Hotărârea nr. 166/2015

Hotarirea 166 - 31 august 2015 - modificare si completare anexa 1 la contractul de delegare PIETE PREST

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.166

privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participa 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 29891 din 20.08.2015 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune modificarea "Listei cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate Societății PIEȚE PREST SA" - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077/20.09.2010;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că au fost demarate lucrările de execuție la obiectivul de investiții "Amenajare Piața Centrală", construcțiile "Piața Centrală” și "Bazar Poiana" fiind desființate în baza autorizației de desființare nr. 5/1950/17.02.2015, se impune radierea acestora precum și a celor 209 mese de ciment aflate în incinta Pieței Centrale din lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către Societatea PIEȚE PREST SA;

Ținând seama de faptul că prin adresa nr. 8518/18.08.2015 Societatea PIEȚE PREST SA a solicitat, tot ca urmare a demarării lucrărilor de amenajare a Pieței Centrale, scoaterea din lista bunurilor concesionate a următoarelor bunuri: "Parcare tramă 43 locuri - strada Emil Avrămescu", "Parcare tramă stradală 20 locuri -Piața Centrală, bl. G", având în vedere că amplasamentul acestora a fost afectat de organizarea de șantier și nu mai pot fi utilizate în scopul pentru care au fost transmise; totodată, cu adresa nr.4706/06.02.2015, SC PIEȚE PREST SA a solicitat radierea mijocului de transport "Dacia VL 21 MUN" având valoarea de inventar 874,52 lei, din lista bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate pentru realizarea serviciilor publice delegate, motivat de faptul că, acesta a fost predat Municipiului, fiind întocmit, în acest sens, procesul verbal nr. 1067/27.01.2015.

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică "Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate Societății PIEȚE PREST SA ” - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077/20.09.2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală ;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ; Direcției Economico - Financiare ;

 • - Societății PIEȚE PREST SA.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ninel Eusebiu VEȚELEANUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIURâmnicu Vâlcea, 31 august 2015

Red. T.C. -1 ex.

S.A.P.L.


NEXA/

Q> U1      &


Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Râmnicu și concesionate SC PIEȚE PREST SA

 • I. DOMENIU PUBLIC

  NR CRT

  NR.

  INVENTAR

  DENUMIRE

  TEHNICE

  VALOARE

  DESCRIPTIVE

  ADRESA

  IDENTIFICARE

  AN„PIF

  1

  DP00001

  Cimitir Sf. loan

  Tehnice:S=31900 mp

  9570000,00

  Descr.: Teren intravilan

  Rm. Vâlcea

  Vecini: BI.ITA-N,case-S.Autog. 1 Mai-E,Casa Parh-V

  1999

  2

  DP00027

  Teren - Cimitir Inătești

  Tehnice:S =4,5 ha

  5803388,40

  Descr.: Teren intravilan

  Rm.Vâlcea;S tr.-.Argintari

  Vecini: N, E: Izlaz comunal;S, V:Ocoluî Silvic Rm.Vâlcea

  2007

  3

  DP00115

  Teren extindere Cimitir Cetățuia

  Tehnice:S=2399,49 mp

  472646,78

  Descr.: Teren intravilan

  Rm.Vâlcea; S tr. Barajului

  Vecini: N.Municipiul Rm.Vâlcea; E:Str.

  Barajului;S:moșt. def.

  Ruxanda Mihai;V:Cimitirul Sf. Gheorghe

  2007

  4

  DP00116

  Teren extindere Cimitir Cetățuia

  Tehnice:S=1121,91 mp

  220991,62

  Descr.: Teren intravilan

  Rm.Vâlcea;S tr. Barajului

  Vecini: N:moșt. def.

