Hotărârea nr. 188/2015

Hotarirea 188 - 30 septembrie 2015 - actualizare liste bunuri administrate de DADP

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MuNIOPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.188

privind actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului și administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.34674 din data de 25.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public, ca urmare a faptului că în inventarul bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului, aferente activităților care constituie obiectul de activitate al Direcției Administrării Domeniului Public, au intervenit numeroase modificări, fie ca urmare a inventarierii unor noi artere de circulație, a modificării suprafețelor în baza măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în cartea funciară a unor artere de circulație, fie ca urmare a reevaluării bunurilor respective;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că în baza reglementărilor legale în vigoare și a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrării Domeniului Public - serviciu public organizat de către Consiliul Local - se asigură: dezvoltarea armonioasă a rețelei stradale prin activitatea de construcție, modernizare, reparații și întreținere a străzilor pe raza municipiului; executarea lucrărilor de reparații carosabil la solicitarea firmelor sau persoanelor particulare care au lucrări de intervenții la rețelele subterane afectând domeniul public, cu încasarea contravalorii lucrărilor în avans ; administrarea și întreținerea fântânilor arteziene; depozitarea deșeurilor în depozite ecologice -Depozitul ecologic municipal de la Fețeni; colectarea și prelucrarea prin compostare a deșeurilor nepericuloase - Stația de compost de la Râureni; activitatea de ecarisaj pentru combaterea pericolului provocat de câinii .comunitari; întreținerea adăpostului de câini Fețeni; întreținerea și administrarea Bazei de Agrement Ostroveni, a Grădinii Zoologice etc.;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea listelor cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public, după cum urmează:

 • a) Lista cuprinzând arterele de circulație aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea (parte carosabilă, zone siguranță/protecție, trotuare, rigole, pasaje etc) - prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului privat al municipiului aferente Depozitului Ecologic Fețeni și Stației de Compost de la Râureni - prezentată în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) Lista cuprinzând bunurile aferente infrastructurii sistemului de iluminat public - prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • d) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente Bazei de Agrement Ostroveni - prezentată în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente Grădinii Zoologice - prezentată în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • f) Lista cuprinzând terenurile aparținând domeniului public și privat, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public - prezentată în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • g) Lista cuprinzând bunurile și dotările aferente serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, fântânile arteziene și alte bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului administrate de către Direcția Administrării Domeniului Public - prezentată în anexa nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, administrate de Direcția Administrării Domeniului Public, a căror actualizare este cuprinsă în listele prevăzute la art.1, vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, încheiat între Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015


Red. O.M.S. -1 ex.

SAP.L

MUNIUIHIUL KM VALUtA


Active fixe domeniul public


luna Septembrie anul 2015

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rm. Vâlce


Nr. Cri

Nr. inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii /dării în folosință

Valoarea de inventar [lei]

1

2

3

4

5

6

7

DP - ADP ARTERE DE CIRCULAȚIE

1

010106

111

Teren Hervil

Tehnice:S= 451 mp Descr.: Teren intravilan Adresa: Rm.Vâlcea Vecini: str. Topolog nr 24

2012

550.393,00

2

D06651

1.6.1.1.

Canal colector str. Bicaz

Descr.: Rețea canalizare

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Bicaz

2013

319.092,00

3

DP00110

1.1.1.

Teren cotă - parte din drumul de acces spre locuințe de necesitate

Tehnice:S=5,51 mp

Descr.: Teren drept indiviz în cotă parte de 4/10 din drumul comun

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.: Cap. Hanciu ("Colonia Nuci")

Vecini: Teren prop. SC Oltctiim SA - (N,E,S,V)

2006

303,05

4

DPOO111

1.1.1.

Teren aferen str. Valea Bujorencii donație "Linte-Mucictiescu"

Tehnice:S=454,53 mp

Descr.; Teren pentru amenajare drum acces

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.: Bujorencii ("La Cernăteasca")

Vecini: Str. Bujorencii, prop. part-(N,V); prop. part.-(S,E)

2005

52.270,95

5

DP00112

1.1.1.

Teren donație Antares pentru intrarea Traian Vuia

Tehnice:Steren=1220.15 mp Lat=8 M, Lung.= 152,79 M/153,64 M

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Morilor;Nr.:F.N.

Vecini: S-E:lorgu. E, Toma M.,Mihai Ghe.,Bănescu N.DS-V: SC Antares

SrlDN-V:Cerbu Const.DN-E:Str. Morilor

2001

183.022,50

6

DP00113

1.1.1.

Teren donație Antares

Tehnice:Steren=5277 mp

Descr.; Face parte dintr-o supraf. tot. de 18270.98 mpd

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Morilor;Nr.:F.N.

Vecini: N: Dicui PetreciS: Str. Argintari, Bănescu N., Meraru M.,dStanciu Stoian, Buga Ghe.DE; Str. IzvoruluiOV: drum acces Primărie Rm. VI...

Cerbu Const.d

2003

791.550,00

7

DP00114

1.1.1.

Teren donație Antares zona Morilor-Argintari

Tehnice:Steren=2590.84 mp

Descr.: Face parte dintr-o supraf. tot. de 5767.74 mpD

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Morilor;Nr.:F.N.

Vecini: S-E, S-V: Becșenescu D.dV: Cerbu Const.DN-E:Becșenescu D., Bănescu N.

2001

388.626,00

8

DP00122

1.1.1.

Teren schimb "Marinaiu Radu" - pentru bretea de legătură pod Carol

Tehnice:S=107 mp

Descr.: Teren neproductiv

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:inătești;Nr.:111

Vecini: Prop. part-(N,E),Str. inăteștii-(V), Pârâul Ghenadie-(S)

2005

11.946,00

9

DP00179

1,3.17.1.

Pasarela 2-Râu Olănești

Tehnice:L=80m,l=2.5m,S=200mp,lemn

Descr.: Str. știrbei Vodă-Str. Morilor

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Știrbei Vodă,Str. Morilor

1960

120.000,00

10

DP00180

1.3.17.2.

Pasarela Calea tui Traian - Troianu ,

Tehnice:L=200m,l=15m,S=3000mp,asfalt

Descr.: Calea lui Traian Sud-Troianu

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Sud,Troianu

1960

170.595,67

11

DP00181

1.3.17.2.

Pasarela Calea lui Traian - Troianu-Parte carosabilă

T ehnice: L=200m,i=12m,S=2400mp, asfalt

Descr.: Calea lui Traian Sud-Troianu

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Sud.Troianu

1960

56.679,12

12

DP00182

1.3.17.2.

Pasarela Calea lui Traian - Troianu-Trotuar

Tehnice:L=200m,1=2X1.5m,S=600mp,asfalt

Descr.: Calea lui Traian Sud-Troianu

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Sud,Troianu

1960

14.156,78

13

DP00183

1.3.17.2.

Pod Goranu 1

T ehnice:L=14m,l=8m,S=112mp,asfalt

Descr.: Peste pârâul Valea Stăncîoiului

Adresa: Rm. Vâlcea;Str. Straubing

Vecini: Intersecția dintre Str. Straubing șt Intrarea Stăncîoiului

1980

1.089.614,00

14

DP00184

1.3.17.2.

Pod Goranu 2

Tehnice: L=65m,l=8m,S=520mp,asfalt

Descr.: Peste terasamnetul căii ferate Vâlcea - Vâlcele

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Case particulare

1980

1.271.217,00

15

DP00185

1.3,17.2.

Pod Olănești 2

Tehnice:L=250m,l=16m,S=4000mp,asfalt

1970

5.084.868,00

Descr.; Din Str. Gib Mihăescu la Bd.Tihenetului

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu, Bd.Tineretului

16

DP00186

1.3.17.2.

Pod Olănești 2-Parte carosabilă

T ehnice: L=250m,l=12m,S=3000mp,asfalt

Desen: Din Str. Gib Mihăescu ia Bd.Tiheretului

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu, Bd.Tineretului

1970

321.658,00

17

DP00187

1.3.17.2.

Pod Olănești 2-Trotuar

Tehnice: L=250m,l=2X2m,S=:1000mp,asfalt

Descr.: Din Str. Gib Mihăescu la1 Bd.Tiheretului

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu,Bd.Tineretului

1970

102.091,00

18

DP00191

1.3.17.2.

Pod Răul Olănești

Tehnice:L=200m,l=15m,S=3000mp, asfalt

Descr.: Bd. 1 Mai

Adresa: Rm. Vâlcea;Str, :Bd. 1 Mai

Vecini: Str. Magheru.Str. Dacia

1960

1.080.000,00

19

DP00192

1.3.17.2.

Pod Răul Olănești-Parte carosabilă

Tehnice: L=200m,l=12m,S=2400mp, asfalt

Descr.: Bd. 1 Mai

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Bd. 1 Mai

Vecini: Str. Magheru.Str. Dacia

1960

54.554,52

20

DP00193

1.3.17.2.

Pod Răul Oîănești-Trotuar

Tehnice:L=200m, 1=2X1,5m,S=600mp, asfalt

Descr.: Bd. 1 Mai

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :Bd. 1 Mai

Vecini: Str. Magheru.Str. Dacia

1960

14.156,78

21

DP00194

1.3.17.2.

Podeț Str. Inătești

Tehnice:L=20m,l=7m,S=140mp,asfalt

Descr.: Zona Petrișor-Str. Inătești

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

1960

60.000,00

22

DP00195

1.3.17.2.

Podeț Str. Straubing

Tehnice:L=12m,l=Bm,S=96mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea;Str. Straubing

Vecini: Intersecția dintre Str. Straubing și Str. Lespezi

1980

32.950,00

23

DP00197

. 1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. 1 Mai conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=4343 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: R.Olăn.(N),G.F.(E),Dada(S},C.Traian(V)

1967

173.720,00

24

DP00198

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. 1 Mai-Florilor conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=1944 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: M.Emin.(N),C.F.(E),Bl.S33/l(S),I.Ch.(V)

1989

109.664,93

25

DP00199

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. Libertății conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice;S=4050 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: B.T.VI.(N),C.F.(V), Răul Olt (E) B.Cris.(E),G.Mih.(S)

1900

162.000,00

26

DP00200

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. Ostroveni conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=56102 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: R.OIt(E),C.F.(V),R.OL(N),Sere Fr.P.P(S)

19B3

5.984.922,13

27

DP00201

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bi. cart. Petrișorconf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=4248 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: V.Petr.(S),P.Part.(E),lnat.(N).D.Petr(V)

1975

169.920,00

20

DP00202

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. Traian conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=4980 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: B.N.Bă!.(S),Carol pădure Dealul Capela(V),LSil(N),C.Traian(E

1900

199.200,00

29

DP00203

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. Traian sud conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=7692 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: R.OIăn.(N),C.Traian(E,V),BI.S33/ll(S)

1985

481.780,32

30

DP00204

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. cart. Traian+Nord conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=87590,6 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: B.N.Băl.(S),C.F.(E),V.Cet(N),C.Traian(V)

1900

2.519.805,46

31

DP00205

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente bl. Z. Centrală conf. Planului Urbanistic Aprobat

Tehnice:S=32036 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: R.OJăn.(S),C.F.(E),P.Zăv pădure Dealul Capeia(V),B.N.Băl.(N)

1900

1.135.000,00

32

DP00206

1.3.7.

Alei pietonale și auto aferente cămine (blocuri) Colonia Nuci

Tehnice:S=4002,14 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: N, E, S, V:prop. part., Cămin 1 și 2 (USG și Oltchim), Str. Cap. Hanciu.

2007

318.827,00

33

DP00207

1.3.7.1.

Aleea Castanilor

Tehnice:L=550m)l=5.5m,S=3025mp,pavaj

Descr.: Din Str. Carol I -Colegiul Mircea cel Bătrân - până la Motel Capela.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Caro! I, Episcopia, Lic.M.cel Bătrân

1900

77.768,85

34

DP0020B

1.3.7.1.

Aleea Căpitan Paul Capelleanu

Tehnice:L=180mJ=5.5m,S=990mp, piatră

Descr.: De (a Calea lui Traian (în spate bl.S34) până la capăt, limita vestică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea iui Traian

1970

12.355,20

35

DP00209

1.3.7.1.

Aleea Poenița

Tehnice:L=135m,l=5m,S=675mp, pământ

Descr.: Din Str. Morilor (fam. Ungureanu Toma -nr.79) până fa capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor(Fam.Ungureanu Toma-Nr.79)

1970

2.160,00

36

DP00210

1.3.7.1.

Aleea Saturn

Tehnice: L=50m,l=3.5m,S=175mp, piatră

Descr.: Cu intrare din Str. Daniil ionescu, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Daniil Ionescu

1960

2.184,00

37

DP00211

1.3.7.1.

Str. Scorușului

Tehnice:L=200m,l=5m,S=1000mp,pământ

Descr.: De la Str. Inătești până la capăt, apoi se înfundă.

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

1970

63.188,99

38

DP00212

1.3.7.1.

Aleea Zorelelor

Tehnice:L=100m,l=7m,S=700mp,balast

Descr.: Din Str. LC.Brătianu în spatele bl. A8/1 și A8/2.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. I.C.Brătianu,BIJA8/1,A8/2

1970

2.520,00

39

DP00213

1.3.7.1.

Teren aferent bd. Dem Radulescu tronson I

Tehnice: S=21535,9 mp, pământ (valoarea nu conține valoarea serelor demolate de 1472000 lei)

Descr.: Delimitat de Bulevardul Tineretului, zona Bl. A53- A54, traversează Strada Eugen Ciorăscu, Strada Patriarh lustinian Marina, Strada Ostroveni și continuă până la Strada Ștrandului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bulevardul Tineretului,Bl. A53-A54, Strada Eugen Ciorăscu, Strada Patriarh lustinian Marina, Strada Ostroveni, Strada Ștrandului

2007

4.628.980,71

40

DP00214

1.3.7.1.

Drum acces Zona de Agrement Sălcioara

Tehnice:S.T.=976,35 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Ștrand-E;Str. Ostroveni-S;Zona Agrement Sălcioara-N; Lac Ostroveni-V

1976

132.682,00

41

DP00215

1.3.7.1.

Intr. Albinei

Tehnice:L= 524 m,l=4m, S= 2600 mp, asfalt

Descr.: De la Str. Știrbei Vodă limita comunei Vlădești spre sud peste Râul Olănești, pana la intersecția cu str. Buda

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Știrbei Vodă, Râu Olănești

1970

2.160,00

42

DP00216

1,37.1.

Intr. Aureiian Predescu

Tehnice:L=300m,l=5m,S=1950mp,pământ - s-a inclus donația terenului pășune în supraf. de 450 mp. din 2001 din partea moși. def. Șerbănescu Ghe. pt. drum public

Descr.: De la Calea lui Traian (Nord), delimitată de nr. de imobil 320 și 322, gospodăriile Drăguț Vasile și nr. 324 - Cernătescu(teren).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea luîTraian Nord,Cernătescu(Teren), CF 7684

1970

138.558,55

43

DP00217

1.37.1.

intr. Cetățuia

Tehnice: L=775,1 Om,l=5m,S=3875,5mp,piatră

Descr.: Pornește de la imobilul nr. 1 - Oprea, traversează Calea lui Traian între imobilele nr. 196 (Bar 2 Amivci) și nr. 198 (imobil Văcaru), spre vest (intersecția Str. Liviu Rebreanu și Dealul Malului) până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea Iui Traian,Dealul Malului

1970

886.470,36

44

DP00218

1.37.1.

Intr. Colonel Pleșoianu

Tehnice:L=450m,!=5m,S=2250mp, balast

Descr.: Din Calea lui Traian - Nord, spre Olt delimitată de nr. 260 și 262, gospodăriile Mediu Dumitra și Preda Tudor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Mediu Dumitra și Preda Tudor

1970

19.968,00

45

DP00219

1.37.1.

intr. Crizantemei

Tehntce:L=177 ml,l=3,5 ml, S=619,5 mp, pământ

2001

154.156,00

Descr.: De la Strada Ostroveni (Nr.27- Fam. Feraru Gheorghe și Nr.29-Fam. Mitrea Ion) spre est, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Ostroveni

46

DP00220

1.3.7.1.

intr. Damian Ureche

Tehnice:L=297 ml,l=3,5 ml, S=1039,5 mp, pământ

Descr.: De la Strada Copăceiu (Nr.46- Fam. Stelea Elena și Nr.48A-Fam. Patulea Nicoiae) spre nord, se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Copăceiu

2004

159.904,00

47

DP00221

1.37.1.

intr. Dumitru Zăgănescu

Tehnice:L=325 ml,l=3,5 ml, S=1137,5 mp, pământ

Descr.: De la Strada Posada nr.42- teren I.A.S. și nr.44- Fam. Bogoslov

Vasile spre vest, limită teren LA.S.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Posada, prop. part, teren LA.S.

2004

209.975,00

48

DP00222

1.37.1.

Intr. Episcop Climent

Tehnice:L=336 mf,l=3,5 ml, S=1281 mp, pământ

Descr.: De ia Strada Inătești, gosp. cu Nr. 111, spre sud-vest, se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Inătești

2005

374.293,00

49

DP00223

1.37.1.

intr. Fagului

Tehnice:S=638,39 mp

Descr.: Din parcarea publică existentă în spatele blocului 22 de pe Calea lui Traian, nr. 185, spre vest până în proprietatea moștenitorilor lui Jianu Vasile, se ramifică spre sud până în apropiere de SC Foraj Sonde SA. Adresa: Rm. Vâlcea

2007

332.456,00

50

DP00224

1.37.1.

intr. Islazului

Tehnice:S=11657 mp, asfaltat DADP 2012

Descr.: De la Str. Straubing, gospodăriile Manda Gheorghița (nr. 1) și Mihalcea Vasile (nr. 2) până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Str. Straubing,Islaz

1970

622.952,56

51

DP00225

1.37.1.

Intr. Jiului

Tehnice:L=300m,l=4m,S=1200mp, balast

Descr.: De la Str. Inătești până ta capăt (unde se înfundă).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

1970

4,320,00

52

DP00226

1.37.1.

Intr. Lotrului

Tehnice:L=100m,l=4m,S=400mp,balast

Descr.: De la Str. Posada până ta capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Posada

1970

1.440,00

53

DP00227

' 1.37.1.

Intr. Mierlei

Tehnice:L=439 ml,l=3,5 ml, S=1536,5 mp, pământ

Descr.: De la Strada Fețenî spre nord, paralelă cu Calea Ferată, în partea de răsărit a acesteia.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Fețeni, Calea Ferată

2001

382.345,00

54

55

DP0O228

DP00229

1.3.7.1.

1.3.7.2.

Intr. Pictor Constantin lliescu

Intr. Pinului

Tehnice:L=177 ml,l=3,5 ml, S=619,5 mp, pământ

Descr.; De la strada Știrbei Vodă (Autoservice) până spre dealul Capela (Nord) se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada știrbei Vodă, Dealul Capela (Nord)

Tehnice:Carosabil, trotuare L=147m, S=955mp, conform lucrărilor de cadastru imobiliar

Descr.: De la intersecția CoLBădescu și Cpt.Negoescu, spre vest, se înfundă (Hotel Gemina).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: fîtr. Col.Bădescu,Str. Cpt.Negoescu

1997

1960

231.235,00

1.680,00

56

DP00230

1.3.7.1.

Intr. Prof. Nicu Angelescu

Tehnice: L=100m,l=4m,S=400mp, pământ

Descr.: De la Calea București, gosp. Zamfir Marfa (nr. 1) și Tănăsescu D, Maria (nr. 2), până la capăt, gosp. Tudor Gh. ton (nr. 5) și Zgorcea Dumitru (nr. 10).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Zamfir M.,Tănăsescu D. Maria.Tudor Gh.Ion,Zgorcea D-tru

1970

1.280,00

57

DP00231

1.3.7.1.

Intr. Rabacu

Tehnice:L=100m,l=4m,S=400mp,pământ

Descr.: De Ia Calea București, gosp. Gibescu C. Ion (nr. 1 - teren) și

Lisandru l. Ion (nr. 2), până ia capăt, gosp. Drăgoi Stelian (nr. 5) și

Rabacu Velica (nr. 14)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Gibescu C.Ion,Lisandru 1. Ion, Drăgoi Stelian,Rabacu Velica

1960

1.280,00

58

DP00232

1.3.7.1.

Intr. Sălciei

Tehnice:L=70m,l=5m,S=350mp,piatră

Descr.: Cu intrare din Str. Ștb.Vodă (imobilul cu nr. 97).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Știrbei Vodă

1960

1.120,00

59

DP00233

1.3.7.1.

Intr. Stăncioiului

Tehnice: L=1667 m ,S=8357 mp asfalt

Descr.: Din Str. Straubing spre nord.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Straubing

1970

53.461,00

60

DP00235

1.3.7.1.

Intr. Valea Dumitrana

Tehnice:L=517 ml,l=3,5 ml, S=1809,5 mp, asfalt

Descr.: De la strada Straubing - Malul Alb, spre est.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Straubing

2001

562.849,00

61

DP00236

1.3.7.1.

Intr. Venus

Tehnice:L=420mtl=6m,S=2520mp, asfalt

Descr.: Din Str. Daniil lonescu până la Str. Sf. Calinic. Si pana la limita pădurii (Romsilva)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Daniil lonescu,Str. Sf.Calinic

1970

24.236,65

62

DP00237

1.3.7.1.

Intr. Wiesbaden

Tehnice: L=200m,l=5m,S=1000mp,pământ

Descr.: De la Str. Straubing, gosp. Glonț Ghe. (nr. 1) și Const. D.

Constantin (nr. 2), până la capăt, gosp. Ceaușu I. Ioana (nr. 11) și Crișan (nr. 32).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Straubing, Glonț Ghe, Const D. Constantin,Ceaușu I. !oana,Crișan.

1980

3.200,00

63

DP00238

1.3.7.1.

Intr. Zăvoieni

Tehnice:L=200m,l=5m,S=1000mp,pământ

Descr.: De la Str. Cella Delavrancea, gosp. Lite Ion (nr. 1) și Zapuc Dumitru (nr. 2) până la calea ferată, gosp. Preda Petre (nr. 25) și Drăgușin Nicoleta (nr. 54).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Lite I.,Zapuc D.,Preda P., Drăgușin N.

1970

3.200,00

64

DP00239

1.3.7.1.

Parcare publică

Tehnice:S=1839 mp

Descr.; Asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A19 (N.E); Bl. A20 (S,V)

1984

374.870,00

65

DP00240

1.3.7.1.

Parcare publică

Tehnice:S=1965 mp

Descr.: Asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea iui Traian (E);Prop. part. (N); Dealul Cetățuia (V); Intr.

Cetățuia (S)

1970

634.210,00

66

DP00241

1.3.7.1.

Rigolă Aleea (Colonia) Nuci

Tehnice:L=1.1 Km,1=1.5m,S=1650mp,șanț pământ

Descr.: De la DN Rm.Vâlcea-Craiova - Str. Stolniceni - până la intersecția cu Str. Govora, limita vestică - comuna Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Stolniceni, Limita Corn. Mihăești

1960

5.280,00

67

DP00242

1.3.7.1.

Rigolă Calea București

Tehnice:L=2Km,l=1.5m,S=3000mp,șanț pământ

Descr.: Hidrocentrală Nord-Com,Budești

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Baraj Nord-Goranu-Com. Budești

1900

9.600,00

68

DP00243

1.3.7.1.

Rigolă Cartier Fețeni

Tehnice:L=2Km,f=0.8m,S=1600mp,șanț pământ

Descr.: Zona fostei loc. Fețeni

Adresa: Rm. Vâlcea

1970

5.120,00

69

DP00244

1.3.7.1.

Rigolă Intr. lacob Șimian

Tehnice:L=180m,1=1.5m,S=270mp,șanț pământ

Descr.: De la Calea lui Traian (spatele Căminului Vilmar).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,cămin Vilmar

1970

864,00

70

DP00245

1.3.7.1.

Rigolă Str. Bâlciului

Tehnice:L=1.5Km, 1=1 m,S=1500mp,șanț pământ

Descr.: De la Str. Copăcelu (Școala Copăcelu) până la Str. Stoiniceni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu, Str. Stolniceni (BJATM)

1970

4.800,00

71

DP00246

1.3.7.1.

Rigolă Str. Bicaz

Tehnice:L=350m,!=3m,S=1050mp, pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor

1970

3.360,00

72

DP00247

1.3.7.1.

Rigolă Str. Bujorului

Tehnice:L=30mJ=0.8m,S=24mp,șanț pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești, Complex U.J.C.M.

1960

76,80

73

DP00248

1.3.7.1.

Rigolă Str. Caiselor

Tehnice:L=300m, 1=1.5m,S=45Dmp,șanț pământ

Descr.: Al. Nuci-Gara Govora până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Nuci, Gara Govora

1970

1.440,00

74

DP00249

1.3.7.1.

Rigolă Str. Cătăneștilor

Tehnice:L=800m,l=1m,S=800mp,șanț pământ

1970

2.560,00

Descr.: De la Str. Copăcelu (cimitir-Biserica Copăcelu) până la Str. Depozitelor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelul, Str. Depozitelor

75

DP00250

1.3.7.1.

Rigolă Str. Căzănești

Tehnice:L=2.3Km,1=1 m,S=2300mp,șanț pământ

1970

7.360,00

Descr.: De la Str. Copăcelu, gospodăriile Bazgan D. Gheorghe (nr. 265) și gospodăria lancovescu Maria (nr. 298) până la limita Comunei Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Mihăești, Str. Copăcelu

76

DP00251

1.3.7.1.

Rigolă Str. Colonel Bădescu

Tehnice:L=200m,l=0.6m,S=120mp,șanț pământ

Descr.: De la Str. CptNegoescu până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căpitan Negoescu, Motel Capela

1900

384,00

77

DP00252

1.3.7.1.

Rigolă Str. Dealul Malului

Tehnice:L=2700m,l=0.7m,S=1890mp,șanț pământ

1970

6.048,00

Descr.: De ta intr. Cetățuia până la capăt sau de la capătul Str. Liviu Rebreanu până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Intr. Cetățuia, Str. Liviu Rebreanu

78

DP00253

1.3.7.1.

Rigolă Str. Depozitelor

Tehnice:L=150m, 1=2X1.5m,S=450mp,șanț pământ

1970

1.440,00

Descr.: De la Pasarela Sud (SC Favil SA) până la Str. Copăcelu (Cămin Cultural).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Fabrica de AțăiCămin Cultural Copăcelu

79

DP00254

1.3.7.1.

Rigolă Str. Drumul Gării

Tehnice:L=900m, 1=1 m,S=900mp,șanț pământ

Descr.: Din Str. Copăcelu la Calea Ferată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu,Depozit Cereale

1970

2.880,00

80

DP00255

1.3.7.1.

Rigolă Str. Goranu

Tehnice: L=2Km, 1=2X1.5m,S=6000mp,șanț pământ

Descr.: Din Cal. buc. pe drumul vechi în Cal. buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gospodăriile lamandi N,,Vega,Mirică Ion

1970

19.200,00

81

DP00256

1.3.7.1.

Rigolă Str. Macilor

Tehnice: L=300m,t=2X2m,S=1200mp,șanț pământ

Descr.: Al. Nuci(de ta Școala până la Grădinița)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Școala Nuci,Grădinița Nuci

1970

3.840,00

82

DP00257

1.3.7.1.

Rigolă Str. Priza Olt

Tehnice:L=500m,l=2X2m,S=2000mp,șanț pământ

Descr.: Din Str. Stolniceni ia Stația de Oxigen

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Sto!niceni(Barăci),St. de Oxigen

1970

6.400,00

83

DP00258

1.3.7.1.

Rigolă Str. Stolniceni

Tehnice:L=2.1 Km,1=2X1 m,S=4200mp,șanț pământ

1970

13.440,00

Descr.: De la Bariera BJATM la Gara Govora

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Bariera BJATM,Gara Govora

84

DP00259

1.3.7.1.

Rigolă Str. Straubing

Tehnice:L=2.7Km,l=2X2m,S=10800mp,șanț pământ

Descr.: Din Cal. București spre Malul Alb

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Grigoroiu Marian și llinca P.ton

1970

34.560,00

85

DP00260

1.3.7.1.

Rigolă Str. Ștrandului

Tehnice:L=525m,l=2X2m,S=2100mp,șanț pământ

Descr.: De la Hldrocentrală(Râureni) la Râureni

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Hidrocentraîă(Râureni), Pasarela Sud

1970

6.720,00

86

DP00261

1.3.7.1.

Rigolă trotuar Aleea Castanilor

Tehnice:L=20m,l=0.5m,S=10mp,șanț pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carul l, Episcopia, Lic.M.Cel Bătrân

1900

32,00

87

DP00262

1.3.7.1.

Rigolă trotuar Calea lui Traian

Tehnice:L=1Km,l=1.5m,S=1500mp,șanț pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Zona Sud-Centru-Nord

1900

4.800,00

88

DP00263

1.3.7.1.

Str. Alexandru Budișteanu

Tehnice:L=930 ml, S=3982 mp, pământ

Descr.: De ta Strada Liviu Rebreanu (Nr.99- Fam. Ușurele Constantin și

Nr.139- Fam. Ispas Gheorghe) spre vest, parcurge pădurea cu ieșire în Strada Dealul Malului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Livîu Rebreanu, pădurea, Strada Dealul Malului CF +CAD 47499, 3982

2004

803.720,00

89

DP00264

1.3.7,1.

Str. Alexandru Cema Rădulescu

Tetinice:L=1500 ml,1=11 ml; L=250 ml,l=7 ml; S=18250 mp, pământ Descr.: Din intersecția Străzii Eugen Ciorăscu cu Strada I.C. Brătianu, urmărește limita de est a Lacurilor până la Lacul de Agrement Ostroveni. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Eugen Ciorăscu, Strada LC. Brătianu, Lacul de agrement Ostroveni

2001

4.541.357,00

90

DP00265

1.3,7.1.

Str. Andrei Livezeanu

Tehnice:L=1B1 m!,l=3,5 ml, S=633,5 mp, pământ

Descr.: Cuprinsă între Strada Zambilelor și intersecția cu Strada Viilor* inătești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Zambilelor, Strada Viilor- Inătești

2001

157.641,00

91

DP00266

1.3,7.1.

Str. Andrei Mureșianu

Tehnice:L=148 ml,!=3,5 ml, S=518 mp, pământ

Descr.: De la Strada Dumitru Zăgănescu spre sud, paralelă cu Strada Posada.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Dumitru Zăgănescu

2004

79.934,00

92

DP00267

1.3.7.1.

Str. Apusului

Tehnice:L=900m,l=5m,S=4500iTip, asfaltat DADP 2012

Descr.: Din Str. Căzănești (firma lonescu) până la capăt spre deal.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

1970

174.028,34

93

DP00268

1.3.7.1.

Str. Aranghel

Tehnice:L=1950m,l=5m,S=9750mp, asfaltat DADP 2012

Descr.: De la Str. Știrbei Vodă până la capăt (spre Dealul Capela).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Știrbei Vodă, Dealul Capela

1970

676.073,17

94

DP00269

1.3.7.1.

Str. Argintari

Tehnice:L=11427m,l=4m, S=45709mp,balast

1970

10.080,00

95

DP00270

1.3.7.1.

Str. Arinilor

Descr.; De la Str. Inătești - intersecția cu Str. Izvorului până la capăt unde se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești, Str. Izvorului, CF 44610

Tehnice: S= 10985 , asfalt

Descr.: De la intersecția străzilor Poenari șt Morilor până la intersecția cu Str. Buda.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Poenari,Str. Morilor,Str. Buda CF 44917 •

1970

21.600,00

96

DP00271

1.3.7.1.

Str. Aurelian Sacerdoțeanu

Tehnice:S=35924 mp; asfalt

Descr.: Paralelă cu Calea Ferată de la B-dul Pandurilor, spre sud, până la intersecția cu Str. Ștrandului CF 42611

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea Ferată (V), B-dul Pandurilor, Str. Ștrandului, prop. particulare (E)

1990

2.337.518,00

97

DP00272

1.3,7.1.

Str. Berzei

Tehnice:L=300m,l=5m,S=1501 mp, asfalt

Descr.: De la intersecția Str. Copăcelu cu Str. Posada (Cuibul de Barză) cu limita estică SC Minet SA.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu, CF 44512

1970

165.227,67

98

DP00273

1.3.7.1.

Str. Bicaz

Tehnice:L=253m,l=4m,S=1013 mp,balast

Descr.: De la Str. Morilor până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor CF 44531

1970

84.636,86

99

DP00274

1.3.7.1.

Str. Brândușelor

Tehnice:L=225m,l=7m,S=1575mp,balast

Descr.: De la intersecția Str. Copăcelu cu str. Posada spre nord.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

5.670,00

100

DP00275

1.3.7.1.

Str. Bucla

Tehnice: L=1,3Km,l=7m,S=10790mp, asfalt

Descr.: De la intersecția cu Str. Arinilor până la capăt spre vest, limita Ocnele Mari.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Arinilor, CF 44525

1970

59.520.00

101

DP00276

1.3.7.1.

Str. Bujorencii

Tehnice: L=600m,l=6m,S=3600mp, balast

Descr.: De la Calea lui Traian (Peco Shell) cu limita nord vestică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian

1960

28.320,00

102

DP00277

1.3.7.1.

Str. Buridava

Tehnice:L=1.1 Km,l=7m,S=7700mp,balast

Descr.: De la Str. Stolniceni (pasarelă) spre Olt până la Str. Stolniceni (drum vechi).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Stolniceni

1970

1.164.262,39

103

DP00278

1.37,1,

Str. Calistrat Hogaș

Tehnice:L=315 ml,1=3,5 ml, S=1102,5 mp, pământ

Descr.: Din Strada Argintari spre nord până Ia extremitatea de nord- est a cvartetului de locuințe-etapa !, colț cu Str. Grigore Antipa

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Argintari, Str. Grigore Antipa

2004

169.596,00

104

DP00279

1.3.7.1.

Slr. Câmpului

Tehnice:L=550m,l=6m,S=3300mp,piatră

Descr.: De la Calea lui Traian (Metalo-Chimica) intersectată cu Str. Barajulu (DN) până la capăt (Stația de Apă SC Acvarim SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Barajului, SLEpurare RAETA

1960

436.013,30

105

DP00280

1.37.1.

Str. Carpați

Tehnice: L=600m,l=6m,S=3600mp, balast

Descr.: De la Calea lui Traian (Nord) cu limita estică-Valea Bujorencii.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Nord

1970

399.549,42

106

DP00281

1.37.1.

Str. Căminului

Tehnice:L=677 ml,1=3,5 ml, S=2369,5 mp, pământ

Descr.: De la Strada Corneliu Coposu, urmărește latura de est a Grădinii Zoologice și a Căminului de Bătrâni,până fa limita sudică a acestuia

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Corneliu Coposu, Grădina Zoologică, Căminul de Bătrâni

2001

589.620,00

107

DP00282

1.37.2.

