Hotărârea nr. 171/2015

Hotarirea 171 - 31 august 2015 - trecere constructii in domeniul privat in vederea demolarii

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.171 privind trecerea unor imobile - construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.26322 din 21.07.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea demolării, a imobilelor - construcții situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Libertății nr.3, cu numărul de inventar DP 08624, respectiv pe b-dul Tudor Vladimirescu nr.42, cu numărul de inventar DP 08628;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/2013 s-a aprobat demararea procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiții « Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran », iar în baza hotărârii susmenționate s-au acordat despăgubiri persoanelor îndreptățite pentru construcțiile (casă și două anexe), în suprafață de 118 m.p., situate în Râmnicu Vâlcea, str. Libertății nr.3, precum și pentru construcția în suprafață de 78,53 m.p., situată pe b-dul Tudor Vladimirescu nr.42 ;

Ținând seama de faptul că pentru realizarea obiectivului de investiții susmenționat este necesară demolarea construcțiilor anterior amintite și având în vedere că acestea se află înscrise în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, iar pentru obținerea autorizației de demolare se impune trecerea acestora în domeniul privat al municipiului;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.”c”, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a a imobilelor - construcții situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Libertății nr.3, cu numărul de inventar DP 08624, respectiv pe b-dul Tudor Vladimirescu nr.42, cu numărul de inventar DP 08628.

(2) Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilelor-construcții menționate la alin.(1) se face în vederea demolării acestora.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se modifică în mod corespunzător lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ninel-Eusebiu VETELEANU^țf]

  li- Ws

  MV

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ) jurist Ion DlbOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 31 august 2015

Red. OMS. - 1 ex.

S.A.P.L.