc

1

285,000.00

faî ■ ■■'-■■■■■

din care C+M

280,000.00

i x ; 7 i xr''ui'f> • v ।',,           . ? ■ c

;XL. ?..j.         j

Bloc 20- Calea Iul Traian nr 175

buc

1

205,000.00

d’ "&■'

.. 1                                         r>i,' ■;

din care C+M

200,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

■■

r«£9Z5;000;00:

' f         r              '■ "'

din care C+M

3^-

«MMfâJPftoo:

•••• •\r.

Bloc-123

buc

:'..T

MMM

‘S1

din care C+M

^«aBOsOXWS

Z'j. 7: y1'        •■••*■

Bloc - P1

biiifeî

; 1

tdy. '4\ .':4n

7: >           'j5:

din care C+M

$ ■

7'.;'..V.'■'■■'îl :

>. ”T-”\ '.^/A

Bloc - P4

buc ■

â'.'1.

ib.£

din care C+M

gteMBGgogm

!<                   '3"i,!h' .

Bloc - P5

b£ld;;

:-;1..

din care C+M

ș ■'

'tf ,7 . ■"■':•.' ■'■1 .'■’ ■': 01

Âi\', X ;■'■

Bloc - 24

buc

• 1

-? -• %'■     '..'.i.:.E

din care C+M

>"■

Bloc-A37/1

buc=;

7- '1

fiS»MKdM

.'.,...„■. . pZ. / r, ,,,

din care C+M

■■

" ' ._,,'■ ;             :-:4

7'\ •..

Bloc - 98

buc;,-

p T

din care C+M

■) >■'■' /??'•?''■’. . ' >■. ■ •''

Bloc - N9

buc,:

j t

£1 fX'; j\:;      b       ■, •#:

"■. 111, <.

din care C+M

7.".V

Bloc-N10

cuc

;■ 4

£-'i.'                ;t!£■.//.:. ?\'t

din care C+M

Bloc -15

buc

; 1

din care C+M

■^y..

Bloc - 03

buc

y.'. ș.,'. - ■", *

'■ /-1 <■■'*'■■■■■'■

i' -. ■fAi'.\r..‘.'-?7u.* .w1'

din care C+M

»»60j0oeioo

sd;

Bloc - 06

buc';:

: -T.

- _■ ...;_■

din care C+M

«iswwteMnw»

<.

Bloc - 07

buc;

1

1 Oi 5» S e

din care C+M

.«S^BOQPOIOO

Bloc - 08

buc

. 1

^?ȘM65;O0,O-jO0

din care C+M

■'■ ■ ?

Bloc -18

buc

.1

®».6$00aon

din care C+M

' ■ '7'              :■■                 ?.J

7

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

2,000,000.00

din care C+M

1,793,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

2,000,000.00

din care C+M

1,793,000.00

_

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

P.Prlmar                                                        Viceprimar

Viceprirrerț /                                                       Eduard Virlan

Gigi Ion Mae! (

Director Execativ Adjunct                                       Director Executjy

Mirela Turca                                                     Ion Lepadah /

Președinte ședința

Gheorghe Mihailescu


Municipiul Rm, Valcea C.U.I. 2540813


Anex^la HCL / 3 I JJ Anexa 1 b) din OG 1169/1997


LISTA2015poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente- " ;

repartizata pe capitole de cheltuieli buget local                          ”

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr, crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

10,149,000.00

din care C+M

8,923,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

279,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

279,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

157,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

122,000.00

III

CONSOLIDĂRI

9,870,000.00

din care C+M

8,923,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

350,000.00

din care C+M

300,000.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovarl

buc

1

350,000.00

din care C+M

300,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

3,000,000.00

din care C+M

2,450,000.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

500,000.00

din care C+M

450,000.00

3

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

2,500,000.00

din care C+M

2,000,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

k v£îvil f' +v'v'.      î- >

din care C+M

b' A A.; ':

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

din care C+M

‘•ta;?

.'r A, .S-:?"//

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

705,000.00

’.'Ș

din care C+M

700,000.00

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

î

305,000.00

din care C+M

300,000.00

'Ți             h 'irinltiiflIlVir'

- >' j? ■'£                            :

Bloc R4- str.Henrl Coanda, nr.7

buc

1

155,000.00

•«

din care C+M

150,000.00

; d.';.'