  Ruxanda Mihai;E:Str. Barajului;S,V:Cimitirul Sf. Gheorghe

  2007

  5/

  DP00117

  Teren extindere Cimitir Cetâțuia

  Tehnice: S=7062,51 mp

  812188,65

  Descr.: Teren intravilan

  Rm. Vâlcea; S tr. Barajului

  Vecini: N: Cimitirul Cetățuia; E: Drumul E81; S: prop. part.; V:cimitir particular

  2001

  6

  DP05194

  Teren Cimitir Cetățuia 1399,97 mp

  Tehnice:supr 1399,97 mp

  850099,30

  Descr.: Cimitir Cetățuia

  Adresa: Calea Lui Traian

  Vecini: str. Barajului

  2009

  7

  DP00139

  Moara nouă Goranu

  Tehnice: Sc=150 mp

  577095,00

  Descr.: P, struct. în cadre de beton cu pereți din panouri termoiz., acoperiș TOPANEL

  Rm.Vâlcea;S tr.:Lespezi;Nr .:167

  Vecini: Construcție aflată pe terenul proprietate publică cu nr. cadastral 11066

  2005

  8

  DP00145

  Sere Stolniceni

  Tehnice:Stot=27630 mp

  359707

  Descr.:

  Teren (seră+CI. Parter):

  S=4374mp

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Govora-N, Oltul-S.Fab.Marmeladă-E,case-V

  1977

  9

  DP00529

  Parcare publică T

  Vladimirescu MAPN

  Tehnice: Sc=530mp

  169062,88

  Descr.: Asfaltată

  Rm. Vâlcea; S tr.:T.

  Vladimirescu

  Vecini: MAPN

  2005

  10

  DP00545

  Parcare publică Magazin Cozi a

  Tehnice: S=1249,94 mp

  849310,00

  Descr.: Asfaltată

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Magazin

  Cozia,Calea lui Traian

  1977

  11

  DP00550

  Parcare publică Casa Științei

  Tehnice:S=7222 mp

  819708,00

  Descr.: Asfaltată

  Rm. Vâlcea

  Vecini: Casa

  Științei,Ostroveni,Bd.Tin eretului

  1980

  12

  DP00798

  Parcare publică Spitalul

  Obstretică,Str. Remus Bellu

  Tehnice:S=1207 mp

  132449,00

  Descr.: Asfalt 46 locuri

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Spitalul Obstretîcă.Str. Remus

  Bellu

  1989

  13

  DP00851

  Parcare publică Alutus

  Tehnice:S=1810 mp

  2402565,00

  Descr.: Betonată

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Romtelecom (curte interioară), Grădina de Vară Alutus (N); Hotel Alutus, proturism (E); Bl. K, Complex M. Bravu (S); Bl. Anton Pann (V).

  1979

  14

  DP00881

  Parcări Zona de Agrement Ștrand Ostroveni

  Tehnice:S.T.=4376,46 mp

  80735,00

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Str. Ostroveni-S;Ștrand-E,N;drum acces-V

  1976

  15

  DP01062

  Hală Piața Centrală

  Tehnice:Ssubsoi=382,62 mp; Ssubsol=313,54 mp; Sparter=987,07 mp;

  Scam. Lat. =68,82 mp

  4784871,00

  Rm.Vâlcea;S tr.:E.

  Avramescu;N r.:1

  Vecini: Piața Centrală, Bl. Cozia

  1902

  16

  DP01070

  Piața Nord

  Tehnice: S.Tot.Piață=399 8,57 mp

  3622117,00

  Descr.: cărăm.Rot.=341,65 mp,WC(Sub)=58,3 mp,C=6

  Rm.Vâlcea;S tr.: M.

