Hotărârea nr. 185/2015

Hotarirea 185 - 30 septembrie 2015 - suportare cheltuieli neeligibile Proiect Reorganizarea spatiului public central

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.185

privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 in funcție;

Luând în discuție raportul nr.34442 din data de 24.09..2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune plata din bugetul local a sumei de 3.940,74 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 945,74 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai pasajului pietonal subteran, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea »; de asemenea, prin raportul susmenționat se mai propune ca plata sumei de 3.940,74 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 945,74 lei, să se efectueze după predarea, de către constructor, către UAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere ; Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, a fost semnat Contractul de finanțare nr.4067 din 26.02.2014 pentru Proiectul « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea », iar în urma desfășurării licitației publice, pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat, contractul de execuție lucrări nr.41177/10.12.2014 a fost atribuit Asocierii MITLIV EXIM SRL - SC POLYSTART IMPEX SRL ;

Ținând seama că printre lucrările ce se realizează în cadrul obiectivului de investiții menționat mai sus se află și amenajarea unui pasaj pietonal subteran, lucrare ce presupune, conform documentației tehnice, realizarea, în prima fază, a unei incinte de pereți mulați de 60 cm. grosime, care urmau a fi forați până la adâncimea maximă de - 12,60 m. ; tehnologia de execuție a pereților mulati impune aprovizionarea în șantier a carcaselor de armătură gata confecționate, astfel încât turnarea betonului în panoul peretelui mulat să se înceapă în cel mult o oră de la terminarea curățirii tălpii tranșeei, timp în care se introduce în tranșee carcasa de armătură și se realizează lucrările de pregătire a betonării; luând în considerare faptul că, în timpul lucrărilor de forare cu instalația KELLY, datorită interceptării unor bolovani de râu de dimensiuni foarte mari, procesul de forare a fost oprit, acesta ajungând la adâncimi mai mici cuprinse între 0,10 și 1,10 m., fapt ce a impus scurtarea la partea superioară a carcaselor de armătură introduse în tranșee care au rămas deasupra grinzii de ghidaj;

Văzând solicitarea constructorului de a i se deconta cheltuielile aferente întregii cantități de armătură folosită pentru confecționarea carcaselor la lungimea stabilită prin detaliile de execuție și ca urmare a punctului de vedere transmis de către ADR Sud Vest Oltenia cu privire la modalitatea de decontare a acestor lucrări, conform căruia : întrucât surplusul de armătură rezultat din scurtarea carcaselor urmează a fi valorificat prin predarea către o unitate specializată în reciclarea deșeurilor, cheltuielile respective nu pot fi considerate eligibile pe POR \

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 3.940,74 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 945,74 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai pasajului pietonal subteran, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea». Suma susmenționată, prezentată în situația de plată anexată, reprezintă contravaloarea cantității de armătură de 756,70 kg, obținută din scurtarea carcaselor la nivelul grinzii de ghidaj.

  • (2) Plata sumei prevăzută la alin.(1) se va efectua după predarea, de către constructor, către DAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare.

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.