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati.nr.1

buc

1

105,000.00

din care C+M

100,000.00

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

125,000.00

■ £s2Ș 2' ir. 2 ;£•.‘.22, ■

din care C+M

120,000.00

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

145,000.00

Vc ’           > y* î' ■ ’s'J .r.7

/. ■. ..V-Qk 4..?/ • ■;

din care C+M

140,000.00

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

77:!><A’

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

385,000.00

din care C+M

380,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

MOC

din care C+M

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

305,000.00

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBANr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare Inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

FINANȚATE DIN

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext.*

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Con trib, de la buget Stat

TOTAL

73,481247

151397,037

10,045,242

34,871,000

0

0

0

0

34,871,000

34,871,000

0

__0

0

din care C+M

59,322,740

114,122,830

7,847,298

24,548,210

0

0

0

0

24,548,210

24,548210

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,529,635

1,299,962

16,669,500

0

0

0

0

16,669,500

16,669,500

0

0

0

din care C+M

35,714,626

83,011,139

346,524

15,757,390

0

0

0

0

15,757,390

15,757,390

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

9,914,500

9,914,500

0

6,336,500

0

0

0

0

6,336,500

6,336,500

0

0

0

din care C+M

9,403,000

9,403,000

0

6,231,000

0

0

0

0

6,231,000

6,231,000

0

__0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

24,731,815

33,852,902

8,745,280

11,865,000

0

0

0

0

11,865,000

11,865,000

0

__0

0

din care C+M

14,205,114

21,708,691

7,500,774

2,559,820

0

0

0

0

2,559,820

2,559,820

0

0

0

Cap. 51.02. Autorltati publice

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIEU DE INVESTIȚII

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

179,600

179,600

0

179,600

0

0

0

0

179,600

179,600

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIEU DE INVESTIȚII

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. * Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,345,400

2,345,400

0

0

0

din care C+M

2,263,000

2,263,000

0

2,263,000

0

0

0

0

2,263,000

2,263,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B

LUCRĂRI NOI

2,279,500

2,279,500

0

2,279,500

0

0

0

0

2,279,500

2,279,500

0

0

0

din care C+M

2,263,000

2,263,000

0

2,263,000

0

0

0

0

2,263,000

2,263,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887,500

887,500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

__0

0

din care C+M

880,000

880,000

0

880,000

0

0

0

0

880,000

880,000

0

0

0

3

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

4

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

202,000

202,000

0

202,000

0

0

0

0

202,000

202,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

0

200,000

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

5

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853,000

853,000

0

853,000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

__0

0

din care C+M

850,000

850,000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

65,900

65,900

0

65,900

0

0

0

0

65,900

65,900

0

0

0

din care C+M

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări Independente

39,000

39,000

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

26,900

26,900

0

26,900

0

0

0

0

26,900

26,900

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Cheli, de proiectare pt elab. SPF sl SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreare sl religie

8,825,751

8,825,751

293,572

1,936,000

0

0

0

0

1,936,000

1,936,000

0

0

0

din care C+M

7,986,402

7,986,402

197,059

1,353,000

0

0

0

0

1,353,000

1,353,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,057

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

6

Bazin de inot didactic - utilități st sistematizare verticala

500,000

500,000

160

140,000

0

0

0

0

140,000

140,000

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

197,484

5,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

din care C+M

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,270,000

1,270,000

0

1,227,000

0

0

0

0

1,227,000

1,227,000

0

0

0

din care C+M

1,225,000

1,225,000

0

1,220,000

0

0

0

0

1,220,000

1,220,000

0

0

0

9

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

10

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

1,190,000

1,190,000

0

1,155,000

0

0

0

0

1,155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1,150,000

1,150,000

0

1,150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

c

ALTE CHELTUIEU DE INVESTIT»

4,845,511

4,845,511

64,859

562,000

0

0

0

0

562,000

562,000

0

0

0

din care C+M

4,166,402

4,166,402

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

310,000

310,000

0

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

C3. Consolidări

4,284,511

4,284,511

64,856

1,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

din care C+M

4,166,402

4,166,402

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2,201,310

2,201,310

64,855

1,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

251,000

251,000

3

251,000

0

0

0

0

251,000

251,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asisLsoclala

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,005,000

0

0

0

0

1,005,000

1,005,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,005,000

0

0

0

0

1,005,000

1,005,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

50,000

50,000

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

12

Cămin de batrani -corp A transt in loc sociale (HCL nr.