  Basarab;Nr.:

  1A

  Vecini: Str. H.Coandă-N;dom. pub. - alei, , Complex Nord-V;Str. Rapsodiei, dom. pub. -alei zona bl. R2 și R3-E;Str. M.Basarab și alee dom. pub.-S

  1991

  17

  DP01071

  Piața Ostroveni

  Tehnice:S.Tot.Piață=496 1,28 mp

  1377404,00

  Descr.: Parc.=400 mp; modernizare 2007: WC public reconstruit: fundație beton cu pereți portanți din cărăm., planșeu beton peste parter, sediu piață

  Rm.Vâlcea;S tr.:B-dul

  Tineretului; N

  r.:3B

  Vecini: Bd.Tin.-V;dom. pub. alei zona bl. A15 -E;dom. public - alei-N;dom. Pub. - alei zona bl. A13-S

  1980

  18

  DP01072

  Târg Râureni

  Tehnice:S.Tot.=16501,33 mp,Padocuri=9mp

  668932,00

  Descr.:

  Cb. Prt=325mp, Cpt=1 OOm p, lmp=580mp, WC=18mp

  Rm.Vâlcea;

  Str.:Târgului;

  Nr.:7

  Vecini: prop. part.-N;dom. pub. - acces târg, prop. part.-E;Str.

  Târgului, SC Boromir-S.prop. part.-V;

  1998

  19

  DP01104

  Grup social - parcare Taxi Spital Nord

  Tehnice: Sc~20mp

  24774,00

  Descr.: P, zid. din cărăm., șarp., tablă

  Rm.Vâlcea;S tr.:Calea lui Traian

  Vecini: în incinta Parcării de Taxi de la Spit. Jud.

  2005

  20

  DP01106

  Grup social public str. Rapsodiei

  Tehnice:S=80,75 mp

  100024,00

  Descr.:

  Nr.Cabine=6, Beton,zid cărăm., pard. gresie

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Zonă aferentă blocurilor, Str. Rapsodiei

  1978

  21

  DP01107

  Grup social public Scuarul Revoluției

  Tehnice: S-50 mp

  100868,00

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Bl.Anton Pann,Judecătoria Scuarul Revoluției

  1979

  22

  DP01158

  Cimitir Cetățuie

  Tehnice:S=39700 mp

  1352105,00

  Descr.: Teren intravilan

  Rm.Vâlcea

  Vecini: Calea lui Traian-

  V,Str. Barajului-E,Serv.Auto-N,S

  1960

  23

  DP04925

  Spațiu cu altă destinație -clădire PT 13 (Piață) - fostă SRM gaze naturale

  Tehnice:Sc-16ț17 mp

  6811,00

  Descr.: Folosit temporar de societatea de gaze

  Rm.Vâlcea;S

  tr.:Emil

  Avramescu

  1964

  24

  DP04939

  Spațiu cu altă destinație -clădire PT 13 (Piață)

  Tehnice: Sc=167,42 mp

  50386,00

  Descr.: Direcția Piețelor

  Rm.Vâlcea;S tr.:Emil Avramescu

  1964

  25

  DP04943

  Spațiu cu altă destinație -clădire PT 3 (Ostroveni III)

  Tehnice:Sc=449,17 mp; modernizare 2007

  1559664,00

  Descr: Spațiu amenajat pentru Piața Ostroveni -Direcția Piețelor

  Rm. Vâlcea; S tr.:Bd. Tineretului

  2007

  26

  DP04948

  Spațiu cu altă destinație -clădire PT 41 (Nord I!) - birouri ADP( parter+etaj I)

  Tehnice.Sc=136,82 mp

  65173,00

  Descr.: Spațiu folosit de ADP

  Rm.Vâlcea;S tr.: Rapsodiei; Nr.:17

  1971

  27

  DP04950

  Spațiu cu altă destinație -clădire PT 5 (Ostroveni V)

  Tehnice: Sc=67,62 mp

  35955,00

  Descr.: Spațiu folosit de ADP

  Rm.Vâlcea;S tr.: Ostroveni

  1981

  28

  DP05045

  Sediu șl rotundă piața nord

  385986,00

  Descr.: Construcție din zidărie

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: în cadrul pieței nord

  1978

  29

  DP05046

  Cameră de gunoi

  13282,44

  Descr.: Construcție de zidărie

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: In incinta pieței

  Ostroveni

  1997

  30

  DP05048

  Grup sanitar spitalul nr 2

  22137,40

  Descr.: In parcarea spitalului nr 2

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: bd Tudor

  Vladimirescu

  2005

  31

  DP05195

  CLĂDIRE TEREN CIMITIR

  CETATUIA 26.78 MP

  17546,98

  Descr.: Incinta cimitirului Cetățuia pe teren extindere cimitir

  Adresa:

