Hotărârea nr. 180/2015

hotarirea 180 - 7 septembrie 2015 - rectificare buget si lista 2015

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.180 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 septembrie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.258434 din 02.09.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei, acesta ajungând, în urma rectificărilor bugetare, la valoarea totală de 272.640.550 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Văzând adresa nr. 172109 din 25.08.2015, prin care Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea a comunicat situația sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015, actualizată în baza adresei Inspectoratului Școlar Județean nr.3635 din 25.08.2015 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul 2015;

Luând în considerare, totodată, Referatul nr.31179 din 01.09.2015 cu privire la realizarea proiectului tehnic pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului « Reorganizare și amenajare spațiu public central » din care reiese necesitatea încheierii contractelor de racordare și achitării taxelor aferente atât pentru pasajul pietonal, cât și pentru parcarea subterană ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările șt completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.174 din 31.08.2015, respectiv 272.640.550 lei, la partea de venituri, din care 245.739.370 lei -venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 272.640.550 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 52.590 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 62.342.960 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 și 2, iar anexele nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.6 « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


viceprimar

SITUAȚIA

Gigi Ion M4TEIVENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

272,640,550.00

97,893,780.00

70,598,950.00

59,109,320.00

4^038,500.00

I. VENITURI PROPRII

127,108,480.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,840,320.00

26,431,500.00

A.VENITURl FISCALE

112,097,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

23,368,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp, ven. din transf propr. imob

030218

1,500,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500,00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,200,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

500,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

7,300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

2,238,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,827,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

200,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

70,000.00

50,000.00

20,000.00

0,00

0.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizlce

16020201

4,290,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

500,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridlce

16020202

2,780,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000.00

645,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,450,000.00

520,000.00

430,000.00

200,000.00

300,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

280,000.00

190,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,721,100.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,868,050.00

3,018,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,354,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

730,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

650,000.00

21

Contribuție părinți - crase

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

23

Venituri din recuperare chettjudecatâ

330228

5,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

0.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000,00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,500,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

850,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

46,750.00

0.00

0.00

46,750.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

290,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

45,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10.000.00

8,000.00

7,000.00

5,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.___________

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

125,630,890.00

46,995,120.00

30,759,770.00

29,269,000.00

18,607,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

96,426,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

23,429,000.00

18,577,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,509,000.00

15,159,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

36,572,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

8,920,000.00

3,418,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

18,415,000.00

13,085,000.00

0.00

5,330,000.00

0.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

5,180,000.00

803,900.00

3,198,500.00

1,147,600.00

30,000.00

1

Retehnologlzare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0.00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

3,225,600.00

773,900.00

1,304,100.00

1,147,600.00

0.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

444,600.00

0.00

444,600.00

0.00

0.00

5

Corecții financiare

420262

152,000.00

0.00

152,000.00

0.00

0.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

17,024,890.00

5,325,220.00

7,007,270.00

4,692,400.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

16,912,770.00

5,275,100.00

6,945,270.00

4,692,400.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

112,120.00

50,120.00

62,000.00

0.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

p.PRIMAR, / 1 ■ ■ * vicepnmar //

Gigi Ion MATEI?

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

272,640,660

97,893,780

70,698,950

59,109,320

45,038,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

139,203,880

40,488,130

38,041,600

37,199,400

23,474,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

125,671,060

40,978,370

33,807,350

29,321,590

21,563,760

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

139,203,880

40,488,130

38,041,600

37,199,400

23,474,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

6,726,700

5,823,800

5,827,500

2,180,000

din care:

1

Autorltati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

970,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

885,000

380,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

805,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

380,500

115,700

110,800

126,000

28,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,166,500

385,500

275,500

403,500

102,000

15

DADP

CAP.74

254,000

37,000

167,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

893,000

281,000

266,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

83,609,680

19,983,660

21,175,000

28,077,680

14,273,350

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

8,171,000

3,372,000

1,788,500

2,483,000

1,527,500

- aparat propriu

4,374,700

1,365,700

1,151,000

968,000

890,000

- rambursare împrumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,074,000

666,000

540,000

383,000

586,000

- dobanda împrumut

1,988,000

525,000

525,000

368,000

570,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

' aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

___5

Invatamant

CAP. 65

5,853,280

1,581,350

2,300,200

964,730

1,007,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,445,800

281,000

738,400

426,400

0

- reparatii curente scoli

2,051,000

570,000

570,000

341,000

570,000

- Internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

265,000

192,990

75,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

25,340

13,000

8,000

4,340

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- transferuri (Colegiul Economic)

