Hotărârea nr. 183/2015

Hotarirea 183 - 30 septembrie 2015 - aprobare PUZ Constructii locuinte,bdul Dem Radulescu,investitor Dumitrescu Constantin

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local-țw iî Irwww.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.183

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona "Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 in funcție;

Luând în discuție Raportul nr.34304 din 23.09.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Zonă "Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere faptul că, pe parcursul elaborării acestei documentații de urbanism, au fost întocmite toate studiile de specialitate, iar, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în Certificatul de Urbanism nr.644/15128 din 25.05.2015;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și etapele prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Zonă "Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, cu respectarea următoarelor condiții:

 • - în conformitate cu avizul de oportunitate nr.27 din 23.06.2015, se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în interiorul incintei și în exterior. Pentru latura nord, la strada Patriarh lustinian Marina, în limita sa de proprietate, investitorul va realiza pe cheltuiala sa trotuarul și carosabilul aferent circulației publice, fără drept de a împrejmui sau de a restricționa accesul public;

 • - extinderea rețelelor de utilități se va realiza pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planul Urbanistic de Zonă "Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, aprobată conform alin.(1), este de 3 (trei) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă "Construcții pentru locuințe cu regim de înălțime D+P+5-7E, bulevardul Dem Rădulescu nr.45-47-49”, investitor Dumitrescu Constantin, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDtWț^-^<^K Marius Iulian V0IClZ/4/r--^3 X-Y vxtJ /A «114

  J \ 'A l xgk    \\ C’<-\ \ \\ \  ] X

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ) jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015
Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.