Hotărârea nr. 189/2015

Hotarirea 189 - 30 septembrie 2015 - inventariere teren Schitul Troianu

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.189

privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.34671 din 25.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafață 2.922,87 m.p. aferent Intrării Schitul Troianu, precum și modificarea, pe cale de consecință, a caracteristicilor tehnice ale acesteia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2005 privind atribuirea de denumiri unor căi de comunicații din municipiu, Intrarea Schitul Troianu a fost delimitată de la strada Posada (A.C.R. Vâlcea), spre nord, cu ocolire sud-vest, până la Schitul Troianu, iar, în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacente acestei căi de comunicații în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a Nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, a fost întocmit un plan de situație din care rezultă ca Intrarea Schitul Troianu, are lungime de cca 700 ml și o suprafață de 3.695 mp, aceasta fiind de utilitate publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 2.922,37 m.p., aferent Intrării Schitul Troianu.

 • (2) Terenul menționat la alin.(1) are destinația de drum public și este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (3) Valoarea imobilului - teren, inventariat conform alin.(1) este de 160.757,85 lei ( 55 lei/mp x 2922,87 mp) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici și stabilite prin raport de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

 • Art .2. Consecință a prevederilor art.1, se modifică caracteristicile tehnice ale acestei căi de comunicație din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Iulian VOICU    / //<&

  ^^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  ---SECRETAR MUN1QIPIU, I

  A        jurist Ion DIDOIU     J

  ■ kj        /

  ț

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
  Red. T.C - 1 ex.

  S.A.P.L.