110,800

0

110,800

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,752,570

2,680,500

3,205,500

2,561,070

2,305,500

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

40,350

0

0

40,350

0

- întreținere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

600,000

580,000

470,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

25,000

125,000

75,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,194,000

250,000

544,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

665,000

163,000

269,000

67,000

56,000

- recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,584,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crase - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare sl indemnizații

310,000

20,000

120,000

80,000

90,000

- abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

0

60,000

-60,000

0

0

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,222,000

2,610,500

2,364,500

2,264,500

1,982,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

250,500

159,500

78,500

40,500

-28,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IID

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

_ 10

Protecția mediului

CAP. 74

6,770,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,510,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

169,000

45,000

94,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

35,782,500

6,449,000

8,020,500

16,707,000

4,606,000

-DADP

22,410,000

4,528,000

5,854,000

9,032,000

2,996,000

- aparat propriu

226,500

161,000

206,500

-201,000

60,000

- mobilier stradal

600,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

4,860,000

160,000

0

4,700,000

0

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

36,136,200

14,777,780

11,042,800

3,294,220

7,021,400

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

90,000

0

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

2,211,000

500,000

675,000

600,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,018,200

290,000

253,200

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

17,687,100

9,359,780

5,373,600

-287,780

3,241,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

984,000

85,000

85,000

735,000

79,000

9

Străzi* majorare capital ETA

CAP. 84

11,120,500

3,793,000

3,818,000

1,259,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

125,671,060

40,978,370

33,807,360

29,321,590

21,563,750

A. SUME DIN TVA

96,426,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

18,577,000

din care ________________

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,159,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

36,572,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

18,415,000

13,085,000

0

5,330,000

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- Indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

__2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

27,442,660

7,082,370

11,510,950

5,892,590

2,956,760

FEDR

27,342,960

6,933,870

11,559,750

5,892,590

2,966,750

.... 1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

6,279,000

1,765,500

3,756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

16,155,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

1,070,000

FSE

99,700

148,500

-48,800

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP.65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

16,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

I ____

D. REZERVE \

CAP. 97

7,765,61P

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

0

VICEPRIMAR,           DIRECTO^EXECUTIV, SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. VASIUE COCOS           EC. ION lERADAT          EC. NARCISA COLȚOSSECRETARJVIUNICIPIU,

jr\ionUe5îdoiu

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI C O FINANȚARE BUGET LOCALsirsiș?"                         - ■ î---

7'r:; : :       ■                                  ■      • •••-'k             ..

; ?77:kkk'....

....    .........,?$7iLL.i

kkk'k' '          :       ' :        ■" '    '■< k;.k'k ■' ‘

a-’.

'■Ca:. W; ii® k-tartj:.

iTer'.

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786.00

50,293,390.00

r . ■                  ■

i -

i.. ■. r

f . ’                  :                  ■/

i

I . .’. kk- • .

I . k> k ■■■■/

I      32,505,000.00

14,630,950.00

I

I ...

I'

7,615,510X0

3,184,100X0

0,00

0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35,201,329X0

7,200,000.00

8,608,640.00

788,910.00

1,616,260X0

0.00

0.00

din care C+M

51222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,300,000.00

8,101,540.00

769,910X0

1,601,760X0

0.60

0.00

B.Lucrari ncl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I .                         ■ "

I." . -           \

k., / ’J

•    • A

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

CAlte chelt. de Investiții

126,343,259.00

125,919,326.90

19,123,872.00

27,800,000.00

7,094,530X0

7,625,280.00

1,609,340.00

0X0

0.00

0X0

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

16,284,723.00

|      26,205,000.00

6,529,410.00

6,845,600.00

1,582,340.00

0.00

0.00

0.00

SMkWrtie

BkJWlkkkkWW

<o.w

din care C+M

0.00

0.00

oxo

I                  0.00

0.00

■   k':' kk

L .. . . -J

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

I                 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00M9Mlu||WKMi|          0.00

0.00

L_ '     --

■%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0X0

r ■ ■                                            ■■■:■■

!