Str. Căpitan Mărășanu

Tehnice:Carosabil L=78mf ,S=337mp conform lucrărilor de cadastru imobiliar+edilitar, asfalt

Descr.: Din Calea lui Traian (CEC) până Ea Str. G-ral Praporgescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. G-ral Praporgescu

1960

2.995,20

108

DP00283

1.37.1.

Str, Cella Delayrancea

Tehnice:L=750m,l=6m,S=4500mp, balast

Descr.: De la Calea București, gospodăriile Niță Elena (nr. 1) și Manda Dorel (nr. 2), arabil până ta Str. Straubing, gospodăriile Buldui Vasile (nr. 13) și Constantin D. Constantin (nr. 88).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gospodăriile Nr.1 și 2 până la Nr.13,8B

1970

16.200,00

109

DP00284

1.37.1.

Str. Cetății

Tehnice: L=700m,l=5m,S=3500mp,balast

Descr.; Din Str. Copăcelu spre nord cu ieșire tot în Str. Copăcelu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

11.200,00

110

DP00285

1.37.1.

Str. Ciocăneștilor

Tehnice: L=400m,l=7m,S=2800mp,piatră

Descr.: De la Str. Râureni spre vest până fa Calea Ferată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Râureni, Calea Ferată

1970

34.944,00

111

DP00286

1.37.1.

Str. Cloșca

Tehnice: L=870m,l=6m,S=1020mp, piatră

Descr.: De la Str. Libertății până la digul Râului Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății,Dig Râu Olt

1900

12729,60

112

DP00287

1.37,1.

Str. Cojocarilor

Tehnice:L=l Km,l=5m,S=5000mp,pământ

Descr.: De la Str. Căzănești spre capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

1970

16.000,00

113

DP00288

1,3.7.1,

Str. Colonel Bădescu

Tehnice: L=525m,l=5.5m,S=2888mp,pavaj

Descr.: De la Str. CptNegoescu până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căpitan Negoescu,Motel Capela

1900

47.196,39

114

DP002B9

1.3.7.1.

Str. Colțeștilor

Tehnice:L=832m, S=4675 mp, pământ

Descr.: De la Str. Copăcelu (Cămin Cultural) paralelă cu Calea Ferată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcetu CF +CAD 47495, 4673

1970

12.800,00

115

DP00290

1.3.7.2.

Str. Constantin Dălban

Tehnice:Carosabil, parcaje laterale, L=223m, S=1671mp conf lucrărilor de cadastru edilitar, asfalt, pământ pe ramura spre sud

Descr.: De la Str. Ferdinand (spatele blocului CPL Nefamiliști) spre capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.CPL Nefamiliști

1960

1.728,00

116

DP00291

1.3.7.1.

Str. Corneliu Coposu

Tehnice: L=1063 ml,l=3,5 ml, S=3633 mp, pământ

Descr.: De la Strada Ostroveni, latura de nord a Grădinii Zoologice, spre est, până la digul Râului Olt (malul drept), Str. Nicolae Enache.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Ostroveni, Grădina Zoologică,Digul Râului Olt, Strada

Nicolae Enache CF +CAD 47465

2001

925.813,00

117

DP00292

1.3.7.1.

Str. Crângului

Tehnice:L=600m,l=4m,S=240Dmp, balast

Descr.: De la intersecția cu Str. Bicazului până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu, Bazar Libertății

1970

8.640,00

118

DP00293

1.3.7.1.

Str. Crișului

Tehnice:L=70m,l=3m,S=210mp, balast

Descr.: De la Str. Inătești până la capăt (se înfundă). ‘

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

1970

756,00

119

DP00294

1.3.7.1.

Str. Dan Basarab

Tehnice:Carosabil, trotuare(partial), spații verzi, L-115ml, S-926mp conform lucrărilor de cadastru edilitar; carosabil asfaltat; trotuare beton șl asfalt.

Descr.: De la Str. G-ral Magheru, vis-a-vis de Direcția Finanțelor până la capăt, limita estică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ral Magheru-Dir.Finanțe

1900

15.024,00

120

DP00295

1.3.7.1.

Str. Daniil lonescu

Tehnice:L=718m,l=7m,S=5424mp

Descr.: De la Calea lui Traian se intersctează cu Str. Radu de la Afumați până la capăt, limita nordică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. Radu de la Afumați

2002

554.804,00

121

DP00296

1.3.7.1.

Str. Dealul Matului

Tehnice: L=2700m,l=5m,S=13500mp, balast

Descr.: De la Intr. Cetățuia până la capăt sau de la capătul Str. Liviu Rebreanu până ia capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Intr. Cetățuia,Str. Liviu Rebreanu

1970

1.244.070,00

122

DP00297

1.3.7.1.

Str, bem Teodorescu

Tehnice:L=45B ml,l=3,5 m!, S=1603 mp, pământ

Descr.: De la Strada Copăcelu (Nr.245- Fam.Mitrea Ion și Nr.258- Fam. Papuzu Gheorghe) spre vest, până la intersecția cu Strada Eftimeștilor. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Strada Copăcelu, Strada Eftimeștilor

2004

295.902,00

123

DP00298

1.3.7.1.

Str. Dimitrie Drăghicescu

Tehnice:L=165 ml,i=3,5 ml, S=577,5 mp, pământ

Descr.: De la intersecția cu Bulevardul Dem Rădutescu spre est, proprietatea Preoteasa Dragoș.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bulevardul Dem Rădulescu, prop. part

2002

143.706,00

124

DP00299

1.3.7.1.

Str. Doamna Despina

Tehnice: L=60m,l=6m,S=360mp,piatră

Descr.: De la Str. Mihai Viteazul (Stomatologie) până la capăt, se înfunda.

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Viteazul-Stomatologie

1960

5,556,39

125

DP00300

1.3.7.1.

Str, Doamna Stanca

Tehnice:L=150m,l=6m,S=900mp, piatră

Descr.: De la Str. Ferdinand până la capăt (SC Carpatina SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand,CPL

1960

11.232,00

126

DP00301

1.3.7.1.

Str. Dr. Romulus Popescu

Tehnice:L=460 ml,l=3,5 ml, S=1610 mp, pământ

Descr.: De la intersecția cu Strada Patriarh lustinîan Marina spre nord, până la intersecția cu Bulevardul Dem Rădulescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Patriarh lustinian Marina, Bulevardul Dem Rădutescu

2002

400.634,00

127

DP00302

1.3.7.1.

Str. Dragoș Serafim

Tehnice:L=437 ml,1=3,5 ml, S=1529,5 mp, pământ

Descr.: Din Strada Alexandru Lahovari, prima stradă spre sud- est până la culoarul liniei de medie tensiune.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Alexandru Lahovari

2003

237.877,00

128

DP00303

1.3,7.1.

Str. Dragoș Vrânceană

Tehnice:L=506 ml,l=3,5 ml, S=1770 mp, pământ

Descr.: De la intersecția Străzii Eugen Ciorăscu cu Strada Nicolae lorga, spre sud și vest până în Strada Ostroveni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Eugen Ciorăscu, Strada Nicolae lorga, Strada Ostroveni

2001

442.440,00

129

DP00304

1.3.7.2.

Str. Duiliu Zamfirescu

Tehnice:Carosabil L=a9m,S=636mp conf lucrărilor de cadastru edilitar imobiliar .piatră

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

14.976,00

130

DP00305

1.3.7.1.

Str. Eftimeștitor'

Tehnice:L=400m,t=5m,S=2000mp,piatră

Descr.: De ta Str. Copăcelu până la capăt (pe deal) - limita vestică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

1.507.865,56

Tăi

DP00306

1.3.7.1.

Str. Elena Doamna

Tehnice: L=70m,l=3.5m,S=245mp,balast

1970

882,00

Descr.: Din Str. Daniil lonescu, spre vest, spatele b!, 9 - Calea Lui Traian.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.9 (Calea fui Traian)

7

2

3

4

0

6

7

132

DP00307

1.3.7.1.

Str. Episcop Damaschin

Tehntce:L=97 m!,l=3,5 ml, S=339,5 mp, asfaltat DADP 2012

Descr.; Din Strada Argintari spre vest până în Strada Grigore Antipa.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Argintari, Strada Grigore Antipa

2004

101.427,00

133

DP00308

1.3.7.1.

Str. Eugen Ciorăscu

Tehnice:L=1361 ml,l=3,5 ml, S=4763,5 mp, pământ

Descr.: De la Strada Aurelian Sacerdoțeanu, traversează Strada Ion Creangă, urmărește limita de sud a blocurilor și traversează Strada Ostroveni, până 1a dig.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Aurelian Sacerdoțeanu, Strada Ion Creangă, Strada Ostroveni, dig Râul Olt

2001

1.778.035,00

134

DP00309

1.3.7.1.

Str. Fântânii

Tehnice: L=400m,l=5m,S=2000mp, piatră

Descr.: De la Calea București, gospodăriile Neamțu Gheorghe (nr. 1) și Duran Elena (nr. 2) până fa capăt, gospodăriile Radela Floarea (nr. 19) și Maloș Vasile (nr. 62).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Cal. București,Neamțu Ghe.,Duran Elena,Radela Floarea,Maloș

Vasile

1960

209.674,35

135

DP0031D

1,3.7.1.

Str. Fețeni

Tehnice:L=6m,l= 5063 m, S=30378 mp,piatră

Descr.: De la Str. Straubing, gospodăriile Mirițoiu Dumitru (nr. 2) și Andrei V. gheorghe (nr. 3) până fa pîdure, gospodăriile Grădinaru M. Gheorghe (nr. 93) și Cooperativa Constructorul (nr. 42).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Mirițoiu D-Tru.Coop.Constructorul

1960

516.031,00

136

DP00311

1.3.7.1.

Str. Geniștilor

Tehnice: S=2186 mp, pământ

Descr.: De la Strada Arinilor (nr.119- fam. Sandu Sebastian șî nr.127-fam. Sandu Gheorghe) spre sud, se înfundă, gosp. Teodorescu Emil.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Arinilor, prop. part.

2004

536.367,00

137

DP00312

1.3.7.1.

Str. George Țămea

Tehnice; L=386 ml,l=3,5 ml, S=1351 mp, pământ

Descr.: Din intersecția principală a zonei la Strada Alexandru Lahovari, spre est, paralelă cu Strada Doctor Serafim, până la culoarul liniei de medie tensiune.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Alexandru Lahovari, Strada Doctor Serafim, culoarul liniei de medie tensiune

2003

210.115,00

138

DP00313

1.3.7.1.

Str. Ghioceiior

Tehnice:L=500m,l=5m,S=2500mp, piatră

Descr.: De fa Str. Copăcelu paralelă cu CF până la capăt (Pârâul Sărat).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu,CF, Pârâul Sărat

1970

1.441.418,00

139

DP00314

1.3.7.1.

Str. G-ral Emanoil Florescu

Tehnice:L=200 ml,1=11 ml, S=2200 mp, pământ

Descr.: De la intersecția cu Strada Aurelian Sacerdoțeanu spre est până la intersecția cu Strada I. Creangă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Strada Aurelian Sacerdoțeanu, Strada I. Creangă

2002

547.451,00

140

141

DP00315

DP00316

1.3.7.1.

1.3.7.1.

Str. Grădinilor

Str. Gura Văii

Tehnice:L=200 ml, S=14O9 mp, pământ

Descr.: De la Strada Octavian Goga spre vest, perpendiculară cu Strada Teodor Coman.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Octavian Goga, Strada Teodor Coman CF +CAD 47466

Tehnice:L=750m,(=7m,S=5250mp,piatră

Descr.: Din intersecție (Vilmar) Str. Căzănești - limita vestică (poligon Uzina Mecanică).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vilmar,Poligon Uzina Mecanică

2001

' 1970

547.451,00

65.520,00

142

DP00317

1.3.7.1.

Str. Hogii

Tehnice: L=275m,l=5m,S=1375, piatră

Descr.: De la Calea Bucure;ti, gospodăriile Bălănescu Alexandru (nr. 1) și Ursan Ftorica (nr. 2) până la pădurea Goranu, gospodăriile Lisandru Ion (nr. 15) și Magdici (nr. 20).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Ursan Florica, Bălănescu Alexandru,pădurea

Goranu,Magdici,Lisandru Ion

1970

17.160,00

143

DP00318

1.3.7.1.

Str. Horia

Tehnice:L=130m,l=6m,S=780mp,piatrâ

Descr.: De la Str. Libertății până la digul râului Olt

Adresa: Rm. Vâicea

Vecini: Str. Libertății,Râu Olt

1900

9.734,40

144

DP00319

1.3.7.2.

Str. lancu Jianu

Tehnice:Carosabil L=133m,S=801 mp,asfalt

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topologu

1960

11.356,80

145

DP00320

1.3.7.1.

Str. lazului

Tehnice:L=200m,l=4m,S=800mp,piatră

Descr.: De la Str. Morilor până la capăt, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor

1970

81.656,33

146

DP00321

1.3.7.1.

Str. Ing. Ion Filote

Tehnioe:L=150 ml, S=635 mp, pământ

Descr.: De la stradă Mircea Buciu spre digul râului Olt (malul drept), intersecție cu strada Nicolae Enache.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Mircea buciu, digul Râului Olt (malul drept), Strada Nicolae Enache CF +CAD 47471

2001

373.262,00

147

DP00322

1.3.7.1.

Str. Ioana Radu

Tehnice:L=710 ml,1=3,5 ml, S=2485 mp, pământ

Descr.: De la strada Știrbei Vodă spre nord și hord- est.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Știrbei Vodă

.2001

948.926,00

148

DP00323

1.3.7.1.

Str. Ion Creangă

Tehnice:L=982 ml,1=11 ml, S=10802 mp, pământ

Descr.: De ia Strada l.C. Brătianu (Zona meteo), spre sud, până ia lac.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada l.C. Brătianu

2001

2.687.988,00

149

DP00324

1.3.7.1.

Str. Ion Râureanu

150

DP00325

1.3.7.1.

Str. Izvorului

151

DP00326

1.3.7.1.

Str. Kalamata

152

DP00327

1.3.7.1.

Str. Krusevac

153

DP00328

1.3.7.1.

Str. Lespezi

154

DP00329

1.3.7.1.

Str. Liliacului

155

DP00330

1.3.7.1.

Str. Livezi

156

DP00331

1.3.7.1.

Str. Maior Dumitru Miulescu

Tehnîce:Carosabil, trotuare sp. Verzi(parțial) L=114m,S=736mp, conf lucrarifor de cadastru edilitar, pământ, asfalt parțial, trotuare beton Descr.: De la Str. D-na Stanca până la intrarea în Str, Alexandru Papîu -Poarta 2 CPL.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. D-na Stanca,CPL

1960

3.360,00

Tehnice:L=200m,l=6m,S=1200mp,pământ

Descr.: Cuprinsă între Str. Morilor și intersecția cu străzile Inătești și Argintari.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor, Str. Inătești, Str. Argintari.

1970

3.840,00

Tehnice:L=680m,l=6m,S=4080mp,pământ+piatră

Descr.: De la Str. Straubîng, gospodăriile Șovar F. Nicoîae (nr. 1) și Șovar Mihai (nr. 2) până la Calea București, gospodăriile Zamfir Elena (nr. 32) ș Stanca Gh. Ion (nr. 47) inclusiv segmentul de legătură la Calea București.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Șovar șl Zamfir l.Elena,Stanca Ghe.

1970

692.006,20

Tehnice:L=4ai ml,l=3,5 ml, S=1683,5 mp, pământ

Descr.: Din strada Liviu Rebreanu, spre vest șt sud, până la sediul SC Cozra Forest SA.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Liviu Rebreanu, sediul SC Cozia Forest SA

2005

880.605,00

Tehnice: L=2.6Km,l=6m,S=15600mp,pământ+piatră; modernizare 2007:zid de sprijin: L=40 ml Hc=2,7 ml; L=25 ml Hc=1,5 ml; îmbrac, asfaltică: drum S=13450 mp; trot. =3442 mp; borduri: mari L=4302 ml; mici L=4308 ml

Descr.: De la Calea București (vizavi de SC Dacos), spre sud, până la intersecția cu Str. Kalamata, spre nord până la Grădinița Lespezi, se continuă spre est până la Str. Straubîng.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp,Firfirica V.,Turoiu Gh.,Puican M.

1970

5.572.559,72

Tehnîce:S=775 mp,piatră

Descr.: De la Str. Morilor până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor

1970

94.206,90

Tehnice:L=470m,S=3688mp,piatră

Descr.: De la Calea iui Traian (vulcanizare) până la capăt (intersecție cu

Str. Dealul Malului), sprevesL L=250m,l=5m,S=1250mp,piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian

1970

15.600,00

Tehnice:L=100 ml,f=3,5 ml, S=350 mp, pământ

Descr.: De la Strada Aurelian Sacerdoțeanu spre est până la Stația Meteo

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Strada Aurelian Sacerdoțeanu, Stația meteo

2002

87.095,00

7

2

3

4

5

6

7

157

DP00332

1.3.7.1.

Str. Maior Georgescu

Tehnice:L=160m,l=7m,S=1120mp,piatră

Descr.: Din Str. știrbei Vodă spre Str. Gabriel Stoianovici, se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Știrbei Vodă,Casa Anton Pann

1960

13.977,60

158

DP00333

1.3.7.2.

Str. Mareșal Prezan

Tehnice: Carosabil L=118m,S=775mp conf lucrărilor de cadastru edilitar .asfalt

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1970

13.032,72

159

DP00334

1.3.7.1.

Str. Măceșului

Tehnice:L=300m,l=5m,S=1500mp, piatră

Descr.: De la Str. Căzănești până la capăt (spre pădure).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești, pădure

1970

18720,00

160

DP00335

1.37.1.

Str, Mircea Buciu

Tehnice:L=600 ml,1=3.58 mi, S=2145 mp, pământ

Descr.: De la strada Prundului spre nord și nord-vest până la strada Dragoș Vrânceanu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Prundului, Strada Dragoș Vrânceanu CF +CAD 47472

2001

1.343.743,00

161

DP00336

1.37.1.

Str. Mircea Stancu

Tehnice:L=354 ml,l=3,5 ml, S=1239 mp, pământ

Descr.: Din capătul nordic al străzii Preot Gheorghe Vețeleanu cu ocolire spre sud- est, traversând strada Al. Lahovari, până la culoarul de medie tensiune.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Preot Gheorghe Vețeleanu, Strada Al. Lahovari, culoarul de medie tensiune

2003

192.696,00

162

DP00337

1.37.2.

Str. Mitropolit Filaret

Tehnice:Carosabil L=88m,l=7m,S=537mp conf. Lucrărilor de cadastru imobiliar .piatră

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Banu Mărăcine,Str. Topolog

1970

6.988,80

163

DP00338

1.37.1.

Str. Morilor

Tehnice: L 1764ml S15482 mp conf Carte Funciară

Descr.: De la intersecția străzilor A. Ivireanu și Inătești, spre vest, paralelă cu malul drept al râului Olănești, până la intersecția cu străzile Poenari și Arinilor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. A. Ivireanu, Inătești, Poenari,Arinilor

2007

3.230.121,00

164

DP00339

1.37.2.

Str. Neagoe Basarab

Tehnice:Carosabif L=10Bm,S=719mp, conf lucrărilor de cadastru edilitar imobiliar pavaj

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

10.860,60

165

DP00340

1.37.1.

Str. Nicolae Enache

Tehnice:L=2500 ml,1=12 ml, S=30000 mp, pământ

Descr.: De la strada Emil Ciorăscu, paralelă cu digul Râului Olt (malul drept) până la DN 67.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Emil Ciorăscu, digul Râului Olt (malul drept), DN 67

2001

7.465.245,00

166

DP00341

1.3.7.1.

Str. Nicolae Epure

Tehnice: L=500m, l=7m,S=3500mp, pavaj

Descr.: De la Str. Oituz până la Str. Mihai Viteazul.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Oituz,Str. Mihai Viteazul

1970

43.680,00

167

DP00342

1.3.7.2.

Str. Nicu Filipescu

Tehnice:Carosabil L=113m,l=7m,S=731mp conf lucrărilor de cadastru edilitar asfalt

Descr.: De la Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine.Str. Topolog

1960

2.520,00

168

DP00343

1.3.7.1.

Str. Octavian Goga

Tehnice:L=650 ml, S=2600 mp, pământ

Descr.: De la strada Comeliu Coposu spre nord, traversează strada Prundului, până la gospodăriile Mirică Maria și Pondtchie Dumitru.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Comeliu Coposu, Strada Prundului, prop. part. CF +CAD 47470, 47474

2001

1.617.470,00

169

DP00344

1.3.7,1.

Str. Ogorului

Tehnice:L=200m,l=5m,S=1000mp, pământ

Descr.: Din Str. Ștrandului până la capăt (spre est).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. ștrandului

1960

3,200,00

170

DP00345

1.3.7.2.

Str. Oteteleșanu

Tehnice:Carosabil L=188m,S=1440mp,asfalt

Descr.: De ta Str. Ferdinand, traversează Str. Banu Mărăcine, până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand, B. Mărăcine,Topolog

1960

18.969,60

171

DP00346

1.3.7.1.

Str. Pârâul Hoțului

Tehnice:L=350m,l=6m,S=2100mp,pământ

Descr.: De la Calea București, gosp. Pandelică Marin (nr. 1), Mirițoiu Gr. Ion (nr. 2), până la capăt - gosp. Bercea Alexandrina (nr. 22) și Bojan Petre (teren)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea București, Pandelică Marin, Mirițoiu Gr. Ion, Bercea

Alexandrina, Bojan Petre

1970

6.720,00

172

DP00347

1.3.7.1.

Str. Patriarh lustinian Marina

Tehnice:S=10161 mp, asfalt

Descr.: Din strada Ostroveni, spre vest, traversează bulevardul Dem Rădulescu, până Ea strada Aurelian Sacerdoțeanu. CF 42549, 42583 Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Ostroveni, Bulevardul Dem Rădulescu, Strada Aurelian Sacerdoțeanu

2001

1.846.403,00

T73

DP00348

1.3.7.1.

Str. Placajului

Tehnice:Carosabil L=82m,S=397mp conf lucrărilor de cadastru edilitar, pământ, asfalt parțial

Descr.: De la Str. Ferdinand până la capăt - Carpatina SA.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand,Carpatina SA.

1960

1.600,00

174

DP00349

1.3.7.1.

Str. Plopilor

Tehnice:L=150m,l=4m,S=600mp, pavaj

1970

68.517,85

Descr.: De la Str. Morilor până la capăt, unde se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Str. Morilor

175

DP00350

1.3.7.1.

Str. Poenari

Tehnice: L=1.5Km,!=7m,S=10500mp, modernizata cu asfalt in 2011

Descr.: De la intersecția Str. Morilor cu Str. Arinilor, spre vest, până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Buda, Str. Arinilor

1970

457.434,43

176

DP00351

1.3.7.2.

Slr. Popa Șapcă

Tehnice:Carosabil L=314m,3=2741 mp,asfalt

Descr.: De la Str. Carol I (Col. Naț. Mircea cei Bătrân - intrare elevi) până la AL Castanilor spre nord și spre sud.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol I

1900

5.511,59

177

DP00352

1.3.7.1.

Str. Posada

Tehnice: L=1700 m + 141m ,t=7m,S=11900mp + 680mp .balast

Descr.: De la Stația Peco- Sud până la Str. Copacelu (Cuibul de Barză), gosp. Papuzu Ion (nr. 71) și Pâslaru Maria (nr. 74 - teren).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: StPeco sud,Str. Copăcelu-Cuibul de Barză

1970

42.840,00

178

DP00353

1.3.7.2.

Str. Preda Buzescu

Tehnice: Cadastru L=98m,S=794mp,conf lucrărilor de cadastru edilitar imobiliar balast

Descr.: Din Str. Banu Mărăcine până la Str. Topolog.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

2.520,00

179

DP00354

1.3.7.1.

Str. Preot Gheorghe Vețeleanu

Tehnice:L=375 mi,l=3,5 ml, S=1312,5 mp, pământ

Descr.: Din curba nordică a parcelei nordice cu intersectarea străzii Alexandru Lahovari, în zona de pornire a străzii George Țărnea, până la culoarul liniei de medie tensiune.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Alexandru Lahovari, Strada George Țărnea, culoarul liniei de medie tensiune

2003

204.127,00

180

DP00355

1.3.7.1.

Str. Priba

Tehnice:L=20Om,l=7m,S=196Omp, pământ

Descr.: De la Str. Dealul Malului până ia capăt, spre Vlădești - limita vestică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Dealul Malului,Vlădești

1970

6.272,00

101

DP00356

1.3.7.1.

Str. Prundului

Tehnice:L=1550m,l=6m,S=9300mp, piatră

Descr.: De la Str. Ostroveni spre est (digul râului Olt - malul drept) cu limita de proprietate SC Supca SRL - Râmnicu Vâlcea.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ostroveni, SC Supca SRL

1970

29.760,00

182

DP00357

1.3.7.1.

Str. Prunului

Tehnice:L=550m,l=5m,S=2750mp,pământ

Descr.: Din Str. Arinilor, până la capăt, spre deal.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Arinilor

1970

34.320,00

183

DP00358

1.3.7.1.

Str. Puțului

Tehnice:L=40Dm,l=5m,S=2000mp,pământ

Descr.: Din Str. Râureni (gosp. Drăghici) până la capăt, spre est.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Râureni

1970

6.400,00

134

DP00359

1.3.7.1.

Str. Radu de fa Afumați

Tehnice:L=200m,l=7m,S=1400mp,piatră

Descr.: De la Calea lui Traian până la Str. Daniil ionescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. Daniil Ionescu

1970

209.924,14

185

DP00360

1.3.7.1.

Str, Salcâmilor

Tehnice:L=300m,l=4m,S=1200mp,pământ

Descr.: Din Calea lui Traian spre Olt (vis-a-vis de Peco Shell).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Peco-Shell

1970

3.840,00

186

DP00361

1.3.7.1.

Str. Saliștea Nouă

Tehnice:L=1.3Km,l=5m,S=6500mp,pământ; modernizare 2007:îmbrăc. asfaltică: drum S=7230 mp; trot. =2354 mp; borduri: mari L=2195 ml; mici L=2385 ml

Descr.: De la Str. Lespezi, spre sud, traversează calea ferată, se continuă până la Str. Straubing.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Lespezi,calea ferată,Str. Straubing.

1970

1.716.994,10

137

DP00362

1.3.7.1.

Str. Săveasca

Tehnice:L=2007m,l=5m,S=8127mp,pământ, Zona de protecție = 1550mp

Descr.; Din Str. Căzănești până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

1970

3.200,00

188

DP00363

1.3.7.1.

Str. Socului

Tehnice: L=600m,l=5m,S=3000mp,pământ

Descr.: De ia inters. cu Str. Căzănești până capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

1970

9.600,00

189

DP00364

1.3.7.1.

Str. Sora

Tehnice:L=300m,l=5m,S=1500mp, asfaltat DADP 2012

Descr.: De la Str. Goranu, gosp. nr. 1 și nr. 2, până la Str. C.

Dellavrancea, gosp. nr. 13 și nr. 16, intersectată cu Calea București.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Claea Buc., Str. Goranu, Str, C. Dellavrancea.

1970

57.890,17

190

DP00365

1.3.7.1.

Str. Spicului

Tehnice:S=1915 mp,balast

Descr.: Din Aleea Nuci până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea.

Vecini: Aleea Nuci

1970

187.491,90

191

DP00366

1.3.7.1.

Str. Theodor Coman

Tehnice:L=174 ml, S=926 mp, balast

Descr.: De la strada Prundului, spre sud, până la strada Comeliu Coposu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Strada Prundului, Strada Comeliu Coposu CF +CAD 47493,

2001

148.060,00

192

DPO0367

1.3.7.1.

Str. Toamnei

Tehnice:L=800m,l=5m,S=4000mp,pământ

Descr.: De la Str. Copăcelu spre nord-vest (nr. 18 - AF Alexei și nr. 20 -Biserica Copăcelu), se prelungește spre nord-vest, ce ieșire în Str.

Copăcelu spre sud-est (nr. 38 - Gilea Valeriu).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu, AF Alexei, Biserica Copăcelu, Gilea Valeriu

1970

298.968,27

193

DP00368

1.3.7.1.

Str. Toporașilor

Tehnice:L=500mrl=5m,S=2500mp, pământ

Descr.: De la Str. Copăcelu (Șc. Gen.) până la inters. Cu Ocnele Mari.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. CopăcelufȘc. Gen.), Ocnele Mari

1970

8.000,00

194

DP00369

1.3.7.1.

Str. Uțeștilor

Tehnice: L=1.1 Km,l=5m,S=5500mp,pământ

Descr.: Din Str. Căzănești până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

1970

17.600,00

195

DP00370

1.3.7.1.

Str. Valea Gorunelului

Tehnice: L=1.9Km,l=5m,S=9500mp,pământ

Descr.: Din Str. Ghioceilor (Copăcelu) până la capăt. L=1.9Km,l=5m,S=9500mp,pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ghioceilor(Copâcelu)

1970

30.400,00

196

DP00371

1.3.7.1.

Str. Vasile Alecsandri

Tehnice:Carosabil L=90m,S=858mp conf lucrărilor de cadastru edilitar ,balast

Descr,: Din Str. Ferdinand până ia capăt (SC Carpatina SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand.Carpatina SA

1960

1.800,00

197

DP00372

1.3.7.1.

Str. Vega

Tehnice:L=200m,l=5m,S=1000mp,pământ

Descr.: De ia Str. Straubing, gosp. Orăcel Dumitru (nr. 1 - teren) și Tănase Emil (nr. 2) până la capăt, gosp. Crețu Ghe. (nr. 11) și Vega C. Ion (nr. 12).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Orăcel D-Tru,Tănase E.,Vega C.lon, Crețu Ghe.

1970

3.200,00

198

DP00373

1.3.7.1.

Str. Vidra

Tehnice:L=520m,l=6m,S=3120mp,pământ

Descr.: De la Calea lui Traian - Nord, vis-a-vis de Str. Col. Pîeșoianu, între nr. 281 și 283, gosp. DrăghiciGhe. Și Ungureanu Ghe.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian-Nr.281,283,Gosp.Drăghici,Ungureanu

1970

9.984,00

199

DP00374

1.3.7.1.

Str. Viilor

Tehnice: L=450m,l=5m,S=2250mp,

Descr.: Din Str. Inătești până la capăt apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

1970

7.200,00

200

DP00375

1.3.7.1.

Str. Virgiiiu

Tehnice:Carosabil L=106m,S=1225mp conf lucrărilor de cadastru edilitar, carosabil balast, trotuare beton

Descr.: Din Str. Ferdinand până la capăt (Carpatina SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand,Carpatina SA

1960

1.600,00

201

DP00376

1.3.7.1.

Str. Zambilelor

Tehnice:L=400m,l=5m,S=2000mp,pavaj

Descr.: Din inters. Străzilor Petrișor și Inătești spre deal, se prelungește până la intere, cu Str. Viilor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Din intere. Străzilor Petrișor și Inătești spre deal, se prelungește până la intere, cu Str. Viilor.

1970

52.190,00

202

DP00377

1.3.7.1.

Str. Zefirului

Tehnice:L=150m,l=6m,S=900mp,pavaj

1970

30.975,81

Descr.: Din Calea lui Traian nr.227 până la Str. Liviu Rebreanu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Nr.227,Str. Liviu Rebreanu

203

DP00378

1.3.7.1.

Str. Zorilor

Tehnice:L=600m,l=7m,S=42Q0mp, asfaltat DADP 2012

Descr.: Din Str. Petrișor până la capăt spre stația de apă, se prelungește până la Str. G. Bacovia (delimitare nouă - de la rezervoarele de apă, ocolirea acestora, se prelungește până la intersecția cu Str. G. Bacovia) Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Str. Petrișor.Stația de Apă, Str. G. Bacovia

1960

145.688,20

204

DP00380

1.3.7.1.

Trotuar Aleea Zorelelor

Tehnice:L=200m, 1=1.2m,S=240mp, balast

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. l.C.Brătianu,BI.A8/1,A8/2

1970

1.913,30

205

DP00382

1.3.7.1.

Trotuar Str. Bicaz

Tehnice: L=350m, 1=1.5m,S=525mp, pământ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor

1970

3.726,28

206

DP00384

1.3.7.1.

Trotuar Ștr. Cloșca

Tehnice:L=870m,l=1.5m,S=1305mp,piatră

Descr.: De la Str. Libertății până ia digul Râului Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății,dig Râu Olt

1900

41,760,00

207

DP00385

1.3.7.1.

Trotuar Str. Colonel Bădescu

Tehnice:L=400m, 1=1 m,S=400mp, pavaj

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căpitan Negoescu,Motel Capela

1900

10.836,92

208

DP00388

1.3.7.1.

Trotuar Str. Duiliu Zamfirescu

Tehnice:L=400m, 1=1 m,S=400mp, piatră

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

10.836,92

209

DP00389

1.3.7.1.

Trotuar Str. Horia

Tehnice: L=260m, 1=1 m,S=260mp, piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății,Râu Olt

1900

7.044,00

210

DP00390

1.3.7.1.

Trotuar Str. lancu Jianu

Tehnice:L=130m,1=1.2m,S=156mp,piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

4.089,99

211

DP00391

1.3.7.1.

Trotuar Str. Mitropolit Filaret

Tehnice: L=160m, 1=1.5m,S=240mp, piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1970

3.834,64

212

DP00392

1.3.7.1.

Trotuar Str. Morilor

Tehnice: L=600m,l=1m,S=600mp, piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. A. Ivireanu.lnătești.Poenari .Arinilor

1960

10.635,90

213

DP00393

1.3.7.1.

Trotuar Str. Nicolae Epure

Tehnice: L=600m, 1=1 m,S=600mp, pavaj

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Oituz,Str. Mi hai Viteazul

1970

10,635,90

214

DP00394

1.3.7.1.

Trotuar Str. Nicu Filipescu

Tehnice:L=200m,1=1.5m,S=300mp,balast

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

1960

2.129,30

215

DP00395

1,3,7.1.

Trotuar Str. Oteteleșanu

Tehnice: L=3B0m, 1=1 m,S=380mp, piatră

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand.B. Mărăcine,Topoiog

1960

6.736,07

216

DP00398

1.3.7.1.

Trotuar Str, Zorilor

Tehnice:L=600m,1=1,2m,S=720mp,balast

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Petrișor, Stația de Apă, Str. G. Bacovia

1960

5.739,90

217

DP00399

1.3.7.1.

Zonă prot. Aleea (Colonia) Nuci

Tehntce:L=1.1KmJ=2X4m,S=8800mp,spațiu verde

Descr.: De la DN Rm.Vâlcea-Craiova - Str. Stolniceni - până la intersecția cu Str. Govora, limita vestică - comuna Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Stolniceni,limita Corn.Mihăești

1960

28.160,00

218

DP00400

1.3.7.1.

Zonă prot. Aleea Bradului

Tehnice:L=400m,l=5m,S=2000mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Teiului, Al. Stejarului

1970

15.360,00

219

DP00401

1.3.7.1.

