Hotărârea nr. 175/2015

Hotarirea 175 - 31 august 2015 - constituire fond de risc pentru garantare imprumut contractat de ETA SA

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.175

privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.254859 din 18.08.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune :

constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei, aferent creditului contractat de societatea ETA S.A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând 17,19% din suma totală garantată;

virarea sumei de 360.000 de lei în contul de disponibil, deschis la Trezoreria Statului pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea ;

reîntregirea fondului de risc în cazul în care municipiul Râmnicu Vâlcea efectuează plăți din acesta, aferente unor scadențe neonorate de garantat;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.336/185/2012 s-a aprobat contractarea, de către societatea ETA S.A. - societate cu personalitate juridică, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - a unui împrumut intern pe termen de 5 (cinci) ani, pentru asigurarea finanțării achiziționării unui număr de 8 (opt) autobuze noi, precum și garantarea, din veniturile bugetului local al municipiului, a 30% din valoarea garanției solicitate de către bancă pentru contractarea creditului de către respectiva societate ; ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr.210/2013, modificată prin Hotărârea nr.236/2013, s-a aprobat contractarea împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei de către societatea ETA S.A. de la Banca Românească, precum și garantarea rambursării creditului de către municipiu, până la concurența sumei de 2.093.988 lei, reprezentând 30% din valoarea bunurilor finanțate prin contractul de credit (respectiv 6.979.960 lei);

Ținând seama de faptul că, în urma acțiunii de control tematic efectuată la nivelul UAT municipiul Râmnicu Vâlcea de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Vâlcea, s-a constatat faptul că, în ceea ce privește împrumutul contractat de operatorul economic, societatea ETA S.A., și garantat de UAT municipiul Râmnicu Vâlcea, nu s-a constituit fondul de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea acestuia, așa cum se prevede la art.61 și art.64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; urmare a acestei constatări, prin Decizia nr.11/2015 din 18.05.2015, Curtea de Conturi - Camera de Conturi Vâlcea a recomandat înlăturarea deficiențelor constatate și expuse mai sus, stabilind în acest sens și un termen de realizare, respectiv 31 iulie 2015 ; în acest sens, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.11/2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr.134 din 15.07.2015 referitoare la rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pe anul 2015 s-a aprobat utilizarea din fondul de rezervă a sumei de 360.000 de lei pentru constituirea fondului de risc ;

în aplicarea prevederilor art.64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora «(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local”;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constituie fondul de risc în sumă de 360.000 de lei, aferent creditului contractat de societatea ETA S A. și garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând 17,19% din suma totală garantată.

Art.2. Se aprobă virarea sumei de 360.000 de lei în contul de disponibil, deschis la Trezoreria Statului pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Se aprobă reîntregirea fondului de risc în cazul în care municipiul Râmnicu Vâlcea efectuează plăți din acesta, aferente unor scadențe neonorate de garantat.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Societății ETA S.A.

*

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.