Hotărârea nr. 186/2015

Hotarirea 186 -30 septembrie 2015 - aprobare Plan mentenanta

ROMAN IA

Județul vâlcea

Mu n i cipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


„•A

'Vi>vȚ


1:r'J

;ifa 0www, primăria vl.ro


HOTĂRÂREA NR.186

privind aprobarea « Planului anual de mentenanțâ pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015 »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.34344 din 24.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea « Planului anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015»;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că, în baza prevederilor legale, prin Contractul nr.9692 din 2002, serviciul public de alimentare cu energie termică din municipiu a fost concesionat către societatea CET GOVORA S.A., iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2008 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a acestui serviciu; astfel, potrivit prevederilor din Regulament, operatorul serviciului are obligația de a menține capacitățile de producție și exploatare eficientă a unităților de producere a energiei termice prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întrețienerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiiior curente, precum și de a stabili programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/furnizare ;

Ținând seama de faptul că, potrivit obligațiilor enumerate mai sus, prin adresa nr.26736 din 23 iunie 2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.22789 din 24 iunie 2015, societatea CET GOVORA S.A. a transmis spre analiză și aprobare «Programul de mentenanță pe anul 2015 pentru sistemul centralizat de termoficare urbană », aprobat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr.27 din 22.05.2015, precum și de Consiliul Județean prin Hotărârea nr.119 din 29.05.2015 ; ulterior, urmare a solicitării formulată de d-nul consilier Grigore Crăciunescu în ședința din luna august a Consiliului Local, cu adresa nr.5864/16.09.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.33283/16.09.2015, societatea CET GOVORA SA a prezentat detalii privind necesitatea, oportunitatea și modul de estimare a valorilor pentru lucrările, serviciile și produsele cuprinse în Planul anual de achiziții publice/mentenanță 2015, pentru sistemul de termoficare urbană în municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și modul de realizare a acestuia până la data de 31.08.2015;

în temeiul prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d”, art.45, alin.(3) și art.115, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă «Planul anual de mentenanță pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea - 2015», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare:

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

 • - Societății CET GOVORA S.A;

 • - Consiliului Județean Vâlcea.

Red. T.C — 1 ex.

S.A.P.L.

APROBAT,


DIRECȚIA TERMOFICARE URBANA


ERAL, NTIN


Avizat, SERVICIUL BWGETE-ANALIZECET ■ * GOVORA '


PLANUL ANUAL DEACHI


S..^      *

PUBLICE


DIRECTOR FINANCIAR, ec.Ramona-Gina HOARCA

l ANtXA Nr.I ! HOTĂRÂREA CONSILIULUI LO!«Nr.


/MENTENANTA 2015


SISTEMUL DE TERMOFICARE URBANA IN MUNICIPIUL RM.VALCEA STADIUL REALIZĂRII ACESTUIA LA DATA DE 31.08.2015Curs 2015 1 Euro = 4,42 Lei

NR.

CRT

Obiectul achiziției

Tipul contractului / Cod CPV

Fundamentare evaluare costuri

Valoarea estimata

Ve fara TVA(Lei)

Procedura de achiziție

Valoarea adjudecata // CONTRACT/ COMANDA

Va fara TVA(Lei)

REALIZAT: 01.01.2015/ 31.08.2015

REST // CONTRACTE IN DERULARE 01.09.2015/ 31.12.2015

VALOARE ce SE VA CONTRACTA / după 31.08.2015 pana fa 31.12.2015

Observatii

1

Reparatii AVARII rețele termice - Instalații - Lucrări de instalatii , in regim de urgenta , eliminare avarii si racordare noi consumatori.

lucrări / 45231111-6

Lucrări similare executate in anii anteriori

2013 2,589,817.20

2014

2,751,771.44

2.372.220,00

încred, directa (Cont OUG34/ 2006, Art.

246)

1. Contract finalizat, nr. 791 / 31.01.2014/ 12 luni / Valoare 2.550.000 tei si Act adițional prelungire termen nr.1 si nr. 211 SERVCET pentru ian si febr 2015

326.352,24

1. Contract, nr. ??? / 01.09.2015 / 3luni / Valoare 525.000,00 lei //SERVCET/in curs de recontractare

Consiliul de Administrație al SC CET Govora SA a aprobat prin HCA nr.