Zonă prot. Aleea Ciocârliei

Tehnice:L=200m,1=4m,S=800mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Mihai Viteazul la Str. lancu Pop

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Viteazul,Str. lancu Pop

1960

2.560,00

220

DP00402

1.3.7.1.

Zonă prot Aleea Doinei

Tehnice: L=250m,l=8m,S=4000mp,spațiu verde

Descr.: Cu intrare din Str. Henri Coandă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Henri Coandă

1970

2.800,00

221

DP00403

1.3.7.1.

Zonă prot. Aleea Garoafelor

Tehnice: L=800m,1=2X1 Om,S=16000mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Mihai Eminescu (Dispensar).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Eminescu, Dispensar

1970

51.200,00

222

DP00404

1.3.7.1.

Zonă prot Bd. Pandurilor

Tehnice: L=800m,l=3X4m,S=9600fnp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Luceafărului (Cina), paralel cu calea ferată până la Str. I.C.Brătianu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Luceafărului,Str. I.C.Brătianu

1970

30.720,00

223

DP00405

1.3.7.1.

Zonă prot. Calea București

Tehnice:L=4Km,l=3m,S=12000mp,spațiu verde

Descr.: De la limita cu comuna Budești, gospodăriile Tănase Ioana (nr. 1) și Mtrea N. Ion (nr. 2) până la Hidrocentrala Nord - Rm. Vâlcea.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Baraj Nord-Goranu-Com.Budești

1900

38.400,00

224

DP00406

1.3.7.1.

Zonă prot Calea tuiTraian

Tehnice: L=2Km,l=3m,S=6000mp,spațiu verde

Descr.: De la Pasarela Sud până la Valea Bujorenciî limita nordică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Zona Sud - Centrală-Nord

1900

19.200,00

225

DP00407

1.3.7.1.

Zonă prot Cartier Fețeni

Tehnice:L=2Km,l=5m,S=20000mp,spațiu verde

Descr.: Zona fostei loc. Fețeni

Adresa: Rm. Vâlcea

1970

64.000,00

226

DP00408

1.3.7.1.

Zonă proi. Spl. Independenței

Tehnice:L=1270m,l=2m,S=2540mp,spațiu verde Descr.: Carol I parai. Cu Olănești spre Ștb.Vodă Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Caroî l.Râul Olănești,Str. Ștb.Vodă

1970

8.128,00

227

DP00409

1.3.7.1.

Zonă prot Str. AI. loan Cuza

Tehnice:L=130m,l=2X2m, S=520mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Generai Praporgescu până la parcare, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ra! Praporgescu

1960

1.664,00

228

DP00410

1.3.7.1.

Zona prot. Str. Bâlciului

Tehnice: L=1.5Km,!=2X5m,S=15000mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Copăcefu (Școala Copăcelu) până la Str. Stolniceni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcefu, Str, Stolniceni (BJATM)

1970

48.000,00

229

DP00411

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Brândușelor

Tehnice: L=225m,!=5m,S=1125mp,spațiu verde

Descr,: De la intersecția Str. Copăcelu cu str. Posada spre nord.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

3.600,00

230

DP00413

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Caiselor

Tehnice:L=300m,!=3m,S=900mp,spațiu verde

Descr.: De la Al. Nuci spre sud -Gara Govora până la limita cu comuna Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Nuci, Gara Govora

1970

2.880,00

231

DP00414

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Căpitan Negoescu

Tehnice:L=200m,l=3m,S=600mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Col.Bădescu

1960

1.920,00

232

DPOO415

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Cătăneștilor

Tehnice:L=800m,l=3m,S=2400mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Copăcelu (cimitir-Biserica Copăcelu) până ta Str.

Depozitelor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelul, Str. Depozitelor

1970

7.680,00

233

DP00416

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Căzănești

Tehnice:L=2.3Km,l=2X5m,S=23000mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Copăcelu, gospodăriile Bazgan D. Gheorghe (nr. 265) și gospodăria lancovescu Maria (nr. 298) până fa limita Comunei Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Mihăești, Str. Copăcelu

1970

73.600,00

234

DP00417

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Cerna

Tehnîce:L=570m,t=2X3m,S=3420mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.P1,Gara

1900

10.944,00

235

DP00418

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Cetății

Tehnice:L=350m,l=5m,S=1750mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Copăcelu spre nord cu ieșire tot în Str. Copăcelu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

5,600,00

236

DP00419

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Ciocăneștilor

Tehnice:L=400m,l=2X4m,S=3200mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Râureni spre vest până la Calea Ferată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Râureni,Calea Ferată

1970

10.240,00

1

2

3

4

5

6

7

237

DP00420

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Colonel Bădescu

Tehnice:L=400m,l=4m,S=1600mp,spațiu verde Descr.: De la Str. CptNegoescu până la capăt. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căpitan Negoescu, Motel Capela

1900

5.120,00

238

DP00421

1.3.7.1.

Zonă prot Str. C-tin Brâncuși

Tehnice:L=400m,l=2X5m,S=4000mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Rapsodiei spre Str. N.Titulescu, Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsodiei,Str. N.Titulescu

1970

12.800,00

239

DP00422

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Dacia

Tehnice: L=314m,J=2X5m,S=3140mp,spațiu verde

Descr.: De ia Calea lui Traian până la Str. Matache Temeiie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Bazar pasaj CF

1960

10.048,00

240

DP00423

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Decebal

Tehnice: L=850m,l=7m,S=5950mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Rapsodiei, intersectată cu Str. Republicii, până la Str. Barajului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsodiei,Complex BI.H1

1970

2.560,00

241

DP00424

1.3.7.1.

Zonă prut Str. Digului

Tehnice: L=1.4Km,l=3m,S=4200mp,spațiu verde

Descr.: De la Calea București (MoaraGoranu), pe malul Oltului până la Calea București gospodăriile Boabă Mana (nr. 2) și Leca Vasile (nr. 1) până la capăt - gospodăria Stoica Constantin (nr. 17).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Moara Goranu.Gosp.Leca Vasile-Stoica C-tin

1960

13.440,00

242

DP00425

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Dr. Hacman

Tehnice: L=900m, 1=2X1 m,S=1800mp,spațiu verde

Descr.: De la Calea iui Traian (bl. A1-spate) intersectată cu străzile Mărășești și Mihai Viteazu, până la Str. N. Tituiescu. .

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Școala Nr.2

1970

5.760,00

243

DP00426

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Drumul Gării

Tehnice:L=900m,l=2X3m,S=5400mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Copăcelu ia Calea Ferată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu,Depozit Cereale

1970

17.280,00

244

DP0Q427

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Eroilor

Tehnice:L=190m,i=2X3m,S=1140mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Gib Mihăescu spre Ostroveni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu,Sediul A.D.P.

1900

3.648,00

245

DP00428

1.3.7.1.

Zonă prot Str. Fețeni

Tehnice:L=7Km,l=2X3m,S=1140mp,spațiu verde Descr.: Goranu-Dîn Str. Straubing către pădure Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Mirițoiu D-Tru,Coop.constnjctorul Nr.42

1960

3.648,00

246

DP00429

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Florilor

Tehnice:L=236m,l=5m,S=1180mp,spațiu verde

Descr.: De la Str, Bogdan Amaru, intersecție cu Str. Matache Temelie, paralelă cu calea ferată spre sud cu ieșire în Calea lui Traian.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru

1970

3.776,00

247

DP00430

1.3.7,1.

Zonă prot. Str. Ghioceilor

Tehnice:L=500m,t=2X2.2m,S=2200mp,spațiu verde

Descr.: De ia Str. CopScelu paralelă cu CF până la capăt (Pârâul Sărat).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu.CF,Pârâul Sărat

1970

7.040,00

249

DP00431

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. G-ral Magheru

Tehnice: L=100m,l=2-0.1m,S=250mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BCR,Finanțe,Parcul Mircea cel Bătrân

1970

1.324,65

249

DP00432

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Luceafărului

Tehnice:L=600m,î=2X.m,S=3600mp,spațiu verde

Descr,; De la Bd. Pandurilor până ia Bd. Tineretului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Panduri!or,Bd.Tlneretului

1970

11.520,00

250

DP00433

1,3.7.1.

Zonă prot Str. Lucian Biaga

Tehnice:L=600m,l=2X5m,S=6000mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tineretului.Str. N.lorga

1970

19.200,00

251

DP00434

1.3.7.1,

Zonă prot. Str. Mărășești

Tehnice:L=600m,l=2X5m,S=6000mp,spațiu verde

Descr.: De la Bd .N. Bălcescu, spre nord, până la Str. Matei Basarab, intersectată cu străzile Grigore Procopiu și Buna Vestire.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Șc.Gen.Nr.2,Str. Matei Basarab

1960

19.200,00

252

DP0O435

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. N. Tituiescu

Tehnice:L=1 Km,l=2X3m,S=6000mp,spațiu verde

Descr.: De la bulevardul Nicolae Bălcescu (paralelă cp calea ferata) intersectată cu strada Matei Basarab, până la strada Republicii.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Dovali,Matei Basarab, Republicii

1970

19.200,00

253

DP00436

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Rapsodiei

Tehnice:L=1.2Km,l=2X2m,S=4800mp,spațiu verde

Descr.: M.Basarab-H.Coandă-Decebal-C.Brâncuși

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. M.Basarab-H.Coandă-Decebal

1970

15.360,00

254

DP00437

1.3.7.1.

Zonă prot. Str. Republicii

Tehnice:L=900m,l=2X3m,S=5400mp,spațiu verde

Descr.: Calea lut Traian-Decebal-Str. N .Tituiescu

Adresă: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Decebal,Lic.Sanitar,Str. N.Titulescu

1970

17.260,00

255

DP00438

1.3.7.1.

Zonă sig. Aleea Rândunelelor

Tehnice:L=250m,l=1.5m,S=375mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Mărășești către Complex Traian (în spate).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești,spate ComplexTraian

1960

1.200,00

256"

DP00439

1.3.7.1.

Zonă sig. Bd. N. Bălcescu

Tehnice:L=1 Km,1=2X1,5m,S=3000mp,spațiu verde

Descr.: Din Calea lui Traian inters. cu M.Viteazul Traves.CF

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Complex Traian,Lic.Chimic

1960

9.600,00

257

DP00441

1.3.7.1.

Zonă sig. intr. Cetățuia

Tehnice:L=320m,1=2X1.5m,S=960mp,spațiu verde

Descr.: Din Calea lui Traian spre dealul Malului(Bazinul de apă)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian.Dealul Malului

1970

3.072,00

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

258

DP00442       1.3.7.1.            Zonâsig. Intr. Jiului                                                Tehnice:L=300m, 1=2X1.5m,S=900mp,spațiu verde                            1970                     2.880,00

Descr.: De la Str. Inătești până la capăt (unde se înfundă).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești

259

DP00443      1.3.7.1.           Zonă sig. Intr. Prof. Nicu Angelescu                               Tehnice:L=100m,1=2X1.5m,S=300mp,spațiu verde                           1970                      960,00

Descr.: De la Calea București, gosp. Zamfir Maria (nr. 1) și Tănăsescu D.

Mana (nr. 2), până la capăt, gosp. Tudor Gh. Ion (nr. 5) și Zgorcea

Dumitru (nr. 10).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Zamfir M..Tănăsescu D. Maria,Tudor Gh.Ion,Zgorcea D-tru

260

DP00444      1.3J.1.           Zonă sig. Str. Apusului                                           Tehnice:L=900m, 1=2X1,5m,S=2700mp,piatră                                1970                    8.640,00

Descr.: Din Str. Căzănești (firma lonescu) până la capăt spre deal. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Căzănești

261

DP00445      1.3.7.1.           Zonă sig. Str. Aranghel                                           Tehnice:L=3m, 1=2X1,5m,S=9mp,pământ+pavaj                             1970                      28,80

Descr.: De la Str. Știrbei Vodă până la capăt (spre Dealul Capela). Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Știrbei Vodă, Dealul Capela

262

DP00446       1.3,7.1.           Zonă sig. Str. Argintari                                              Tehnice:L=2m, 1=1,5m,S=3mp,balast                                         1970                         9,60

Descr.: De la Str. Inătești - intersecția cu Str. Izvorului până la capăt unde se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Inătești, Str. Izvorului

263

DP00447      1.3,7.1.           Zonă sig. Str. Buda                                              Tehnice:L=3.1 Km,1=2X1,5m,S=9300mp,pământ                             1970                    2.976,00

Descr.: De la intersecția cu Str. Arinilor până la capăt spre vest, limita Ocnele Mari.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Arinilor

264

DP00448      1.3.7.1.           Zonă sig. Str. Buna Vestire                                       Tehnice:L=475m,l=2X0.5m,S=475mp,spațiu verde                          1970                    1.520,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărâșești, Str. M.Viteazu

265

DP00450      1.3.7.1.           Zonă sig. Str. Cioșca                                            Tehnice:L=870m,l=1m,S=870mp,piatră                                     1900                    2,784,00

Descr.: De la Str. Libertății până la digul Râului Olt. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății, Dig Râu Olt

266

DP00451       1.3.7.1.           Zonă sig. Str. Copăceiu                                          Tehnice:L=300m,l=2X2m,S=1200mp,spațiu verde                           1970                    3.840,00

Descr.: Din Str. Posada spre Str. Căzănești Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Posada,Str. Căzănești

267

DP00452      1.3.7.1.           Zonă sig. Str. Crângului                                          Tehnice:L=600m,l=1.5m,S=900mp,spațiu verde                             1970                    2.880,00

Descr.: De la intersecția cu Str. Bicazului până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu.Bazar Libertății

268

DP00453

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Crișan

Tehnice:L=490m,l=2m,S=980mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Gib Mihăescu spre nord până la Str. Libertății.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu, Bazar Libertății

1900

3.136,00

269

DP00456

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Dealul Malului

Tehnice:L=2700m,f=2X1.5m,S=8100mp,spațiu verde

Descr.: De la Intr. Cetățuia până la capăt sau de la capătul Str. Liviu Rebreanu până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Intr. Cetățuia,Str. Liviu Rebreanu

1970

25.920,00

270

DP00457

1,3.7.1.

Zonă sig. Str. Dobrogeanu Gherea

Tehnice:L=300m,1=2X1 m,S=600mp,spațiu verde

Descr.: De la Calea lui Traian (între bl.S24 și S26) până la capăt (se întâlnește cu prelungirea Str. Zorilor).

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, BI.S24 și S26

1970

1.920,00

271

DP00458

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Eftîmeștilor

Tehnice: L=400m,l=2X1.5m,S=1200mp,piatră

Descr.: De la Str. Copacelu până la capăt (pe deal) - limita vestică.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu

1970

3.840,00

272

DP00469

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Ferdinand

Tehnice:L=1 Km,l=0.984m,S=984mp,spațiu verde

Descr.: De la B-dul T. Vladimirescu spre nord, traversează B-dul N.

Bălcescu, până la Str. M. Basarab (poarta SC Hervil SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: CPL,Hervil

1960

3.148,80

273

DP0046D

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Gib Mihăescu

Tehnice:L=950m,l=2X1m,S=1900mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. G-ral Magheru (zona magazinului BIG), spre est, traversează calea ferată până la digul râului Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vâlceana.CF, Direcția Drumuri și Poduri

1900

6.080,00

274

DP00461

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Goranu

Tehnice: L=2Km,1=2X1.5m,S=6000mp,spațiu verde

Descr.: De la Calea București, pe drumul vechi, gospodăria lamandi Nicotae și proprietatea Vega, cu ieșire tot în Calea București, gospodăriile Semenic ion (nr. 58) și Mirică F. Ion (nr. 103).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gospodăriile lamandi N., Vega,Mirică Ion,Semenic Ion

1970

19.200,00

275

DP00462

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Grigore Procopiu

Tehnice:L=1000m, 1=2X1.5m,S=3000mp,spațiu verde

Descr.: De la Calea lui Traian, intersectată cu străzile Mărășești - Mihai Viteazu, până la Str. lancu Pop (Complex Dovali).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. Mărășești,Complex Dovali

1970

9.600,00

276

DP00463

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Henri Coandă

Tehnice:L=250m,l=2X2m,S=1000mp,spațiu verde

Descr.: De la Complex Nord (spate) intersectată cu Str. Rapsodiei până la Str. N.Titulescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Nord,Str. Rapsodiei,Str. Titulescu

1970

3.200,00

277

DP00464

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Inătești

Tehnice:L=1,5Km,1=2X1.5m,S=4500mp,beton+piatră

Descr.: Cuprinsă între intersecția străzilor Antim Ivireanu și Morilor, la un capăt, până Ia intersecția străzilor Izvorului și Argintari la celălalt capăt, spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu,Str. Morilor

1970

14,400,00

278

DP00465

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Ion Râureanu

Tehnice:L=175m,l=1,5m,S=263mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. D-na Stanca până la intrarea în Str. Alexandru Papiu -Poarta 2 CPL,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. D-na Stanca,CPL

1960

840,00

279

DP00466

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Kalamata

Tehnice:L=680m, 1=2X1.5m,S=2040mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Straubing, gospodăriile Șovar F. Nicolae (nr. 1) și Șovar Mihai (nr. 2) până la Calea București, gospodăriile Zamfir Elena (nr. 32) ș Stanca Gh. Ion (nr. 47) inclusiv segmentul de legătură la Calea București.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Șovarși Zamfir I.Elena,Stanca Ghe.

1970

6.528,00

280

DP00467

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Morilor

Tehnice:L=1.2Km,l=2X1,5m,S=3600mp,spațiu verde

Descr.: De Ia intersecția străzilor A. Ivireanu și Inătești, spre vest, paralelă cu malul drept al râului Olănești, până la intersecșia cu străzile Poenari și Arinilor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. A.lvireanu.Inătești,Poenari.Arinilor

1960

11,520,00

281

DP00468

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Ostroveni

Tehnice:S=18103mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. N.lorga până fa inters. cu DN

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. N.lorga,DN CF +CAD 46728, 46734, 46733

1970

24.000,00

282

DPG0469

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Posada

Tehnice:L=1.7Km,l=2X1.5m,S=5100mp,spațiu verde

Descr.: De la Stația Peco- Sud până la Str, Copăcelu (Cuibul de Barză), gosp. Papuzu Ion (nr. 71) și Pâslaru Maria (nr. 74 - teren).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: St.Peco sud,Str. Copăcelu-Cuibul de Barză

1970

16.320,00

283

DP00470

1.3.7.1.

Zonă stg. Str. Prunului

Tehnice:L=550m, 1=2X1.5m,S=1650mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Arinilor, până la capăt, spre deal.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Arinilor

1970

5.280,00

284 .....

DP0047l' '

1.3.7.Î'......

Zonă sig. Str. Răureni

Tehnice:L=2.5Km,1=2X1.5m,S=7500mp,spațiu verde

Descr.: De la Pasarela Sud până la Pârâul Sărat (Biserica Râureni -Oltchim) - DN64.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pasarela Sud, BJATM, Biserica Râureni -Oltchim,DN64

1960

24.000,00

285

DP00472

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Săliștea Nouă

Tehnice;L=1,3Km, 1=2X1.5m,S=3900mp, pământ

Descr.: De la Str. Lespezi, spre sud, traversează calea ferată, se continuă până la Str. Straubing.

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str. Lespezi,calea ferată,Str. Straubing.

1970

12.480,00

286

DP00473

1.3.7.1.

Zona sig. Str. Stolniceni

Tehnice:L=2.1 Km,1=2X1.5m,S=6300mp,spațiu verde

Descr.: De la Pârâul Sărat - Biserică - Oltchim, până la limita municipiului (Gara Govora).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pârâul Sărat - Biserică - Oltchim,Gara Govora

1970

20.160,00

287

DPOO474

1.3.7.1.

Zonă sig. Str, Straubing

Tehnice:L=2.7Km,!=2Xl.5m,S=8100mp,spațiu verde

Descr.: Din Calea București, gosp. Grigoriu Maria (nr. 1) și llinca P. Ion (nr. 2) până la capăt spre Malul Alb.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Grigoroiu Mariași llinca P.ion

1970

25.920,00

288

DP00475

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Știrbei Vodă

Tehnice: L=1 Km, 1=2X1.5m,S=3000mp,spațiu verde

Descr.: Din Calea lui Traian până ia limita vestică - Com.Vlădești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Com.Vlădești

1900

9.600,00

289

DP00476

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Ștrandului

Tehnice:L=525m,l=2X1.5m,S=1575mp,spațiu verde

Descr.: De la Str. Râureni - Pasarela Sud, parcurge DN67, până la Hidrocentrala Râureni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Hidrocentrală(Râureni), Pasarela Sud

1970

5.040,00

290

DP00477

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Târgului

Tehnice: L=125m,1=2X1.5m,S=375mp,spațiu verde

Descr.: Din Str. Ștrandului la capăt

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ștrandului,Târgul de Săptămână.

1960

1.200,00

291

DP00478

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Viilor

Tehnice:L=450m,l=2X1.5m,S=1350mp,pământ

Descr.: Din Str. Inătești până ia capăt apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. inătești

1970

4.320,00

292

DP00479

1.3.7.1.

Zonă sig. Str. Zambilelor

Tehnice:L=400m,1=2X1.5m,S=12Cl0mp,spațiu verde

Descr.: Din inters. Străzilor Petrișorși Inătești spre deal, se prelungește până la inters. cu Str. Viilor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Petrișor, Inătești, Deal

1970

3.840,00

293

DP00480

1.3.7.1.

Zonă sig. trotuar Al. Castanilor

Tehnice:L=550m,l=2X2m,S=2200mp,spațiu verde

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol l, Episcopia, Lic.M.cel Bătrân

1900

7.040,00

294

DP00481

1.3.7.2.

Alee auto aferentă blocului H3 - Zona Nord

Tehnice:S=1292 mp

Descr.: Asfaltată, 29 locuri de parcare trasate

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:N. Titulescu

Vecini: Bl. E4-N;prop. part.-E;bl.E3-S;bl.H3-V

2006

636.698,00

295

DP00482

1.3.7.2.

Aleea (Colonia) Nuci

T ehnice: L= 1.1 Km, !=7m ,S=7700mp, asfalt

Descr.: De la DN Rm.Vâlcea-Craiova - Str. Stolniceni - până Ia intersecția cu Str. Govora, limita vestică - comuna Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Stolniceni,limita Com.Mihăești

1960

191.583,26

296

DP00483

1.3.7.2.

Aleea Ciocârliei

Tehnice:L=280m,l=4m,S=1120mp,asfalt

Descr.: De la Str. Mihai Viteazui până la Str. lancu Pop, cu ieșire și în B-dul N. Bălcescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Viteazui,Str. lancu Pop

1960

24.984,72

297

DP00484

1.3.7.2.

Aleea Cocorilor

Tehnice:L=600m,l=4m,S=2400mp, asfalt

Descr.: De la Str. Gr.Procopiu, cu ocolire bL 20 și 21 și ieșire în Str. Mărășești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Grigore Procopiu.Str. Mărășești

1900

65,177,52

298

DP00485

1.3.7.2.

Aleea Doinei

Tehnice:L=250m,l=4m,S=1000mp, asfalt

Descr.: Cu intrare din Str. Henri Coandă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Henri Coandă

1970

27.157,30

299

DP00486

1.3.7.2.

Aleea Doru Popian

Tehnice:L=150m,l=5.5m,S=825mp,asfalt

Descr.: De la Str. Decebal (spatele întreprinderii Electrocentrale) până la Liceu! Energetic.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Decebal,Lic.Energetic

1970

21.209,69

300

DP00487'

1.3.7.2.

Aleea Garoafelor

tehnice:L=800m,l=3m,S=2400mp,asfalt

Descr.: De la Str. Mihai Eminescu (Dispensar).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Eminescu.Dispensar

1970

69.426,72

301

DPO0488

1.3.7.2.

Aleea Gfadiolelor

Tehnice:L=100m,t=3m,S=3000mp,asfait

Descr.; De la Str. I.C.Brătianu (Progresului) până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. I.C.Brătianu

1970

67.662,00

302

DPOO409

1.3.7.2.

Aleea Ionel Geantă

Tehnice;L=200m,l=6m,S=1200mp,asfalt

Descr.: între Str. Matei Basarab și Str. Dr. Hacman, spatele bl. 115, 114 șl 113.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Matei Basarab-BL113,114,115

1970

30.464,16

303

DP00490

1.3.7.2.

Aleea Lotrișor

Tehnice:L=280m,l=5.5m,S=1540mp,asfalt

Descr.: De la Str. Antim Ivireanu (vile), paralelă cu râul Olănești (malul drept) până la Str. Antim Ivireanu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu

1970

39.591,41

304

DP00491

1.3.7.2.

Aleea Marin Preda

Tehnice:L=175m,l=5m,S=875mp,asfalt

Descr.: De la Str. I.L. Caragiale (Cristalului) până la Str. Nichita Stănescu (Topazului).

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Str, i.L. Caragiale,Str. Nichita Stânescu

1970

22.833,13

305

DP00492

1.3.7.2.

Aleea Melodiei

Tehnice:L=200m,l=4m,S=800mp, asfalt

1970

21.725,84

Descr.: între Str. Matei Basarab și Str. Henri Coandă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Matei Basarab.Str. Henri Coandă

306

DP00493

1.3.7.2.

Aleea Narciselor

T ehnice:L=238m, l=5m,S=11 90mp,asfalt

Descr.: De la Str. LC.Brătlanu (Progresului) între bl.C26 și S1.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. I.C.Brătianu,BI.C26 și S1

1970

31.053,05

307

DP00494

1.3.7.2.

Aleea Olănești

Tehnice:L=300m,l=5m,S=1500mp,asfalt

Descr.: Din spatele blocului B3, traversează Calea lui Traian, paralelă cu râul Olănești, până lâ Baza Sportivă 1Mal.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Baza Sportivă 1Mai

1970

39.142,50

308

DP00495

1.3.7.2.

Aleea Panseluțelor

Tehnice:L=200m,l=3m,S=600mp,asfalt

Descr.: De la Str. Mihai Emtnescu între bl. B13 și B14.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai EminescufTic Tac)

1970

17.356,68

309

DP00496

1.3.7.2.

Aleea Primăverii

Tehnice:L=200m,l=4m,S=800mp, asfalt

Descr.: De la Str. Rapsodiei până la Creșa Nord I - Str. Crinilor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsod iei,Creșa Nordl

1970

21.725,84

3Î0

DP00497

1.37.2.

Aleea Privighetorii

Tehnice:L=100m,l=2m,S=200mp, asfalt

Descr.: Din Bd. N .Bălcescu (din spatele bl.12), apoi se înfundă spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.N:Bălcescu(BL12)

1960

6.493,76

311

DP00498

1.3.7.2.

Aleea Prof. Sergiu Purice

Tehnice:L=50m,l=6m,S=300mp, asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian (între bl. 35 și 37), spre est, intrare Grup Șc. Energetic.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea Iul Traian, Lic. Energetic

1970

7.078,39

312

DP00499

1.3.7.2.

Aleea Rânduneletor

Tehnice:L=250m,l=4m,S=1000mp,asfalt

Descr.: De la Str. Mărășești către Complex Traian (în spate).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești,spate Complex Traian

1960

27.157,30

313

DP00500

1.3.7.2.

Aleea Rozelor

Tehnîce:Tehnice: Carosabil, parcaje laterale L=178m,l=4m,S=722mp, conform lucrărilor de cadastru imobiliar+edilitar, asfalt

Descr.: De la G-ral Praporgescu până la Intr. Prof. C.Gibescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ral Praporgescu,Prof. C.Gibescu

1960

27.157,30

314

DP00501

1.3.7.2.

Aleea Stejarului

Tehnice:L=150m,l=5m,S=750mp, asfalt

Descr,: Din Bd.Tineretului (spatele Complexului Herrnes).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tineretului.Complex Herrnes

1970

19.571,25

315

DP00502

1.3.7.2.

Aleea Teilor

Tehnice;L=300m,l=5m,S=1500mp,asfalt

Descr,: Din Str, Mihai Eminescu (în fașa Liceului Ferdinand I) până la capăt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Mihai Eminescu.Lic. de construcții

1970

39,142,50

1

2             3              4                                                     5                                                               6                  7

316

DP00503      1.3.7.2.           Aleea Teodor Bălășel                                            Tehnice:L=275m,l=5m,S=1375mp,asfalt                                    1970                   35.880,63

Descr.: De la Str. Daniil lonescu (spatele bl. 15 și 12 - Calea lei Traian) până la Str. Radu de la Afumați.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian-BL12 și 15, Str. Radu de la Afumați

317 ’

DP00504      1.3.7.2,           Aleea Trandafirilor                                              Tehnice:L=150m,l=5m,S=750mp,asfalt                                     1970                   19,571,25

Descr,: Din aleea Teilor (în fașa Lic. De Construcții) spre vest. ■ Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Aleea Teilor,Lic. de construcții

318

DP00506      1.3.7.2.           Bd. Ntcolae Bălcescu                                            Tehnice:L=1.5Km,!=10m,S=15000mp,asfalt                                 1960                 359.556,00

Descr.: De ta Calea lui Traian. intersectată cu Str. M. Viteazu, traversează calea ferată, până la capăt (Str. R. Bellu).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Calea lui Traian,Complex Traian.Lic.Chimic

319

DP00507       1.3.7.2.            Bd. Tineretului                                                     Tehn ice:L=1.320 m ,S=44100mp,asfalt                                       1970                   941.667,58

Descr.: De la podul peste Olănești, intersectată cu străzile Luceafărului, M. Eminescu, până la Str. I.C.Brătianu {Progresului).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pod Olănești.Str. Luceafărului,M.Eminescu

320

DP00508       1.3.7.2.           Bd. Tudor Vladîmirescu                                             TetiniceiCarosabilm trotuare, zonă de siguranță în supr. De 28492 mp          1900                  770.319,17

conf înscrierii la cartea funciară Descr,: De la Calea lui Traian, intersectată cu străzile G-ral Magheru, M. V. Popescu, traversează calea ferată până la Calea București, este întrerupt de calea ferata șl podul peste Olt Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. G-ral Magheru,M.V. Popescu,CF

321

DP00509      1.3.7.2.           Calea București                                                 Tehnice:L=4Km,l=7m,S=28000mp,asfalt                                    1900                 696.666,40

Descr.: De la limita cu comuna Budești, gospodăriile Tănase ioana (nr. 1) și Mirea N. Ion (nr. 2) până la Hidrocentrala Nord - Rm. Vâlcea.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Baraj Nord-Goranu-Com. Budești

322

DP00510       1.3.7.2.           Calea lui Traian                                                    Tehnice:S=167216 mp,asfalt,                                                2003               24.288.516,00

Descr.; Cuprinde 5 sensuri giratorii executate in cadrul proiectului de rabilitare.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Zona Sud - Centrală-Nord, de la Pasarela Sud până la Valea

Bujorencii limita nordică, CF 44670, 44659, 44627

323

DP00511       1,3.7.2.            Drumuri, alei, trotuare în incintă - locuințe Copăcelu                  Tehnice:Drumuri asfaltate: L=480m,l=3,5m, S=1680mp; L=90m,l=4m,          2004                 2.322,731,00

S=360mp; L=778m,l=6m, S=4668mp; L=1262m,l=7m, S=8834mp;(Stot=15542mp)DTrotuare asfaltate; L=3745m,l=1,5m,

S=5617,5mpDAlei Int. balastate: L=160m,l=3m, S=480mpD

Adresa; Rm. Vâlcea, Copăcelu

7

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

324

DP00512       1.3.7.2.            Infrastructură drum public aferent locuințe ANL Ostroveni 6           Tehnice: Ltot=450ml                                                          2005                   950.634,00

Descr.: Strada:L=450ml, L=6ml, asfalt; Trot.:L=450ml, L=1X1,5ml, Pavele

din beton;Parcari aferente Străzii; 1 buc.:115mlx5ml=575mp;

2Buc.:23,5mlx5mf=117,5mp (X2=235mp) Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Dig Râu Olt (N,E); Loc. ANL 6 (V)

325

DPD0513      1.3.7.2.           Intr. Alexandru Pa piu                                             Tehnice: L=225m,l=3m,S=675mp,asfalt                                     1960                   17.106,84

Descr.: De la Str. Ferdinand până la Poarta II Carpatina SA. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand, Carpatina SA

326

DP00514       1.3.7.2.            Intr. Cecitia Cuțescu Storck                                         Tehnice:L=75m,l=7m,S=525mp,asfalt                                        1970                    12.256,02

Descr.: Cu intrare din Str. Doctor Hacman, ocolește casele particulare, intersectează cu Str. Mureș și continuă până la bl. 62 (Str. grigore Procopiu)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Grigore Procopiu,Str. Dr. Hacman

327

DP00615      1.3.7.2.           Intr. Eleodor Constantinescu                                      Tehnice: L=420m,1=5m,S=2100mp,asfalt                                    1960                  44.965,41

Descr.: De la Calea lui Traian între bl.S7/1 și S5 spre est cu ieșire în Str.

George Coșbuc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian(BI.S7),Str. George Coșbuc

328

DP00516      1.3.7.2.           Intr. lacob Șimian                                                Tehnioe:L=180m,l=5m,S=900mp,asfalt                                     1970                    3.824,28

Descr.: De la Calea lui Traian (spatele Căminului Vil mar). Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Cămin Vilmar

329

DP00517      1.3.7.2.           Intr. Mureș                                                      Tehnice:L=110m,l=3m,S=330mp,asfalt                                     1960                    9.546,17

Descr.: De la Str. C. C. Stork până la Str. Unirii. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.T1 și T2,Str. C. C. Stork,Str. Unirii.

330

DP00518      1.3.7.2.           Intr. Nicolae Labiș                                               Tehnice:L=150m,l=6m,S=900mp,asfalt                                     1970                  22.848,12

Descr.: De la Str. Decebal (între TCH - Intr. Electrocentrale) până la Lic. Energetic.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Decebal,Lic.Energetic

331

DP00519      1.3.7.2.           Intr. Pribeanu                                                   Tehnice:L=260m,l=5m,S=1300mp,asfalt                                    1970                   33.923,50

Descr.: Cu intrare din Str. Henri Coandă, în spatele blocurilor R6 și R7. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Henri Coandă-BI.R6 și R7

332

DP00520       1.3.7.2.            Intr. Prof. Constantin Gibescu                                       Tehnice:L=250m,l=5m,S=1250mp,asfalt                                      1970                    32.618,75

Descr.: De la Str. G-ral Praporgescu (spatele Univ. Spiru Haret), spre

est, până la Str. G-ral Magheru.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Univ. Spîru Haret.Str. G-ral Magheru.

333

DP00521

1.3.7.2.

Intr. Sfântu Calinic

Tehnice:L=500m,l=6m,S=3000mp,asfalt

Descr.: Din Str. Episcopiei (restaurant Lotru) până la capăt, spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Episcopiei,Restaurant Lotru

1970

68.833,36

334

DP00522

1.3.7.2.

Intr. Teodosie Rudeapu

Tehnice:L=75m,l=4m,S=300mp,asfalt

Descr.: Din Str. Decebal (Grup Pompieri) până la capăt, intersecție cu Intr. Violetelor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. DecebalfGrup Pompieri), Intr. Violetelor

1970

960,00

335

DP00523

1.3.7.2.

