Hotărârea nr. 18/2015

Hotarirea 18 - 29 ianuarie 2015 - modificare HCL 27 din 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.18

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27 din 26.02.2004

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3429 din 28.01.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B, ap.3, parter, precum și modificarea litc) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/2004 privind aprobarea de concesionări și folosință terenuri din domeniul public în sensul:

rectificării adresei terenului concesionat în suprafață de 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B și nu scara A, cum greșit a fost trecut în hotărâre,

înlocuirii planului de situație - anexa nr.3 la hotărârea susmenționată, cel care a stat la baza încheierii contractului de concesiune nr. 13803 din 10.05.2004, cu un nou plan, întrucât în urma măsurătorilor efectuate de topometrist în vederea întabulării terenului concesionat forma terenului concesionat nu corespunde cu cea reprezentată în anexa respectivă;

Având în vedere raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că suprafața terenului concesionat în anul 2004 rămâne neschimbată, respectiv 8,16 m.p. ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art. 15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B, ap.3, parter.

Art.2. Se modifică lit.c) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/2004 privind aprobarea de concesionări și folosință terenuri din domeniul public, astfel:

se rectifică adresa terenului concesionat, în suprafață de 8,16 m.p., situat în str. Rapsodiei nr.17, bl.F3, scara B și nu scara A cum greșit a fost trecut în hotărâre,

se înlocuiește planul de situație - anexa nr.3 la hotărâre, cel care a stat la baza încheierii contractului de concesiune nr. 13803 din 10.05.2004, cu un nou plan, întrucât în urma măsurătorilor efectuate de topometrist în vederea întabulării terenului concesionat forma terenului concesionat nu corespunde cu cea reprezentată în anexa respectivă.

Art.3. Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 8,16 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

1


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, /jurisțJon DIDOIU âmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500________________________Anexa 1.35 la regulament

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilutui(mp)

Adresa imobilului

8

Rm Valcea.Str.Rapsodiei.nr.l 7,bl.F3,sc.B,ap.3(parter

Carte Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

RM VALCEA—INTRAVILAN

N=402180                                           N=402180

N=402121                                     k          N=402121

 • A. Date referitoare la teren

  Nr. parcela

  Categoria de folosința

  Suprafața

  Mențiuni

  1

  CC

  8

  Fara împrejmuire

  Total

  8

 • B. Date referitoare la construcții

  Cod constr.

  Destinația

  Suprafatc| construita la sol

  Mențiuni

Suprafața totala a imobilului = 8 mp Suprafața din act = 8.16mp

Executant,          ^^TZ****^

Spînu Nicolae

Confirm executared^asur»ț^l^'jfyyieren, corectitudinii întocmirii HbcurrtenJ^^teagD^ corespondenta acesț&a cu jejâlltglgtf

V        7

SemnaturasH^stampiltf/*

Data: 10.01.2015                \

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata in atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data..............

Stampila BCPI