Hotărârea nr. 170/2015

Hotarirea 170 - 31 august 2015 - modificare HCL 114 din 2010 Administratia Bazinala Apa OLT

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

nBnHDOHiiMKnmnHnnnain


HOTĂRÂREA NR.170

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/30.04.2010 referitoare la inventarierea unui imobil - teren în domeniul public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 30021 din 21.08.2015, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune completarea articolului 2 din Hotărârea nr. 114/30.04.2010 referitoare la inventarierea unui imobil - teren în domeniul public al municipiului cu un nou alineat, alin.(12);

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 114/30.04.2010, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat inventarierea în domeniul public al municipiului, a terenului în suprafață de 11219,67 mp, situat în strada Posada nr. 21 pe care este amplasază Baza de producție Troianu a Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea -Direcția Apelor Olt și transmiterea acestui teren în administrarea Administrației Naționale Apele Române - Direcția Apelor Olt, pe perioada existenței construcțiilor aparținând instituției respective și numai pentru desfășurarea unor activități de utilitate publică în construcțiile și pe terenul transmis în administrare;

Ținând seama de adresa nr. 5955/28.07.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27254/29.07.2015, prin care Administrația Bazinală de Apă Olt a solicitat Consiliului Local acordul pentru realizarea pe terenul în suprafață de 11219,67 mp situat în strada Posada nr. 21, a lucrărilor de "extindere cabină poartă cu grup sanitar", lucrări ce fac parte din obiectivul « Refacere împrejmuire incintă, extindere cabină poartă grup sanitar și lucrări de întreținere cabină poartă » prevăzut a se executa de SGA Vâlcea în regie proprie prin planul tehnic pentru anul 2015;

Luând în considerare prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea articolului 2 din Hotărârea nr. 114/30.04.2010 cu un nou alineat, alin.( 12), care va avea următorul conținut:

f 1Ț) "Se aprobă realizarea de către Administrația Bazinală de Apă Olt, a lucrării "extindere cabină poartă cu grup sanitar", pe terenul proprietatea municipiului, în suprafață de 11219,67 mp, situat în strada Posada nr. 21, transmis în administrare potrivit alin. (1), identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre".

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Consiliului Județean Vâlcea;

  • - Administrației Bazinale de Apă Olt.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ninel Eusebiu VEȚELEANU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
NICIPIU


jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 31 august 2015


Red.T.C. -1 ex.

S.A.P.L.