  Rm. Vâlcea

  Vecini: Calea lui Traian

  2009

  32

  DP06191

  Tărg săptămânal Goranu

  Tehnice: suprafață asfaltată

  1218266,85

  Descr.: amenajat parțial pe proprietatea SC HIDROELECTRICA

  Adresa; Rm.

  Valcea str

  Goranu

  2007

  33

  DP06192

  împrejmuire tărg săptămânal Goranu

  Tehnice: lungime 250 ml

  35816,81

  Descr.: împrejmuire plasă de sârmă pe latura de V a târgului

  Adresa: Rm

  Valcea str

  Goranu

  2007

  34

  DP06195

  Grup sanitar Zăvoi

  55527,29

  Descr.: Modernizare 2008

  Adresa: Rm Valcea, str. Știrbei Vodă

  Vecini: Intrare parc Zăvoi

  2008

  35

  DP06330

  Parcare tramă str. Știrbei

  Vodă

  Tehnice: 106 locuri parcare 1192.5 mp

  61642,39

  Descr.: Parcare tramă stradală

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: str. Știrbei Vodă

  2011

  36

  DP06331

  Parcare tramă str Gabriel Stoianovici

  Tehnice;55 locuri 619 mp

  14932,02

  Descr.: Parcare trama stradală

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: str Gabriel Stoianovici

  2011

  37

  DP06334

  Parcare tramă str Gib Mihăescu

  Tehnice:38 locrui 437 mp

  18375,00

  Descr.: Parcare trama stradală

  Adresa; Rm

  Vâlcea

  Vecini: str Gib Mihăescu

  2010

  38

  DP06337

  Parcare tramă str General Praporgescu

  Tehnice:57 locuri 655.5mp

  17778,00

  Descr.: Parcare trama stradală

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: str General Praporgescu

  2010

  39

  DP06338

  Parcare tramă str M V

  Popescu

  Tehnice:50 locuri 575mp

  15588,00

  Descr.: Parcare trama stradală

  Adresa: RM

  Vâlcea

  Vecini: str M V Popescu

  2010

  . ......

  40

  DP06339

  Parcare tramă Splaiul Independenței

  Tehnice:60 locuri 690mp

  18706,00

  Descr.: Parcare trama stradală

  Adresa: Rm

  Vâlcea

  Vecini: Splaiul Independentei

  2010

41

DP06340

Parcare tramă bd Tudor

Vladimirescu

Tehnice:45 locuri 517.5mp

15765,00

Descr.: Parcare trama stradală

Adresa: Rm

Vâlcea

Vecini: bd Tudor

Vladimirescu

2010

42

DP06342

Parcare trama str Grai

Magheru

Tehnice:20 locuri 230mp

6118,00

Descr.: Parcare trama stradală

Adresa: Rm

Vâlcea

Vecini: str Grai Magheru

2010

43

DP06343

Parcare trama str MV Popescu

Tehnice:22 locuri 253mp

6920,00

Descr.: Parcare trama stradală

Adresa: Rm

Vâlcea

Vecini: MV Popescu

2010

44

DP06345

Parcare tramă str. MV Popescu

Tehnice: 18 locuri 207mp

5661,00

Descr.: Parcare trama stradală

Adresa: Rm

Vâlcea

Vecini: str. MV Popescu

2010

45

DP08505

Parcare trama str. Ostroveni baza de agrement

Tehnice: S=1200 mp

20464,00

Descr.: Parcare stradala 73 LOCURI

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: str. Ostroveni

2013

46

DP08617

Grup saniter Catedrala Ostroveni

86418,00

Descr.: Construcție de zidărie + 4 toalete vidanjabile

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: Situat in parcarea de langa Catedrala Ostroveni

