Hotărârea nr. 172/2015

Hotarirea 172 - 31 august 2015 - revocare partiala HCL 115 din 2012 - transmitere spatiu catre Politia de Proximitate

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.172 privind revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/27.04.2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.30042 din 21.08.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2012 referitoare la atribuirea în folosință a unor spații în ceea ce privește spațiul situat în incinta Grupului Școlar Henri Coandă ce urma a fi transmis către Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea pentru funcționarea biroului Poliției de Proximitate ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.115 din 27.04.2012 s-a aprobat transmiterea în administrare, către Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea, a două spații situate, unul în incinta internatului Grupului Școlar Ferdinand I, iar cel de-al doilea în incinta Grupului Școlar Henri Coandă, în vederea funcționării birourilor Poliției de Proximitate;

Având în vedere faptul că până la această dată spațiul situat la parterul Internatului Grupului Școlar Henri Coandă, în suprafață de 30,48 m.p., nu a fost amenajat pentru funcționarea biroului Poliției de Proximitate și luând în considerare și adresa nr.27600 din 31.07.2015 prin care Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a comunicat că, în prezent, nu mai are nevoie de alt spațiu în zona Nord, activitățile fiind desfășurate în punctul de consiliere situat în Piața Nord ;

în baza art.36, alin.(2), lit.”c”, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă revocarea parțială a articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012 referitoare la atribuirea în folosință a unor spații în ceea ce privește transmiterea spațiului situat în incinta Grupului Școlar Henri Coandă către

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea, motivat de faptul că scopul pentru care s-a hotărât transmiterea spațiului respectiv, funcționarea biroului Poliției de Proximitate, nu s-a mai realizat.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Grupului Școlar Henri Coandă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ninel-Eusebiu VEȚELEANU

CONTRASEMNEAZĂ PEI SECRETARI jurist Ion I

ITRU LEGALITATE, iunicipiuA


Râmnicu Vâlcea, 31 august 2015


Red. OMS. - 1 ex.

S.A.P.L.