Intr. Violetelor

Tehnice: L=70m,l=5m,S=350mp, asfalt

Descr.: Cu intrare din Str. Republicii și paralelă cu aceasta.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Republicii

1970

8.380,54

336

DP00524

1.3.7.2.

Parcare publică bl 82 Ostroveni

Tehnice:S=1450 mp

Descr.: Asfaltata

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S2 (N); B-dul Tineretului (S,E); Bl. A9(V)

1975

320.205,00

337

DPOO525

1.3,7.2.

Parcare publică bl. S9 Ostroveni

Tehnice:S=1360 mp

Descr.: Asfaltata

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S9 (N); Bl. H2 (S); BL F4 (V)

1972

438.944,00

338

DP00526

1.3.7.2.

Parcare publică bl. F4 Nord

Tehnice:S=1410 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BL F4 (N); Bl. H2 (E); prop. part. (V,S)

1972

455.082,00

339

DP00527

1.3.7.2.

Parcare publică bl. S8 Nord

Tehnice:S=880 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S8 (N); Bl. I5.I6 (S); PT41 (V); BL I4 (E)

1980

521.720,00

340

DP00528

1.3.7.2.

Parcare publică bl. li Nord

Tehnice:S=1100 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BL 11.PT40 (E);BL I2 (V); Grad. Nord II (N)

1977

355.028,00

341

DP00530

1.3.7.2.

Parcare publică bl. S9 Nord

Tehnice: 8=259,7 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Republicii (N); Bl. S9 (S); BL F4 (V); parcare Bl. H2 (E)

1996

153.482.00

342

DP00531

1.3.7.2.

Parcare publică bl. H1

Tehnice:S=245 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl H1 nord,Str. Rapsodiei

1970

6.125,00

343

DP00532

1.3.7.2.

Parcare publică Dovali str N. Titulescu

Tehnice:S=140 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. N. Titulescu (Dovali)

1990

15.363,00

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

344

DP00533       1.3.7.2.            Parcare publică Podul Vinerii Mari, Splaiullndependenței             Tehnice:S=1400 mp                                                         1970                    35.000,00

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Podul Vinerii Mari,Splaiul Independenței

345

DP00534      1.3.7.2.           Parcare publică Stadion,Splaiul Independenței                      Tehnice:S=1680 mp                                                      1970                   42.000,00

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Stadion,Splaiul Independenței

346

DP00535       1.3.7.2.            Parcare publică Splaiul Indep., Râul Olăneștl, Baza Sport. Oltchim Tehnice:S=2800 mp                                                         1970                    21.250,00

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Splaiul Indep., Râul Ofănești, Baza Sport. Oltchim

347

DP00536      1.3.7,2.           Parcare publică Zăvoi Baia Comun a lă,S ir. Știrbei Vodă              Tehnice: S=722 mp                                                       1994                   79.228,00

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Zăvoi Baia Comunală,Str. Știrbei Vodă

348

DP00537      1.3.7.2.           Parcare publică Poiana,Str. Emil Avramescu                       Tehnice:S=1020 mp                                                      1984                  108.860,00

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Poiana,Str. Emil Avramescu

349

DP00538      1.3.7.2.           Parcare publică Gara, Str. V, Popescu                             Tehnice:S=600 mp                                                       1985                   64.035,00

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Gara, Str. V. Popescu

350

DP00539      1.3.7.2.           Parcare publică Hotel Gemina,Aleea Castanilor                    Tehnice: S=300 mp                                                       1975                   18.000,00

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Hotel Gemina,Aleea Castanilor

351

DP00540      1.3.7.2.           Parcare publică Bl P2-P1 (Centru),Str. S. Vodă                     Tehnice: S=250 mp                                                       1985                   28.375,00

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecîni/BI P2-P1 (Centru).Str. S. Vodă

352

DP00541       1.3.7.2.           Parcare publică Prof. Gibescu, Proiector                             Tehnice:S=20mp                                                            1979                     1.692,36

Descr.: Asfaltată Adresa: Rm: Vâlcea Vecini: Prof. Gibescu, Proiectări

353

DP00542      1.3.7.2.           Parcare publică Bl V2, Str. General Magheru                       Tehnice:S=100 mp                                                       1980                    8.461,80

Descr.: Asfaltată Adresa; Rm. Vâlcea Vecini: Bl V2, Str. General Magheru

354

DP00543      1.3.7.2.           Parcare publică Bl V3,Str. G-ral Magheru                          Tehnice:S=100 mp                                                       1980                    8.461,80

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl V3,Str. G-ral Magheru

355

DP00544

1.3.7.2.

Parcare publică Bl V6, Str. G-ral Magheru

Tehnice:S=200 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl V6, Str. G-ral Magheru

1979

16.923,60

356

DP00546

1.3.7.2.

Parcare publică Bl B-C-G (Centru),Str. G-ral Magheru

Tehnice:S=260 mp

Descr: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl B-C-G (Centru),Str. G-ral Magheru

1979

22.000,68

357

DP00547

1.3.7.2.

Parcare publică Bl S3 (Asirom),Str. Gib Mihăescu

Tehnice:S=120 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl S3 (Asirom),Str. Gib Mihăescu

1980

10.154,16

358

DP00548

1.3.7.2.

Parcare publică Bl S4,Str. Gib Mihăescu

Tehnice:S=140 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl S4,Str. Gib Mihăescu

1985

15.890,00

359

DP00549

1.3.7.2.

Parcare publică Complex Hermes.Bd.Tineretului

Tehnice:S=936 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Hermes.Bd.Tineretului

1974

56,160,00

360

DP00551

1.3.7.2.

Parcare publică Bazar Ostroveni, Str. Lucian Blaga

Tehnice:S=736 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bazar Ostroveni, Str. Lucian Blaga

1985

80.764,00

361

DP00552

1.3.7.2.

Parcare publică autogara Antares

Tehnice:S=30 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în fața autogării 1 Mai

1950

750,00

362

DP00553

1.3.7.2.

Parcare publică Bl. 01,02 (E); Maternitatea (S); autogara Traian (V)

Tehnice: S=1658 mp

Descr.: Asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BL 01,02 (E); Maternitatea (S); autogara Traian (V)

1989

1.034.707,00

363

DP0Q554

1.3.7.2.

Parcare publică bd. Nicolae Balceascu bl. G300

Tehnice:S=384 mp

Descr.: S = 384 mp

Adresa: Rm. Vâlcea; Str.: B-dul N. Bălcescu

Vecini: N:dom. pub. - zona bl. G300;E:dom. pub. - zona bl. G50;S:Pizza

Royal, prop. part.;V:dom. pub. - zona bl. 225

2007

185.366,00

364

DP00555

1.3.7.2.

Pasaj pietonal

Tehnice: L=12m,l=5m,S=60mp, Beton,asfalt

Descr,: Calea Iul Traîan.Gale acces spre hală

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Calea lui Traian.BI.L

Vecini: Calea lui Traian(V),Hala(E),Mag.Alimentar(S),Lacto(N)

1974

6.000,00

365

DP00556

1.3.7.2.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=12mll=5mtS=60mp,Beton,asfalt

Descr.: Calea lui Traian,Cale acces spre hală și piață

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Cafea lui Traian,BLL

Vecini: Sediu P-Ta(E),Uap(S),Calea lui Traian(V)."Alis"(N)

1974

6.000,00

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

366

DP00557      1.3.7.2.           Pasaj pieton ai                                                  Tehnice:L=7m,l=4m,S=28mp, Beton cu asfalt                                1980                    5.143,00

Descr.: Acces Biserica Catolică, Bl.K

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:G-ral Praporgescu.BLK

Vecini: Bir(E),BI.K(S),Bis.Catoîică(V),Alutus(N)

367

DP00558      1.3.7.2.           Pasaj pietonal                                                  Tehnice:L=55m,l=8m,S=440rnp,Beton cu asfalt                              1970                  261.560,00

Descr.: Acces N.Bălcescu - Bi.B14,B15...

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Gomplex Traian

Vecini: Poșta Traian(E),N.Bă1cescu(S),Bl.B14(N)

368

DP00559      1.3.7.2.           Pasaj pietonal                                                  Tehnice:L=10m,l=7m,S=70mp,Beton cu asfalt                               1976                    7.000,00

Descr.: Acces M.Basarab - Piața Nord

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Str. M. Basarab;Nr.:Nr.3

Vecini: Diana(E),M.Basarab(S),Musette(V),Piața-N

369

DP00560      1.3.7.2.           Pasaj pietonal                                                  Tehnice:L=11m,l=4m,S=44mp,Beton cu asfalt                               1975                    4.400,00

Descr.: Acces M.Viteazul- Curte BI.22 Decembrie

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:M. Viteazul, B.22Dec.;Nr.:1

Vecini: Cinemat.Modem(E),Str. M.Viteazul (V)

370

DP00561       1.3.7.2.           Scuarul Episcopiei                                                 Tehnice:Stot=4078 mp din care: spațiu verde S=1975 mp; alei și drum         1980                 5.058.287,00

asfaltat S=2103mp Descr.: în fața Episcopiei Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Episcopia

371

DP00562       1.3.7.2.           Scuarul Mircea cel Bătrân                                          Tehnice:L 375ml S 2317 mp carosabil cu parcaje laterale, trotuare,            1985                  602.486,00

pavele beton Descr.: între Bd.T.Viadimirescu, Str. Regina Maria, Calea lui Traian Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.T.VIadimirescu.Parc Mircea cel Bătrân Nrcad + CF 36424

372

DP00563       1.3.7.2.           Scuarul Revoluției                                                  Tehnice:S=2724 mp, spațiu amenajat-piatră, marmură, spații flori;            2007                 3.092.672,00

modernizare 2007:mobilare spații verzi Descr.: între Calea lui Traian și Str. Carol 1 (Tribunalul Vâlcea) Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Tribunal,Palatul de Justiție.

373

DP00564      1.3.7.2.           Splaiul Independenței                                            Tehnice:L=1270m,l=8m,S=10160mp,asfalt                                  1970                 232.398,25

Descr.: De la Calea lui Traian, paralelă cu râul Olănești în amonte până ta Str. Știrbei Vodă, spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol I.Râut Olănești,Str. Ștb.Vodă

374

DP00565      1.3.7.2.           Splaiul Mircea Vodă                                             Tehnice:L=300m,l=5m,S=1500mp,asfalt                                    1970                  39.142,50

Descr.: Zona Zăvoi

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Parc Zăvoi

375

DP00566      1.3.7.2.           Str. 1 Mai                                                       Tehnice:L=0.6Km,l=6m, S=3600 mp,asfalt                                  1960                  91.392,48

Descr.: De ta Calea lui Traian, intrersectată cu Str. Antim Ivireanu.până la

Str. Inăteștî.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Antim Jvireanu, Str. Inătești

376

DP00567

1.3.7.2.

Str. Alexandru loan Cuza

Tehnice:L=130m,l=6m, S=780mp,asfalt

Descr.: De la Str. General Praporgescu până la parcare, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ral Praporgescu

1960

1.980,17

377

DP00568

1.3.7.2.

Str. Alexandru Sahia

Tehnice: L=0.5Km,l=4m,S=2000mp,asfalt

Descr.: De la strada Antim Ivireanul, intersectată cu strada 1 Mai, până la strada Antim Ivireanul

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu, Str. 1Mai

1960

54.314,60

378

DP00569

1.3.7.2.

Str. Alunului

Tehnice: L=500m,l=5m,S=2500mp, asfalt

Descr.: Din Str. Morilor, spre Dealul Ștefana.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor

1970

235.593,21

379

DP00570

1.3.7.2.

Str. Antim Ivireanu

Tehnice:L=1.1 Km,Mm,S=4400mp,asfalt

Descr.: Din spatele blocului MFA2, intersectată cu străzile Morilor și 1

Mai până la Calea lui Traian (IPJ)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor, Str. 1Mai, Calea lui Traian

1960

119.492,12

380

DP00571

1.3.7.2.

Str. Anton Pann

Tehnice:L=150m,l=7m,S=1050mp,asfalt

Descr.: De la Str. Bogdan Amaru până la Str. Mihai Eminescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru, Str. Mihai Eminescu

1970

26.124,99

381

DP00572

1.3.7.2.

Str. Avram lancu

Tehnice: L=220m,l=7m,S=1540mp,asfalt

Descr.: De la Str. G-ral Magheru până la Str. M. Viteazul.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ral Magheru,Str. Mihai Viteazul

1900

204.391,75

382

DP00573

1.3.7.2.

Str. Bâlciului

Tehnice:L=1.5Km,l=7m,S=10500mp,asfalt

Descr.: De la Str. Copăcelu (Școala Copăcelu) până la Str. Stolniceni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu, Str. Stolniceni (BJATM)

1970

261.249,90

383

DP00574

1.3.7.2.

Str. Banu Mărăcine

Tehnice:Carosabil L=640m,S=4119mp conf lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar,asfalt

Descr.: De la Bd. N.Bălcescu spre nord până la Str. M.Basarab.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd. N. Bălcescu, Str. M.Basarab

1900

114.240,60

384

DP00575

1.3.7.2.

Str. Barajului

Tehnice:L=2386 m,S=56809mp,asfalt

Descr.: Parcurge DN7 de la Centrală Hidroelectrică Nord (spre nord) până la Calea tui Traian (intersecția cu Str. Timiș).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Centrală Hidroelectrica Nord,Calea lui Traian CF 47936,47916, 47915

1900

291.729,06

385

DP00576

1.3.7.2.

Str. Bogdan Amaru

Tehnice:L=325m,l=7m,S=2275mp,asfatt

1970

56.604,15

Descr,: De la Calea lui Traian, vis-a-vis de Liceul Economic, spre est, până fa Str. Matache Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Matache Temelie

386

DP00577

1.3.7.2.

Str. Bujorului

Tehnice:L=120m,l=8m,S=960mp,asfalt

Descr.: De !a Str. Mărâșești imobilele cu nr.4 și 6, vis-a-vis de Complexul UJCM până la parcare cămin.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărâșești, Complex U.J.C.M.

1960

23.521,49

367

DP00578

1.3.7.2.

Str. Buna Vestire

Tehnice: L=475m,l=7m,S=3325mp, asfalt

Descr.: între blocurile A6 și A1, pe lângă PT 36 - intersectează Str.

Mărâșești și coboară spre est până la intersecția cu Str. Mihaî Viteazu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărâșești, Str. M.Viteazul

1970

82.729,13

388

DP00579

1.3.7.2.

Str. Caiselor

Tehnice;L=300m,l=5m,S=1500mp,asfalt

Descr.: De la Ai. Nuci spre sud -Gara Govora până la limita cu comuna Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Nuci, Gara Govora

1970

39.142,50

389

DP00580

1.3.7.2.

Str. Carol l

Tehnice:L=900,l=7m,S=6300mp,asfalt

Descr.: De la Splaiul Independenței, intersectată cu Str. știrbei Vodă, până la Str. Episcopiei (Episcopia Râmnicului). Modernizare 2008; pavaje caros. Trafic ușor.

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Spl.lndep.,Str. Știrbei Vodă

1900

444,502,81

390

DP00581

1.3.7.2.

Str. Căpitan Negoescu

Tehnice;L=400m,l=6m,S=9400mp,asfalt+pavaj

Descr.: De la Calea lui Traian (Robex), intersectată cu Str. Carol l până la capăt (intersecție cu alte străzi).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea iui Traian, Str. CoLBădescu

1960

126.213,66

391

DP00582

1.3.7.2.

Str. Cătăneștilor

Tehnice:L=800m,f=5m,S=4000mp, asfalt

Descr.: De ia Str. Cop acel u (cimitir-Biserica Copăcelu) până la Str.

Depozitelor.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelul, Str. Depozitelor

1970

104.380,00

392

DP00583

1.3.7,2.

Str. Căzănești

Tehnice:L=2,3Km,!=7m,S=16100mp,asfalt

Descr.: De la Str. Copăcelu, gospodăriile Bazgan D. Gheorghe (nr. 265) și gospodăria lancovescu Maria (nr. 298) până la limita Comunei Mihăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Mihăești, Str. Copăcelu

1970

408.583,18

393

DP00584

1.3.7.2.

Str. Cerna

Tehnlce:L=570m,l=7.5m,S=4275mp,asfalt

Descr.: Din spatele bl. C1-P1, până la Gară.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-ral Magheru, SC Marmiv Srl

1900

105.501,02

394

DP00585

1.3.7.2.

Str. Constantin Brâncoveanu

Tehnice:L=420m,l=7m,S=2940mp,asfalt

Descr.: De la Str. Carol I intersectată cu Calea lui Traian și Str. G-ral Praporgescu până la Str. G-ral Magheru.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. G-raf Praporgescu, Finanțe

1900

832.687,87

1

2

3

4

5

6

7

395

DP00586

1.3.7.2.

Str. Constantin Brâncuși

Tehnice:L=400m,l=6m,S=2400mp, asfalt

Desor.: De la Str. Rapsodiei până la Str. N.Tituiescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsodiei,Str. N.Tituiescu

1970

60.228,32

396

DPC0587

1.3.7.2.

Str. Copăcelu

Tehntce:L=300m,l=8m,S=2400mp,asfalt

Descr.: De la Str. Posada "Cuibul de Barză", gospodăriile Papuzu Ion (nr. 71) și Pâslaru Maria (nr. 74), până la limita cu Str. Căzănești, gospodăriile Bălășoiu Floarea (nr. 1) și Bojan Ioana (nr. 2).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Str. Posada,Str. Căzănești

1970

58.803,72

397

DP00588

1.3.7.2.

Str. Crinilor

Tehnice: L=190m,l=5m,S=950mp,asfalt* beton

Descr.: De la Calea lui Traian (Peco Nord) până la bl.S7 - Creșa Nord l.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Peco nord,Creșa Nord 1

1970

24.790,25

398

DP0D5B9

1.3.7.2.

Str. Crișan

Tehntce:L=490m,l=6m,S=2940mp, asfalt

Descr.: De la Str. Gib Mihăescu spre nord până la Str. Libertății.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu,Bazar Libertății

1900

74.637,19

399

DP00590

1.3.7.2.

Str. Dacia

Tehnice: L=314m,l=7m,S=2198mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian până la Str. Matache Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Bazar Pasaj CF

1960

78,561,86

400

DP00591

1.3.7.2.

Str. Decebal

Tehnice:L=850m,l=7m,S=5950mp, asfalt

Descr.: De la Str. Rapsodiei, intersectată cu Str. Republicii, până la Str. Barajului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsodiei, Complex BLH1

1970

18.059,10

401

DP00592

1.3.7.2.

str. Depozitelor

Tehnice:S=34032 mp,asfalt

Descr.: De la Pasarela Sud (SC Favil SA) până la Str. Copăcelu (Cămin Cultural).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Fabrica de Ață,Cămin Cultural Copăcelu

1970

1.002.928,87

402

DP00593

1.3.7.2.

Str. Digului

Tehnice: L=1.4Km,l=6m,S=8400mp, asfalt

Descr.: De la Calea București (MOaraGoranu), pe matul Oltului până la Calea București gospodăriile Boabă Maria (nr. 2) și Leca Vasile (nr. 1) până la capăt - gospodăria Stoica Constantin (nr. 17).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Moara Goranu.gosp.Leca Vasile-Stoica Ctin

1960

254.464,90

403

DP00594

1.3.7.2.

Str. Dobrogeana Gherea

Tehnice:L=4B4m,l=8.5m,S=4122mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian (între bl.S24 și S26) până la capăt (se întâlnește cu prelungirea Str. Zorilor).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Calea lui Traian,Bl.S24 și S26

1970

52.249,98

1

2

3

4

■’ ii

5

6

7

404

DP00595

1.3.7.2.

Str. Dr. Alexandru Boicescu

Tehnice:L=250m,l=7m,S=1750mp, asfalt

Descr.: Din Str. Popa Șapcă, în spatele bl. D22, până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Popa Șapcă,Bl.D22-Str. Carol I

1960

43.541,65

405

DP00596

1.3.7.2.

Str. Dr. Hacman

Tehnice: L=900m,l=7m,S=6300mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian (bl. A1-spate) intersectată cu străzile Mărășești și Mihai Viteazu, până la Str. N. Titulescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian.Școala Nr.2

1970

156.749,94

406

DP00597

1.3.7.2.

Str. Dr. Sabin

Tehnice: L=120m,l=7m,S=840mp,asfalt

Descr.: De la Str. Bogdan Amaru până la Str. Mihai Eminescu

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru,Str. Mihai Eminescu

1970

20,899,99

407

- DP00598

1.3.7.2.

Str. Dr. Suciu

Tehnice:L=137m,l=7m,S=959mp,asfalt

Descr.: De la Str. George Coșbuc până la Str. Matache Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. George Coșbuc,Str. Matache Temelie

1960

27.417,74

408

DP00599

1.3.7.2.

Str. Drumul Gării

Tehnice: L=900m,l=7m,S=6300mp,asfalt

Descr.: De la Str. Copăcelu către Romcereal, traversează calea ferată (gara Râureai) cu ieșire în Str. Râureni, ultimele gospodăriiKiriță Constantin (nr. 149) și Bora Vasilica (nr. 192)-teren.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Copăcelu,Depozit Cereale

1970

156.749.94

409

DP00600

1.3.7.2.

Str. Emit Avramescu

Tehnice:L=300m,l=11 m,S=3300mp[asfalt

Descr.: în spatele bl. V1 - Piața Centrală, cu ieșire în Str. Regina Mana.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Piața Centrală,Str. Regina Maria

1960

61.610,84

410

DP00601

1.3.7.2.

Str. Episcopiei

Tehnice: L=400,l=7m,S=2800mp,asfalt

Descr.: De la Intersecția Str. Carol I cu Aleea Castanilor, Intersecție cu Str. Sf. Calinic până la Calea lui Traian.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol f,Aleea Castanilor, Str. Sf. Calinic, Calea lui Traian.

1900

69.666,64

411

DP00602

1.3.7.2.

Str. Ferdinand

Tehnîce:L=1 Km,S=14200mp,asfalt

Descr.: De la B-dul T. Vladimirescu spre nord, traversează B-dul N.

Bălcescu, până la Str. M. Basarab (poarta SC Hervil SĂ).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: CPL, Hervil

1960

684.351,21

412

DP00603

1.3.7.2.

Str. Florilor

Tehnice:L=236m,l=7m,S=1652mp, asfalt

Descr,: De fa Str. Bogdan Amaru, intersecție cu Str. Matache Temelie, paralelă cu calea ferată spre sud cu ieșire în Calea lui Traian.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru

1970

41.103,32

413

DP00604

1.3.7.2.

Str. Gabriei Stoianovici

Tehnice:L=280m,l=7m,S=1925mp,asfalt,

1900

32.501,32

Descr.: De la Str. Știrbei Vodâ ia Str. Caro! I.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol l,Str. știrbei Vodă

414

DP00605

1.3.7.2.

Str. George Coșbuc

Tehnice: L=372m,l=7m,S=2604mp,asfalt

Descr.: De la Str. Dacia până la Str. Mihai Eminescu (Autogara 1 Mai).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Dacia,Autogara 1Mai

1960

42.649,82

415

DP00606

1.3.7.2.

Str. George Enescu

Tehnice: L=400m,l=4m,S=1600mp,asfalt

Descr.: De la Str. Antim Ivireanu intersectată cu Str. 1 Mai până la Str.

Antim Ivireanu (Brigada de Poliție Rutieră).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Poliția Rm.Vâlcea.Str. 1Mai

1960

43.451,68

416

DP00607

1.3.7.2.

Str. Gib Mihăescu

Tehnice:L=950m,l=7m,S=6650mp,asfalt

Descr.: De la Str. G-ral Magheru (zona magazinului BIG), spre est, traversează calea ferată până ia digul râului Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vălceana.CF, Direcția Drumuri și Poduri

1900

149.213,27

■417

DP00608

1.3.7.2.

Str. Goranu

Tehnice:L=2Km,l=6m,S=12000mp, asfalt

Descr.: De la Calea București, pe drumul vechi, gospodăria lamandi Nicolae și proprietatea Vega, cu ieșire tot în Calea București, gospodăriile Semenic Ion (nr. 58) și Mirică F. Ion (nr. 103).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gospodăriile lamandi N., Vega,Mirică Ion,Semenic Ion

1970

716.022,60

418

DP00609

1.3.7.2.

Str. G-ral Magheru

Tehnice:L=480+770m,1=14-7m,S=6720+5390mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian până la B-dul N. Bălcescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Asirom,Big,Finanțe,Asit,SOCOM

1900

226.743,04

419

DP00610

1.3.7.2.

Str. G-ral Praporgescu

Tehnice:L=945m,l=8m,S=7560mp, asfalt

Descr.: De la Bd. T. Vladimirescu (Consiliul Județean Vâlcea) până la Bd.

N. Bălcescu (limita nordică - spatele Colegiului Național Lahovari).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Consiliu! Local,Primăria,Lic.Lahovari

1900

1.707.339,53

420

DP00611

1.3.7.2.

Str. Grigore Procopiu

Tehnice:L=1800m,l=5m,S=9000mp,asfalt

Descr.: De la Calea iui Traian, intersectată cu străzile Mărășești - Mihai Viteazu, până la Str. lancu Pop (Complex Dovali).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Cafea lui Traian, Str. Mărășești,Complex Dovali

1970

234.855,00

421

DP00612

1.3.7.2.

Str. Grigore Sinescu

Tehnice: L=75m,l=7m,S=525mp,asfalt

Descr.: De la Str. G. Coșbuc (Autogara 1 Mai) până la Str. Matache Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Autogara 1 Mai,Str. Matache Temelie

1970

13.062,50

422

DP00613

1.3.7.2.

Str. Henri Coandă

Tehnice:L=15O+195m+37,5ml ,l=7-6m,S=1050+4770+225mp,asfalt

1970

147.220,03

Descr.: De la Complex Nord (spate) intersectată cu Str. Rapsodiei până la Str. N.Titulescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Nord, Str. Rapsodiei, Str. Titulescu

423

DP00614

1.3.7.2.

Str. LC. Brătianu

Tehnice:L=400m,l=7m,S=2800mp,asfalt

Descr.: De ia Bd.Pandurilor până la Bd.Tineretului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Pandurilor.Bd.Tineretului

1970

69.666,64

424

DP00615

1.3.7.2.

Str. i.L. Caragrale

Tehn ice: L=300m,l~7m, S=21OOmp.asfalt

Descr.: De la Str. Ostroveni (Perlei) până la Str. N.lorga (Diamantului).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ostroveni,Str. torga

1970

52.249,98

425

DP00616

1.3.7.2.

Str. lancu Pop

Tehnice:Carosabil L=186m,S=1357mp conform lucrărilor de cadastru edilitar imobiliar.asfalt

Descr.: De la Bd.N.Băloescu până la Str. Grigore Procopiu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.N.Băloescu,Str. Grigore Procopiu

1960

52.249,98

426

DP00617

1.3.7.2.

Str. lonescu Cheianu

Tehnice:L=170m,l=7m,S=1190mp,asfalt

Descr.: De la Str. Bogdan Amaru până la Str. M.Eminescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru,Str. M.Eminescu

1970

29.608,32

427

DP0D618

1.3.7.2.

Str. Libertății

Tehnice:L=1Km,l=9m,S=9000mp,asfelt

Descr.: De la intersecția cu Str. Eroilor până la Str. Remus Bellu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vama.Pod Râul Olt

1900

217.858,20

428

DP00619

1.3.7.2.

Str. Liviu Rebreanu

Tehnice:L=550m,l=8m,S=4400mp,asfalt

Descr.: Calea lui Traian - bl.32 - până la capăt, spre nord, pârâul Cetățuia, intersecție cu Str. Dealul Malului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian-BI.32,Str. Dealul Malului

1970

571.255,11

429

DP00620

1.3.7.2.

Str. Lt. Alexandru Costeanu

Tehnice:L=200m,l=5m,S=1000mp, asfalt

Descr.: Din spatele BI.7 (Calea lui Traian) până la capăt, spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.7(Calea lui Traian)

1970

26.095,00

430

DP00621

1.3.7.2.

Str. Luceafărului

Tehnice:L=600m, 1=14m,S=8400mp, asfalt

Descr.: De la Bd. Pandurilor până la Bd. Tineretului. .

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Pandurilor.Bd.Tineretului

1970

196.252,32

431

DP00622

1.3.7.2.

Str. Lucian Blaga

Tehnice:L=600m,l=7m,S=4200mp,asfalt

Descr.: De la Bd. Tineretului până la Str. N.lorga (Diamantului).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Țineretului.Str. N.lorga

1970

104.499,96

432

DP00623

1.3.7.2.

Str. Macilor

Tehnice:L=300m,t=5m,S=1500mp,asfalt

Descr.: Din Str. Căzănești (Școala Căzănești) până la capăt (Str.

Cojocarilor).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Școala Nuci,Grădinița Nuci

1970

39.142,50

1

2

3

4

5

6

7

433

□P00624

1.3.7.2.

Str. Maior V.Popescu

Tehnice:L=440m,l=8m,S3520mp,asfalt

Descr.: De la Bd.T.Viadimirescu până la Str. Gsb Mihăescu, paralelă cu calea ferată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.T.Viadimirescu,Str. Gib Mihăescu

1960

61.439,21

434

DP00825

1.3.7.2.

Str. Marin Sorescu

Tehnice:L=325m,l=7m,S=2275mp, asfalt

Descr.: De la Str. Lucian Blaga (Rubinului) până la Str, Nichita Stănescu (Topazului).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Lucian Blaga,Str. Nichita Stănescu

1970

56.604,15

435

DP00626

1.3.7.2.

Str. Matache Temelie

Tehnice: L=600m,l=7m,S=4200mp,asfalt

Descr,: De la Str. Bogdan Amaru, paralelă cu calea ferată, intersecție cu Str. Mihai Eminescu până la Str. Dacia.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru,Str. Dacia, Str. M. Eminescu

1970

104.499,96

436

DP00627

1.3.7.2.

Str. Matei Basarab

Tehnice:L=1198m,S=16457mp,asfalt conf lucrări de cadastru imobiliar Descr.; De la Calea lui Traian, intersectată cu străzile Mărășești, M. Viteazu, N. Titulescu, traversează pe sub calea ferată până la capăt (SC Hervil SA).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea tui Traian, Mărășești, M. Viteazu, N. Titulescu, calea ferată SC Hervil SA. CF 39288, 39289

1970

319.284,80

437

DP00628

1.3.7.2.

Str, Mărășești

Tehnice: L=600m,l=6m,S=3600mp,asfalt

Descr.: De la Bd ,N. Bălcescu, spre nord, până la Str. Matei Basarab, intersectată cu străzile Grigore Pirocopiu și Buna Vestire.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Șc.Gen.Nr.2,Str. Matei Basarab

1960

91.392,48

438

DP00629

1.3.7.2.

Str. Mi hai Eminescu

Tehnice:L=800m,i=6m,S=4800mp, asfalt

Descr.: Din Calea lui Traian până la Bd.Tineretului, traversează calea ferată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Bd.Tineretului

1970

1.749.826,77

439

DP00630

1.3.7.2.

Str. Mihai Viteazu!

Tehnice: L=1 Km, i=7m,S=7000mp, asfalt

Descr.: De la 8-dui T. Vîadimirescu, intersectată cu B-dul N. Bălcescu și Str. Dr. Hacman, până la Str. M. Basarab.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.T.Viadimirescu,Str. Matei Basarab,Str. Dr. Hacman

1960

174.166,60

440

DP00631

1.3.7.2.

Str. Mircea Eliade

Tehnice:L=430m,l=3.5m,S=1505mp,asfalt

Descr.: Din Str. A. Ivireanu, intersectată cu Str. 1 Mai, paralelă cu Str. G.

Enescu, cu ieșire în Str. A. Ivireanu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. A.Ivireanu,Str. G.Enescu,Str. 1Mai

1970

42.013,71

441

DP00632

1.3.7.2.

Str. Mircea Vodă

Tehnice:L=70m,1=1.5m,S=105mp,asfalt

Descr.: în spatele BLului Federaicoop, cu intrare din Str. Carol I.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol I, Bl. Federaicoop

1970

3.781,03

442

DP00633

1.3.7.2.

Str. Nichita Stanescu

Tehnice: L=250m,l=7m,S=1750mp,asfalt

Descr.; De la Str. Ostroveni (Periei) până la Str. N.lorga (Diamantului).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ostroveni,Str. N.lorga

1970

43.541,65

443

DP00634

1.3.7.2.

Str. Nicolae Grigorescu

Tehnice:L=320m,l=6m,S=1920mp, asfalt

Descr.: De la Str. 1 Mai până la Str. Antim Ivireanu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. 1Mai,Str. Antim Ivireanu

1960

48.742,66

444

DP00635

1.3.7.2.

Str. Nicolae lancovescu

Tehnice:L=300m,l=7m,S=2100mp,asfalt

Descr.: Din spatele bt.S24-Calea lui Traian, intersecție cu Pictor TătărâscUi paralelă cu Str. Dobrogeanu Gherea.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pictor Tătărăscu,BI.S24,Calea lui Traian

1970

619.333,89

445

DP00636

1.3.7.2.

Str. Nicolae lorga

Tehnîce:L=800m,l=7m,S=5600mp, asfalt

Descr.: De la B-du Tineretului intersectată cu Str. Ostroveni, spre digul râului Olt și paralelă cu acesta până la capăt (bl. A32/1).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tineretului,Str. Ostroveni,Râu Olt,bl. A32/1

1970

829.887,58

446

DP00637

1.3.7.2.

Str. Nicolae Titulescu

Tehnice:L=1.3Km,l=7m,S=9100mp,asfalt

Descr.: De la bulevardul Nicolae Bălcescu (paralelă cu calea ferata) intersectată cu strada Matei Basarab, până la strada Republicii.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Dovali,Matei Basarab, Republicii

1970

226.416,58

447

DP00638

1.3.7.2.

Str. Oituz

Tehnice:L=400m,l=7m,S=2800mp,asfalt

Descr.: Din Str Gr. Procopiu până la Str. Buna Vestire.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gr.Procopiu,Șc.Gen.Nr.2

1960

69.666,64

446

DP00639

1.3.7.2.

Str. Oltului

Tehnice:L=750m,l=5m,S=3750mp,asfalt

Descr.: Din Str. Râureni până la capăt - "Rampa de gunoi' Râureni

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Râureni

1960

12.000,00

449

DP00640

1.3.7.2.

Str. Ostroveni

Tehnice: L=3.3Km, S=43941 mp,asfalt

Descr.: De la Str. N. lorga (Diamantului) până la intersecția cu DN.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. N.lorga,DN CF +CAD 46848

1970

748.916,38

450

DP00641

1.3.7.2.

Str. Ovidiu

Tehnice:Carosabil L=102m,S=455mp, cont lucrărilor de cadastru edilitar asfalt

Descr.: De la Str. Regina Marja în spatele BI.P2/P1.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Regina Maria,BI.P2,Marmiv

1960

10.450,00

451

DP00642

1.3.7.2.