52/08.08.2014 pentru SC SERVCET SA

-Manopera 15,1 lei/ora -Cheltuieli indirecte 15% -Profit 5%

——----.—j

TOTAL REALIZAT

2.372.220,00

2

Reparatii AVARII rețele termice - Izolatii termice - Lucrări de izolatii termice - in regim dse urgenta , eliminare avarii si racordare noi consumatori.

lucrări / 45410000-4

Lucrări similare de izolatii termice executate anterior

2013 327,642.72

2014 221,483.65

180.000,00

 • 2. Contract finalizat, nr. 1317/ 24.02.2015 / 3 luni / Valoare 689.408,00 lei // SERVCET

 • 3. Contract finalizat, nr. 3904/ 23.06.2015/ 3luni /

Valoare 525.000,00 lei // SERVCET

689.408,00

317.758,14

-

In anul 2015 CETa renegociat cu SERVCET SA in 09.02.2015:

-manopera 14 iei/ora

-cheltuieli indirecte 14,65%

-profit 3%

1.333.518,38

525.000,00

încred, directa (Conf.

OUG34! 2006, Art.

246)

 • 1. Contract finalizat, nr.

 • 1 / 17.01.2014/

12 luni / Valoare 299.923,41 lei si Act adițional prelungire termen nr.1 // PRELCET

53.061,76

In anul 2015 SC CET Govora SA a renegociat cu SC PRELCET SA in 09.02.2015:

-manopera 14 lei/ora

-cheltuieli indirecte 14,65%

-profit 3%

2. Contract finalizat, nr. 5497/ 25.02.2015/ 4 luni / Valoare 149.976,50 lei //

PRELCET

2.592,15

3. Contract în derulare, nr. 27877 / 01.07.2015/

0,00

74.976,98

TOTAL REALIZAT

180.000,00

3

Reparatii AVARII rețele termice - Construcții - Lucrări de construcții , in regim de urgenta , eliminare avarii si racordare noi consumatori.

lucrări / 45232000-2

Lucrări similare executate in anul 2014. val: 1,712,882 Estimare costuri pe baza de devize analitice de lucrări si antemasuratori.

1.300.000,00

TOTAL REALIZAT

1.300.000,00

4

SERVICE si mentenanta Instalații electrice si automatizări, pompe, vane / PT-uri si CT-uri Rm.Valcea-Olanesti-Calimanesti (inclusiv echipamente Sauters).

servicii / 50312300-8

Servicii similare prestate in 2013-2014 257,817.00 exclusiv transmitere date in sistem wirless

262.000,00

inclusiv transmitere baze de date prin sistem wireless

TOTAL REALIZAT

262.000,00

5

Piese de schimb instalatii electrice si de automatizare PT/CT

produse / 50333200-0

Cerere de oferta

45.000,00

3 luni/'

Valoare 74.976.98 lei // PRELCET

j

55.653,91

74.976,98

Achiziție conf. OUG 34/2006

Procedura publica in

SEAP conf.OUG 34/2006,

Art.55

 • 1. Contract finalizat, nr. 004/ 08.01.2015/ Valoare 133.217,58 lei // NOVA Oas

 • 2. Acord CADRU, nr. 15008/ 23.02.2015.2 015/

Valoare 720.636,83 lei // NOVA Oas

133.217,58

487.600,59

1. Acord CADRU, nr. ???/2015/ Valoare 550.000,00 lei'// urmeaza Licitație SEAP

Lucrări de investitii

129.181,83

620.818,17

550.000,00

129.181,83

Achiziție in baza OUG 34/2006 Art.252 lit

b)

1. Contract finalizat, nr.

14050/ 04.09.2014 /

12 luni/ Valoare 257.814,00 lei // Mentenanta

Control

Diferența a fost decontata pe anul 2014

0

Procedura publica in SEAP conf. OUG 34/2006 pentru un nou contract pe 12 luni valoare: 132,000 ort 2015 - sept 2016