2013

47

DP08629

Parcare publică sens giratoriu

Kaufland

Tehnice:S = 1435 mp

457745,71

Descr.: Parcare publica betonată

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: Intersecția străzilor Gib Mihăescu cu Libertății

2012

48

DP08650

Parcare Calea lui Traian intre Splaiul Independentei si magazinul Cozia

Tehnice: S = 390 mp

51545,42

Descr.: S - 390 mp, 26 locuri

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: Calea lui Traian intre Splaiul Independentei si magazinul Cozia

2015

49

DP08651

Parcare Complex Nord

Tehnice:S = 450 mp

857536,11

Descr.: S = 450mp, 36 locuri

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: Calea lui Traian, in fata Complexului Nord

2015

50

DP08652

Parcare Matache Temelie

Tehnice:S = 450 mp

11196,00

Descr.: S = 450mp, 39 locuri

Adresa: Rm

Valcea

Vecini: Str. M. Eminescu pana la pasajul Dacia

2015

TOTAL DOMENIU PUBLIC

40283985,05

 • II. DOMENIU PRIVAT - MIJLOACE FIXE

  NR. CRȚ

  NR.

  INVENTAR

  DENUMIRE

  VALOARE INV

  DifReeval

  VALOARE TOTALA

  1

  20772

  autoutilitara wolkswagen

  71.511,63

  0,00

  71.511,63

  /2

  20773

  remorca basculanta 7 tone

  39.818,71

  0,00

  39.818,71

  3

  20778

  AUTOBASCULANTA 8.5T VL KRH

  4.915,80

  0,00

  4.915,80

  ,4

  20779

  COMPRESOR MACO-MEDIUM

  15.753,87

  0,00

  15.753,87

  5

  20786

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  6

  20787

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  2.099,99

  0,00

  2.099,99

  7

  20788

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  6.331,33

  0,00

  6.331,33

  8

  20793

  CIOCAN ROTOPERCUTOR

  1.870,00

  0,00

  1.870,00

  9

  20794

  AUTOTURISM DACIA

  2.895,00

  0,00

  2.895,00

  10

  20796

  APARATURA SONORIZARE

  2.000,00

  0,00

  2.000,00

  11

  20797

  GENERATOR ELECTRIC

  2.917,70

  0,00

  2.917,70

  12

  20799

  CANTAR 1000KG

  1.033,00

  0,00

  1.033,00

  13

  20800

  CANTAR 1000 KG

  1.743,50

  0,00

  1.743,50

  J4

  20801

  AUTOTURISM DACIA NOVA

  12.000,00

  0,00

  12.000,00

  15

  20802

  INSTALAȚIE CLIMATIZARE

  1.295,56

  0,00

  1.295,56

  16

  20806

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA 150-75

  5.633,46

  0,00

  5.633,46

  17

  20806

  VITRINA FRIGORIFICA

  ORIZONTALA 180-75

  5.947,36

  0,00

  5.947,36

  18

  20807

  RAFTURI FRIGORIFICE

  2000/2000/900

  3.570,00

  0,00

  3.570,00

  19

  20808

  VITRINA FRIGORIFICA 180-

  75

  6.284,40

  0,00

  6.284,40

  20

  20809

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  7.305,17

  0,00

  7.305,17

  21

  20810

  CAMERA FRIGIRIFICA

  9.335,17

  0,00

  9.335,17

  .22

  20812

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  7,340,63

  0,00

  7.340,63

  23

  20813

  INSTALAȚIE CLIMATIZARE

  2.437,14

  0,00

  2.437,14

  24

  20814

  CAMERA FRIGORIFICA

  9.567,60

  0,00

  9.567,60

  • 25

  20815

  BASCULA ROMANA 1000KG

  1.809,37

  0,00

  1.809,37

  26

  20816

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  7.003,75

  0,00

  7.003,75

  27

  20865

  CALCULATOR ALPIS SMART CU MONITOR

  2.161,46

  0,00

  2.161,46

  28