I                  0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

I                                   '          ■■■

0.00

oxo

0.00

0.00

0.00

CAIte chelt. de Investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0X0

I                  0.00

0X0

0.00

0.09

0.00

0X0

0.00

" ' ' -kk..'::. •' '■            ••k--:/:k

;. k .           ■ ■■■                                  ■

din car» C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133X0

L                         •                '■

L'. ; 7

L .. v<kk. L

I                  0.00

266,650X0

15,600.00

0X0

6.00

0.00

0.00

ALucrari in continuare

0.00

0.00

0X0

. 0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0X0

0X0

0.00

0X0

0.00

oxo

0X0

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

0X0

oxo

0.00

0.00

C Alte chelt- de investiții

16,919,700.00

17,685X58.00

13,142,311X0

0.00

372,770.00

15,600X0

0.00

oxo

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0X0

266,650.00

15,600X0

0.00

oxo

0X0

0.00

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685X58.00

13,142,311.00

0.00

372,770.00

15,600X0

0.00

oxo

0X0

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799X0

11,901,133X0

0.00

266,650.00

'-.'ir,:- -.-•"7

15,600X0

0.00

oxo

0X0

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. Nat tonal A. La ho vâri

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

0X0

372,770.00

15,600.00

0.00

0.00

0X0

0.00

din cane C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

WmMBSaaBRMI         0.00

266,650.00

15,600X0

0.00

0.00

0.00

0.00

kl n fTl

■ij'?svSj r*8.;* *               *

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601X0

11,500,000X0

2,410,500.001       3,039,500.00

2/450,000.00

589,500X0

0.00

0.00

0X0

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

h ' ■ . k

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

0X0

0.00

0.00

0X0

oxo

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0X0

' ■' '                                  7’-

I              0X0

0.00

7:

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

0X0

0.00

0.00

0X0

0.00

6.00

0X0

C.Afte chelt de investitii

59,422,217X0

58,955,608.90

1.206,849X0®——l*l«miwm^    12,500,000X0

2,662,500.00

3,000,000.00

616X00X0

oxo

0.00

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601X0

I      11,500,000.00

2,410,500.00

2,450,000.00

589,500X0

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

484,133X0

I              0X0

252,000X0

0.00

27,000.00

oxo

0X0

0.00

C3 Consolidări

57,684,130.00

57,217,521.90

722,716X0

q: .   fMQWWiM

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601X0

16,950X00X0

11,500,000.00

2,410,500.00

3,039X00X0!    2,450,000X0

589,500.00

oxo

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Vale ea

25,743,230.00

25.256,748.00

227,958.00                           3.500,000.00

2,410,500.00

500.000,00

589,500,00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22.098,830.00

20,442,925.00

76,601.00

3,000,000.00

2,410,500.00

450,000,00

589,500.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

31.940,900.00

31,960,773.90

494,758.00

9,000,000.00

0.00

2,500,000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

21,193.000.00

28,714,387.00

8,500,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0X0

AsilalMflUHlmQl            0.00

0.00

0.00

0X0

oxo

0.00

0.00

C4.Chettuieli de proiectare pt elab SPF si SF

7       .

:0.M

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

10,705,000X0

0.00

4,380,000.00

oxo

0.00

6.00

0.00

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

oxo

oxo

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

8.00

oxo

0X0

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

0.00

CAIte chelt. de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

11,000,009.00

0.00

kJk' ..klkkk- k

4,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

10,705,000.00

0.00

4,380,000.00

0X0

oxo

0.00

0.00

CIAchizitii de imobile

0.00

0.00

0.00

0,00

0X0

0X0

0.00

0.00

0X0

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

itvt                 *2s *s’

0X0

0.00

0X0

0X0

C3 Consolidări

27,444,102X0

27,4    $.00

224,255X0

11,000,000.00

\ 0X0

kk        ’-k

4,520,000X0

0,00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

23,915,494.00

23,9U A00

0X0

10,705,000.00

' o.ool

4,380,000X0

0.00

oxo

0X0

0,00


-ȚZ>j V {7-wrra,jk»k^uuyj*J ..■ v jrrg.-rnya*

li!»