192.697,59

132.000,00

Cumparar e directa conform clauze

1.Comanda nr. 55/ 16.02.2015/ Mentenanta

20.263,54

TOTAL REALIZAT

45.000,00

contractua le din contractul de Service si mentenant a 14050/04. 09.2014 Art.9.3 lît h) încheiat cu SC Mentenant a Constrol SRL

Contrai"

Idem

2.Comanda nr. 60/ 24.02.2015/ Mentenanta Control

8.330,40

Idem

3. Comanda nr. 90 / 18.03.2015/ Mentenanta Control

2.627,06

Idem

4.Comanda nr. 261 / 04.06.2015/ Mentenanta Control

3.267,08

Idem

5.Contract nr. 384 / 13.07.2015/ Mentenanta Control

9.122,50

Idem

6.Contract nr. 457 / 12.08.2015/

Valoare

3.500,00 lei/ TEOINSTAL

0,00

43.610,58

...

6

SERVICE CAZANE

servicii / 50531200-8

Servicii realizate in anii anteriori de la PIF

TOTAL REALIZAT

7

Țevi din otel

produse / 44160000-9

Produse ofertate si livrate anterior, evaluare costuri pe tipuri de produse si cantitati

TOTAL REALIZAT

35.280,00

Achiziție conf. OUG 34/2006 Ari. 19

1. Contract finalizat, nr. 423/ 25.08.2014/ 12 luni/ Valoare 35.280,00 lei // PROIMSAT

21.913,22// 2015

Diferența a fost decontata in 2014

1. Contract in derulare , nr. 513/ 07.09.2015 / 12 luni/

Valoare 23.360,00 lei//

PROIMSAT

35.280,00

21.913,22

23.360,00

100.000,00

Achiziție conf. OUG 34/2006 Art-19

1. Contract finalizat, hr. 617/ 08.12.2014/ Valoare 21.748,50 lei //SC Trivalent SRL

21.748,50

Procedura publica in

SEAP conf. OUG 34/2006 Cerere de oferta Online conf.

Art.55

2. Acord CADRU nr.

14055/ 25.09.2014//

Contr. subsecv. nr.2/15027/ 19.06.2015/

Valoare 75.999,90 / SC NIMFA COM SRL

36.104,10

39.895,80

100.000,00

57.852,60

39.895,80

8

Lucrări de îmbrăcaminti la drumuri - ASFALTAR1

lucrări / 45233222-1

Lucrări executate in anii anteriori, cantitativ si valoric

160.000,00

TOTAL REALIZAT

160.000,00

9

Țeava PPR-AI

produse / 44160000-9

Evaluare costuri pe baza de oferte solicitate

66.500,00

TOTAL REALIZAT

66.500,00

10

Verificări Metrologice si Reparatii CONTORI

servicii / 50410000-2

□osturi pe servicii prestate in anii anteriori, ținând cont de obligațiile legale privind VM la 4 ani pe nr. si tipuri de contori

180.000,00

TOTAL REALIZAT

180.000,00

Cerere de oferta conf. OUG 34/2006

1. Comanda nr. 623 / 09.12.2014 // TERAPON T

2.Comanda nr. 158/ 21.04.2015 / Valoare 64.077,50 lei///

TERAPON T

7.480,00

45,302.11

1.Contract nr. 462/ 13.08.2015 / Valoare 66.150,00 lei // CONSINST AL ENERGY

3.Comanda nr. 238 / 26.05.2015 / Valoare 27.445,31

lei// DADP

27.445,31

80.227,42

66.150,00

Cerere de oferte conf. OUG 34/2006

0,00

66.500,00

66.500,00

Achiziție conf. OUG 34/2006 prin cerere de oferta

1. Contract in derulare, nr. 15018/ 23.04.2015 / Valoare 128.625,00 lei//

Electroval SOUND PITEȘTI

96.902,00

31.723,00

96.902,00

31.723,00

T _

11

Achiziție placi schimbătoare de căldură placi inox/tipTLX - ICPIAF

produse / 42511100-2

Costuri pe tipuri de produse si cantitati achiziționate în anii precedenti, produse similare

150.000,00

Achiziție conf. OUG 34/2006 Art.19 si Art.252 Itt b)

1 .Comanda finalizat, nr.