Str. Pătrașcu Vodă

Tehnice:L=500m,l=7m,S=3500mp,asfalt

Descr.: De la Str. Caro! I până la Str. Gabriel Stoianovici.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol l.Str. Gabriel Stoianovici

1960

87.083,30

452

DP00643

1.3.7.2,

Str. Petrache Poenaru

Tehnice:L=175m,!-7m,S=1225mp,asfalt

Descr.: De ia Str. Bogdan Amaru până la capăt (SC Supca).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru

1970

30.479,16

453

DP00644

1.3.7.2.

Str, Petre Constantinescu

Tehnice:L=420m,l=7m,S=2940mp,asfalt

Descr.: De la Str. G. Coșbuc până la Str. M. Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G.Coșbuc,Autogara 1Mai

1960

73.149,97

454

DP00645

1.3.7,2.

Str. Petrișor

Tehnice:L=500m,l=6m,S=3000mp,asfalt

Descr.: De la străzile Inătești - Zambilelor se intersectează cu Str. Zorilor și coboară spre Poliție.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Inătești,Poliție

1960

76.160,40

455

DP00646

1.3.7.2.

Str. Pictor Tăttărăscu

Tehnice: L=300m,l=5m,S=1500mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Traian (în spatele bl. S20) până la capăt - Str. G. Bacovia.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian(spatele BLS20), Str. G. Bacovia

1970

39.142,50

456

DP00647

1.3.7.2.

Str. Priza Olt

Tehnice: L=500m,l=5m,S=2500mp,asfalt

Descr.: Din Str. Stolniceni până la capăt (Stația de Oxigen).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Stolniceni(Barăci),St.De Oxigen

1970

65.237,50

457

DP0064B

1.3.7.2.

Str. R.V. Băbeanu

Tehnice: Carosabil, parcaje laterale, trotuare L=146m,S=995mp,asfalt

Descr.: Din Bd.T.Viadimirescu până la Str. Cema (în spatele bl. P3).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.T.Viadimirescu,Str. Cema(BLP3)

1900

22.059,42

458

DP00649

1.3.7.2.

Str. Rapsodiei

Tehnice:L=1.2Km,l=7m,S=8400mp,asfalt

Descr.: De la Str, M.Basarab, intersectată cu străzile H.Coandă, Decebai, Brâncuși și din nou cu Str. H. Coandă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. M.Basarab-H.Coandă-Decebal

1970

905.584,21

459

DP00650

1.3.7.2.

Str. Râureni

Tehnice:L=2.5Km,1=14m,S=35000mp,asfalt

Descr.: De la Pasarela Sud până la Pârâul Sărat (Biserica Râureni -Oltchim) - DN64.

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Pasarela Sud, BJATM, Biserica Râureni -Oltchim, DN64

1960

817.718,00

460

DP00651

1.3.7.2.

Str. Regina Maria

Tehnice:L=542 m, 3=9498 mp,asfalt din care 460mp parcare concesionata Piețe Prest

Descr.: De la Calea lui Traian (Magazinul Cozia), se intersectează cu Str.

G-ral Magheru, până la Str. M. V. Popescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Nrcad + CF 46153; 46188

1960

158.673,42

461......

DP00652

1.3.7.2.

Str. Remus Bellu

T ehnice: L=280m,l=8m,S=2240mp,asfalt

1960

54,883,47

Descr.: Din Str. Libertății până la Bd. N. Băîcescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății,Bd.N. Băîcescu

1

2

3

4

5               —

6

7

462

DP00653

1.3.7.2.

Str. Republicii

Tehnice:L=900fn,l=24m,S=21600mp, asfalt

Descr.: De al Calea lui Traian, intersectată cu Str. Decebal, până la Str. N. Țitulescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Calea lui Traian, Decebal,Lic.Sanitar,Str. N.Țitulescu

1998

1.429.122,00

463

DP00654

1.3.7.2.

Str. Stolniceni

Tehnice:L=2.1 Km,l=14m,S=29400mp,asfalt

Descr.: De la Pârâul Sărat - Biserică - Oltchim, până la limita municipiului (Gara Govora).

1970

686.883,12

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pârâul Sărat - Biserică - Oltchim,Gara Govora

464

DP00655

1.3.7.2.

Str. Straubing

Tehnice: L=2.7Km,l=6m,S=16200mp, asfalt

1970

411.266,16

Descr.: Din Calea București, gosp. Grigoriu Maria (nr. 1) și llinca P. Ion (nr. 2) până la capăt spre Malul Alb.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Gosp.Grigoroiu Mariași llinca P.lon

465

DP00656

1.3.7.2.

Str. Știrbei Vodă

Tehnice:L 3656ml S 32073 mp,l 12m

Descr.: Din Calea lui Traian până la limita vestică - Cojn.Vlădești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Corn.Vlădești

2003

4.376.528,00

466

DP00657

1.3.7.2.

Str. Ștrandului

Tehnice:L 1786ml S 29653mp conf carte funciară

1970

3.885.151,38

Descr.: De la Str. Râureni - Pasarela Sud, parcurge DN67, până la Hidrocentrala Râureni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Hidrocentrală(Râureni),Pasarela Sud

467

DP00658

1.3.7.2.

Str. Târgului

Tehnice:L=125m,i=6m,S=750mp, asfalt

Descr.: Din Str. Ștrandului până la capăt (Târgul de Săptămână).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ștrandului.Târgul de Săptămână.

1960

10.703,80

468

DP00659

1.3.7.2.

Str. Topolog

Tehnice: L=1 Km,l=7m,S=7000mp,asfalt

1960

658.129,48

Descr.: De ia B-dul N. Bălcescu (barieră), paralelă cu calea ferată, spre nord până la capăt spre Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.N.Bălcescu(Bariera),Hervil SA

469

DP00660

1.3.7.2.

Str. Unirii

Tehnice:L=50m,l=5m,S=250mp, asfalt

1970

6.523,75

Descr.: în spatele bl. CPL 1, paralelă cu Str. Gr. Procopiu, până ta Căminul Gr. Șc, Cooperație.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Grigore Procopiu,BLCPL 1,Căminul Gr. Șc. Cooperație.

470

DP00661

1.3.7.2.

Str. V. Olănescu

Tehnice:L=200m,l=7m,S=1400mp,asfalt

Descr.: De la B-dul T. Vîadimirescu, intersectată cu Str. Cerna, până la Str. Regina Maria.

1960

34.833,32

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.T. Vîadimirescu,Str. Cerna,Regina Maria

1

2

3

4

5

6

7

471

DP00663

1.3.7.2.

Tronsonul nr.1 - Str. Digului

Tehnice: L= 122,95 ml

Descr.: De la intersecția străzii Digului cu accesul fa CHE Râmnicu

Vâlcea până la intersecția cu tronsonul 2 - Str. Energiei.

Adresa: Rm. Vâîcea;Str.: Digului

1975

25.062,00

472

DP00664

1.3.7.2.

Tronsonul nr.2- Str. Energiei

Tehnice:L=200,19 ml

Descr.; De la intersecția cu Str. Digului (limita de vest digul râului Olt) spre est, cu ieșire în Calea București (DN 7).

Adresa: Rm. Vâlcea

1975

40.807,00

473

DP00665

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Castanilor

Tehnice:L=550m,l=2m,S=1100mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Carol I, Episcopia, Lic.M.Cel Bătrân

1900

26.915,96

474

DP00666

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Ciocârliei

Tehnice:L=560m,l=2m,S=1120mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Viteazul,Str. lancu Pop

1960

22.511,53

475

DP00667

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Cocorilor

Tehnice: L=700m,l=2m,S=1400mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Grigore Procopiu.Str. Mărășești

1900

34.256,67

476

DP00668

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Doinei

Tehnice:L=500m,l=2m,S=1000mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Henri Coandă

1970

24.469,05

477

DP00669

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Doru Popian

Tehnice:L=150m,1=1.5m,S=225mp,asfalt

Descr.: De la Str. Decebal (spatele întreprinderii Electrocentrale) până la Liceul Energetic.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Decebal,Lic.Energetic

1970

5.702,28

478

DP00670

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Garoafelor

Tehnice: L=800m,l=2m,S=1600mp, asfalt

Descr.: De la Str. Mihai Eminescu (Dispensar).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mihai Eminescu,Dispensar

1970

39.150,48

479

DP00671

1.3,7.2.

Trotuar Aleea Melodiei

Tehnice: L=400m,!=2m,S=B0Omp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Matei Basarab.Str. Henri Coandă

1970

19.575,24

480

DP00672

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Rândunelelor

Tehnice:L=500m,1=1 m,S=500mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești,Complex Traian

1960

13,546,15

481

DP00673

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Teilor

Tehnice: L=300m,l=2m,S=600mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Mihai Eminescu,Lic. de construcții

1970

14.681,43

482

DP00674

1.3.7.2.

Trotuar Aleea Teodor Bălășel

Tehnice:L=275m, 1=1 m,S=275mp, asfalt

1970

7.450,38

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian-BI.12 și 15, Str. Radu de la Afumați

4

483

DP00675

1.3.7.2.

Trotuar Bd. Nicolae Bălcescu

Tehnice;L=2.8Km,1=1.5m,S=4200mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian.Complex Troian,Lic.Chimic

1960

106.442,56

484

DP00676

1.3.7.2.

Trotuar Bd. Tineretului

Tehnice: L=2 Km, l=2.5m,S=5000mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pod Olănești,Str. Luceafărului,M.Eminescu

1970

0,00

485

DP00678

1.3.7.2.

Trotuar Calea lui Traian

Tehnice:L=8600m,l=3m,S=25800mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Zona Sud-Centru-Nord

1900

608.741,54

486

DP00679

1.3.7.2.

Trotuar Intr. Alexandru Papiu

Tehnice:L=225m,l=2m,S=450mp, asfalt

Descr.: De la Str. Ferdinand până la Poarta II Carpatina SA.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand, Carpatina SA

1960

11.011,07

487

DP00680

1.3.7.2.

Trotuar intr. Cecilia Cuțescu Storck

Tehnîce:L=75m,l=2X2m,S=300mp,asfalt

Descr.: Cu intrare din Str. Doctor Hacman, ocolește casele particulare, intersectează cu Str. Mureș și continuă până la bl. 62 (Str. grigore Procopiu)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Grigore Procopiu,Str. Dr. Hacman

1970

6.947,23

488

DP00681

1.3.7.2.

Trotuar Intr. Nicolae Labiș

Tehnice:L=150m, 1=1.5m,S=225mp, asfalt

Descr.: De la Str. Decebal (între TCH - Intr. Electrocentraie) până ta Lic.Energetic.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Decebal, Lic. Energetic

1970

5.702,28

489

DPOO683

1,3.7.2.

Trotuar Splaiul Independenței

Tehnice:L=1270m,l=1.5m,S=1905mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Troian, paralelă cu râul Olănești în amonte până la

Str. Știrbei Vodă, spre vest

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Râu Olănești, Parc Zăvoi

1970

48.279,30

490

DP00684

1.3.7.2.

Trotuar Str. 1 Mai

Tehnice:L=1.2Km,l=2m, S=2400mp,asfalt

Descr.: De la Calea lui Troian, intrersectată cu Str. Antim ivireanu.până la Str. Inătești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Troian, Antim Ivireanu, Str. Inătești

1960

58.725,72

491

DP00685

1.3.7.2.

Trotuar Str. Al. loan Cuza

Tehnice:L=130m,1=2m, S=260mp,asfalt

Descr.: De la Str. General Praporgescu până la parcare, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. G-rat Praporgescu

1960

6.361,95

492

'  DP00686

’ *1.3.7.2.

Trotuar Str. Alexandru Sahia

Tehnice:L=0.5Km,1=1.5m,S=750mp,asfalt

Descr.: De la strada Antim Ivireanul, intersectat cu strada 1 Mai, până la strada Antim Ivireanul

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu, Str. 1Mai

1960

19.007,60

493

DP006B7

1.3.7.2.

Trotuar Str. Antim Ivireanu

Tehnice;L=2.2Km,l=2m,S=4400mp,asfalt

Descr.: Din spatele blocului MFA2, intersectată cu străzile Morilor șr 1

Mai până la Calea lui Traian (iPJ)

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Morilor, Str. 1Mai, Calea lui Traian

1960

107.663,82

494

DPOO686

1.3.7.2.

Trotuar Str. Anton Pann

Tehnice:L=300m,1=1,5m,S=450mp,asfalt

Descr.: De ta Str. Bogdan Amaru până la Str. Mihai Eminescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru, Str. Mihai Eminescu

1970

11.404,56

495

DP00690

1.3.7.2.

Trotuar Str. Banu Mărăcine

Tehnice:L=1:5Km,!=1.5m,S=2250mp, asfalt

Descr.: De la Bd. N.Bălcescu spre nord până la Str. M.Basarab.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.N.Bălcescu,Str. M.Basarab

1900

57.022,80

496

DP00691

1.3.7.2.

Trotuar Str. Bogdan Amaru

Tehnice:L=750m,l=2m,S=1500mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Matache Temelie

1970-

36.703,57

497

DP00692

1.3.7.2.

Trotuar Str. Bujorului

Tehnice: L=120m, 1=1,2m,S=144mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești, Complex U.J.C.M.

1960

3.775,39

498

DP00693

1.3.7.2.

Trotuar Str. Buna Vestire

Tehnice:L=950m,i=1m,S=950mp,asfait

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești, Str. M.VÎteazu

1970

25.737,69

499

DP00694

1.3.7.2.

Trotuar Str. Carol I

Telwice:L=1,8Km,l=2m,S=3600mp,asfalt, pavaje

Descr.: Modernizare 2008: pavaje pietonale, trotuare S-1386,42mp, bordurii0x15 -155.46 ml, trepte beton, zid sprijin

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Sediul RAETA-Casa Vâlceana

1900

88.088,58

500

DP00695

1.3.7.2.

Trotuar Str. Căpitan Negoescu

Tehnice:L=800m,l=1.2m,S=960mp,asfalt+pavaj

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Col.Bădescu

1960

25.169,17

501

DP00696

1.3.7.2.

Trotuar Str. Cema

Tehnice: L=1180m,l=2m,S=2360mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.P1,Gara

1900

57.746,96

502

DP0D697

1.3.7.2.

Trotuar Str. Crișan

Tehnice: L=490m, 1=1.2m,S=588mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu, Bazar Libertății

1900

15.416,12

503

DP00698

1.3.7.2.

Trotuar Str. C-tîn Brâncoveanu

T ehnice: L=840m,l=2m,S=1680mp,asfalt

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Muzeul de Istorie și Finanțe

1960

41.108,00

504

DP00699

1.3.7.2.

Trotuar Str. C-tin Brâncuși

Tehnice:L=400m, 1=1.5m,S=600mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Rapsodiei,Str. N.Titulescu

1970

15.206,08

1

2          3           4                                           5                       —                         6              7

505

DP0070G      1.3.7.2.           Trotuar Str. Dacia                                               Tehnice:L=628m, 1=1.5m,S=942mp,asfalt                                   1960                        0,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Bazar Pasaj CF

506

DP00701       1.3.7.2.           Trotuar Str. Decebal                                             Tehnice:L=700+1000m,l=2’1.5m,S=1400+1500mp,asf.                       1970                   72.271,67

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bazar BI.H1,Complex Cati și Sile

507

DP00702      1.3.7.2.           TrotuarStr. Digului                                              Tehnice:L=1.4Km,l=1.5m,S=2100mp,asfalt                                 1960                   53.221,28

Descr.: De la Calea București (MoaraGoranu), pe malul Oltului până la

Calea București gospodăriile Boabă Maria (nr. 2) și Leca Vasile (nr. 1)

până la capăt - gospodăria Stoica Constantin (nr. 17).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Moara Goranu.Gosp.Leca Vasile-Stoica Ctin

509

DP0O703      1.3.7.2.           Trotuar Str. Dobrogeana Gherea                                  Tehnice:L=600m, 1=1.2m,S=720mp,asfalt                                   1970                   18.876,88

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,BI.S24 și S26

509

DP00704      1.3.7.2.           Trotuar Str. Dr. Alexandru Boicesu                                Tehnice:L=500m,l=2.5m,S=1250mp,asfalt                                  1960                   29.930,50

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Popa Șapcă.Str. Carol l(BLD22)

510

DP00705      1.3.7.2.           Trotuar Str. Dr. Hacman                                          Tehnice:L=1.8Km, 1=1.2m,S=2160mp,asfalt                                 1970                   56.630,63

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Str. Mihai Viteazul,Str. N.Titulescu

511

DP00706      1.3.7.2.           Trotuar Str. Dr. Sabin                                            Tehnice:L=240m,l=1m,S=240mp,asfalt                                     1970                    6.502,15

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Bogdan Amaru.Str. Mihai Eminescu

512

DP00707      1.3.7.2.           Trotuar Str. Emil Avramescu                                      Tehnice:L=400m,l=2m,S=800mp,asfalt                                     1960                   19.575,24

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Piața Centrală,Str. Regina Maria

513

DP00708      1.3.7.2.           TrotuarStr. Episcopiei                                           Tehnice:L=0,8Km,î=2m,S=1600mp,asfalt                                   1900                   39.150,48

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Carol I,Aleea Castanilor, Str. Sf. Calinic, Calea lui Traian.

514

DP00709      1.3.7.2.           Trotuar Str. Ferdinand                                           Tehnice:L=2Km,l=2m,S=3984mp,asfalt                                     1970                        0,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Peco Libertății,CPL.Hervi!

515

DP00710       1.3.7.2.           Trotuar Str. Florilor                                                 Tehnice:L=236m,l=1.2m,S=283.2mp,asfalt                                   1970                     7.424,90

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Bogdan Amaru

516

DP00711       1.3.7.2.           Trotuar Str, Gabriel Stoianovici                                      Tehnice:L=550m, 1=1.2m,S=660mp,asfalt                                     1900                    17.303,80

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Carol I.Str. știrbei Vodă

517

DP00712      1,3,7.2.           TrotuarStr. George Enescu                                      Tehnice:L=80Dm, 1=1.5m,S=1200mp,asfalt                                  1960                  30.412,16

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea fui Traian,Poliția Rm.Vâlcea,Str. 1Mai

Z            J

0

/

518

DP00713

1.3.7.2.

Trotuar Str. Gib Mihăescu

Tehnice:L=1900m,1=1.5m,S=2850mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vâlceana, Direcția Drumuri și Poduri

1900

72.228,88

519

DP00714

1.3.7.2.

Trotuar Str. G-ral Magheru

Tehnice: L=960+1500m, 1=2-1.5m,S=1920-t-2250mp,Asf.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BCR.Parcul Mircea cel Bătrân

1900

104.003,38

520

DP00715

1.3.7.2.

Trotuar Str. G-ral Praporgescu

Tehnîce:L=1800m,l=1 m,S=1 BOOmp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Consiliul Local, Primăria,Lic.Lahovari

1900

48.766,14

521

DP00716

1.3.7.2.

Trotuar Str. Grigore Procopiu

Tehnice:L=3.6Km,1=1 m,S=3600mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian.Str. Mărășești, Complex Dovali

1970

97.766,28

522

DP00717

1.3.7.2.

Trotuar Str. Henri Coandă

Tehnice: L=1.3Km, 1=1.2m,S=1560mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Nord,Str. Rapsodiei,Str. Titulescu

1970

40.899,90

523

DP00718

1.3.7.2.

Trotuar Str. I.C. Brătianu

Tehnice: L=800m,1=1 m,S=800mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Restaurant Cina,Casa Tineretului

1970

21.673,84

524

DP00719

1.3.7.2.

Trotuar Str. I.L. Caragiale

Tehnice: L=300m,1=1.5mrS=450mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ostroveni.Str. N.lorga

1970

11.404,56

525

DP00720

1.3.7.2.

Trotuar Str. lancu Pop

Tehnice: L=300m, 1=1.5m,S=450mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.N.Bălcescu,Str. Grigore Procopiu

1960

11.404,56

526

DP00721

1.3.7.2,

Trotuar SH. lonescu Cheianu

Tehnice: L=340m,1=1.5m,S=510mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Bogdan Amaru,Str. M.Eminescu

1970

12.925,17

527

DP0D722

1.3.7.2.

Trotuar Str. Libertății

Tehnice:L=2Km,l=2m,S=4000mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Vama, Pod Râuf Olt

1900

97.876,20

528

DP00724

1.3,7.2.

Trotuar Str. Lt Alexandru Costeanu

Tehnice: L=200m,1=1.5m,S=300mp,asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BL7(Calea lui Traian)

1970

7.603,04

529

DP00725

1.3.7.2.

Trotuar Str. Luceafărului

Tehnice:L=1200m,l=2m,S=2400mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Pandurilor.Bd.Tineretului

1970

58.725,72

530

DP00726

1.3.7.2.

Trotuar Str. Lucian Blaga

Tehnice:L=1,2Km,l=2m,S=2400mp, asfalt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tineretului,Str. N.lorga

1970

58.725,72

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

531

DP00727      1.3.7.2.           Trotuar Str. Maior V. Popescu                                     Tehnice:L=800m, 1=1.5m,S=1200mp,asfalt                                  1960                   30.412,16

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bd.T.VIadimirescu.Str. Gib Mihăescu

532

DP00728      1.3.7.2.           Trotuar Str. Marin Sorescu                                       Tehnice:L=325m,l=3m,S=975mp,asfalt                                     1970                   23.004,77

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Lucian Blaga.Str. Nichita Stănescu

533

DP00729      1.3.7.2.           Trotuar Str. MatacheTemelie                                     Tehnice:L=600m,l=1.2m,S=720mp,asfalt                                   1970                   18.876,88

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Bogdan Amaru.Str. Dacia

534

DP00731       1.3.7.2.           Trotuar Str. Mărășești                                            Tehnice:L=1.2Km,l=1.5m,S=1800mp,asfalt                                 1960                   45.618,24

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Șc.Gen.Nr.2,Str. Matei Basarab

535

DP00732      1.3.7.2.           Trotuar Str, Mihai Eminescu                                      Tehnice:L=1600m,l=2m,S=3200mp,asfalt                                   1970                   78.300,96

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Calea iui Traian.Bd.Tineretutui

536

DP00733       1.3.7.2.           Trotuar Str. Mihai Viteazul                                          Tehnice:L=2Km, 1=1.5m,S=3000mp,asfalt,                                     1960                  317.861,54

Descr.: Modernizare in 2010 Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bd.T.Vladimirescu.Str. Matei Basarab

537

DP00734      1.3.7.2.           Trotuar Str. Mircea Eliade                                        Tehnice:L=860m,l=1m,S=860mp,asfalt                                     1970                   23.299,38

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. A.lvireanu.Str. G.Enescu.Str. 1Mai

538

DP00735      1.3.7.2.           Trotuar Str. Neagoe Basarab                                     Tehnice:L=200m,l=1m,S=200mp, asfalt                                     1960                    5.418,46

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Banu Mărăcine,Str. Topolog

539

DP00736       1.3.7.2.           Trotuar Str. Nicolae Iancoveseu                                     Tehnice:L=600m,l=1.2m,S=720mp,asfalt                                     1970                    18.876,88

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pictor Tătărăscu,BI.S24,Calea lui Tralan

540

DP00737      1.3.7.2.           Trotuar Str. Nicolae lorga                                        Tehnice:L=1.6Km,l=2m,S=3200mp,asfalt                                   1970                  78.300,96

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tineretului.Str. Ostroveni,Râu Olt,bl. A32/1

541

DP00738       1.3.7.2.           Trotuar Str. Nicolae Titulescu                                       Tehnice:L=1.2Km, 1=1.5m,S=1800mp,asfalt                                   1970                    45.618,24

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Complex Dovali,Matei Basarab, Republicii

542

DP00739      1.3.7.2.           Trotuar Str. Oituz                                                Tehnice:L=800m,l=2m,S=1600mp,asfalt                                    1960                   39.150,48

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Șc.Gen.Nr.2,Str. Buna Vestire

543

DP00740       1.3.7.2.           Trotuar Str. Ostroveni                                              Tehnice:L=200m, 1=1.2m)S=240mp,asfalt                                     1970                     6.292,29

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. N.lorga.DN

1

2            3             4                                                   5                                                            6                 7

544

DP00741       1.3.7.2,           Trotuar Str, Păirașcu Vodă                                       Tehnice:L=1Km,l=1.5m,S=1500mp,asfalt                                   1960                   38.015,20

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Carol l.Str. Gabriel Stoianovici

545

DP00742      1.3.7.2.           Trotuar Str. Petrache Poenaru                                    Tehnice:L=175m,l=2m,S=350mp,asfalt                                     1970                    8.564,17

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Bogdan Amaru

546

DPO0743       1.3,7.2.           Trotuar Str, Petrișor                                                Tehnice:L=1 Km,1=1.5m,S=1500mp,asfalt                                     1960                    23.966,50

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Str. Inătești.Str. Zorilor, Poliție

547

DP00745      1.3.7.2.           Trotuar Str. Rapsodiei                                            Tehnice;L=2400m,l=1m,S=2400mp,asfalt                                   1970                   65.021,52

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: M.Basarab-H.Coandă-Decebal-Brâncuși

540

DP00746      1.3.7.2.           Trotuar Str. Regina Maria                                        Tehnice:L=1.2Km,t=2m,S=2400mp,asfalt                                   1960                        0,00

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Mag. Junior,Mag. Diana, Gara

549

DP0074.7      1.3.7.2.           Trotuar Str. Remus Bel Iu                                         Tehnice:L=660m,l=2.6m,S=1716mp,asfalt                                  1960                  40.950,08

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Libertății.Bd.N.Bălcescu

550

DP00748       1.3.7.2.           Trotuar Str. Republicii                                              Tehnice:L=1.8Km, 1=1,5m,S=2700mp,asfalt                                   1970                    68.427,36

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Lic.Sanitar,Str, N.Titulescu

551

DP00749       1,3.7.2.           Trotuar Str. Straubing                                              Tehnice: L=2.3Km, 1=1.5m,S=3450mp,asfalt                                   1970                    87.434,96

Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Gosp.Grigoroiu Mariași llinca P.lon

552

DP00750      1.3.7.2.           Trotuar Str. Știrbei Vodă                                         Tehnice;L=6Km,l=2m,S=12000mp,asfalt                                    1900                        0,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian.Com.Vlădești

553

DP00751       1.3.7.2.           Trotuar Str. Topolog                                             Tehnice:L=20m,l=1.4m,S=28mp .asfalt                                     1960                     716,61

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd,N,Băfcescu(Barieră),Hervi! SA

554

DP00752      1.3.7.2.           Trotuar Str. V. Olănescu                                          Tehnice:L=400m, 1=1.5m,S=600mp,asfalt                                   1960                  15.206,OB

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd,T,Vladimirescu,Str. Cema,Regina Maria

555

DP00754       1.3.7.2.           Zonă sig. Intr. Alexandru Papiu                                      Tehnice:L=225m,f=1,5m,S=337,5mp, asfalt                                   1960                     8.553,42

Descr.: De la Str. Ferdinand până la Poarta II Carpatina SA. Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ferdinand, Carpatina SA

556

DP00755       1.3.7.2.           Zonă sig. Str. Bujorului                                             Tehnice:L=120m,l=1.5m,S=180mp,asfalt                                     1960                     5,760,00

Descr.: De la Str. Mărășești imobilele cu nr.4 și 6, vis-a-vis de Complexul

UJCM până la parcare cămin.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Mărășești, Complex U.J.C.M.

557

DP00757

1.3.7.3.

Aleea Bradului

Tehnice: L=40Om,l=3m,S=1200mp, Beton

Descr.: De la Al. Teiului la Al. Stejarului.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Teiului, Al. Stejarului

1970

124.851,04

558

DP00758

1.3.7.3.

Aleea Mioriței

Tehnice:L=125m,l=4m,S=500mp,Beton

Descr.: între Str. Matei Basarab și Str. Henri Coandă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Matei Basarab,Henri Coandă

1970

48.927,00

559

DP00759

1.3.7.3.

Alei pietonale aferente locuințe ANL Ostroveni 6

Descr.: Pavele din beton

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.;N. lorga

Vecini: Dig Râu Olt (N,E); Str. N. lorga (V)

2005

197.137,00

560

DP00760

1.3.7.3.

Bd. Pandurilor

Tehnice:L=800m,l=14m,S=11200mp,Beton

Descr.: De la Str. Luceafărului (Cina), paralel cu calea ferată până la Str. I.C.Brâtianu,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Luceafărului,Str. l.C.Brătianu

1970

947.439,98

561

DP00761

1.3.7.3.

Strada Cartier Fețeni

Tehnice:L=11000m,l=7m,S=77000mp,beton

Descr.: Zona fostei loc. Fețeni

Adresa: Rm, Vâlcea

1970

1.904.971,20

562

DP00762

1.3.7.3.

Cartier Săliștea

Tehnice: L=5.8Km,l=7m,S=40600mp, Beton

Descr.: Zona Goranu

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Zona Goranu

1900

1.010.166,28

563

DP00764

1.3.7.3.

Cotă parte indiviză din Terasa Complexului Hermes - Ostroveni

Tehnice:S=1390,43 mp

Descr.: Beton cu placaj de mozaic

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :B-bul Tineretului

Vecini: N:dom. public - alei piet. șl auto BL A16;E:trotuar B-dul Tineretului;S:Aleea Stejanjlui;V:sp. comerciale Complex Hermes

2007

484.624,00

564

DP00765

1.3.7.3.

Parcare betonată Centrala Telefonică 2-Ostroveni

Tehnice:S=900 mp

Adresa: Rm. Vâlcea ;Str.: B-dul Tineretului

Vecini: Centrala Telefonică 2-Ostroveni,A10,S2

1975

61.291,00

565

DP00766

1.3,7.3.

Parcare publică Bl. W (E); Bl. A35/II (S); a 36/II (N); a 36/I (V)

Tehnice:S=3000 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. W (E); Bl. A35/II (S); a 36/II (N); a 36/l (V)

1978

1.216.933,00

566

DP00767

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. 09 (S.V); Forconcîd (E); Maternitatea (N)

Tehnice:S=760 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. 09 (S,V); Forconcid (E); Maternitatea (N)

1998

472.798,00

567

DP00768

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. 03(N,V); Alee auto(E); Str. Ferdinand (V)

Tehnice:S=462 mp

Descr.: Betonata

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. O3(N,V); Alee auto(E); Str. Ferdinand (V)

1988

287.412,00

1         2             3              4                                                     5                                                               6                  7

569

DP00769

1,37.3.

Parcare publică Bl O4(N, V); pnop. part. (S); Str. Ferdinand (E)

Tehnice;S=490 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl O4(N, V}; prop. part. (S); Str. Ferdinand (E)

1988

287,412,00

569

DP00770

1.37.3.

Parcare publică Bl. CPL Familiști (V); leagănul de Copii (S); CPL (N.E)

Tehnice:S=1023 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. CPL Familiști (V); leagănul de Copii (S); CPL (N.E)

1970

506.177,65

570

DP00771

1.37.3.

Parcare publică Bl. 32(E); Str. L. Rebreanu (S); Centru de Plasament (V); prop. part. (N)

Tehnice:S=700 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. 32(E); Str. L. Rebreanu (S); Centru de Plasament (V); prop. part. (N)

1990

415.005,00

571

DP00772

1.37.3.

Parcare publică Bl. 6 (N); PT 11 (E); Bl. 1,3 (S); Magazin (V) Traian

Tehnice:S=102O mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: BI.6 (N); PT11(E); Bl. 1,3 (S); Magazin (V)

1960

741.992,00

572

DP00773

1.37.3.

Parcare publică Str. Antîm Ivireanu

Tehnice:S= 655 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu (S); BL 6A(V); Bl. 6 (N); Magazin (E)

1960

267.035,00

573

DP00774

1.37.3.

Parcare publică Str. Republicii

Tehnice:S=683,22 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str, Republicii (N); Bl. H2 (S); Bl. 18 (E); parcare (V)

1974

405,056.00

574

DPD0775

1.37.3.

Parcare publică Str. Republicii

Tebnice:S=340 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Republicii (N); Bl. H2 (S); Bl. S9 (V); parcare (E)

1974

201.574,00

575

DP00776

1.37.3.

Parcare publică BI.26 Nord,Calea lui Traian

Tehnice:S=220 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl.26 Nord.Calea lui Traian

1972

10.404,00

576

DP00777

1.37.3.

Parcare publică BL27 Zona Nord.Calea lui Traian

Tehnice:S=100 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.27 Zona Nord.Calea lui Traian

1972

4729,00

577

DP00776

1.37.3.

Parcare publică BÎ.P2 Zona Nord,Str. Henri Coandă

Tehnice:S=600 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.P2 Zona Nord,Str. Henri Coandă

1970

21.154,50

7

2?

3

4

o

l

578

DP00779

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. N14 nord,Str. N.Titulescu

Tetinice:S=104 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. N14 nord,Str. N.Titulescu

1970

3.666,78

579

DP00780

1.3.7.3.

Parcare publică B1.P3 nord,Aleea Melodiei

Tehnice:S=97 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.P3 nord,Aleea Melodiei

1970

3.419,98

5B0

DPDO781

1.3.7.3.

Parcare publică Bl N3-N4,Str. Rapsodiei

Tehnice:S=305 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl N3-N4,Str. Rapsodiei

1970

10.753,54

581

DP00782

1.3.7.3.

Parcare publică B! R28 nord,Str. Republicii

Tehnice:S=68 mp

Descr,: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl R2B nord,Str. Republicii

1989

7.462,00

582

DP007B3

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A3, Calea lui Traian

Tehnice:S=528 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A3, Calea lui Traian

1984

59.929.00

583

DP00784

1.3.7.3.

Parcare publică Bl R11,Str. Henri Coandă

Tehnice:S=333 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl R11 ,Str. Henri Coandă

1988

36.542,00

584

DP00785

1.3.7.3.

Parcare publică Bl D1/4 Nord.Str. Rapsodiei

Tehnice:S=750 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl D1/4 Nord.Str. Rapsodiei

1974

85.126,00

585

DP007B6

1.3.7.3.

Parcare publică Bl D1 Nord.Str. Rapsodiei

Tehnice:S=1157 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl D1 Nord.Str. Rapsodiei

1974

131.321,00

586

DP00787

1.3,7.3.