  20866

  ATOMIZOR SR 400

  2.840,29

  0,00

  2.840,29

  29

  20872

  MAȘINA TAMPLARIE

  23.381,98

  0,00

  23.381,98

  30

  20878

  FOREZA DE PAMNT STIHL

  BT 121

  3.659,06

  0,00

  3.659,06

  31

  20883

  MOTOCOSITOARE

  TĂIETOARE CI FIR 90 STHIL

  4.474,40

  0,00

  4.474,40

  32

  20884

  RINDEA ELECTRICA DEWALT

  4.921,40

  0,00

  4.921,40

  33

  20885

  POLIZOR MAKITA

  2.145,89

  0,00

  2.145,89

  34

  20886

  BORMASINA BOSCH

  2.582,77

  0,00

  2.582,77

  35

  20888

  APARAT SUDURA PORTABIL NORDICA 2160

  3.760,58

  0,00

  3.760,58

  36

  21281

  AUTOSPECIALA IVECO STROPITOARE

  370.264,41

  0,00

  370.264,41

  37

  21282

  AUTOGUNOIERA MAN VL 18 ADP

  4.201,85

  0,00

  4.201,85

  38

  21284

  AUTOGUNOIERA MAN VL 03 HTL

  120.593,36

  0,00

  120.593,36

  39

  21285

  AUTOSPECIALA MERCEDES MATURATOARE SARARITA +PLUG VL 02 WBV

  1.123.990,27

  0,00

  1.123.990,27

  40

  21286

  AUTOSPECIALA SAVIEM AUTOSTROPITOARE VL 01 MBP

  3,867,02

  0,00

  3.867,02

  41

  21287

  TRACTOR U650 VL 03 UAE

  45.238,07

  0,00

  45.238,07

  __42

  21291

  TRACTOR U650 VL 93 ADP

  1.960,01

  0,00

  1.960,01

  C43

  21292

  AUTOSPECIALA MERCEDES MATURATOARE+SARARITA +PLUG VL 40 ADP

  274.085,55

  0,00

  274.085,55

  44

  21295

  AUTOMATURATOARE

  KARCHER RM VL 0492

  237.201,28

  0,00

  237.201,28

  45

  21296

  REMORCA RM7 VL 10 ADP

  33.919,64

  0,00

  33.919,64

  46

  21302

  FREZA ZAPADA

  3.802,44

  0,00

  3.802,44

  47

  21303

  LAMA DEZAPEZIRE

  4.927,11

  0,00

  4.927,11

  48

  21304

  LAMA DEZAPEZIRE

  4.927,11

  0,00

  4.927,11

  49

  21307

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  50

  21308

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  51

  21309

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  52

  21310

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  53

  21311

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  54

  21312

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  55

  21313

  CANTAR 150KG

  293,00

  0,00

  293,00

  56

  21317

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  6.331,33

  0,00

  6.331,33

  57

  21318

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  6.331,33

  0,00

  6.331,33

  58

  21319

  VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

  6.331,33

  0,00

  6.331,33

  59

  21320

  CANTAR ELECTRONIC

  1.088,50

  0,00

  1.088,50

  60

  21323

  CANTAR 1000KG

  1.033,00

  0,00

  1.033,00

  61

  21324

  CANTAR 1000KG

  1.743,50

  0,00

  1.743,50

  62

  21325

  INSTALAȚIE CLIMATIZARE

  1.295,56

  0,00

  1.295,56

  63

  21326

  RAFTURI FRIGORIFICE

  2000/2000/900

  3.570,00

  0,00

  3.570,00

  64

  21328

  BASCULA ROMANA 1000KG

  1.809,37

  0,00

  1.809,37

  65

  21418

  BULDOEXCAVATOR TEREX TLB840 SASIU SMFJB4AC0DGKM2437 SM NM75247U212208X = DOTĂRI

  281.480,00

  0,00

  281.480,00

  ies

  21438

  AUTOUTILITARA TRANSPORT PERSOANE SI MATERIALE 3500KG SERIE SASIU VW3ZZZ7JZEX012624 MOTOR 300242

  159.960,00

  0,00

  159.960,00

  /67

  10021

  SPAȚIU BLOC 64

  (D.A.P.T.F.L.)