■ finaiiare.V:-. ■■

■Ca.-

v r țiair

■ Tor ■ '.meri PIF

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

52

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9.856,820.00

9.856,820.00

107,821.00

4,000,000.00

0.00

2,495,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(fin care C+M

8,648,420.00

8,648,420.00

0.00

3,955,000.00

0.00

.. :;s

2.450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc S3-str.Generat Maqheru nr.14

3,056,880.00

3.056380.00

44,591.00

663,590.00

0.00

705,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<fin care C+M

2,671,838.00

2,671,838.00

0.00

658,590.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

1,421,350.00

1,421,350.00

15,457.00

663,570.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,246,687.00

1,246,687.00

0.00

658,570.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc R4- str.Henri Coanda. nr.7

722.300.00

722,300.00

3381.00

398.550.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

627,525.00

627,525.00

0.00

393,550.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 51A-str.Radu de la Afumab'.nr.l

346,970.00

346,970.00

5,471.00

175370.00

0.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

300,090.00

300,090.00

0.00

170370.00

0.00

100.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

918,350.00

918,350.00

5,953.00

447,190.00

0.00

:                             ‘ ■. . ;.y

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

825,276.00

825.276.00

0.00

442,190.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

409,040.00

409,040.00

3,176.00

210,090.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(fin care C+M

360,310.00

360,310.00

0.00

..........

205,090.00

0.00

i'         •

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 131-sbr.Matei Basarab, nr.21

470,830.00

470,830.00

3,201.00

231320.00

0.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(fin care C+M

421,990.00

421,990.00

0,00

226,220.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

1.160,690.00

1,160,690.00

13,017.00

546,950.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

978,412.00

978,412.00

0.00

541,950.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc A1 - str.Doctor Hacman, nr.2 •

1,350,410.00

1,350,410.00

13,674.00MHlBHHnSB8

663,570.00

oxxibHMMHBK

385,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(fin care C+M

1,216,292.00

1,216.292.00

0.00

■ < ■ ■

658,570.00

o.ooHIhmhbm

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,140,500.00

4,140.500.00

24,780.00

1,600,000.00

0.00

; ...... :

1,050,000.00

0.00

_____________0.00

0.00

0.00

dn care C+M

3.594,410.00

3,594,410.00

1,500,000.00

0.00

1,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 88- str.Doctor Hacman

1,139,890.00

1,139,890.00

6,65ăoo^^H|nsnKK

551,800.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

995,030.00

995,030.00

526,800.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc S7/2 - Calea iui Traian

1,017,620.00

1,017,620.00

5,592.00

83,600.00

0.00

■. ■.. ’ --

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

889.650.00

889.650.00

0.00

58,600.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

1,115,860.00

1,115,860.00

6,739.00

554,400.00

0.00

î              ...           / ’. i. ■:<.

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

983.910.00

983,910.00

0.00

529,400.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.D0

0.00

Bloc 20- Calea kii Traian nr 175

867,130.00

867,130.00

5,793.00

410,200.00

0.00

205,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

725,826.00

725,826.00

0.00

385,200.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13,446,782.00

13,446,782.00

91,654.00

5,400,000.00

0.00

975,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

11.672,664.00

11.672,664.00

0.00

5,250,000.00

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-123

485,893.00

485,893.00

4,722.00

360,000.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

402,588.00

402.588.00

0.00

350,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-P1

1,201,912.00

1,201,912.00

7,360.00

387,500.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

1,043.256.00

1,043,256.00

0.00

377,500.00

0.00

/v-

....... .-7i.

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-P4

637,476.00

637,476.00

4,853.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dn care C+M

545,435.00

545,435.00

0.00

377,500.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-P5

783,215.00

783,215.00

5,938.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

669,741.00

669,741.00

0.00

377,500.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-24

864,750.00

864,750.00

6,494.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

754,884.00

754,884.00

0.00

377,500.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - A37/1

985,853.00

985,853.00

6,783.00BHHinManB|      387.500.00

0.00

65,000.00

0.D0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

857,779.00

857,779.00

0.00

“.....■ ■”<

377,500.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-98

1,286,734.00

1,286,734.00

7,844.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,127,505.00

1,127,505.00

0.00

377,500.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-NS

1,052,068.00

1,052,068.00

6,991.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

918,834.00

918,834.00

0.00

377,500.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-NIO

535,474.00

535.474.00

5.332.00

286,420.00

0.00

■ ■

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

458.185.00

458,185.00

0.00

276,420.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc- 15

2,179,771.00

2,179,771.00

9.193.00

387,590.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,919,524.00

1,919,524.00

0.00

:. , .....