Parcare publică Bl.126 Matei Basarab

Tehnice:S=225 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. 126 Matei Basarab

1985

24.690,00

587

DP007B8

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 120 Matei Basarab

Tehnice:S=280 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 128 Matei Basarab

1985

30.726,00

588

DP00789

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 129-130,Str. Matei Basarab

Tehnice:S=920 mp

Descr.; Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 129-130,Str. Matei Basarab

1985

100.956,00

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

589

DP00790      1.3.7,3,           Parcare publică Bl 132 N. Bălcescu.Str. Matei Basarab              Tehnice:S=540 mp                                                       1985                   59.257,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 132 N. Bălcescu.Str. Matei Basarab

590

DP00791       1.3.7.3.           Parcare publică Bl 134 M. Basarab                                Tehnice:S=203 mp                                                       1985                   22.276,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 134 M. Basarab

591

DP00792      1.3.7.3.           Parcare publică Bl 13 Calea lui Traian                             Tehnrce:S=195 mp                                                       1984                   22.133,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 13 Calea lui Traian

592

DP00793      1.3.7.3.           Parcare publică Bl 95 Hacman                                    Tehnice:S=165 mp                                                       1987                   18.106,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 95 Hacman

593

DP00794      1.3.7.3.           Parcare publică Bl A1 Hacman                                    Tehnice:S=210 mp                                                       1980                   23,835,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl A1 Hacman

594

DP00795      1.3.7.3.           Parcare publică Bl 14A Hacman                                   Tehnice:S=84 mp                                                        1984                    9.534,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 14A Hacman

595

DP00796       1.3.7.3.            Parcare publică Bl 4 Traian,Aleea Ciocârliei                         Tehnice:S=210 mp                                 -                        1964                     5.250,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Bl 4 Traian,Aleea Ciocârliei

596

DP00797      1.3.7.3.           Parcare publică Bl 1 Traian                                       Tehnice:S=150 mp                                                       1980                   17,025,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 1 Traian

597

DP00799       1.'3.7,3.            Parcare publică Spitalul Nr. 2,Str. N.Bălcescu                        Tehnice:S=348 mp                                                          1970                    12.269,61

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Spitalul Nr. 2,Str. N.Bălcescu

598

DP00800       1.3.7.3.            Parcare publică Spitalul Nr. 1 .Calea lui Traian                       Tehnice:S=504 mp                                                          1970                    17.769,78

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Spitalul Nr. 1,Calea tui Traian

599

DP00B01       1.3.7.3.           Parcare publică Bl R4 Rapsodiei                                  Tehnice:S=145 mp                                                       1985                   15,911,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl R4 Rapsodiei

600

DP00802

1.3.7.3.

Parcare publică Bl l3,Str. Referendaru

601

DP00803

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 2-2A,Aleea Cocorilor

602

DP00804

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 19-20 Traian,Str. Grigore Procopiu

603

DP00805

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 21-23 Traian

604

DP00806

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 100 Matei Basarab

605

DP00807

1.3.7.3.

. Parcare publică Bl 116 Matei Basarab

606

DP00808

1,3.7.3.

Parcare publică Bl 115 Matei Basarab

607

DP00609

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 108-109, Str. Matei Basarab

608

DP00810

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 109-110, Str. Matei Basarab

609

DP00B11

1.3.7.3.

Parcare publică Bi 62-63, Str. Grigore Procopiu

610

DP00812

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 7 Traian,Aleea Privighetorii

0                                ■

0

l

Tehnice:S=176 mp

Descr.; Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl l3,Str. Referendaru

1939

19.313,00

Tehnice:S=280 mp

Descr,; Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 2-2A,Aleea Cocorilor

1980

31.780,00

Tehnice:S=58 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 19-20 Traian, Str. Grigore Procopiu

1970

2.044,94

Tehnice:S=370 mp Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 21-23 Traian

1972

17.498,00

Tehnice:S=150 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 100 Matei Basarab

1985

16.460,00

Tehnice:S=170mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 116 Matei Basarab

1984

19.295,00

Tehnice:S=140 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 115 Matei Basarab

1984

15.890,00

Tehnice:S=175 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 108-109, Str. Matei Basarab

1987

19,204,00

Tehnice:S=175 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 109-110, Str, Matei Basarab

1988

19.204,00

Tehnice:S=215 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 62-63, Str. Grigore Procopiu

1988

23.593,00

Tehnice;S=255 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 7 Traian,Aleea Privighetorii

1965

6.325,00

7

2

3

4

5

6

7

611

DP00813

1.3.7.3.

Parcare publică Sală Sporturilor.Bd.N.Bălcescu

Tehnice:S=1502 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Sală Sporturilor,Bd.N.Bălcescu

1980

170.479,00

612

DP00814

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 22 Dec. (Casa Sindicatelor), Str. M.Vlteazu

Tehnice:S=î260 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 22 Dec. (Casa Sindicatelor),Str. M.Viteazu

1979

29.510,00

613

DP00815

1.3.7.3.

Parcare publică Bl N1 Rapsodiei

Tehnice:S=170 mp Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl N1 Rapsodiei

1970

5.993,78

614

DPOOB16

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 14-15 Aleea Rândunelelor

Tehnîce:S=105 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 14-15 Aleea Răndunelelor

1975

11.918,00

615

DP00817

1.3.7.3.

Parcare publică Tribunal (Bl.uri),Str. Carol I

Tehnice:S=250 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Tribunal (Bl.uri),Str. Carol I

1980

28.375,00

616

DP00818

1.3.7.3.

Parcare publică Bl U.J.C.M., Calea lui Traian

Tehnice:S=140 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl U.J.C.M., Calea lui Traian

1982

15.890,00

617

DP00819

1.3.7.3.

Parcare publică Petrișor

Tehnice:S=300 mp Descr.: Betonata Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Petrișor

1970

10.577,25

616

DP00821

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A17

Tehnice:S=620 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A17(S,E);Str. Eroilor (N);BI. A16 (V)

1994

68.035,00

619

DP00B22

1.3.7.3.

Parcare publică bl A53 A54, Str. Ostrovenî

Tehnlce:S=720 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bazar, Str. Ostrovenî

1994

79.009,00

620

DP00823

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A7,Aleea Trandafirilor

Tehnice:S=594 mp

Descr,: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A7,Aleea Trandafirilor

1975

67.420,00

621

DP00824

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A13,Bd.Tineretului

Tehnice:S=315 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A13,Bd.Tineretului

1976

35.753,00

2

3

4

u

/

622

DP00825

1.3.7.3.

Parcare pubiică Bl Al8,Str. Luceafărului

Tehnice:S=276 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A18,Str. Luceafărului

1976

31.326,00

623

DP00826

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A14, Str. Ostroveni

Tehnice:S=216 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BLA14, Str. Ostroveni

1976

24.516,00

624

DP00827

1.3.7.3.

Parcare publică Vama,Str. Referendaru

Tehnice:S=85 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Vama,Str. Referendaru

1994

9.327,00

625

DPO0828

1.3.7.3.

Parcare publică Bl C32,Aleea Panseluțelor

Tehnice:S=960 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl C32,Aleea Panseluțelor

1974

108,961,00

626

DPOO029

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A70, Str. I.C.Brătîanu

Tehnice.‘S=288 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A70, Str. I.C.Brătianu

1985

31.603,00

627

DP00830

1.3.7.3.

Parcare publică BLA66,Str. I.C.Brătianu

Tehnice:S=288 mp

Descr,: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BL A66,Str. I.C.Brătianu

1983

32,688,00

628

DP00831

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A59,Bd. Tineretului

Tehnice:S=300 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm, Vâlcea

Vecini: Bl. A59,Bd. Tineretului

1983

34.050,00

629

DP00832

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A55.Str. Lucian Blaga

Tehnice:S=2l0 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A55,Str. Lucian Blaga

1984

23.835,00

630

DP00833

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A52,Str. Lucian Blaga

Tehnice: S=360 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A52,Str. Lucian Blaga

1984

40.861,00

631

DP00B34

1.3.7.3.

Parcare publică BL A32/ll,Str. Marin Sorescu

Tehnice:S=300 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A32/ll,Str. Marin Sorescu

1981

34.050,00

632

DP00835

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A38/ll,Bd.Tineretului

Tehnice:S=l20 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A38/IJ,Bd.Tineretufui

1981

13.620,00

1         2             3              4                                                      5                                                               6                  7

633

DP00836

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A1 1/l,Bd.TineretuIui

Tehnice:S=168 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A11/l,Bd.Tineretului

1982

19.068,00

634

DP00837

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A11/ll,Bd.Tineretului

Tehnice:S=510 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl AH/II.Bd.Tineretului

1978

57.886,00

635

DP00838

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A12,Bd.Tineretului

Tehnice:S=360 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A12,Bd.Tineretului

1978

40.861,00

636

DP00839

1.3.7.3.

Parcare publică Bl C15,Bd.Tineretului

Tehnice:S=570 mp Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Bl C15, Bd.Tineretului

1975

64.696,00

637

DP00840

1.3.7.3.

Parcare publică Bl B4,A!eea Stejarului

Tehnice:S=180 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 84,Aleea Stejarului

1973

8.513,00

638

DP00841

1.3.7.3.

Parcare publică Bl Bl,Str. Luceafărului

Tehnice:S=150 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl Bl.fîtr. Luceafărului

1973

7.094,00

639

DP00842

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A3,Aleea Trandafirilor

Tehnice:S=378 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A3,Aleea Trandafirilor

1974

42.790,00

640

DP00843

1.3.7.3.

Parcare publică Bl A7,Aleea Stejarului

Tehnice:S=685 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A7 .Aleea Stejarului

1974

77.749,00

641

DP00844

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A1,Str. I.L.Caragiale

Tehnice:S=895 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A1(Str. I.L.Caragiale

1971

31.555,46

642

DP00845

1,3.7.3.

Parcare publică Bl A34/ll,Str. Marin Preda

Tehnice:S=360 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl A34/ll,Str. Marin Preda

1981

40.861,00

643

DP00846

1.3.7.3.

Parcare publică BLA28/II (E); A28/lil(N); A28/I(S); Str. M. Preda (V)

Tehnice:S=1112 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A28/JI (E); A28/III (N); A28/I(S); Str. M. Preda {V)

1981

126.214,00

644

DP00847

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A25-BL A26, Aleea Bradului

Tehnice:S=220 mp

Descr,: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A25-BL A26, Aleea Bradului

1981

24.970,00

645

DP00848

1.3.7.3.

Parcare publică Bl C 5, Bd.Tineretului

Tehnice:S=390 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm.. Vâlcea

Vecini: Bl C 5, Bd.Tineretului

1973

18.444,00

646

DP00849

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A13 (Piață), Bd.Tineretului

Tehnice:S=840 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm/ Vâlcea

Vecini: Bl. A13 (Piață),Bd.Tineretului

1982

95.341,00

647

DP00850

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. A14,Str. Ostroveni

Tehnice;S=476 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. A14,Str. Ostroveni

1983

54.027,00

648

DP00852

1.3.7.3.

Parcare publică Bl D4, Calea lui Traian

Tehnice:S=320 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl D4, Calea lui Traian

1979

36.320,00

649

DP00853

1.3.7.3.

Parcare publică Bl D1, Calea lui Trian

Tehnice:S=80 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl D1, Calea lui Trian

1979

9.080,00

650

DP00854

1,3.7.3.

Parcare publică Bl D23, Str. Carol I

Tehnice;S=100 mp

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Bl D23, Str. Carol I

1982

11.350,00

651

DP00855

1.3.7.3.

Parcare publică Bl D22,Str. Carol I

Tehnice:S=180 mp Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl D22,Str. Caro! I

1982

20.430,00

652

DP0O856

1.3.7.3.

Parcare publică Hotel Capela,Aleea Castanilor

Tehnice:S=700 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Hotel Capela,Aleea Castanilor

1975

79.451,00

653

DP00857

1.3.7.3.

Parcare publică Hală Piața Centrală, Str. Regina Maria

Tehnice: S=230 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Hală Piața Centrală, Str. Regina Maria

1979

26.105,00

654

DP00858

1.3.7.3.

Parcare publică Bl L Cozia, Calea lui Traian

Tehnice:S=105 mp

Descr.; Betonată.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl L Cozia, Calea lui Traian

1979

11.918,00

655

DP00859

1.3.7.3.

Parcare publică Bl,Vânătorul și Pescarul,Str. Reg.Maria

Tehnice:S=80 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl .Vânătorul și Pescarul,Str. Reg.Maria

1979

9.080,00

656

DP00860

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. S1 (Centru),Str. G-ral Magheru

Tehnice:S=32O mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S1 (Centru), Str. G-rat Magheru

1981

36.320,00

657

DPOO061

1.3.7.3.

Parcare publică Bl 12 (Splaiul Independenței)

Tehnioe:S=130 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 12 (Splaiul Independenței)

1980

14.755,00

658

DP00862

1.3.7.3.

Parcare publică Str. Dacia (N); Bl. 86 (E); Cim. Sf. loan (S)

Tehnice:S=96 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Dacia (N); Bl. 86 (E); Cim. Sf. loan (S)

19B5

10.534,00

659

DP00863

1.3.7.3.

Parcare publică Bl.uri autogara Traian

Tehnice:S=350 mp

Descr.: Betonată

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: Bl.uri autogara Traian

1969

38.407,00

660

DP00864

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. S33/I,Calea lui Traian

Tehnice:S=230 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S33/I, Calea lui Traian

1987

25.239,00

661

DP00865

1.3,7.3.

Parcare publică Bl. S29,Calea lui Traian

Tehnice:S=230 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S29,Calea lui Traian

1988

16.460,00

662

DPOO8655

1.1.1.

Teren drum public str. Arinilor S=1174mp

Descr.: L 216m, S 1174mp

Adresa: Rm. Valcea

Vecini: Teren drum public din str. Arinilor spre SV pana la imobilele 28 si

29

2015

41.090,00

663

DP00866

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. S27, Calea iui Traian

Teiinice:S=230 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S27, Calea Iui Traian

1987

25.239,00

664

DP00867

1.3.7.3.

Parcare publică Bl. S19,Calea lui Traian

Tehnice:S=150 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S19,Calea lui Traian

1988

1.646,00

665

DP00868

1.3.7.3.

Parcare publică BL S17,Calea lui Traian

Tehnice:S=170 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bf. S17,Calea lui Traian

1988

18.655,00

1

2             3              4                                                      5                                                               6                  7

666

DP00669      1.3,7.3.           Parcare publică BL S15,Calea tui Traian                           Tehnice:S=320 mp                                                       1987                   35.115,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S15,Calea lui Traian

667

DP00870       1.3.7.3.            Parcare publică Bl. S16, Calea lui Traian                             Tehnice:S=400 mp                                                          1987                    43.894,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S16,Calea lui Traian

668

DP00871       1.3.7.3.            Parcare publică Bl. 89,Calea lui Traian                              Tehnice:S=225 mp                                                          1987                    24.690,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl. S9,Calea lui Traian

669

DP00872       1.3.7.3.            Parcare publică Bl. S7/2,Calea lui Traian                            Tehnice:S=110 mp                                                          1988                    12.071,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S7/2, Calea lui Traian

670

DP00873       1.3.7.3.           Parcare publică Bl. S4,Str. Eleodor Constantinescu                  Tehnice:S=200 mp                                                          1987                    21.947,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. S4,Str. Eleodor Constantinescu

671

DP00874       "1.3.7.3.            Parcare publică Bl. S5,Calea lui Traian                              Tehnice:S=300 mp                                                          1968                    32.920,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl. S5,Calea lui Traian

672

DPOOB75       1.3.7.3.            Parcare publică Bl 981 Mai,Calea lui Traian                         Tehnice:S=loo mp                                                          1987                    10.973,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 98 1 Mai,Calea iui Traian

673

DP00876       1.3.7.3.            Parcare publică Bl 66,Str. Florilor                                   Tehnîce:S=62 mp                                                           1988                     6.804,00

Descr,: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl 66,Str. Florilor

674

DP00877       1.3.7.3.            Parcare publică Bl 68,Str. Florilor                                   Tetinice:S=100 mp                                                          1988                    10.973,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl 68,Str. Florilor

675

DP00878       1.3.7.3.           Parcare publică Bl. B5,Ostroveni,Db.Tineretului                      Tehnice:S=465 mp                                                          1974                    52.778,00

Descr.: Betonată Adresa: Rm. Vâlcea Vecini: Bl. B5,Ostroveni,Db.Tineretului

676

DP00879       1.3.7.3.           Parcare publică Bl. C3,Ostroveni,Âîeea Bradului                     Tehnice:S=240 mp                                    ■                     1975                   27.240,00

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. C3,Ostroveni,Aleea Bradului

1

2

3

4

677

DP00880

1.3.7.3.

Parcare publică BI.B8.Ostroveni.Str. Teilor

678

DP00882

1.3.7.3.

Pasaj pietona!

879

DP008B3

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

680

DP008B4

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

681

DP00885

1.3.7.3.

Pasaj pietona!

682

DP00886

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

6S3

DP008B7

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

684

Dpbdăes

1.3.7.3.

Pasaj pietonal bl. C1, sc. A

Tehnice:S=3B0 mp

Descr.: Betonată

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: BI.B8,Ostroveni,Str. Teilor

1975

43.131,00

Tehnice:l=2,85 ml, L=16,50 ml, S=47,03 mp

Descr,: Beton cu placaj de mozaic

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:N. lorga;Nr.:1 (între scările C și D ale Bl.-uli

A17/1)

Vecini: N:dom. public - parcare bl. A17/1;E:sp. comercial și sc. D - Bl. A17/1 ;S:trotuar Str. N. lorga;V:sp. comercial și sc. C - Bl. A17/1

2007

17.019,00

Tehnice:l=2,75 ml, L=15 ml, S=41,25 mp

Descr.: Beton cu placaj de mozaic

Adresa: Rm. Vă!cea;Str,:N. lorga;Nr.:1 (între scările E și F ale Bl.-uli

A17/1)

Vecini: N:dom. public - parcare bl. A17/t;E:sp. comercial și sc. F - BL A17/1;S:trotuar Str. N. lorga;V:sp. comercial și sc. E - Bl. A17/1

2007

14.928,00

Tehnice:l=2,80 ml, L=15,55 ml, S=43,54 mp

Descr.: Beton cu placaj de mozaic (o treaptă în partea-de sud)

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :N. lorga;Nr.:1 (între scările F și G ale Bl.-uli

A17/1)

Vecini: N:dom. public - parcare bl. A17/1;E:sp. comercial și sc. G - Bl. A17/1;S:trotuar Str. N. lorga;V:sp. comercial și sc. F - Bl. A17/1

2007

15.756,00

Tehnice:l=5,6O ml, L=13,45 ml, S=75,32 mp

Descr.: Beton cu placaj de mozaic (3 treapte în partea de vest)

Adresa: Rm. Vâ!cea;Str.:Tineretului;Nr.:5 (între scările A și B ale Bl.-uli A11/2)

Vecini: N:sp. comercial și sc. A - Bl. A11/2;E:dom. public. - parcare Bl.

A11/2;S:sp. comercial și sc. B - bl. A11/2;V:trotuar Bd. Tineretului

2007

27.257,00

Tehnice:l=5,40 ml, L=14 ml, S=75,60 mp

Descr.: Beton cu placaj de mozaic (3 treapte în partea de vest și una în partea de est)

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Tineretului;Nr.:3 (între scările A și B ale Bl.-uli A11/3)

Vecini: N:sp. comercial și sc. A - Bl. A11/3;E:dom. public. - alee auto și piet. aferentă Bl. A11/3;S:sp. comercial și sc. B - bl. A11/2;V:trotuar Bd. Tineretului

2007

27.521,00

Tehnice:L=10 ml; l= 50ml; S=50 mp, pavaj marmură cu mozaic

Descr,: Pe sub bl. P2

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :MaiorV. Popescu

Vecini: N:spații comerciale parter bl. P2; E:Scuarul de la Gară;S:Cofetăria

Trenulețul (parter bl; P2);V:Str. Cerna

2007

28.341,00

Tehnice:S=165 mp din care 92.76 mp in domeniul privat

Descr.: L=15,5m, 1=10,7m,S=165mp,beton,placaj mozaic din care 83 mp concesiune

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:G-ral Magheru,BI.C1;Nr.:Sc.A

Vecini: Cema(E),“Gama"(S),Magheru(V),B.C,R.(N)

1980

22.700,00

12   3    4

5                                                            6                 7

635          DP00889       1.3.7,3.            Pasaj pietonal

Tehnice:L=30m,l=l4m,S=420mp,beton,placaj mozaic                       1979                  79.451,00

Descr.; L=30m,!=14m,S=420mp,beton,placaj mozaic

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.: G-ral Magheru,Bl.C1;Nr.:Sc.B,C

Vecini; Cema(E),"Gama"(S),Magheru(V),B.C.R.(N)

636          DP00890       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice;L=30m,l=4m,S=120mp,beton,placaj mozaic                        1979                  22.700,00

Descr.: L=30mJ=4m,S=120mplbetonlplacaj mozaic

Adresa: Rm. Vâlcea; Str.: G-ral Magheru.BI.C1 ;Nr.:Sc.D

Vecini: Cema(E)1"Gama,'(S),Magheru(V)1B.C.R.(N)

687          DP00891       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice:L=20m,l=4m,S=80mp, beton                                     1980                   5.448,00

Descr.: L=20m,l=4m,S=80mp,beton

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:G-ral Magheru,BI.C1;Nr.:Sc.E,F

Vecini: C.Comerț(E),Reg.Maria(S),Gama(V),Cema-N

683          DP00892       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice:L=8m,l=2.5m,S=20mp, beton              .                       1980                    1.362,00

Descr.: Str. G-ral Magheru.BI.C

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.;G-ral Magheru,Nr.5;Nr.:BI.C

Vecini: BI.C(E),Magheru(S),GertațV),Parcare(N)

689          DP00893       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice:L=15m,l=4m,S=60mp, beton                                     1980                   4.086,00

Descr.: Str. G-ral Magheru,BI.C-Rest."Modem"

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.: G-ral Magheru,Nr.7;Nr.:BLC

Vecini: Maghenj(E),BI.C(S),"Poiana"(V),Rest.(N)

690          DP00894       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice: L=26m1l=8m,S=208mp, beton cu mozaic                           1986                  38.041,00

Descr.: Str. Reg.Maria.Bl.Cozia

Adresa: Rm. Vălcea;Str.:Str. Regina Maria;Nr.:Cozta

Vecini: "Muntenia"(E),P-ța(S),"Junior” (V)

691           DP00895       1.3.7.3.            Pasaj pietonal ITM

Tehnice:L=45m,l=7m,S=315mp,beton cu mozaic                           1986                  57.611,00

Descr.: Str. Regina,Bl. Cozia

Adresa: Rm. Vâlcea; Str.:Str. Regina Maria;Nr.:Cozia

Vecini: C.Contun,,'Premial"(E)1"UnlVersul"

692          DP00896       1.3.7.3.            Pasaj pietonal

Tehnice:L=22m,i=6m,S=132mp,beton cu mozaic                           1986                  24.142,00

Descr.: Zona Zăvoi-Str, Știrbei Vodă,B1.P1,Sc.B

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Ștb.Vodă,BI.P1,Sc.B;Nr.:Zăvoi

Vecini: Mag.Alimentar(E),FDEE(V),Ștb.Vodă(N)

693          DP00897       1.3.7.3.            Pasaj pietonal

Tehnice:L=17m,1=1 Om,S=170mp,beton                                     1980                   11.577,00

Descr.: Carol I,acces spre spate Bl.M

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Carol l;Nr.:4,BI.M;Nr.:Sc.A

Vecini: P.lnt.(E),"Panasonic"(S), Carol 1(V)

694          DP00898       1.3.7.3.           Pasaj pietonal

Tehnice:L=37m,l=10m,S=370mp,beton cu mozaic                          1980                  69.993,00

Descr.: Carol I,acces spre spate Bl.M

Adresa: Rm. Vâlcea,Str/Garol l;Nr.:6,BI.M;Nr.:Sc.B

Vecini: Biserica(E),Car Pensionari(N),Carol l(V)

695          DP00899       1.3.7.3.            Pasaj pietonal

Tehnice:L=16m,l=5m,S=80mp, beton               .                       1986                   5.267,00

Descr.: Ștb.Vodă, acces spre parcare BLL

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Ștb.Vodă,BLL,Sc.D

Vecini: Unîon(E),Ștb.Vodă(S),Femina(V),Parcare-N

1

2

3

4

5

6

7

696

DP00900

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=15m,l=5m,S=75mp,beton

Descr.: Terasă, TV. VL1, Dispensar "Universul"

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.;Terasă M.Cel Bătrân ;Nr.:Bl. Anton Pann

Vecini: Terasă(S),CEC(V), Biserica Catolică(N)

1979

5.108,00

697

DP00901

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=18m,l=5m,S=90mp,beton

Descr.: CEC'Palat Telefoane

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Calea lui Traian-BI. Anton Pann;Nr.:Sc.C

Vecini: Bis. Catolică(E),CEC(S),Calea lui Traian(V),Tetef.(N)

1979

6.129,00

698

DP00902

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=17m,l=5m,S=85mp,beton

Descr.: între farm."BelladonaH și Plafar

Adresa: Rm. Vâlcea; Str.: Calea lui Traian,BI.N,Sc.B

Vecini: Calea lui TraianțEț.BelladonațSț.TribunalțVJ.Plafar-N

1980

5.789,00

699

DP00903

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=16m,l=5m,S=80mp,beton Descr.: între Reg.Maria și Bazar Poiana Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Bazar Poiana Vecini: BI....(E),Bazar Poiana(S),Sf.Ghe.(V)

1981

5.448,00

700

DP009D4

1.3.7.3.

Pasaj pietonal

Tehnice:L=15m,l=3m,S=45mp,beton cu placaj mozaic Descr.: De la Magazin Diana spre Apicola

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :G-ral Magheru,BI.V1;Nr.;1

Vecini: Apicola,(E),G-ral Magheru(S),Diana(V),V1

1980

8.513,00

701

DP00905

1.3.7.3.

Piațetă Complex Nord

Tehnice:L=200m,l=60m S=12000mp,beton cu mozaic

Descr.: Acces C.L.T-Comp.Nord,Piața Nord

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :Cal. Traian-Comp.Nord

Vecini: Compl.Nord(E),Biserică(S)C.L.T.(V)

1982

1.431.513,89

702

DP00906

1.3.7.3.

Piațetă Primărie

Tehnice:S=1092 mp

Descr.: Pavele din beton, rabate flori

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :G-ral Praporgescu;Nr.:14

Vecini: Str. G-ral PraporgescufV), Primărie(E), Biserica Sf. D-Tru, Mun. Rm. VI. (S), Arhive, Mun. Rm. VI. (N)

2006

1,302.848,00

703

DP00907

1.3.7.3.

Popas și parcare Sălcîoara

Tehnice;S.T.=752,62 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Ostroveni-S; Parc Sălcioara-N,E,V

1976

13.884,00

704

DP00908

1.3.7.3.

Scuarul de la Gară

Tehnice:S=2600 mp S alei-1776 mp Scarosabil-750mp

Descr.: De o parte și de alta a Str. M. V. Popescu (două spații despărțite de Str. M. V. Popescu), în fața Gării și a spațiilor comerciale de la parterul bl. P2

Adresa: Rm. Vâlcea,;Str.: Maior V, Popescu

Vecini: N:Bl. P3, trotuar Str. M. V. Popescu și dăd. Aux. CFR;E, V;Str.

M. V. Popescu; bl. P2 și Gara ;S:parcare publică Gară, Cofetăria Trenulețul;

2007

2.559.139,00

705

DP00909

1.3.7.3.

Spațiu acces Bl. 15 Nord

Tehnice:L=400m,l=22m S=8800mp,beton cu mozaic

Descr.: Acces C.L.T-BI.15,Moto-Velo,lmsat,CEC

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Cai. Traian-B.15 Nord

Vecini: C.L.T(E),BI.14(S) BI.15(V)

1985

1.609.437,00

1

2

3

4

5

6

7

706

DP00910

1.3.7.3.

Str. Bucegi

Tehnice:L=200m,l=7m,S=1960mp, asfaltat DADP 2012

Descr,: Cu intrare din Str. Teodor Bălășel, în spatele BI.32B, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Teodor Bălășel

1970

180.893,21

707

DP00911

1.3.7.3.

Str. Caporal Hancîu

Tehnice: L=400m,l=7m,S=2800mp, beton

Descr.: Din Al. Nuci, spre școală, ieșire tot în AL Nuci, limită comuna Mlhăești.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Nuci

1970

243.744,93

708

DP00912

1.3.7.3.

Str. Eroilor

Tehnice:L=190m,l=5m,S=950mp,beton

Descr.: De la Str. Gib Mihăescu spre Ostroveni.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu,Sediul A.D.P.

1900

25.586,45

709

DP00913

1.3.7.3.

Str. Inăiești

Tehnice: L=1.5Km,1=5.5m,S=8250mp,beton+piatră

Descr.: Cuprinsă între intersecția străzilor Antim Ivireanu și Morilor, la un capăt, până la intersecția străzilor Izvorului și Argintari la celălalt capăt, spre vest.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu, Str. Morilor, Str. Izvorului, Str. Argintari

1970

482.429,84

710

DP00914

1.3.7.3.

Str, Ion Referendaru

Tehnice:L=478 ,S=5400mp,beton

Descr.: De ta Str. Gib Mihăescu, între BI.A13 și A14, până la intersecția cu Str. T. Vladimirescu.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu,BLA13 și A14,Vama

1990

2.646.691,00

711

DP00915

1.3.7.3.

Str. Someș

Tehnice: L=600m,l=7m,Ș=4200mp,beton+Pământ

Descr.: Din Calea lui Traian - Nord spre Olt, până la capăt

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Nord,Râul Olt

1970

184.819,22

712

DP00916

1.3.7.3.

Str. Timiș

Tehnice;S=84lO mp.beton

Descr.: Din Calea lui Traian (SC lactovil) până la capăt, spre Olt.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,Râul Olt

1970

1.071.659,45

713

DP00917

1.3.7.3.

Str. Uzinei

Tehnice:L=1700 + 1250+ 1790 m S=8930+10000+14320mp, asfalt

Descr.: De la Str. Bâlciului, traversează platforma chimică și paralelăcu calea ferată, până la allea Nuci.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Uzina G (dreapta),Aleea Nud

1970

487.489,85

714

DP00918

1.3.7.3.

Terasa Mircea cel Bătrân

Tehnice:S=B765 mp

Descr.: Nrcad + CF 39421

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bl. UJCM-N,Calea lui Traian-V.R.Maria-S.Ag.Teatrală-E

1985

351.150,00

715””

.......DP009Î9

1.3.7.3.

Trotuar Aleea Bradului

Tehnice:L=400m,1=1.5m,S=600mp,beton

1970

53.170,37

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Teiului, Al. Stejarului

12    3    4

5                                                                             □                      /

716          DP00920       1.3.7.3,           Trotuar Aleea Mioriței

Tehnice: L=125m,1=1.5mtS=187.5mp,beton                                  1970                   16.615,75

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Matei Basarab.Str. Henri Coandă

717          DP00921       1.3.7.3.           Trotuar Bd. Pandurilor

Tehnice: L=1.4 Km,l=3m,S=4200mp,beton                                   1970                  139.757,15

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Luceafărului.Str. I.C.Brătianu

718          DP00922       1.3.7.3.           Trotuar Str. Caporal Hanciu

Tehnice:L=800m,|=2m,S=1600mp,beton                                  1970                 137.052,19

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Al. Nuci

719           DP00923       1.3.7.3,            Trotuar Str. Inătești

Tehnice;L=1.5Km,)=1m,S=1500mp,beton                                 1970                 137.549,77

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Antim Ivireanu, Str. Morilor, Str. Izvorului, Str. Argintari

720          DP00924       1.3.7.3.           Trotuar Str. Ion Referendaru

Tehnice:L=500m,!=1.5m,S=750mp,beton                                 1990                       0,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Gib Mihăescu.Vamă

721           DP00925       1.3.7.3.           Zonă sîg. Str. Bucegisemaf

Tehnice: L=200m, 1=2X1 m,S=400mp, beton                                 1970                   4.332,44

Descr.: Cu intrare din Str. Teodor Bălășel, în spatele BI.32B, apoi se înfundă.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Teodor Bălășel

722          DP00926      1.3.8.            Coloana auto

Tehnice: S=8249 mp,Teren aferent                    .                    1984                  543.119,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: St.Bet.-N,Ter.Vaimetex-S,Olt.-E.Crișan-V

723          DPO1067      1.5.9.             Parcare publică bd. Dem Rădulescu

Tehnice:Sup.tot. parcare=850 mp,                                            2008                 1.351.584,00

Descr.: parcare asfaltată

Adresa: Rm. Vâlcea;

Vecini: Vecini: bd. Dem Rădulescu, bl. A53, bl. A54

724          DP01336      1.6.2.             Teren Fotbal Căzănești (DN 64) cu împrejmuire sârma

Tehnice:S=779B mp                                                   1980                 794.490,00

Descr.: Transmis în administrarea la CSM Rm Vâlcea '

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Căzănești;Nr.:103 A

Vecini: St.Peco-NV, Terenuri Agricole -S,V,E

725          DP01341       1.6.2.            Teren Zona de Agrement Ostroveni - "Sălcioara"

Tehnice:Stot=15618mp,Sconst=2392mp                                  1999                 276.888,00

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Lac Ost-N,V;Str. Ostr-S,Baza Agr.Ost-E

726           DP05025       1.3.7.2.            Trotuar Str. Dr. Suciu

Tehnice: L=137m, 1=2x1,98m,S=542,52mp,asfalt                             1960                  30.243,00

Descr.: De la Str. George Coșbuc până la Str. Matache Temelie.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. George Coșbuc,Str. Matache Temelie

727          DP05026      1.3.7.2.           Trotuar Str. George Coșbuc

Tehnice:L=372m,l=2X2,11m,S=1569,84mp,asfalt; borduri L=641m            1960                  131.267,00

Descr.: De la Str. Dacia până la Str. Mihai Eminescu (Autogara 1 Mai).

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Str. Dacia,Autogara 1Mai

1

2   3   4             5         '6    7

728

DP05051       1.3.17.2.          Pod râul Olt                                                       Tehnîce.S desf. 7962 mp, din care peste râu 4361 mp, carte funciara          1975                 6.800.132,22

3601 mp Descr.: Carosabil, trotuare, zonă de siguranță, spații verzi, 4 culee Adresa: Rm.Vâlcea Vecini: Vecini bd. T. Vladimirescu

729

DP05053       1.6.2.             Intrarea Grigore Teodosiu                                          Tehnice:L-479 ml, S-2996 mp (include terenul donație Codres, ...)             2009                    78.950,00

Descr.: Stradă de pământ Adresa: Rm.Vâlcea Vecini: De la st- Râureni spre sud-est până se înfundă

730

DP05054      1.6.2.            Strada Arhitect Nîcolae Lupu                                      Tehnice:L-130 ml S-453 mp                                               2009                   14.562,00

Descr.: Stradă de pământ Adresa: Rm.Vâlcea Vecini: Din str. Mircea Demetriade spru sud

731

DP05055      1.6.2.            Strada Arhitect Gheorghe Sîmotta                                                                                                          2009                  31.143,00

Descr.: L-123 ml S-692 mp

Adresa: Rm.Vâicea

Vecini: De la limita de sud intravilan de-a lungul canatului care intersectază str M. Demetriade

732

DP05056      1.6.2.            Strada Mircea Demetriade                                        Tehnice: L464 ml, S2952 mp                                               2009                  94.694,00

Descr.: Stradă de beton

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: De la str. Râureni spre sud

733

DP05057      1.6.2.            Intrarea Gheorghe Ștefan                                        Tehnice:L-115 ml, S-470 mp                                              2009                  31.426,00

Descr.: Stradă de pământ Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: De la str Liviu Rebreanu spre est

734

DP05058      1.6.2.             Intrarea Gheorghe Bobei                                         Tehnice:L 196 ml, S1016 mp                                              2009                  65.320,00

Descr.: Stradă acoperită cu asfalt

Adresa; Rm.Vâlcea

Vecini: De la str Bujorencii spre sud până la intr. C-tin Socoteanu

735

DP05064       1.3.7.1.           str. Constantin Stăntiulescu                                        Tehnice:Drum balastat                                                      2010                 1.336.212,00

Descr.: L 982ml I 5,2ml S 5167 mp include si 927 mp achiziție Chibzui

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: de la str Buda spre V, CF47173, 42064, 46743

736

DP05069      1.3.7.1.          Strada George Bacovia                                        Tehnice.L 451ml, S2020 mp                                            2009                333.302,00

Descr.: Carosabil balastat

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: de la str. Dobrogeanu Gherea spre N, intersectaza str lancovescu si Pictor Tătărâscu

Va?”’”

DP05070       1.3.7.2.            Parcare publică bl D23,                                             Tehnice:S-59 mp                                                            1982                   85.969,17

Descr.: Parcare asfaltată

Adresa; Rm.Vâlcea

Vecini: Vecini; la N atei aferente bl 023, ta E spații verzi, la S Muzeul de Artă

7         2             3               4

5                                                                  6                   7

738         DP05078      1.1.1.            Teren schim SC RODMAN SRL ocupat de strada Republicii

Tehnice:S 230mp                                                      1995                  50.600,00

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str Republicii

739          DP05082       1.3.7.3.            Parcare publică str. Decebal

Tehnice:S 732,4 mp                                                   2009                  57.420,00

Descr.: Parcare betonată

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Decebal

740          DPO5083       1.3.7.3.            Parcare publică str. Decebal

Tehnice:S 461mp                                                     2009                  66.491,00

Descr.: Parcare asfaltată

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Decebal

741           DP05084       1.37.3.            Parcare publică str. Buna Vestire

Tehnice:S 443 mp                                                     2009                  62.797,00

Descr.: Asfaltată 14 locuri

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Buna Vestire

742           DP05085       1.3.7.3.            Parcare publică str. Buna Vestire

Tehnice:S 249 mp                                                     2009                  37.502,00

Descr.: Parcare asfaltată 18 locuri

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Buna Vestire

743           DP05086       1,37.3.            Parcare publică str. Mărășești

TehnicerS 395 mp                                                     2009                  59.492,00

Descr.: Parcare asfaltată 12 locuri

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: st. Mărășești

744           DPO5OB7       1.3.7.3.            Parcare publică str. Mărășești

Tehnice:S 146 mp                                                     2009                  15.696,00

Descr.: Parcare betonată

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Mărășești

745          DP05088      1.37.2.           Alee betonată

Tehnîce:L-53ml, S-85ml                                                  2009                   4.332,00

Descr.: Din str. Decebal spre E

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Decebal

7'46            DP05097        1.3.7.2.             Infrastructură străzi parc industrial

Tehnice:Străzi S-17782mp, parcări S- 7418mp, trotuare S-7740 mp,           2007                6.184.426,00

borduri L7740+5764ml

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Incinta parc industrial

747          DP05Î36       1.3.25.            alei pietonale platforma spațiu joaca gradînta 6 ostroveni

Tehnice:S alei 400mp, S loc joacă-400mp                                  2007                  67.019,00

Descr.: S alei 400mp, 5 loc joacă*400mp

Adresa: Rm.Vâlcea

748           DP05138       1.3.25.             drumuri si alei locuințe sociale ostroveni 5

Tehnîce:S trotuare - 1500mp, S alei - 1500mp                               2006                 294.686,00

Descr.: Platformă acces auto șl pietonală betonată

Adresa: Rm.Vâlcea

1

2

3

4

5

6

/

749

DP05147

1,3.7.

Pasaj Dacia

Descr.: Pasaj de cale ferata subteran cu doua benzi de circulație

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Dacia

2007

2.761.720,00

750

DP05160

1.6.2.

STRADA RADU DE LA AFUMATI

Descr.: stradă asfaltată

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str Radu de la Afumați

2008

220.959,00

751

DP051B1

1.8.1.

Piateta zona Rapsodiei

Descr.: Alei, spatii verzi, parcare taxi

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str Rapsodiei intersecție cu str. Decebal

2008

903.344,00

752

DP05165

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU =148MP

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

73.489,10

753

DP05166

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

29.792,88

754

DP05167

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

54.620,28

755

DP05168

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

113.709,49

756

DPO5169

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini; Teren aferent sensului giratoriu

2009

10.924,05

757

DP05170

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

71.006,36

758

DPO5171

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

119.668,06

759

DP05172

111

TEREN DN 7 TUDOR VLADIMIRESCU AMENAJARE SENS GIRATORIU

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Teren aferent sensului giratoriu

2009

19.861,92

760

DP05176

111

Teren aferent Intrarea Sudului

Tehnice:S 4l63mp

Descr.: Amenajat str. intrarea Sudului

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Teren aferent Intrarea Sudului

2009

203.998,96

761

DP06139

1.3.7.

Pasaj Bogdan Amaru

Tehnice:conf autconstr 15177184/2008

Descr.: pasaj CF Piatra Olt - Podu Olt KM 291+350

Adresa: str. Bogdan Amaru

Vecini; pasaj subteran de cale ferata Bogdan Amaru

2008

3.348.381,54

762

DP06140

1.3.7.1.

Prelungire bd. Tineretului spre sud cu bd. Dem Rădulescu

Tehnice:L 1700 m

2009

20.552.655,00

Descr.: Suprafață asfalt cu 2 benzi de circulație pe sens, Include 3 sensuri giratorii, trotaure laterale și piste de bicicletă.

Adresa: bd. Dem Rădulescu

Vecini: intersecția str Lucian Blaga pănâ la intersecția cu str Ostroveni

763

DP06149

1.3.7.1.

Amenajare strada Intrarea Cetațuia

Adresa: Rm.Vâlcea

2008

545.436,00

764

DP06169

1.6.4

Sens giratoriu intersecția DN 64 cu DN 67

Adresa: Rm Valcea

2009

1.287.634,00

Vecini: Intersecția DN 64 cu DN 67

765

DP06193

1.6.4

Amenajare sens giratoriu bd Pandurilor str Luceafărului

Adresa: Rm valcea

Vecini: intersecția bd Pandurilor str Luceafărului

2009

257.600,00

766

DP06194 ’

1.3.7.1.

Amenajare str Nistor Dumitrescu

Tehnice; L

Descr.; Din str. Ștrandului spre sud

Adresa: Rm valcea

Vecini: str Nistor Dumitrescu

2009

24.463,00

767

DP06300

1.1.1.

Teren prelungire bd. Dem Rădulescu DN 67

Tehnice:S - 20581,11 mp

Descr.: Teren intravilan

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: In prelungirea bd. Dem Rădulescu spre DN 67

2010

0,00

768

DP06301

1.1,1.

Teren aferent str Sacerdoțeanu șl lustinian Marina

TehniceiS- 11927,71 mp

Descr.: Teren intravillan

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str Sacerdoțeanu șl lustinian Marina

2010

0,00

769

DP06324

1.1.1.

Teren aferent garaje pod Olănești pentru bretea de legătură pod

Tehnice:S -1500 mp

2010

185.485,17

Carol

Descr.: Teren intravilan

Adresa: Rm.Vâlcea

770

Vecini: Calea lui Traian, teren aferent garaje pod Olanesti

DP06328       1.1.1.             Teren sens giratoriu D~N7                                           Tehnice;Intravilan                                                           2010                  367.416,00

Descr.: Expropriere Zăman șl SC VITAL

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: bd T Vladimirescu sesn giratoriu DN 67

771

DP06554      1.3.7:            Amenajare zona blocurilor Ă7, B11, C9 Ostroveni                                                                                           2007                  121.149,00

Descr.: Amenajare alei pietonale, parcări șl spații verzi

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: bd. Pandurilor

1

2

3

4

5

0

/

772

DP06555

1.3.7.

Amenajare zona blocurilor A371/2/3 A41/1/2/3

Descr.: Amenajare alei pietonale, parcări șl spații verzi

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Marin Sorescu

2009

374.565,00

773

DP06606

1.6.2.

Strada Intrarea Episcop Inochentie

Tehnice:S 1168 mp, L=189.23m, 1=6.17m

Descr.: Drum balastat

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Perpendicular pe strada Morilor spre sud

2011

318,925,00

774

DP06608

1.6.2.

Intrarea Pajiște!

Tehnice:Vecîni: izlaz Goranu spre sud, propr. private spre nord, asfaltat DADP 2012

Descr.: L=605 ml, 1=10.5 ml

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini; Pornește din str. Straubing spre vest

2011

403.367,00

775

DP06609

1.6.2.

Strada Lacului

Tehnice:S = 2704 mp + 5975mp (prelungire) + 975 mp (zona verde)

Descr.: Vecini: la est lacul Ostroveni, la vest prop private

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Pornește din strada Ștrandului spre nord , CF 44791

2011

1.013.909,00

776

DP06610

1.6.2.

Strada Calea Vacilor

Tehnice:L 630m), I 5 ml

Descr.: Drum balast

Adresa; Rm.Vâlcea

Vecini: Din strada Copacelu spre est

2011

62.190,00

777

DP06620

1.3.8.

Scări acces blocurile A65 A67 A69

Descr.: Scări din beton pentru accesul din str IC Brătianu spre blocurile

A65 A67A69

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: set. I C Brătianu

2011

71.576,00

778

DP06628

1.3.7,1.

Amenajare zona blocurilor R18 R26 R30 R32 N25 N29

Tehnice;S tot 14200 mp

Descr.: Execuție lucrări de amenajare parcări, trotuare, căi de comunicație, iluminat public

Adresa; Rm.Vâlcea

Vecini: str Decebal, Republicii, Violetelor, Teodosie Rudeanu

2010

718.429,00

779

DP06987

1.1.1.

Teren achiziție Chibzui Anca pt str. Ctin Stănciulescu

Descr.: teren intravilan

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str Constantin Stănciulescu

2010

162.200,00

780

DP06992

1,1.1.

Teren achiziție Săndulescu Elvira pentru pod râul Olănești

Tehnice:S-46 mp

Descr.: Teren intravilan, nr. cadastral 38510

Adresa: Rm.Vâlcea .

Vecini: Aleea Lotrișor, nr. 2

2011

45.080,00

781

DP07054

1.6.4

Sens giratoriu Calea București - bd. Tudor Vladirnirescu

Descr,: Construcție din pământ, încadrată de borduri și pavele

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Intersecția Calea București - bd. Tudor Vladirnirescu

2011

1.396.727,00

7

2

3

4

5

6

7

782

DP07055

1.6.4

Sens giratoriu bd Tineretului - str. Luceafărului

Descr.: Construcție din pămîrit âncadrată de borduri șl pavele

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Intersecția bd Tineretului - str. Luceafărului

2009

48.164,00

783

DP07057

1.6.4

Sens giratoriu Grai Magheru - bd. Tudor Vladimirescu

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini; Intersec’ia Grai Magheru - bd. Tudor Vladimirescu

2011

457.407,00

784

DP07060

1.3.7.

Scuarul Valeriu Anania

Tehnice:S 3720 mp

Descr.: Vis a vis de Poiliclinica cu plată

Adresa; Rm.Vâlcea

Vecini; bd. Calea lui Traian

2011

166.254,00

785

DP071B6

1.3.7.

Alee pietonala si pista de biciclete faleza Olt

Tehnice:L 960 m, 11,4 m

Descr.: Alee pietonala din pavele de beton si pista de biciclete din asfalt, gard metalic de protecție in lungime de 960 ml, 25 stâlpi de iluminat

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Faleza râului Olt de la catedrala spre sud

2011

1.060.752,00

786

DP08001

1.6.2.

Sens giratoriu Kaufland

Tehnice;S = 378,48 mp

Descr.: Include terenurile achiziționate de la Purece, Antares si

Campeanu + valoarea cf. PV 463/28,11,2011

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Intersecție bd. Tineretului - str. Gib Mihaescu

2012

1.151.478,00

787

DP08116

’ 1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Morilor

Tehnice:L = 118.54 ml, l=4.8 ml, S= 584.6 mp

Descr.; Inventariat conf. HCL 141/2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini: cartier Morilor, din str. Morilor spre S pana la nr. 99

2012

40.950,00

788

DP08117

1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Morilor

Tehnice;L 68.ml, l 4.5ml, S 330 mp

Descr.: Inventariat conf. HCL 141/2012

Adresa; Rm Valcea

Vecini: cartier Morilor, din str. Morilor spre S

2012

23.100,00

789

DP08118

1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Morilor

Tehnice:L 43.5ml, I4 ml, S 180 mp

Descr.; Inventariat conf HCL 141/2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini; cartier Morilor, din str. Morilor nr 131A spre S

2012

16.200,00

790

DP08119

1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Morilor

Tehnice:L 29:5 ml, I 4.2 ml, S 123mp

Descr.: inventaria conf HCL 141/2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini; cartier Morilor, str. Morilor nr. 145 spre S

2012

8.610,00

791

DP08120

1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Morilor

Tehnice;L 91.5 ml, I 4ml, S 351 mp

2012

24.570,00

Descr.; Inventariat conf HCL 141/2012

Adresa; Rm Valcea

Vecini: cartier Meritor, din str. Morilor nr 155 spre S

792

DP08123

1.1.1.

Teren cu destinația drum public cartier Goranu str. Cella Deiavrancea S=327mp

Tehnice:L 63 ml, 15.2 ml, S 327 mp

Descr.: Inventariat confHCL 105/2012

Adresa: Rm Valcea

Vecini: cartier Goranu, din str Cella Deiavrancea spre Calea București

2012

14.715,00

793

DP08130

1.3.17.2.

Pod peste râul Olanesti, in prelungire str Carol i inclusiv legaturile cu

Tehnice:Constructii din beton cu strat de asfalt

2012

7.720.789,00

CLT si str Morilor

Descr.: Pod: L=76,1m, 1=15,8m; Artera spre CLT L=50m, 115,8m; Artera spre Morilor L=150m, l=3m

Adresa: Rm .Vâlcea

Vecini: In continuarea strazaii Carol l, spre sud peste râul Olanesti, continuare spre est pana la CLT si spre vest pana ia str. Morilor

794

DP0B133

1.3.17.2.

Artera de fegatura intre strada Știrbei Vodă si strada Morilor, inclusiv

Tehnice:Drum asfaltat

2012

4.315.052,00

podul peste râul Olanesti

Descr.: L 250 m, 112 m

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Din str. Știrbei Vodă spre sud pana ia str. Morilor

795

DP08172

1.3.7.

Pasaj Hervil pe CF Piatra Olt-Podul Olt km 293+808 si sens giratoriu

Tehnice:H 5m, l= 10m

2012

2.608.199,00

T. Vladimirescu - M. Basarab

Descr.: Pasaj cale ferata pe doua benzi de circulație si doua trotuare pietonale

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. Matei Basarab

796

DP08174

1.3.7.1.

Intrarea Schitul Traianu

Tehnice:S 260.41 mp + 511.72

Descr.: Drum asfaltat DADP 2013; extindere 2014 prin donație teren de către SC DIANA

Adresa: Rm.Vâlcea

2004

56.143,00

Vecini: Teren schimb cu SC EDION, situat in intravilan cu nr cadastral 4790/2 cu destinația de drum public

797

DP08504

1.6.2.

infrastructura ANL zona Morilor

Descr.: Alei 4130 mp, trotuare 750 mp , terasamente 2620mp

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Vecini: La E str. Izvorului, N str. Morilor, S str Argintari

2013

2.133.670,00

798

DP08510

1.6.1.

AMENAJARE SI MODERNIZARE STR A. SACEROTEANU SI STR PATRIARH IUSTIN IAN MARINA

2014

13.921.171,93

799

DPO8511

1.6.1.

Prelungire bd. Dem Radulescu de la str, Ostroveni pana la DN 64

Adresa: Rm. Valcea

Vecini: Prelungire bd. Dem Radulescu de la str. Ostroveni pana la DN 67

2014

8.806.359,00

800

DP08605

1.3.7.1.

Teren donație Lungod - intr. Ctin. Socoteanu

Tehnice:S=1468 mp

Descr.: Teren intravilan CF 45656

Adresa: Rm Valcea

2012

168.820,00

Vecini: Zona Nord, Calea lui traian nr, 385

801

DP0B632

1.1.1.

Teren donație Chiticariu Gabriela pt. str. Andrei Muresianu si Tica

Tehnice:1773 mp + 2022.07

2014

78.570,00

Stefanescu

Descr.: Teren pentru drum de acces, CF 10458 si 41121

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Posada 52

1

2

3

--..........

4

5

6

7

802

DP0B633

1.1.1,

Teren donație Ctiiticariu Gabriela pt str. Andrei Muresianu si Tica

Tehnice:570 mp

2014

15.000,00

Stefanescu

Descr.: Teren drum de acces, CF 48202

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Posada 52

803

DP08634

1.6.1.

Sens giratoriu intersecție Calea lui Traian cu str. Timiș

Adresa: Rm Valcea

Vecini; Zona Nord intersecție Calea lui Traian cu str. Timiș

2014

592.908,00

804

DP08635

1.6.1.

Bretea delagatura intre Str. Petrisor si str. Antim Ivireanul

Tehnice:Lungime 100 m

Descr.: Suprafața asfalt

Adresa: Rm Valcea

Vecini: In prelungirea străzii Petrisor spre nord pana la strada A. Mreanul

2014

601.445,00

805

OPO8653

1.1.1.

Teren drum public str. Cojocarilor 320mp

Descr.: L 64m, l 5m S = 320mp

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Drum acces din str. Cojocarilor la pror. Aldescu si Cojocaru

2012

8.000,00

806

DP08654

1.1.1.

Teren drum public str. Lespezi pct Balta Fântânii S 2339mp intrarea Alexandru Dumitrescu Coltesti

Descr.: S 2339mp

2009

42.102,00

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Teren drum public str. Lespezi pct. Balta Fântânii

807

DP08655

1.3.7.2.

Intrarea Cărbunari

Descr.: S = 2818mp

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Zona Dealul Malului

2015

126.810,00

808

DP08657

1.3.7.2.

Intrarea Margaretelor

Descr.: S=735 mp

Adresa: Rm valcea

Vecini: Din strada Genistilor spre N-V pe o lungime de 142 m

2015

51.450,00

Total: DP - ADP ARTERE DE CIRCULAȚIE

296.198.996,49

TOTAL GENERAL : =

296.198.996,49 Lei
MC /^r/50.03^/5*


Mijloace fixe luna Septembrie anul 2015


Gestiunea : DP - ADP DEP FETENi Si ST COMPOST

7007

COMPACTOR BOMAG MODEL BG572RB

29/12/2006

2.1.20.6

96

946.785,54

321.907,08

96

0,00

1.268.692,62

0,00

40002

TOCĂTOR DEȘEURI STATIA DE COMPOST

29/12/2006

2.1.20.11.

96

456.182,10

155.101,91

96

0,00

611284,01

0,00

40003

MAȘINA DE ÎNTORS DEȘEURI

29/12/2006

2.1.20.11.

96

696.865,67

236.934,33

96

0,00

933.800,00

0,00

40004

ÎNCĂRCĂTOR pr SENILE liebherr

26/12/2006

2.1.20.6

96

817.940,12

278.099,64

96

0,00

1.096.039,76

0,00

40007

SITA ROTATIVA STATIA DECOMPOȘT

29/12/2006

2.1.20.11.

96

344.069,55

116.983,65

96

0,00

461.053,20

0,00

45171

CONTAINER DEȘEURI PERICULOASE 25MC

29/12/2006

2.1.20.11.

96

67.624,62

22.992,37

96

0,00

90.616,99

0,00

50005

BULDOEXCAVATOR LB110 SERIE 031057275

26/12/2006

2.1.20.6

96

190.222,03

64.675,49

96

0,00

254.897,52

0,00

60006

BULDOEXCAVATOR LB110 SERIA 031057300

26/12/2006

2.1.20.6

96

239.433,13

81.407,26

96

0,00

320.840,39

0,00

Total grupa 2

3.759.122,76

1.278.101,73

0,00

5.037.224,49

0,00

Total gestiune DP - ADP DEP FETENI SI ST COMPOST

3.759.122,76

1.278.101,73

0,00

5.037.224,49

0,00

Total unitate:

3.759.122,76

1.278.101,73

0,00

5.037.224,49

0,00

■?•r5'. Z*?? <”

Sef Serv.Contabilitate,

întocmit,


Mi
MUNICIPIUL RM VALCEA RM. VALCEA


/kc.z. /??Zia<a3.40zr


Luna:   9 anul: 2015

Sef Comp.Financiar-Contabil,


Aîie-f^ ruAcv*


Zz/z//?w
Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

Balanța de ob.inventar - 2.1 Gestiune obiecte inv in dep Feteni (74.02.20)

Contul:

303.02.00.03

0802

BIROI1600X800X760

BUC

343,9400

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

687,88

0803

BIROU 1200X700X760

BUC

307,7300

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

615,46

0604

BIROU 2200X900X760

BUC

710,5100

06/02/2007

1,000

0,000

0,000

1,000

710,51

0605

ETAJERE PENTRU BIBLIORAFT

buc

411,8300

06/02/2007

3,000

0,000

0,000

3,000

1.235,49

OB08

SCAUN

buc

76,9400

06/02/2007

12,000

0,000

0,000

12,000

923,28

OB11

NOPTIERA CU SERTARE

BUC

285,1000

06/02/2007

4,000

0,000

0,000

4,000

1.140,40

OB15

MASA CONSILIUY122-11

buc

471,6000

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

943,20

OB18

SCAUN FIX

buc

76,3200

06/02/2007

6,000

0,000

0,000

6,000

457,92

OB21

PANOU PLUTA

BUC

165,0000

06/02/2007

3,000

0,000

0,000

3,000

495,00

OB22

DULAP METAL1

BUC

1.149,4800

06/02/2007

6,000

0,000

0,000

6,000

6.896,88

OB29

INSTINCTOR

BUC

80,0000

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

160,00

0634

IMPRIMANTA HP LASER JET 1020

BUC

480,0000

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

960,00

OB35

CUIER NEGRU

BUC

95,0000

06/02/2007

2,000

0,000

0,000

2,000

190,00

Total GESTIUNE:

15.416,02

0,00

0,00

15.416,02

Total GENERAL:

15.416,02

0,00

0,00

15.416,02

MUNICIPIUL RM VALCEA RM. VALCEA


3, Z#            /PF /30.  J&/5


Luna: 9 anul: 2015

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc iniția!

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant

Valoare

Balanța de ob.inventar - 3.4.2 STATIE COMPOST RAURENI

Contul:

303.02.00.02


OS PANOU PANOURI PERMANENTE DE PROMOVARE A      BUC

PROIECTELOR

1.240,0000

3 V10/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.240,00

Total GESTIUNE:

1.240/10

0,00

0,00

1.240,00

Total GENERAL:

1.240,00

0,00

0,00

1.240,00

Sef Comp.Financiar-Contabil,


^ifecuTzV
Pagina 1


Cod 114-6-30/c


MUNICIPIUL RM VALCEA RM. VALCEALuna: 9 anul: 2015

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

Balanța de ob.inventar - 3.4.3 DEPOZIT FETENI

Contul:

303.02.00.02

OB PANOU PANOURI PERMANENTE DE PROMOVARE A      BUC

PROIECTELOR

1.240,0000

31/10/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.240,00

Total GESTIUNE:

1.240,00

0,00

0,00

1.240,00

Total GENERAL:

1.240,00

0,00

0,00

1.240,00

Sef Comp.Financiar-Contabil,

MUNICIPIUL RM VALCEA RM. VALCEA


c-

# ?/.C, 4. /JT/îO '03. -SxS/S"


Luna: 9 anul: 2015

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Pret

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

Balanța de ob.inventar - 3.4.2 STATIE COMPOST RAURENI

Contul:

303.02.00.02


OBPANOU PANOURI PERMANENTE DE PROMOVARE A      BUC

PROIECTELOR

1.240,0000

31/10/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.240,00

Total GESTIUNE :

1.240,00

0,00

0,00

1.240,00

Total GENERAL:

1.240,00

0,00

0,00

1.240,00

Sef Comp.Ftnanciar-Contabil,


MUNICIPIUL RM VALCEA

Active fixe domeniul public luna Septembrie anul 2015


INVENTARUL

bunurilor care aparpin domeniului public al Municipiului Rm. Vâlcea


Nn Cri.

Nr. inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii /dării în folosință

Valoarea de inventar [lei]

1

2

3

4

5

6

1

DP - ADP ILUMINAT PUBLIC

1

DP01390

1.7.1.3.

Iluminat exterior - locuințe ANL Ostroveni 6

Tehnice:Cablu Acyaby 3X35+16 mm2; L=2207 ml

Descr.: Stâlpii metalici=23 buc.; corpuri de lluminat=23 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Nicola lorga

2005

300.054,00

2

DP01420

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Autsemaf>semaf.piet=8buc.,semaf.auto=6

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, M.Emtnescu.Arrtrm Ivireanu

1997

40.616,64

3

DP01421

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehrâce:Aut.semaf.semaf.ptet=4buc.,semaf.auto=5

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Dacia

1997

40.616,64

4

DPO1422

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Semafoare auto = 3 buc.,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; Calea lui Traian, Podul Vinerii Mari

1997

6.769,44

5

DP01423

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Semaf.piet=6,lămpi int=1 ,sem.auto=3

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian,G-ral Magheru, Splai Ind.

1997

16.923,60

6

DP01424

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehntce:Aut.semaf,semaf.piet=8lsemaf.auto=:10

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Cafea lui Traian,Regina Maria, Știrbei Vodă

1978

12.000,00

7

DP01425

2.Z8.

Semafoare circulație

Tehnice: Semaf.piet= 6,semaf,auto=5

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, 1 Mai

1997

6.769,44

r                                                                                      . •>

_____________________________ J

1

2

3

4

5

6

7

8

DP01426

2.2.8.

Semafoare circulație

Țehrrice:Automat $emafbrizat,semafoare auto=2buc.,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Pasaj CF Ostroveni

1990

19.200,00

9

DP01427

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Lâmpi intermitentei buc.,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Sud BI.S33

1990

2.400,00

10

DPO1428

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Lâmpi intermitentei buc.,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Generai Ma^ieru Arta Populară (Gerta)

1990

2.400,00

11

DP01429

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Semaf.piet.=6,semef.auto=9 buc..

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Țudor Vladmirescu

1998

50.770,80

12

DP01430

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice: Lămpi intermitente = 2 buc.,

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian Sud,(Bl Sb/l),Uc.Ec.

1990

2.400,00

13

DPO1431

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Aut.semaf=2lsemaf.piet=8lsemaf auto=4

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Bd. Niootae Bâlcescu

1985

7.200,00

14

DPO1432

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Autsemaf,semaf.piet.=6,semaf auto=4 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Cafea lui Traian, Str. Matei Basareb

1995

27.077,76

15

DP01433

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehrrice:Airt.8emaf,semaf.piet.=6,semaf.auto=4 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Str. Republicii

1997

19.200,00

16

DP01434

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Aut.sem,sem.piet.=8,lp.int=2tsem.aut=3

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd. Nicotee Bâlcescu, Str. Mihai Viteazu

1999

54.155,52

17

DP01435

22.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Aut.semef.,semaf. pietsemaf. auto

Adresa: Rm. Vâicee

Vecini: Bd. Tineretului, Str. Luceafărului

1999

101.541,60

18

DP01436

22.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Autsemaf.semaf.piet=8,semaf.auto=10

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Bd.Tudor Vladimirescu, G-ral Magheru

1988

38.400,00

19

DP01437

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice:Lămpi intermitente - 2 buc., semaf.auto=5

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Peco Troianu

1985

2.400,00

20

DP01438

2.2.8.

Semafoare circulație

Tehnice: Lămpi Inermitente = 2 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian (Dctorogeanu Gheree)

1990

2.400,00

1

2

3

4

21

DP01439

2.2.8.

Semafoare circulație

22

DP01440

2.2.8.

Semafoare circulație

23

DP05130

1.7.1.3.

iluminat public parc industrial zona baraj sud statia de epurare raureni

24

DP05135

1.7.1.3.

iluminat exterior grădiniță cu program normal nr .6 ostroveni

25

DP05146

1.7.1.3.

Instalație iluminat public scuarul gării

26

DP06121

1.7.1.3.

Iluminat exterior stradal șl pietonal ANI str. Morilor

27

DP06171

1.7.1.3.

Iluminat public pe str. Calea București intre bd. T. Vladimirescu șl str. Lespezi

28

DP06637

3.3.5

Rețea NETCITY Calea lui Traian

29

DP07990

2.2.8.

Sistem semafor Calea lui Traian Sc Gen nr. 4

30

DP07991

2.2.8.

Sistem semafor Calea iui Traian Colegiul Economic

31

DP08004

1.8.7.

Monotuburi canafizatie subterana pentru fibra optica

■I,

5

6

7

Tehnice:Lămpi intermitente = 2 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian, Liceul Forestier

1990

2.400,00

Tehnice:Lămpi înterm.=2 buc., automat semaf.=8 buc.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Calea lui Traian (Stația Călimănești)

1990

2.400,00

2007

451.152,00

Tehnice: LESD,4Kv Cablu ACYABY L220ml

Descr.: LES0,4Kv Cablu ACYABY L220ml Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str N lorga

2007

13.866,00

Tehnîce:LES 0,4Kv L-550ml cablu CYABY 3x1,5mm L20ml cablu CYY

Descr.: Instalații iluminat public scuarul gării

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str M V popescu

2008

298.355,00

Tehnice:Tensiune nornna<=400V, frecven;[=50Hz, curent nominalul OKa, tensiune reziduali800V

Descr.: Re;ea OLAL-neizoiat, lunganei OOOm, secjune 50-70mmp

Adresa: str. Morilor

Vecini: Iluminat exterior stradal '1 ptetonal ANL str. Morilor

2009

290.394,00

Descr.: Rețea de iluminat public

2009

523.401,31

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Calea București intre bd. T. Vladimirescu șl str. lespezi

Tehnice:L = 11911 ml

Descr.: Rețea subterană prin 6 tuburi PVC șl TI camere de tragere

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Montată în carosabil, trotuar șl spațiu verde aferente Căii lui Traian

2011

2.664.519,84

Descr.: Semafor auto 2 buc, semafor pietoni 2 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Amplasat pe Calea lui Tnaian in fata scolii nr. 4

2012

11.560,00

Descr.: Semafor auto 2 buc, semafor pietoni 2 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Amplasat pe Calea lui Traian in fata Colegiului Economic

2012

11.560,00

Tehnice:L = 2165 ml, tub 63 mm

Descr.: Monotuburi canalizat» subterana pentru fibra optica preluate de la

Orange Remania prin PV 33814/01,11,2011

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: str. G-ral. Praporgescu si bd. Tudor Vladimirescu

2011

231.300,00

. • -r

1

2

3

4

5

6

7

32

DP08018

1.7.1.2.

Retea iluminat public Ț Vladimirescu Calea București Intersecția cu Straubrng

Tehnice:Retea 04KV

Descr.: Retea iluminat public

Adresa: Rm Valcea

Vecini: T Vladimirescu Calea București intersecția cu Straubing

2011

75.415,00

33

DP08019

1.7.1.2.

Retea Iluminat Public Alei Parc Zăvoi

Tehnice:Retea 04KV Descr.: Retea Iluminat Adresa: Rm Valcea Vecini: Incinta parcului Zăvoi

2011

89.065,00

34

DP0802Q

1.7.1.2.

Retea Iluminat Public Pod Olt

Tehnice:Retea 04KV

Descr.: Retea Iluminat

Adresa: Rm Valcea

Vecini: bd. T Vladimirescu - podul peste naui Olt

2011

50.157,00

35

DP08021

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC POD OLANESTI SB ILUMINAT

2011

3.478,00

36

DP08022

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ALEI PCZ CAPELA

2011

106.542,00

37

DP08023

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC CALEA LUI TRAIAN INTRE BOGDAN AMARU SI POSADA

2011

124.190,00

38

DP08024

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ZONA OMV

2011

1.402,0)

39

DPO8O25

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC STR. REPUBLICII

2011

4.144,00

40

DPO8O26

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC CAPELA 2 BL12.13.R51

2011

1.056,00

41

DPO8O27

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC CALEA LUI TRAIAN POD OLANESTI -POL1T

2011

11.052,00

42

DP08028

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC CARTIER MORILOR

2012

23.829,00

43

DPO3O29

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC B01:B05,C01:C02

2012

53.474,00

44

DP08030

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ALEI BLOC NORD

2012

105,00

45

DP08031

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ZONA NORD

2012

59.060,00

46

DP08032

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ZONA NORD

2012

15.514,00

47

DP06033

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBUC BL A18 OSTROVENl

2012

1.899,00

48

DP08034

1.7.1.2

RETEA ILUMINAT PUBUC OSTROVENl

2012

124.880,00

49

DP08035

17.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC OSTROVENl A17 SM

2012

960,00

50

DPO8O36

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ZONA NORD

2012

24.780,00

51

DP08038

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC IN BULEVARDE SM

2012

150.535,00

52

DP08039

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC POD OLANESTI S

2012

8,403,00

53

DP08040

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC DEVIERE(ZONA OLANESTI}

2012

54.229,00

54

DP08041

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC OSTROVENl

2012

118.235,00

55

DPO8O42

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC OSTROVENl

2012

53.794,00

56

DP08043

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC STRADAL ETAPA 1982

2012

49.488,00

57

DPO8O44

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC ALEI OSTROVENl 1 2 3

2012

101.808,00

58

DPO8O45

1.7.1.2.

RETEA ILUMINAT PUBLIC PTS3 11 IUNIE

2012

3.127,00

1         2             3              4                                                     5                                                              6                 7

59

DP08046

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC LIC ECONOMIC GRĂDINIȚĂ OLTCHIM

2012

37.593,00

60

DP08047

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S27

2012

310,00

61

DP08048

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL A56 LENIN

2012

1.042,00

62

DPO8O49

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC STRADAL SI ALEI BL A18 OSTROVENI

2012

45.798,00

63

DP08050

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S33 SUD

2012

97.911,00

64

DPO8O51

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC OB A53

2012

3.404,00

65

DP08052

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL A53

2012

12.978,00

66

DP08053

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC A64

2012

11.169,00

67

DP08054

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC STR PRAPORGESCU

2012

1.300,00

68

DP08055

1,7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC COMPLEX TRAIAN

2012

1.475,00

69

DP08056

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S1O S11 .

