Hotărârea nr. 168/2015

Hotarirea 168 - 31 august 2015 - demarare proceduri pentru efectuare schimb de terenuri (SC HERY SRL)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.168

privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.30019 din 21.08,2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Râmnicu Vâlcea și S.C. HERY S.R.L., terenul aflat în proprietatea municipiului fiind situat pe str. Barajului nr.42, iar terenul aflat în proprietatea societății HERY S.R.L., în suprafață de 872,49 m.p., fiind situat la aceeași adresă;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere adresa nr.483 din 05.06.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.20731 din 05.06.2015, prin care societatea HERY S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Barajului nr.42, a solicitat, în calitate de proprietar al terenului în suprafață de 872,49 m.p., situat la adresa mai susmenționată, efectuarea unui schimb de terenuri cu municipiul Râmnicu Vâlcea întrucât respectiva suprafață de teren este traversată de rețele de utilități publice, proprietatea municipiului, respectiv rețea de alimentare cu apă și canalizare; ținând seama, totodată, și de faptul că terenul solicitat de către societate, aflat în proprietatea municipiului, în suprafață de 962 m.p., este situat la aceeași adresă, respectiv str. Barajului nr.42, fiind concesionat acestei societăți, conform Contractului de concesiune nr.2383/1995, modificat prin Actul adițional nr.3 din 25.01.2010;

Luând în considerare faptul că terenul în suprafață de 872,49 m.p., proprietatea societății HERY S.R.L. este traversat, așa cum rezultă atât din planul de situație, cât și din avizul Ăpavil la Certificatul de Urbanism nr.560/14607/2015, de o rețea de canalizare menajeră DN 800 mm și o conductă de alimentare cu apă Dn 600 mm, ambele rețele fiind proprietatea publică a municipiului, concesionate către APAVIL S.A.;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea HERY S.R.L., municipiul oferind teren situat în strada Barajului nr.42, identificat prin planul de situație, anexă la prezenta hotărâre, în schimbul terenului, proprietatea societății HERY S.R.L., în suprafață de 872,49 m.p, situat la aceeași adresă, identificat prin planul de situație anexat.

Art.2. Schimbul de terenuri prevăzut la art.1 și rapoartele de expertiză tehnică de evaluare a acestora vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local într-o ședință ulterioară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism ;

  • - Direcției Economico-Financiare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Ninel-Eusebiu VEȚELEANU


^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, s>\ SECRETAR MUNICIPIU, )

:<A v. A jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2015

Red. O.M.S- 1 ex.

S.A.P.L.