Hotărârea nr. 17/2015

Hotarirea 17 - 29 ianuarie 2015 - revocare HCL 21 din 2014 realizare piata centrala

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.17

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2450 din 22.01.2015 întocmit de către Direcția Investiții și Achiziții Publice prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 privind realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea";

în considerarea raportelor cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 31.01.2012, Societatea PIEȚE PREST S.A a fost împuternicită în calitate de autoritate contractantă, să întocmească documentația completă de atribuire, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile publice, si să organizeze licitația pentru realizarea obiectivului de investitii “Amenajare si modernizare Piața Centrala Municipiul Râmnicu Valcea", iar, până în prezent această hotărâre nu a fost pusă în aplicare, și, în consecință, nu a produs efecte, și ținând seama de faptul că există posibilitatea ca această investiție să fie finanțată din bugetul local;

Ținând seama de prevederile dreptului administrativ potrivit cărora revocarea actelor de autoritate ale administrației publice locale poate fi dispusă numai de către organele emitente întrucât între organele administrației publice locale și între acestea st organele administrației publice de stat nu exista raporturi de subordonare, pentru ca acestea din urma sa poata revoca actele celor dintâi;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 31.01.2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

  • • Direcției Dezvoltare Locală ;

  • • Societății Piețe Prest SA.

4                      »


RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ^jurist Lan DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015