  18.474,31

  11.260,69

  29.735,00

  68

  10022

  SPAȚIU BLOC

  A18(D.A.P.T.F.L.)

  23.522,48

  14.645,52

  38.168,00

  69

  10030

  SPAȚIU STR. EMIL AVRAMESCU NR.3 (D.A.P.T.F.L.+ECONOMAT)

  535.268,22

  28.370,78

  563.639,00

  70

  10077

  PADOC LEGUME

  587,79

  0,00

  587,79

  71

  10078

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  72

  10116

  MAGAZIE SCÂNDURA SI METAL

  5,48

  0,00

  5,48

  73

  10117

  MAGAZIE SCÂNDURA

  1.051,94

  0,00

  1.051,94

  74

  10119

  CASUTA LEMN

  610,00

  0,00

  610,00

  75

  10120

  BĂNCI LEMN

  234,00

  0,00

  234,00

  76

  10121

  BANCA LEMN

  234,00

  0,00

  234,00

  77

  10122

  BANCA LEMN

  234,00

  0,00

  234,00

  78

  10123

  BANCA LEMN

  234,00

  0,00

  234,00

  79

  10124

  PADOC LEGUME

  587,89

  0,00

  587,89

  80

  10125

  PADOC LEGUME

  587,79

  0,00

  587,79

  81

  10126

  PADOC LEGUME

  587,79

  0,00

  587,79

  82

  10127

  PADOC LEGUME

  587,79

  0,00

  587,79

  83

  10128

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  84

  10129

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  85

  10130

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  86

  10131

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  87

  10132

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  88

  10133

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  89

  10134

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  90

  10135

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  10136

  PADOC LEGUME

  1.058,61

  0,00

  1.058,61

  92

  10114

  MOARA PORUMB

  11.575,00

  0,00

  11.575,00

  LS3

  10115

  MOARA FURAJE

  12.249,10

  0,00

  12.249,10

  @

  30389

  LICENȚA CALCULATOR

  425,76

  0,00

  425,76

  95

  30390

  LICENȚA CALCULATOR

  425,76

  0,00

  425,76

^9

96

30391

LICENȚA CALCULATOR

425,76

0,00

425,76

97

30392

LICENȚA CALCULATOR

425,76

0,00

425,76

98

30393

LICENȚA CALCULATOR

2.161,75

0,00

2.161,75

99

30394

LICENȚA CALCULATOR

1.170,40

0,00

1.170,40

100

30395

LICENȚA CALCULATOR

1.170,40

0,00

1.170,40

101

30396

LICENȚA CALCULATOR

1.170,40

0,00

1.170,40

W2

30397

LICENȚA CALCULATOR

1.170,40

0,00

1.170,40

(lO3

30357

CALCULATOR

3.241,12

0,00

3.241,12

104

30363

CALCULATOR PC SISTEM 2400/80GB/BENQ TFT

2.210,00

0,00

2.210,00

105

30365

CALCULATOR PC SISTEM

SEM 2400/80G MONIT CRT

1.850,00

0,00

1.850,00

106

30366

CALCULATOR PC DTK 1200MH 256

3.499,22

0,00

3.499,22

107

30367

CALCULATOR PC DTK INTEL PENTIUM IV 1500

4.665,63

0,00

4.665,63

108

30369

CALCULATOR XP 1.7 SIS 730 DIMM 128X2 HDD20/72

1.831,93

0,00

1.831,93

109

30370