32/ 03.02.2015 / Valoare 66.300,00 lei// Garnituri

ICPIAF

66.300,00

2. Contract finalizat, nr.

171 / 27.04.2015 / Valoare 15.750,00 lei//

Garnituri ICPIAF

15.750,00

3.Comanda finalizat, nr. 328/ .

24.06.2015 / Valoare 14.632,00 lei //

Garnituri / ALFA LAVAL

14.632,00

TOTAL REALIZAT

150.000,00

96.682,00

12

Lucrări de întreținere si reparatii CLĂDIRI Puncte ternnice/Centrale Termice din Ramnicu valcea , Olanesti, Calimanesti

lucrări / 45262300-4

In baza Notelor de constatare tehnica si an tem as urătorilor de lucrări, pe costuri la lucrări similare s-au întocmit devizele de lucrări pentru evaluare costuri

200.000,00

Achiziție conf. OUG 34/2006

 • 1. Contract finalizat, nr. 007/ 16.01.2015 P.T. 2 ROMTAM Construct 66.500,00

 • 2. Contract finalizat, nr. 2033/

21.01.2015 P.T 25 SERVCET

înlocuire tamplarie metalica, cu PVC cu geam termopan, vopsitorii lavabile interioare 66.500,00

înlocuire tamplarie metalica cu termopan PVC si geam termopan

16

Lucrări de îndepărtare a vegetației adiacent conducta magistrala termoficare

lucrări / 45111220-6

Evaluare costuri conf. Decizie 52/2014 CA pentru aprobare ora medie, cheltuieli indirecte si profit pentru SC SERVCET SA Rm.Valcea in baza antemasuratori-lor si ofertelor transmise

TOTAL REALIZAT

17

Servicii de întreținere si mentenanta computere și echipament de procesare a informațiilor

servicii / 51610000-1

Costuri servicii similare anterioare

TOTAL REALIZAT

18

Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de radioteiefonie

servicii / 50333200-0

Costuri similare anterioare

TOTAL REALIZAT

19

Achiziție contori de energie termica : încălzire , apa calda de consum , apa fierbinte

produse / 38551000-2

Evaluare costuri pe sortodimensîuni achiziționate anterior pentru necesarul anului 2015 obligație conf. Legii 325/2006 si normelor BRML

132.600,00

încred, directa (Conf. OUG34/ 2006, Art.

246)

Idem

 • 1. Contract finalizat, nr.

1317/ 24.02.2015 /SERVCET

 • 2. Contract finalizat, nr. 3904 /

23.06.2015 /SERVCET

9.459,63

6.285,66

90% din lucrări s-au executat cu personal propriu al SC CET Govora SA

Serviciul Administrativ

132,600,00

15.745,29

0

30.000,00

OUG 34/2006

-

-

-

30.000,00

-

-

-

4.000,00

OUG 34/2006

-

-

-

4.000,00

-

-

-

225.000,00

Cerere de oferte conf. OUG 34/2006

1 .Comanda finalizat, nr. 660/ 17.12.2014

/ Valoare 31.230,00 lei // Electrovai

SOUND PITEȘTI

2, Contract finalizat, nr.

58/ 16.02.2015 / Valoare 28.300,96 lei//

Electrovai SOUND PITEȘTI

31.230,00

28.300,96

TOTAL REALIZAT

225.000,00

20

Rechizite si materiale de curățenie

produse

27.800,00

TOTAL REALIZAT

27.800,00

21

ALTE CHELTUIELI Obiecte de inventar si echipament de protecție

produse

Evaluare costuri pentru dotări cu obiecte de inventar si materiale de protecție achiziționate anterior

30.400,00

TOTAL REALIZAT

30.400,00

TOTAL

5.592.100,00

DIRECTOJH^p., i ng. kfn^C£)<XET


VOffctC

 • 3. Contract finalizat, nr.

116 l 27.03.2015

1 Valoare 98.900,00 iei II

Electroval SOUND PITEȘTI

 • 4. Contract finalizat, nr.

461 / 13.08.2015 / Valoare 59.130,00 lei ll

Electroval SOUND PITEȘTI

98.900,00

59.130,00

217.560,96

1.096,00

1.096,00

3.808,00

3.808,00

3.051.066,64

240.508,28

1.339.800,00

129.181,83

SEF SERV.TEHNIC, ing. Ion /frlA