377,590.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 03

778,727.00

778,727.00

5,661.00

360,000.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

676,624.00

676,624.00

0.00

350.000.00

0.00

-"Z

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 06

501,569.00

501,569.00

4,562.00

256,590.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

429,584.00

429.584.00

0.00

J - - - -p' ; -L           î2-’„ - X

248,590.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 07

818,053.00

818.053.00

5,678.00

387,500.00

o.ooHHHsnMsi

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

712,435.00

712,435.00

0.00

377,500.00

0.00

?;■ ' '■               .'V -/

P,L; ='’f

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 08

824.643.00

824,643.00

5,678.00

387,500.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

719.499.00

719,499.00

0.00

377,500.00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc -18

510,644.00

510,644.00

4,565.00

r - «'f

261,900.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

436,791.00

436,791.00

0.00

Săr-lf.- Z '■'x-      ,'Xii

251,900.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt dab SPF si SF

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo^fef.-.. ..SWffiW

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• gț;                                   -T 'Ss’S-

S»«87^59O0

W^MWioW

sooo

din care C+M

71,160,341.00

58,572,987.00

38,315,656.00

1G,300,000.00

11,953,800.00

769,910.00

2,594,600.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

63,239,150.00

49,55? •''>2.00

35301,329.00

7,200,000.00

8>6n» <uw.oo

788,910.00

1,616,260.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,»    lOO

34,008,667.00

feE36;7îKZH@i(l.

6,300,000.00

_________8,- ftO.OOl

^țu/-i,37,1J6Wfj(X)

769,910.00

1,601,760.00

0.00

0.00

0.00

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473,905.00

dai care C+M

35,301.860.00

30,259,927.00

25,735,487.00

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de ia Int cu str. Ostroveni nana la InL cu DN 67

23,209,510.00

15,273,381.00

8,727.424.00

din care C+M

15,920,981.00

8,680.128.00

8,273.180.00

8

Reorganizarea si amenajarea spațiului public centrai din mun. Rm. Valcea

31,198,450.00

65,807,864.00

1,243,408.00

din care C+M

30,390.450.00

56.506.899.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0X0

C .Alte chelt de investitii

22,557,240.00

21,834,158.00

4,550,457X0

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932X0

4,306,989X0

C1 Achiziții de Imobile

0.00

0X0

0X0

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457X0

9,352,100.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989X0

8,845,100X0

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

C4.Cbeituieir de proiectare pt eiab SPF si SF si alte chelt. aferente obiectivelor de investitii

89,680.00

89,680X0

0.00

0.00

0.00

M;

jfpejăg

■;Lț>rjK

•;=mett

< , :i ■■■ ■■■

2.000,000.00

0.00

0.00

0.00

C.00

0.00

1.800,000.00

1,724.40ă00^^^^M|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,500.00

0.00

14.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.ooăoo^^^^M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.200,000.00

6.549.140.00

788,910.00

1,601.760.00

0.00

0.00

0.00

4.500,000.00

6.369.140.00BMWMBIHI

769,910.00

1,601,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

°.oo NMMmHH

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

4,059,260.00 HNlMraBai

89,680.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

3,852X60.00

0.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooUMKM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

4,059,260.00 ■■KB&SSI

0.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000X0

3X52X60.00

i i ii j"

0.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

4,059,260.00 HHM^ESSB

p|

0.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

3,852,260.00 bsgMKfeb^

£

0.00

992,840.00

0.00

0.00

0.00

89.680.00

0.00

o.oo ■■MISM&ffiftri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Director Executtv lori Lepadat TI


Sef Serv. Contabilitate Buget

Narcisa QeifosAnexa 5.1 la HCL

Anexa 1 b) din OG1169/1S97

LISTA2015

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

16,329,150.00

din care C+M

14,957,350.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

279,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

279,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

157,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

122,000.00

III

CONSOLIDĂRI

15,960,470.00

din care C+M

14,957,350.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

388,370.00

din care C+M

282,250.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6,000,000.00

din care C+M

5,450,000.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

din care C+M

3,450,000.00

3

Ml iOitf

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

2,500,000.00

din care C+M

2,000,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

i'Hi'u'

din care C+M

SSJ

«r

1

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

din care C+M

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

705,000.00

din care C+M

700,000.00

7    MM:.-

Bloc H2-str.Republicll, nr.18

buc

1

305,000.00

■ m-mm

din care C+M

*8»

300,000.00

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

155,000.00

din care C+M

150,000.00

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

i

105,000.00

din care C+M

Si:

100,000.00

• £          : G :£.■/.v

________

Bloc 113-str.Matel Basarab, nr.28

buc

1

285,000.00

; <■■■■• MM- ■

din care C+M

280,000.00

''vv'

