Hotărârea nr. 187/2015

Hotarirea 187 -30 septembrie 2015 - aprobare pret energie termica

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.187

privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.34340 din 24.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune:

 • - aprobarea prețului total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, în cuantum de 230,74 lei/Gcal exclusiv TVA, începând cu data de 01 octombrie 2015 ;

 • - aprobarea prețului total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, în cuantum de 286,11 lei/Gcal inclusiv TVA, începând cu data de 01 octombrie 2015;

 • - diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată populației de 286,11 lei/Gcal inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 60,96 lei/Gcal, va fi asigurată din bugetul local al municipiului, începând cu data de 01.10.2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că prin adresa nr. 5180/21.08.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 29938/21.08.2015, S.C. CET GOVORA SA a înaintat documentația de stabilire a prețului pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică la valoarea de 230,73lei/Gcal exclusiv TVA, format din: prețul de producere de 113,71 lei/Gcal exclusiv TVA, avizat de ANRE cu Decizia nr. 2806/17.12.2014, tariful de transport de 33,41 lei/Gcal exclusiv TVA și tariful de distribuție de 83,62 lei/Gcal exclusiv TVA, avizate de ANRSC cu avizul nr. 319507/19.08.2015 solicitând aprobarea acestuia de către Consiliul Local, iar prin adresa nr. 5863/16.09.2015, depusă în completarea adresei menționată mai sus, CET GOVORA SA a precizat că pe raza municipiului sunt utilizatori ai serviciului de alimentare cu energie termică racordați direct la rețeaua de transport, care nu au aceleași condiții de furnizare ca cei racordați la sistemul de distribuție, în sensul că apa fierbinte le este furnizată la temperatura de 90-120°, ca agent primar, iar prin intermediul punctului termic propriu își pregătesc apa caldă de consum și agentul termic de încălzire, solicitând aprobarea prețului pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică la valoarea de 230,74 lei/Gcal exclusiv TVA, pe fiecare componentă de preț/tarif a acestuia, respectiv: preț de producere, tarif de transport și tarif de distribuție, precum și aprobarea prețului de facturare pentru populația și agenții economici branșați la rețeaua de transport și nivelul subvenției pentru energia termică livrată populației;

în temeiul prevederilor art.8 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică și ale Ordinului nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2010, privind actualizarea "Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea” și a Hotărârii Consiliului Local nr. 366/2010 de aprobare a politicii tarifare referitoare la prețul local de referință (PLR) și a acordării subvenției din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 2010 - 2031;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d”, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.10.2015, se aprobă prețul total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici în cuantum de 230,74 lei/Gcal, exclusiv TVA, compus din :

 • - preț de producere - 113,71 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr.2806/17.12.2014;

 • - tarif de transport - 33,41 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015;

 • - tarif de distribuție - 83,62 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015.

 • (2) începând cu data de 01.10.2015, se aprobă prețul total de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației, în cuantum de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA, compus din :

 • - preț de producere - 140,99 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr.2806/17.12.2014 ;

 • - tarif de transport - 41,43 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015;

 • - tarif de distribuție - 103,69 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr.319507/19.08.2015.

Art.2. Diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată populației de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 60,96 lei/Gcal va fi asigurată, începând cu data de 01.10.2015, din bugetul local al municipiului.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății CET GOVORA S.A;

 • - Consiliului Județean Vâlcea.                         _____

  PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ/©^-Marius Iulian VOICU/ #Vr5t / r-(w \ V J 1 W

  \ V \    Xj'iî

  ^ZJKcontrasemnează pentru legalitate, SECRETAR MUNICIPIU, 1

  p J          jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015