Hotărârea nr. 182/2015

Hotarirea 182 - 30 septembrie 2015 - alegere presedinte de sedinta pentru sedinta din luna septembrie 2015

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


www. pri maria vLro


HOTĂRÂREA NR.182 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, a(in.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ținând cont de faptul că domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu, ales președinte de ședință, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.159 din 31.08.2015 lipsește motivat de la ședința Consiliului Local din data de 30 septembrie 2015 și, ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Marius Iulian Voicu, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30 septembrie 2015;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință pentru ședința Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din data de 30 septembrie 2015, domnul consilier local, Marius Iulian Voicu.

PREȘEDINTE DE             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Marius Iulian


SECRETAR MUNICIPIU jurist Ion DIDOIU