Hotărârea nr. 169/2015

Hotarirea 169 - 31 august 2015 - inventariere terenuri cu destinatia de drum public (Posada si intrarea Margaretelor)

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.169

privind inventarierea unor imobile - terenuri cu destinația de drum public, în domeniul public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.29813 din 20.08.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a două suprafețe de teren, ce vor avea destinația de drum public, după cum urmează :

  • - teren în suprafață de 680 m.p., ce pornește din strada Posada spre vest, având valoarea de 37.400 lei (55 lei/m.p. x 680 m.p.);

  • - teren în suprafață de 735 m.p., ce pornește din strada Geniștilor către nord-vest, denumit intrarea Margaretelor, având valoarea de 51.450 lei (70 Iei/m.p.x735 m.p.); Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului figurează înscrise strada Posada, delimitată de la Stația OMV Petrom Sud până la strada Copăcelu (Cuibul de Barză), precum și strada Geniștilor, delimitată de la strada Arinilor (nr.119 și nr.127) spre sud și având în vedere că, în urma dezvoltării urbanistice și a apariției unor noi zone de locuințe, au fost create drumuri de acces din străzile mai susmenționate către proprietățile private, un astfel de drum fiind atât cel care pornește din strada Posada spre vest, cât și drumul ce pleacă din strada Geniștilor către nord-vest și căruia, prin Hotărârea Consiliului Local nr.189/2013, i s-a atribuit denumirea de intrarea Margaretelor;

Luând în considerare solicitările nr.25533/15.07.2015 și nr.13376/2015 de inventariere în domeniul public a celor două terenuri menționate mai sus, respectiv drumul ce pornește din strada Posada spre vest, precum și drumul ce pleacă din strada Geniștilor către nord-vest, denumit intrarea Margaretelor, și în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacente celor două drumuri, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în Cartea Funciară, precum și a Nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, a reieșit că drumul ce pornește din strada Posada spre vest, în lungime de 141 m. și având suprafața de 680 m.p. nu aparține niciunei proprietăți private, fiind de utilitate publică , asemenea drumului ce pleacă din strada Geniștilor către nord-vest, denumit intrarea Margaretelor, cu o lungime de 142 m. și o suprafață de 735 m.p.;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 680 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Posada spre vest, este identificat în planul de situație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea terenului identificat la alin.(1) este de 37.400 lei (55 lei/m.p. x 680 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Art.2. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 735 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Geniștilor către nord-vest, și căruia, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, i s-a atribuit denumirea de intrarea Margaretelor, este identificat în planul de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea terenului identificat la alin.(1) este de 51.450 lei (70 lei/m.p. x 735 m.p.) și a fost stabilită având la bază aceleași elemente ca și cele menționate la alin.(2) al art.1.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1 și 2, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ninel-Eusebiu VETELEANU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, \

STcJ'V             jurist Ion DIDOIU      )

/

7/43 zw                     2/

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2015


Red. O.M.S -1 ex.

S.A.P.L.

țfyjtoljhîte de