Hotărârea nr. 181/2015

hotarirea 181 - 7 septembrie 2015 - participare municipiu la meciul de handbal Romania - Lituania

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.181

privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 septembrie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.31628 din data de 03.09.2015, întocmit de Direcția Economico- Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune :

participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea meciului de handbal feminin senioare România-Lituania din cadrul grupei de calificare a Campionatului European 2016 Suedia, eveniment ce va avea loc în data de 08.10.2015;

împuternicirea Primarului municipiului pentru a semna un Acord de Parteneriat cu Federația Română de Handbal pentru organizarea evenimetului sportiv mai sus menționat;

suportarea din bugetul local - Cap. „Sponsorizări” și Cap.67 „Cultură, recreere și religie” - a sumei de 48.700 lei;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere adresa nr.30956 din 21.08.2015, prin care Federația Română de Handbal a propus Primăriei municipiului organizarea, la Râmnicu Vâlcea, în data de 08.10.2015, în Sala Sporturilor “Traian”, a meciului de handbal feminin senioare România-Lituania din cadrul grupei de calificare a Campionatului European 2016 Suedia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea meciului de handbal feminin senioare România-Lituania din cadrul grupei de calificare a Campionatului European 2016 Suedia, eveniment ce va desfășura în data de 08.10.2015.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), se împuternicește primarul municipiului pentru a semna un Acord de Parteneriat cu Federația Română de Handbal pentru organizarea meciului de handbal feminin senioare România-Lituania.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. „Sponsorizări” și Cap.67 „Cultură, recreere și religie” - a sumei de 48.700 lei, sumă necesară pentru organizarea evenimentului sportiv menționat la art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali.

Râmnicu Vâlcea, 7 septembrie 2015

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.