2012

3.456,00

70

DP08057

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL R14 R15 NORD

2012

426,00

71

DP08058

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC PARCARE MAGAZIN COZIA

2012

453,00

72

DP08059

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S5,S7

2012

615,00

73

DP08060

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBUC ALEI CALEA LUI TRAIAN

2012

2.062,00

74

DP08061

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC PETRISOR DACIA FALEZA OLANEST1

2012

94.007,00

75

DP08062

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBUC BL T2

2012

140.903,00

76

DP08063

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ALEI SI PARCARl BL S9

2012

1.858,00

77

DP08064

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ANA IPATESCU

2012

132.076,00

78

DP08065

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC LENIN CENTRU

2012

72.031,00

79

DPO8O66

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC STR MR. V POPESCU

2012

14.318,00

80

DP08067

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC PARCARE POUTIE JUDEȚEANĂ

2012

1.201,00

81

DP08068

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ALEI BL B1-B13 OSTROVENI

2012

1.015,00

82

DP08069

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S13 S15 S16 S17

2012

29.315,00

83

DP08070

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC STR ARMONIEI

2012

5.492,00

84

DP08071

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC LIBERTĂȚII 3 ZONA BL

02.3.4.1.67.8.9

2012

71.881,00

85

DP08072

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC LIBERTĂȚII -1 STR G. MIHAIES

2012

85.029,00

86

DP0B073

1.7.1.2,

REȚEA ILUMINAT PUBLIC SPATE BL 74.73

2012

43.529,00

87

DP08074

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC 607M

2012

37.323,00

88

DP08075

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL CPL TRAIAN

2012

14,467,00

89

DP08076

1.7.1,2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC CARTIER COPACELU

2012

156.100,00

90

DP08077

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC MAGAZIN COZIA

2012

11.991,00

91

DP08078

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL A65

2012

1.624,00

92

DP08079

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC PROCOPIU M BASARAB

2012

54.865,00

93

DP08030

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL A64

2012

21.747,00

94

DP08081

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC DR. HACMAN M BASARAB

2012

140.099,00

1

2

3

4

95

DP08082

1.7.1.2

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL A65

96

DPO8O83

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ZONZ CENTRALA

97

DP08084

1.7.1.2.-

REȚEA ILUMINAT PUBLIC SPLAIUL INDEPENDENTEI

98

DP08085

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ALEI SI STRĂZI FLORILOR

99

DP08086

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC CERNA

100

DPO8O87

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC DACIA

101

DP08088

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC ALEEA OLAN EȘTI

102

DP08089

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC STR G-RAL MAGHERU

103

DP08090

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BLOCURI TRAIAN

104

DPO8Q91

1.7.1.2.

REȚEA ILUMINAT PUBLIC BL S4 SUD

105

DP08093

1.3.1.1.

STATIE AUTOBUZ CALEA LUI TRAIAN

106

DP081417

1.7.1.3.

Stâlpi iluminat ornamentali cu 4 brațe

107

DP08416

1.7.1,3.

Iluminat ornamental Casa Căsătoriilor

108

DP08433

1.6.1.

Rețea iluminat public bd. T. Vladimirescu

109 .

DP08502

1.7.1.2.

Extindere rețea iluminat exterior str. Ostroveni

110

DP08631

1.6.1.

Rețea iluminat public intersecția str. Barajului cu str. Decebal

111

DP08636

1.7.1.2.

Rețea iluminat public str. IL Caragiale

112

DP08647

3.3.5

Rețea NETCITY bd. Dem Radulescu

5

6

7

2012

12.532,00

2012

97.994,00

2012

45.418,00

2012

86.068,00

2012

84.215,00

2012

1.969,00

2012

3.337,00

2012

2.503,00

2012

2.772,00

2012

58.746,00

2011

13.759,00

Tehnk»:6 stâlpi

Descr.: Stâlpi metalici cu cate 4 brațe

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Ampisate in sensurile giratorii de pe Calea lui Traian

2011

151.056,11

Descr.: Sistem iulimnat cu 6 corpuri tip HERTZ

Adresa: Rm Vdcea

Vecini: bd. T. Vladimirescu

2012

8.667,60

Descr.: Rețea iluminat stradal

Adresa: Rm Valcea

Vecini: bd. Tudor Vladimirescu

2013

75.866,00

Descr.: Rețea electrica iluminat stradal

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str. Ostrovert

2013

79,434,42

Adresa: Rm Valcea

Vecini: Intersecția str. Barajului cu str. Decebal

2014

29.910,00

Descr.: Rețea iluminat public, stâlpi metalici 6 buc

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str 1 L Caragiale intre blocurile A37/3 si A37/1

2014

25.122,00

Tehnice: buc. Monotub HDPE 110

Descr.: infrastructura canalizatfe, rețea fibra optica, rețea cupru instalate in spațiul median al bulevardului

Adresa: Rm. Valcea

Vecini: bd. Dem Radulescu

2009

691.007,70

1

2

3

4

5

6

7

113

DP08649

3.3,5

Retea NETCITY aferenta prelungire bd. Dem Radutescu pana la DN 64

TehnfceiLungime 1427 m;

Descr.: Cutii joncțiune fibra optica 24buc, cutii joncțiune cablu cupru 24buc, 72 fasckajfe fibra optica IS.Smm. 12 fascicule fibra optica 10,6mm, cablu cupru 0,4 mm - 150 perechi

Adresa: Rm. Vsdcea

Vecini: Pe partea mediana a bd. Dem Radulescu de la str. Ostroveni pana la DN 64

2014

423.205,69

9.809.270,11

Total: DP - ADP ILUMINAT PUBLIC


TOTAL GENERAL: =


9.809.270,11 Lei
MUNICIPIUL RM VALCEA

Active fixe domeniul public luna Septembrie anul 2015INVENTARUL


bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rm. VâlceaNr. Crt.

Nr. inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii /dării în folosință

Valoarea de inventar [leii

1

2

3

4

5

6

7

DP-ADP BAZ)

X DE AGREMENT

1

DP00950

1.5.14.

Magazie 1

Tehnice:Sc=33,02 mp

Desen: P, zid. BOA, șarp., ți^ă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1986

16.140,00

2

DP00951

1.5.14.

Magazie 2

Tehnice:Sc=33,15 mp

Descr.: P, zid. BOA, șarp., țiglă

Adrese: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1986

17.469,00

3

DP01057

1.5.2.

Bar ciupercă 1

Tehnice: Sc tot =46 mp

Descr.: P, zid. BCA, șarp., țiglă bitum.dotat cu grup sanitar din BCA

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1999

108.526,00

4

DP01058

1.5.2.

Bar ciupercă 2

Tehnice: Sc=124 mp

Descr.: P, zid. BCA, șarp., țiglă bitim.

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1986

181.774,00

5

DP01143

1.6.2.

Bazin apă dulce adulți

Tehnice:S-2118 mp V=3053 mc ■

Descr.: Nr. inventar=270023

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de A&wnent Ostroveni

1987

304.758,85

6

DP01144

1.6.2.

Bazin apă dulce copii

Tehnice:S hazin-2124,86mp. Rigolă L195ml, P1,16mlr balustradă inox L-322mf, placaj vttroceramică-2425mp

Descr.: Nr. inventar=270001 Modernizare 2007

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

289.219,13

1

2

3

4

7

DP01145

1.6.2.

Bazin apă sărată 1

8

DP01146

1.6.2.

Bazin apă sărată 2

9

DP01147

1.6.2.

Bucătărie de vară - grătare

10

DP01155

1.6.2.

Cabine dezbrăcat

11

DPO1297

1.6.2.

Pistă popice

12

DP01340

1.6.2.

Teren Sport cu împrejmuire

13

DP01354

1.6.3.2.

împrejmiure plasă sârmă

14

DP01355

1.6.3.2.

împrejmuire plasă sârmă cu Rame pe stâlp» de metal

15

DP01363

1.6.4.

Clădiri administrative

16

DP01380

1.6.8.

Cabină poartă

17

DP01405

1.6.12.

Stația de pompare apă sărată

5

â

7

Tehnice: 8=2108 mp V=2375 mc

Descr.: Nr. inventar=270002

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

248.667,71

Tehnice:S=2093 mp, V=1921 mc

Descr.: Nr. inventar=270022

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1984

284.882,60

Tehnice:S=50 mp

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1999

8.044,72

Tehnice:S=86 mp

Descr.: Fundație beton,zid.cărămidă.acop. terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Baza de Agrement Ostroveni

1999

16.963,91

Tehnice: 8=120 mp

Descr.: Nr. inventar=:270025

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1989

22.820,18

Tehnk»:S=1872 mp

Descr.: Nr. inventar=270024

Adresa: Rm. Vâlcea

Vedre: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1984

179.975,13

Descr.: Nr. inventar=270008

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

38.039,00

Descr.: Nr, inventar=210943

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1982

18.456,00

Tehnice:3 clădiri S-14mp, S-53mp, S-15mp

Descr.: Nr.lnv=170009, P, zid. BCA, acop. tip terasâ

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

36.624,00

Tehnice:Sc=7,40 mp

Descr.: Nr.lnv.=170010,P, zid. BCA, șarp., șiță

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1984

6.077,07

Descr.: Nr. inventar=270007

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

13.208,00

12   3    4

18

DP01406

1.8.12.

Stație de pompare dorina re

19

DP01413

1.8.2.

Drenare 140 ml

20

DP01416

1.8.6.

Aducțune apă sărată Ocnele Mart

21

DP01417

1.8.6.

Rețele apă

22

DP01418

1.8.7,

Rețele canalizare

23

DP05118

1.8.15.

rezervor tampno- bazin apa dulce copii

24

DP05119

1.8.12.

casa pompelor- bazin apa dulce copii

25

DP05120

1.8.6.

alimentare cu apa - bazin apa dulce copti

26

DP05121

1.8.6.

canal colectare ape uzate bazin apa dulce copii

27

DP05122

1.3.7.3.

pavaj - baqzin apa dulce copii

28

DP05123

1.7.1.3.

instalatii electrice si proiectare bazin apa dulce copii

Tehnice:Sc=26,94 mp

Descr.: Nr. inventar3 170006, P, zid. BCA, acop. tip terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostrovenî

1983

132.718,00

Descr.: Nr.lnventar=270005

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în Incinte Bazei de Agrement Ostrovenî

1983

79.306.00

Tehnice: L=4 Km

Descr.: Material construcție - oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Vechi: în incinta Bazei de Agrement Ostrovenî

1999

87.894,00

Descr.: Nr.inv.=270018,matconstrucție oțel

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostroveni

1983

345.272,00

Descr.: Nr. inventer=270019

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Bazei de Agrement Ostraveni

1983

161.820,00

Tehnice:Masa totală 15400 kg

Descr.: Constr metalică

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Incinte bazei de agrement

2007

171.953,00

Tehroce:S70,2mp, Descr.: Constr subterană Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Incinta bazei de agrement

2007

158.946,00

Tehnice:0n315 L-17ml, DN200 L-17ml, dn140 L-250ml, dn110 L200mi, Dn90 L16ml, DN 90 L 87,5ml

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: incinta bazei de agrement

2007

26.205,00

Descr,: Tub PVC dn250 L 65ml dn 110 L20ml

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Incinta bazei de agrement

2007

8.265,00

Tehnice:pavele beton S 483,45mp

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Incinte bezei de agrement

2007

72.767,00

Tehnice: cabluri comandă L 225ml, cabluri energie L 200ml

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

13.246,00

1

2

3

______________________________________________________________L r ]__

4

5

6

7

29

DP05124

1.6.2.

joc de apa tip ciuperca bazin apa dulce copii

Descr.: Prins în beton, producție HYDROSWIM Franța

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

48.587,00

30

DPOS125

1.6.2.

joc de apa tip cascada BAU nr 1 baqzin de apa dulce copii

Descr.: Prins în beton, producție HYDROSWIM Franța Vecini: ncinta bazei de agrement

2007

9.389,00

31

DP05126

1.6.2.

joc de apa tip cascada bali nr 2 bazin apa dulce copii

Descr.: Prins în beton, producție HYDROSWIM Franța Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

9.389,00

32

DP05127

1.6.2.

joc de apa tip păpădie HERISSONS bazin apa dulce copii

Descr.: Prins în beton, producție HYDROSWIM Franța Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

8.772,00

33

DP05128

1.6.2.

tobogan nr 1 bazin apa dulce copti

Descr.: constr. Din fibră de stidă Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

7.553,00

34

DP05129

1.6.2.

tobogan nr.2 bazin apa dulce copii

Descr.: constr. Din fibră de sticlă Vecini: ncinta bezei de agrement

2007

7.553,00

Total: OP - ADP BAZA DE AGREMENT

3.141.280,30


TOTAL GENERAL : =


3.141.280,30 Lei


execupV

M?‘ rut-™.


MUNICIPIUL RM VALCEA

Active fixe domeniul public luna Septembrie anul 2015


INVENTARUL


bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rm. VâlceaWr. Cri.

Nr, inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii /dării în folosință

Valoarea de inventar [lei}

1

2

3

4

5

6

7

DP-

ADP Z00(212.01.06)

1

DP00146

1.2.4.

Magazie furaje

Tehnice: S=48 mp

Descr.. Matconstr. -bdțari,acoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vedni: în incinta Grădinii Zoologice

1978

6.171,00

2

DP00147

1.2.7.

Adăpost lupi

Tehnice:S=12,5 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,acoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

813,00

3

DP00148

1.2.7.

Adăpost mistreți

Tehnice: S=12 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,acoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

799,00

4

DP00149

1.2.7.

Adăpost șacali

Tehnice:S=18 mp

Descr.: Mat.constr. -zidărielacoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

360,00

5

DP00150

1.2.7.

Adăpost urs brun

Tehnice.S=96 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,acoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

7.591,00

6

DP00151

1.2.7.

Adăpost lei și tigri

Tehnice:S=112 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,acoperiș terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grăcfinii Zoologice

1978

42.573,00

12   3    4

7

DP00152

1.27.

Clădire administrativă

8

DP00153

1.27.

Construcție specială zoo

9

DP00154

1.27.

Cotețe păsări

10

DP00156

1.2.8.

Lac Ostroveni

11

DP01108

1.6.1.1.

Grup social Zoo

12

DP06556

1.27.

Adăpost vulpi

13

DP06557

1.27.

Adăpost cerb lopatar

14

DP06558

1.2.7.

Adăpost struț

15

DP06559

1.27.

Reabilitare microrezervație

16

OP06560

1.2.7.

Adăpost jaguar

17

DP06561

1.2.7.

Terasamente zoo Ostroveni

5                   ~                      6            7

Tehnice:S=88 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,acoperiș terasa

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

124.684,00

Tehnice:S=20 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,lemn acoperiș șiță

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini; In incinta Grădinii Zoologice

1978

20.396,00

Tehnice: S=1,8 mp

Descr.: Materaîte constnjcție-bofțari, ac. terasă

Adresa; Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

19,00

Tehnice:S=27,710 Ha

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Poliția+prop. part.-N,prop. Mun.-V,pcop. part.-E,prop. part+prop. Mun.-S

1976

5.111.814,00

Tehnice: Sc= 40 mp

Descr.: Matconstr. -zidărie,accesorii terasă

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: în incinta Grădinii Zoologice

1978

31.450,00

Descr.: Construcție din zidărie

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: incinta Zoo Ostroveni

2011

68.205,62

Descr.; Adăpost împrejmuit 500 mp Construcție din scândură 11.5 mp

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: incinta zoo Ostroveni

2011

87.244,89

Tehnice:Adăpost construit 21.81 mp din zidărie

Descr.: Adăpost împrejmuit 600 mp Adăpost construit 21.81 mp

Adresa; Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

131.031,47

Tehnice:Sc 32.46 mp, Su 31 mp

Descr.: Regim înălțime parter, pardoseală beton, pereți exteriori scâmdură

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini; Incinta zoo Ostroveni

2011

279.998,00

TehniceiSu 21.8mp

Descr.; Regim înălțrrwe parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

113.317,22

Tehnice: Sc 36000 mp Descr.; Terasamente șl alei Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

12.710,51

1

2

3

4

5

6

7

18

0P06562

1.2.7.

Adăpost urs tibetan

Tehrâce:Sc 6.75 cușca + 3.25 administrativ

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

109.480,65

19

DP06565

1.2.7.

Adăpost cerb carpatin

TehnicetSc 10.5 mp Descr.: Construcție lemn Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

49.163,45

20

DP06566

1.2.7.

Adăpost oaie cu coamă

TehniceiSc 10.5 mp

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta Zoo Ostroveni

2011

47.884,60

21

DPC6567

1.2.7.

Adăpost lamă

Tehnice'.Sc 10.5 mp

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: incinta zoo Ostroveni

2011

55.557,73

22

DP06568

1.2.7.

Adăpost ponei

Tehnioe:Sc 10.5 mp

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

52.119,32

23

DP06569

1.2.7.

Adăpost căprioară

Tehnice: Sc 10.5 mp

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

45.682,84

24

DP06570

1.2.7.

Adăpost zebră

Tehnice:Sc 16.38 mp, Sd 32.76 mp Su totala 27.32 mp

Descr.: Regim înălțime parter + pod

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

64.153,76

25

DP06571

1.2.7.

Adăpost maimuțe

Tehnice: Sc 200 mp, Su 160 mp Descr.: Regim înălțime parter Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

338.271,19

26

DP06572

1.2.7.

Adăpost reptile șl aquarium

Tehnice:Sc 200 mp Su 176.5 mp Descr.: Regim înălțime parter Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

338.271,19

27

DPO6573

1.2.7.

Vblrere păsări răpitoare

Descr.: Construcție metalică

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

98.682,86

28

DPO6574

1.2.7.

Vofere păsări domestice

Descr.; Construcți metalică

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

138.327,37

1

2

3

4

5

6

7

29

DP06575

1.2.7.

Carantină

Tehnice.Sc 60mp Su 54.5 mp Descr.: Construcție zidărie parter Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

102.796,67

30

DP06578

1.2.7.

Bucătărie

Tehnice:Sc 25mp Su 19.36 mp Descr.: Construcție zidărie parter Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: incinta zoo ostroveni

2011

46.240,04

31

DP06578

1.2.7.

Clădire cursuri educative

Tehnice.Sc 200mp Su 179.42 mp Descr.: Construcție zidărie parter Adresa. Rm Vâlcea

Vecini: Incinte zoo Ostroveni

2011

269.967,32

32

DP06579

1.2.7.

Cabinet veterinar

Tehm»:Sc 139 mp, Su 113 mp Descr.: Construcție adări parter Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

235.671,58

33

DP06580

1.2.7.

Fânar șl magazie

Tehnice:Sc 59 mp Sd 118 mp Descr.: Regim ănălțime parter + pod Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: incinte zoo Ostroveni

2011

87.082,60

34

DP06581

1.2.7.

Spații relaxare

Tehnîce:Sc 05.5 mp

Descr.: Regim înălțime parter

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinte zoo Ostroveni

2011

78.514,00

35

DP06582

1.2.7.

Utilități zoo Ostroveni

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

273.157,00

36

DP06583

1.2.7.

Atei zoo Ostroveni

Descr.: Atei asfalt

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinta zoo Ostroveni

2011

18.953,63

37

DP06584

1.3.7.1.

Loc joacă zoo Ostroveni

Tehnice:S 160mp

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinte zoo ostroveni

2011

60.607,45

38

DP06585

1.2.7.

îmrejmuire grădina zoo Ostroveni

Descr.: împrejmuire exterioară șl adăposturi + panouri pdicarbonat

Adresa: Rm Vâlcea

Vecini: Incinte zoo Ostroveni

2011

324.588,93

Total: DP - ADP ZOO{212.01.06)

8.874.251,89
MUNICIPIUL RM VALCEA RM. VALCEA

Luna:   9 anul: 2015Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

Balanța de ob.inventar -3.1.5 DADP-GRADINA ZOO

Contul:

361.00.00


CAPRE01

CAPRE

Buc

1,0000

02/06/2014

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

CAPRIOR01

CĂPRIOR

Buc

1,0000

02/06/2014

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

CHINCHILAO CHINCHILA

Buc

1,0000

02/06/2014

3,000

0,000

0,000

3,000

3,00

FAZAN01

FAZAN TENEBROS

Buc

1,0000

02/06/2014

3,000

0,000

0,000

3,000

3,00

GAINI01

GĂINI CONCHINCHINA

Buc

1,0000

02/06/2014

3,000

0,000

0,000

3,000

3,00

IAPA01

IAPA

Buc

1,0000

02/06/2014

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

IEPURI01

IEPURI

Buc

1,0000

02/06/2014

12,000

0,000

0,000

12,000

12,00

MF20823

URS

Buc

362,7000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

362,70

MF20B24

URS

Buc

362,7000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

362,70

MF20827

LEU

Buc

1.793,0900

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

1.793,09

MF20828

IED CAMERUNEZ

Buc

29,8700

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

29,87

MF20837

LAMA

Buc

900,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

900,00

MF20840

STRUT EMU

Buc

1.000,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

1.000,00

MF20841

STRUT EMU

Buc

1.000,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

1.000,00

MF20844

PORUMBEL

Buc

0,0400

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

0,04

MF20849

URS

Buc

38,5500

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

38,55

MF20850

URS

Buc

38,5500

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

38,55

MF20854

LEU

Buc

242,6700

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

242,67

MF20855

LEU

Buc

242,6700

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

242,67

MF20856

CERB LOPATAR

Buc

65,8500

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

65,85

MF20857

CAPRA CAMERUN

Buc

16,4600

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

16,46

MF20858

CAPRA CAMERUN

Buc

16,4600

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

16,46

MF20859

CERB LOPATAR

Buc

0,0200

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

0,02

MF20860

CERB LOPATAR

Buc

0,0200

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

0,02

MF20861

CALUT PONEI

Buc

0,1000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

0,10

MF20889

RATASALBATICA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

Padina 1                                                            Cod :14-6-30/c

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

MF20890

RATA SAL8ATICA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20891

RATA SALBATICA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20892

RATE MUTE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20893

RATA MUTA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20894

CATE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20895

CATE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20896

CATE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20897

CATE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20898

CÂTE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20903

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20904

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20905

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20906

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20907

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20908

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20909

GĂINI PITICE

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF2O910

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20911

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20912

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000’

1,000

20,00

MF20913

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20914

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20915

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

. 0,000

0,000

1,000

20,00

MF20916

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20917

GĂINI PITICE

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20918

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20919

IED CAMERUNEZ

Buc

50,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

50,00

MF20920

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20921

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20922

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20923

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20924

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000’

1,000

3,00

MF20925

GĂINI PITICE

Buc

3,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

3,00

MF20926

IED CAMERUNEZ

Buc

50,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

50,00

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

MF20938

IEPURE DE CASA

Buc

10,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

10,00

MF20939

IEPURE DE CASA

Buc

10,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

10,00

MF20940

IEPURE DE CASA

Buc

10,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

10,00

MF20941

IEPURE DE CASA

Buc

10,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

10,00

MF20942

IEPURE DE CASA

Buc

10,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

10,00

MF20951

PORUMBEI

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20952

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20953

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20954

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20955

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20956

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20957

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20958

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20959

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20960

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20961

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20962

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20963

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20964

PORUMBEL

Buc

40,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

40,00

MF20965

PUI DE PĂUN

Buc

50,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

50,00

MF20966

PURCEL DE GUINEEA

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20967

PURCEL DE GUINEEA

Buc

15,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

15,00

MF20968

PĂUN ALB MASCUL

Buc

1.750,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

1.750,00

MF20970

PĂUN COMUN FEMELA

Buc

300,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

300,00

MF20971

RATA MUTA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20972

RATA MUTA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20973

RATA SALBATICA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20974

RATA SALBATICA

Buc

20,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

20,00

MF20977

IED CAMERUNEZ

Buc

50,0000

31/10/2010

1,000

0,000

0,000

1,000

50,00

OB BARZAO

BARZA

Buc

1,0000

21/01/2013

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB BUFNITA BUFNITA

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB CALIFAR CAUFAR ROȘU

Buc

516,2500

30/05/2011

2,000

0,000

0,000

2,000

1.032,50

OBCAPRAO CAPRA FEMELA

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

OBCAPRAO CAPRA MASCUL

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB CAPRIN

CAPRINA

Buc

1,0000

04/06/2014

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB CAPRIO

CĂPRIOARA

BUC

1,0000

12/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB CHINCHI CHINCHILA

BUC

1,0000

30/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OBFAZANO

FAZAN ARGINTIU

BUC

1,0000

12/10/2012

3,000

0,000

0,000

3,000

3,00

OB FAZANO

FAZAN AURIU

BUC

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OBGAINA01 GAINA CONCHINCHINA

BUC

1,0000

30/10/2012

3,000

0,000

6,obo

3,000

3,00

OB GAINA03 GAINA PITICA

BUC

1,0000

30/10/2012

35,000

0,000

0,000

35,000

35,00

OB GAINĂ06 GAINA PITICA

Buc

1,0000

10/07/2013

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB GAINI01

GAINA MATASE ALBA

BUC

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OBGASTEO

GASTE FLUIERATOARE

Buc

309,7500

30/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

309,75

OB GASTEO

GASTE LEȘEȘTI

BUC

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB GRAMM

GRAMMOSTOLA ROȘEA

Buc

358,1516

31/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

358,15

OB IEPUREO IEPURE DE CASA

BUC

1,0000

30/10/2012

8,000

0,000

0,000

8,000

8,00

OB IEPUREO IEPURE CAP DE LEU

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB iEPURIO

IEPURI DE CASA

BUC

1,0000

12/10/2012

5,000

0,000

0,000

5,000

5,00

OB IGUANA

IGUANA IGUANA

Buc

920,9852

31/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

920,98

OB LEBEDE

LEBEDE

Buc

826,0000

30/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

826,00

OB LEU02

LEU AFRICAN

Buc

1,0000

04/06/2014

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB LUP02

LUP

Buc

1,0000

08/02/2013

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB LUP03

LUP FEMELA (DE LA GRAD ZOO PITEȘTI)

Buc

1,0000

07/04/2014

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB MISTRE

MISTREȚI

Buc

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB NASENB NASENBAR FURNICAR COATi FEMELA

Buc

1,022,5400

28/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.022,54

OB NESENB NASENBAR FURNICAR COATI

Buc

1,022,5400

28/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.022,54

OB NIMFE

NIMFE

BUC

1,0000

12/10/2012

1,000

0,000

0,000      1,000

1,00

OB 0101

Ol CAMERUN

Buc

578,2000

30/05/2011

1,000

0,000

0,000      1,000

578,20

OB PAPAGA PAPAGAL MICUL ALEXANDRU

Buc

499,7200

30/09/2011

1,000

0,000

0,000       1,000

499,72

OB PAPAGA PAPAGAL PERUS

BUC

1,0000

12/10/2012

1,000

0,000

0,000      1,000

1,00

OB PAPAGA PAPAGAL ROSELA

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000      1,000

1,00

OB PECARIO PECARI

Buc

1,0000

12/10/2012

2,000             0,000

0,000      2,000

2,00

OB PESTEI

TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA

Buc

4,9600

02/06/2011

5,000             0,000

0,000      5,000

24,80

OB PESTE2

LABIDOCHROMIS CAERULEUS

Buc

41,5400

02/06/2011

1,000              0,000

0,000       1,000

41,54

OBPESTE2

MAYLANDIA LOMBARDOI

Buc

37,2000

02/06/2011

1,000              0,000

0,000      1,000

37,20

Cod mat.

Denumire material/ produs

UM

Preț

Data intrare

Stoc inițial

Intrări

Ieșiri

Stoc final

Cant.

Valoare

OB PESTE2

MELANOCHROMIS JOHANNI

Buc

39,6800

02/06/2011

2,000

0,000

0,000

2,000

79,36

OB PESTE2

PTEROPHYLLUM SCALARE

Buc

74,4000

02/06/2011

2,000

0,000

0,000

2,000

148,80

OBPESTE3

POECILIA RETICULATA CAMBARELLUS

Buc

4,9600

08/02/2013

13,000

0,000

0,000

13,000

64,48

OB PESTE3

MAYLANDIA LOMBARDOI

Buc

37,2000

08/02/2013

2,000

0,000

0,000

2,000

74,40

OB PESTE3

PTEROPHYLLUM SCALARE

Buc

74,4000

08/02/2013

3,000

0,000

0,000

3,000

223,20

OB PHYTON PHYTON REGIUS

Buc

972,1476

31/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

972,15

OB PORCIOI PORCI MISTREȚI

BUC

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB PORCU

PORCUȘOR DE GUINEE

BUC

1,0000

30/10/2012

9,000

0,000

0,000

9,000

9,00

OB PURCEL PURCEL DE GUINEEA

BUC

1,0000

12/10/2012

15,000

0,000

0,000

15,000

15,00

OB RATE02

RATE MUTE

BUC

1,0000

12/10/2012

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB SAPRPE ȘARPE REGAL

BUC

1,0000

30/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB ȘARPE

ȘARPE BOA CONSTRUCTOR PUI

Buc

1,0000

13/04/2013

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB SARPEO

ȘARPE REGAL

BUC

1,0000

12/10/2012

3,000

0,000

0,000

3,000

3,00

OB SARPEO

ȘARPE ANACONDA

Buc

1,0000

08/02/2013

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB SOPARL SOPARLA GEKO DE NOAPTE

Buc

1,0000

08/02/2013

2,000

0,000

0,000

2,000

2,00

OB SOPARL SOPARLA AGAMA CU BARBA

Buc

1,0000

08/02/2013

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB TARANT TARANTULA

Buc

1,0000

12/02/2013

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB TESTOA ȚESTOASE FLORIDA

BUC

1,0000

12/10/2012

9,000

0,000

0,000

9,000

9,00

OB ULIU03

ULIU PASARAR

BUC

1,0000

12/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000

1,00

OB VARANO VARAN SPP DE NIL

Buc

1.790,8080

31/05/2011

1,000

0,000

0,000

1,000

1.790,81

OB VEVERIT VEVERIȚA DEGU

Buc

1,0000

03/01/2013

1,000

0,000

0,000      1,000             1,00

OB VULPEO

VULPE ARGINTIE

BUC

1,0000

12/10/2012

1,000

0,000

0,000

1,000             1,00

OBBRAHMA GAINA BRAHMA

Buc

1,0000

02/06/2014

1,000

0,000

0,000

1,000             1,00

PORUMBEIO PORUMBEI

Buc

0,0400

02/06/2014

10,000

0,000

0,000     10,000             0,40

VEVERITAO

VEVERIȚA SIBERIANA

Buc

1,0000

02/06/2014

3,000

0,000

0,000      3,000             3,00

VULPE01

VULPE COMUNA

Buc

1,0000

02/06/2014

1,000

0,000

0,000      1,000             1,00

Total GESTIUNE:

19.757,27

0,00

0,00

19.757,27

*       , L Avi 4

Total GENERAL:

f/if / ---

Sef Comp.Financiar-ContabH,           ii /

(ș M

rj \ *

jw n

JuJ /o

19.757,27

0,00               0,00                    19.767,27

întocmit, ,   pod :14^3O/C

MUNICIPIUL RM VALCEA

Active fixe domeniul public luna Septembrie anul 2015


INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rm. Vâlcea


Nr. Cit.

Nr. inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare                                      Anul dobândirii

/dării în folosință

Valoarea de inventar [lei]

1

2

3

4

5

6

7

DP -

ADP TERENURI

1

DP00029

1.1.1.

Teren parcare publica blocul S9 CLT Sud (fosta pușcărie)

Tehnice: S=1025,74 mp

Adresa: Rm. Vâlcea;Str: Calea lui Traian Sud

Vecini: Bl. S9, propr. particulare

2003

307.722,00

2

DP00050

1.1.1.

Teren aferent depozit deșeuri menajere - Fețeni

Tehnice:S=137043,21 mp

Descr.: Teren de utifitate publică inventariat inițial în domeniul privat

Adresa: Rm. Vâlcea;Str. :Cartjer Fețeni

Vecini: N,E,V: Direcția Silvică Vâicea;S:Str. Cartier Fețeni, prop. particulară

2004

6.166.944,45

3

DP00052

1.1.1.

Teren aferent Grădina Zoologică

Tehnice:S=524O4 mp

Descr.: Teren curți-construcții

Adresa: Rm. Vâlcea; Str. :Ostroveni

Vecini: Răul Oft (E); Rest Cocoșul de Aur (S); Str. Ostr. (V); prop. part. (N)

1979

7.860.600,00

4

DP01342

1.6.2.

Teren Zona de Agrement Ștrand Ostroveni

Tehnice:S.T. =44390 mp

Descr.: Teren intravilan cu limitele parțial materializate prin gard de plasă, gard metalic pe postament de beton

Adresa: Rm. Vâlcea

Vecini: Lac Ostroveni-N,E;Zona de Agrement Sălciaara-V;parcări+Str.

Ostroveni-S

1976

751.800,00

5

DP06066

1.1.1.

Teren Stația de compost

Tehrice:21555 mp

Descr.: Teren kftravilan

Adresa: Rm.Vâlcea

Vecini: Zona baraj sud - stația de epurare, nr cadastral 43110

2011

1.185.525,00

6             DP06197       1.1.1.             Teren aferent depozit deșeuri Fețeni extindere

7             DP08656       1.1.1.             Teren aferent canei evacuare ape de suprafața str. Arinilor

dxecuA

w

/Z/4/ZW *6^04

Tehnice:S 1567 + 2654 mp (4221)                                      2010                 33.642,66

Desen: Trecere din domeniul privat în domeniul public

Adresa: Rm Vâlcea cartier Fețeni

Vecini: Alăturat terenului aferent depozit deșeuri Fețeni in supr de 13,7 ha

2015                  24.500,00

Descc: S=350mp Adresa: Rm Vaicea Vecini: str. Arinilor

Total: DP - ADP TERENURI                    16.380.734,11

TOTAL GENERAL : =           16.380.734,11 Lei

. ,Zo1*ZaX.         ~' Z

\£"Y'      __

"     ww A?             /


MUNICIPIUL RM VALCEA

Active fixe domeniul public luna Septembrie anul 2015


INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rm. Vâlcea


/Vr. Crt

Nn inventar

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii /dării în folosință

Valoarea de inventar [lei]

1

2

3

4

5

6

7

DP

1

- ADR ALTE

80100

BUNURI

1.6.4

Baraca statia compost

Tehnice:S 60mp

Desen: Baraca metalica h incinta stafiei de compost

Adresa: Rm Valcea

Vecini: str Ștrandului

2008

85.078,00

2

80101

1.6.4

Baraca metalica depozit ecologic deșeuri Fetera

TehnicerS BOmp

Desen: Baraca metalica in incint depozitului ecologic de deșeuri Fateni

Adresa: Rm Valoea

Vecini: str Feteni

2008

85.078,00

3

DP00157

1.3.1.

Ciăcfire atelier reparatii auto corp F

Tehnice: Sc=139 mp

Descr.: Zidărie BCA,cărămidă, placă beton

Adresa: Rm. Vâk»a;Str.:Crișan;Nr.:12

1984

22.131,00

4

DP01051

1.5.14.

Rampă deșeuri - Râureni

Tehnk»:S= 82724,09

Descr.: Platformă !mpermeab.,împrej. dig.

Adresa: Rm. Vâlcea;Str.:Drumul Oftului

Vechi: Terenuri Agricole,Râul Olt

1978

12.185.463,99

5