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

125,000.00

din care C+M

120,000.00

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

145,000.00

din care C+M

140,000.00

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

i

285,000.00

MMMM'/-' ■

din care C+M

280,000.00

Mi'

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

385,000.00

din care C+M

380,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

din care C+M

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

305,000.00

din care C+M

300,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

255,000.00

«0»

din care C+M

&^®

250,000.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Tralan nr 175

buc

1

205,000.00

din care C+M

200,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

din care C+M

. . .• :!.

assa

6.1

Bloc-123

i»nsl

din care C+M

6.2

Bloc - P1

buc 3

: -1 '

din care C+M

1511®

6.3

Bloc - P4

biic

4

din care C+M

; ."7:<"

iMMS

6.4

Bloc - P5

buc

i

din care C+M

6.5

Bloc - 24

buc

-t

din care C+M

mm

6.6

Bloc - A37/1

bUc,

din care C+M

ta'.'L'.'.s th-u.' "■

6.7

Bloc - 98

buc:

r ■ ?. •      1.> i <

P»1

din care C+M

■■ '

6.8

Bloc - N9

bușii

3

: j                , î--

!, ■. ■'țr             J H jșî ।Jj’;

din care C+M

■ l .                            -

6.9

Bloc-N10

bbtfr

. 'r.                                       ■ t

?s?                    1$

din care C+M

,< ■ ■..

6.10

Bloc-15

bucz

■■ -’i;

din care C+M

6.11

Bloc - 03

buc:.

din care C+M

6.12

Bloc - 06

buc<

■ ' '                 I*-. ...r J ‘Ir,-' . \

din care C+M

• ..... ’.....■

î? KÎS'WW:

6.13

Bloc - 07

biiic:;

■■1

din care C+M

6.14

Bloc - 08

buc.:

...... ' /-IE • vie

din care C+M

ir .............

»t           r <?i rh \'.ti i' ■

6.15

Bloc-18

blKT

* 1*

din care C+M

w

. .. .....j,.-/, <■

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

5,052,100.00

din care C+M

4,845,100.00

7

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

5,052,100.00

din care C+M

4,845,100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

89,680.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor învecinate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea"

buc

1

62,000.00

3

Proiect tehnic alimentare cu energie electrica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

13,680.00P.Primar

Viceprirrfer i

Gigi Ion

Director Executiv Adjunct

“Kz

Președinte sedimș Y/\—2\^ '

Eusebiu Vqjelețjnij /              \

Viceprimar

Ed^dAlajtr^

Director Executivi

Ion Lepadat jV\1

Sef Serv. Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos

Secretar /

JrltonwaW
Anexa 5.2 la HCL

Anexa 1 b) din OG1169/1997

LISTA 2015 poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81


z

n a

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

o > z

—i >

m

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27,800,000.00

din care C+M

26,205,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

27,800,000.00

din care C+M

26,205,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

1

din care C+M

0.00

Cap, 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

12,500,000.00

din care C+M

11,500,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

2

din care C+M

3,000,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

9,000,000.00

din care C+M

8,500,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

11,000,000.00

din care C+M

10,705,000.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,000,000.00

din care C+M

3,955,000.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

663,590.00

din care C+M

658,590.00

4.2

Bloc H2-str. Republicii, nr.18

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

398,550.00

din care C+M

393,550.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

175,270.00

din care C+M

170,270.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

447,190.00

din care C+M

442,190.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

210,090.00

din care C+M

205,090.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

231,220.00

din care C+M

226,220.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

546,950.00

din care C+M

541,950.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,600,000.00

din care C+M

1,500,000.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

551,800.00.

din care C+M

526,800.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

83,600.00

din care C+M

58,600.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

554,400.00

din care C+M

529.400.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

410,200.00

din care C+M

385,200.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

5,400,000.00

din care C+M

5,250,000.00

6.1

Bloc-123’

buc

1

360,000.00

din care C+M

350,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.5

Bloc - 24

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.9

Bloc-N10

buc

1

286,420.00

din care C+M

276,420.00

6.10

Bloc -15

buc

1

387,590.00

din care C+M

377,590.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

360,000.00

din care C+M

350,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

256,590.00

din care C+M

246,590.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.15

Bloc-18

buc

1

261,900.00

din care C+M

251,900.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

3

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATEA PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

P.PrimarDirector Execuți

Ion Lep


Viceprimar

Gigi Ion Mate

Director Exe utlv Adjunct

MireieTurcu


Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos