Hotărârea nr. 176/2015

Hotarirea 176 - 31 august 2015 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.176 privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.29569 din 18.08.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea unor plăți din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că, în perioada 24 iulie 2015 - 6 august 2015, au fost înregistrate 3 (trei) solicitări de acordare a unui sprijin financiar;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.80/2015 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, recreere și religie » și ținând seama că solicitările au fost analizate de către comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr.1672 din 26.05.2015, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 9.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.


RÂMN ICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14,240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primahavl.ro

L,(J'RT||’1CARI MKC OCS         I                                      N? 14»                         :R N*. JJ J.-I’.'j :    . L; J.î!.’. ii!IS.-V- ?<'.«> 1 i'M'JIvJilZ

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ       JM/R '

ANEXĂ LA HOL/V

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

aprobată (lei)

Destinația

1

26758/24.07.2015

Clubul de dans ”Ru Apoi lo” Râmnicu Vâlcea

1.500

1.000

Participarea a doi sportivi-dansatori (copii) la Concursul WDSF World Open Bratislava, 12-13.09.2015

2

27137/28.07.2015

Societatea Culturală ” Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

9.000

6.500

Organizarea unor manifestări prilejuite de aniversarea a 32 de ani de la înființarea societății, 10.09.2015

3

28350/06.08.2015

Fundația Culturală ”Sf, Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea

2.500

2.000

Organizarea Sesiunii anuale de comunicări științifice a Centrului de Studii Medievale și Premoderne ”Antim Ivireanul”, 20-22.09.2015

TOTAL: 9.500 lei


Secretar tyunicipiu jurist lor^DidoiuPreședinte de ședință .