197/46/26.07.2012)

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955.000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

903,100

903,100

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publlca

39,875,458

46,202,198

4,350,221

18,437,100

0

0

0

0

18,437,100

18,437,100

0

0

0

din care C+M

32,628,829

38,080,276

3,817,751

13,611,960

0

0

0

0

13,611,960

13,611,960

0

__0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

10,316,500

0

0

0

0

10,316,500

10,316,500

0

0

0

din care C+M

24,995,426

25,210,216

149/467

9,875,640

0

0

0

0

9,875,640

9,875,640

0

0

0

13

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

591,140

591,140

175,759

292,500

0

0

0

0

292,500

292,500

0

0

0

din care C+M

552,000

552,000

149,467

285,300

0

0

0

0

285,300

285,300

0

0

0

14

Gospodărie de producere, transport si punere în opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

__0

0

din care C+M

195,000

409,790

0

448,000

0

0

0

0

448,000

448,000

0

0

0

16

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2,612,030

59,247

2,553,000

0

0

0

0

2,553,000

2,553,000

0

0

0

din care C+M

2,152,340

2,152,340

0

2,152,340

0

0

0

0

2,152,340

2,152,340

0

0

0

17

Amenajare și modernizare Piața Centrală; (HCL 350/2008)

15,846,188

15,846,188

347,260

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

0

0

din care C+M

14,005,086

14,005,086

0

6,990,000

0

0

0

0

6,990,000

6,990,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

6,061,000

6,061,000

0

2,534,000

0

0

0

0

2,534,000

2,534,000

0

0

0

din care C+M

5,633,000

5,633,000

0

2,466,000

0

0

0

0

2,466,000

2,466,000

0

0

0

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2,170,000

2,170,000

0

130,000

0

0

0

0

130,000

130,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100,000

0

115,000

0

0

0

0

115,000

115,000

0

0

0

19

Extindere rețea iluminat public de ia intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

1,100,000

1,100,000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1,040,000

1,040,000

0

720,000

0

0

0

0

720,000

720,000

0

0

0

20

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

din care C+M

394,000

394,000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600,000

0

74,000

0

0

0

0

74,000

74,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540,000

0

68,000

0

0

0

0

68,000

68,000

0

0

0

22

Rețea canalizare pluviala Eteodor Constantinescu

436,000

436,000

0

416,000

0

0

0

0

416,000

416,000

0

0

0

din care C+M

412,000

412,000

0

412,000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

0

149,000

0

0

0

0

_______149,000

149,000

0

0

0

*-w

din care C+M

147,000

147,000

24

Rețea canalizare str. ton Creanga

1,200,000

1,200,000

din care C+M

1,000,000

1,000,000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6,465,100

12,478,530

din care C+M

2,000,403

7,237,060

CI .Achiziții de imobile

195,000

195,000

C2. Dotări Independente

2,034,000

2,034,000

C3. Consolidări

2,162,000

8,175,430

din care C+M

2,000,403

7,237,060

25

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostrovenf (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

660,000

2,446,730

din care C+M

608,040

2,161,830

26

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765,000

2,946,900

din care C+M

709,163

2,611,900

27

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Plata Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,Vt-

737,000

2,781,800

din care C+M

683,200

2,463,330

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

2,074,100

2,074,100

C5. Majorare capital

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334,000

334,000

din care C+M

182,000

182,000

4

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

B

LUCRĂRI NOI

184,000

184,000

din care C+M

182,000

182,000

28

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

184,000

184,000

din care C+M

182,000

182,000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150,000

150,000

din care C+M

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

30,000

30,000

C5. Majorare capital

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,187/498

81,427,945

din care C+M

9,155,720

56,035,871

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

din care C+M

8,124,200

55,205,923

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640,032

din care C+M

586,000

586,000

30

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Plata OstrovenifHCL 182/2013)

2,000,000

3,418,370

din care C+M

1,980,000

2,884,550

31

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2,600,902

2,600,902

din care C+M

2,278,200

2,278,200

32

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasaiuiui suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

din care C+M

1,980,000

21,244,248

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

din care C+M

1,300,000

28,212,925

0

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

____0

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

3,732,400

5,586,600

0

0

0

0

5,586,600

5,586,600

0

0

0

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

0

195,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

0

2,034,000

0

0

0

0

2,034,000

2,034,000

0

0

0

3,732,400

1,283,500

0

0

0

0

1,283,500

1,283,500

0

0

0

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

78,000

0

0

0

1,446,837

76,756

0

0

0

0

76,756

76,756

0

0

0

1,445,276

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

1,431,669

4,434

0

D

0

0

4,434

4,434

0

0

0

796,473

1,200,000

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

0

0

0

789,778

1,189,130

0

0

0

0

1,189,130

1,189,130

0

0

0

0

2,074,100

0

0

0

0

2,074,100

2,074,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334,000

0

0

0

0

334,000

334,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

747,999

10,043,500

0

0

0

0

10,043,500

10,043,500

0

0

0

271,489

6,235,150

0

0

0

0

6,235,150

6,235,150

0

0

0

453,428

6,171,000

0

0

0

0

6,171,000

6,171,000

0

0

0

0

5,748,750

0

0

0

0

5,748,750

5,748,750

0

__0

0

34,032

606,000

0

0

0

0

606,000

606,000

0

0

0

0

586,000

0

0

0

0

586,000

586,000

0

0

0

84,939

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

2,884,550

0

0

0

0

2,884,550

2,884,550

0

0

0

42,550

2,550,000

0

0

0

0

2,550,000

2,550,000

0

0

0

0

2,278,200

0

0

0

0

2,278,200

2,278,200

0

0

0

207,435

10,000

0

0

0

0

10.000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,472

5,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

112,000

0

0

0

0

112,000

112,000

0

0

0

din care C+M

100,000

100,000

0

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

112,000

0

0

0

0

112,000

112,000

0

0

0

din care C+M

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,326,564

4,186,218

294,571

3,760,500

0

0

0

0

3,760,500

3,760,500

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271/489

386,400

0

0

0

0

386,400

386,400

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări Independente

2,254,000

2,254,000

0

2,254,000

0

0

0

0

2,254,000

2,254,000

0

0

0

C3. Consolidări

968,564

828,21 B

294,570

402,500

0

0

0

0

402,500

402,500

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

386,400

0

0

0

0

386,400

386,400

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si Str. Ostroveni(HCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

122,500

0

0

0

0

122,500

122,500

0

0

0

din care C+M

360.000

318,444

199,357

119,100

0

0

0

0

119,100

119,100

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271,504

72,132

127,300

0

0

0

0

127,300

127,300

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

80,000

80.000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

_____________________C5. Majorare capital

367,000

367,000               1

367,000

0

0

0

0

367,000

367,000

0

0

0

Municipiul Rm. Valcea

C.U.1.2540813LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii1' defalcate pe catego^i repartizata pe capitole de cheltuieli - Tota

independente


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

11,865,000

Din care C+M

2,559,820

1

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200,000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5,422,000

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune -completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

7

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

24

Canapele consultatii

buc

3

31,000

25

Unitari dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreare si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foi soare zona agrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

50,000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,034,000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

34

Motocompresor

buc

1

85,000

35

Generator de curent

buc

1

4,000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

691,000

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15,000

41

Autogunoiera

buc

1

540,000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

11,500

Cap.84.02 Transport urban

2,254,000

43

Autobuze capacitate mica

buc

2

1,200,000

44

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

III.

CONSOLIDĂRI

2,642,000

din care C+M

2,559,820

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,000

din care C+M

0

1

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1,000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigu rari ,asist.social a

955,000

din care C+M

903,100

2

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

955,000

din care C+M

903,100

3-

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,283,500

din care C+M

1,270,320

3

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1,016,01,02,03,04)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

4

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,018,019,020,024,026,027)

ml

1038

5,500

din care G+M

4,434

5

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I

ml

1000

1,200,000

din care C+M

1,189,130

Cap.84.02 Transport urban

402,500

din care C+M

386,400

6

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

122,500

din care C+M

119,100

7

Modernizare str.Toamnei

ml

800

133,000

din care C+M

127,300

8

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

9

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,819,000

Cap. 65.02. Invatamant

26,900

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

251,000

3

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

4

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

9 —

5

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

6

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

2,074,100

7

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40,000

8

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

9

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660,000

10

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57,200

11

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37,000

12

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

13

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

15

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

16

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85,000

17

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

19

Reabilitare si extindere iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

21

Monitorizarea lucrărilor aferente obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central"

buc

1

62,000

22

PUZ zona agrement Nord

buc

1

40,000

23

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

24

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180,000

25

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

26

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

27

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

30,000

28

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

29

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

30

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

31

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

32

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

33

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

34

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

35

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50,000

36

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

367,000

Cap.84.02 Transport urban

367,000

1

Majorare capital SC ETA SA

367,000