CALCULATOR XP 1900/KT266

2.336,13

0,00

2.336,13

140

30371

CALCULATOR ALPIS CU MONITOR

1.868,00

0,00

1.868,00

.111

30386

CALCULATOR

1.760,18

0,00

1.760,18

. 112

30388

SURSA CALCULATOR

1.282,34

0,00

1.282,34

113

30348

COPIATOR DIGITAL KM4635

3.052,35

0,00

3.052,35

144

30356

RAFTURI METALICE

532,77

0,00

532,77

yțs

30360

LICENȚA CALCULATOR

425,76

0,00

425,76

416

30361

LICENȚA CALCULATOR

2.161,75

0,00

2.161,75

1.47

30362

LICENȚA CALCULATOR

1.170,40

0,00

1.170,40

118

30380

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

119

30381

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

120

30382

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

121

30383

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

122

30384

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

123

30385

RAFT METALIC

532,77

0,00

532,77

124

100081

Teren strada Morilor 4350mp

517.258,50

0,00

517.258,50

TOTAL DOMENIU

°RJVAT - MIJLOACE FIXE

4.162.750,78

54.276,99

4.217.027,77

■=Jc‘ -2-

 • III. DOMENIU PRIVAT - OBIECTE INVENTAR

  NR. CRT

  COD_MAT

  DENUMIRE

  UM

  STOC

  PREȚ UNITAR

  VALOARE

  ti

  OB PP0001

  CÂRLIG INOX CARNE

  BUC

  1,00

  14,59

  14,59

  (2

  OB PP0002

  CIZME PVC

  BUC

  2,00

  20,00

  40,00

  3,

  OB PP0003

  GREBLA CU COADA

  BUC

  1,00

  18,00

  18,00

  x

  OB PP0004

  HALATE ALBASTRE

  BUC

  13,00

  38,00

  493,96

  5

  OB PP0005

  HALATE ALBASTRE

  BUC

  29,00

  41,99

  1.217,71

  / 6

  OB PP0007

  LOPATA CU COADA

  BUC

  3,00

  21,00

  63,00

  .7

  OB PP0009

  PUBELE

  BUC

  4,00

  100,00

  400,00

  3

  OB PP0010

  SCAUN DIRECTORIAL OFF2012

  BUC

  1,00

  465,00

  465,00

  9

  OB PP0011

  TOPOR CU COADA

  BUC

  1,00

  24,00

  24,00

  10

  OB PP0013

  APARATA SUDURA

  BUC

  1,00

  700,00

  700,00

  11

  OB PP0015

  AXABRICHT

  BUC

  1,00

  330,00

  330,00

  12

  OB PP0016

  ALIMENTATOR CC 12 V

  BUC

  1,00

  42,50

  42,50

  13

  OB PPOO2O

  BIROU 1800X800X750

  BUC

  1,00

  193,84

  193,84

  14

  OB PP0021

  BIROU CALCULATOR 1200X600X750

  BUC

  5,00

  202,85

  1.014,26

  15

  OB PP0022

  BIROU 1600X800X750

  BUC

  1,00

  193,84

  193,84

  16

  OB PP0023

  BIROU 1360X680X750

  BUC

  1,00

  162,28

  162,28

  17

  OB PP0024

  BOXA AUTO EAKDC 130

  BUC

  1,00

  129,90

  129,90

  18

  OB PP0025

  BIROU PAL

  BUC

  2,00

  101,15

  202,31

  1.9

  OB PP0026

  BIROU PAL

  BUC

  1,00

  218,07

  218,07

  20

  OB PP0027

  BIROU CALCULATOR

  BUC

  1,00

  513,13

  513,13

  21

  OB PP0028

  BALANȚA COMPUSA 10 KG

  BUC

  81,00

  107,62

  8.717,51

  22

  OB PP0029

  BALANȚA COMPUSA 20 KG

  BUC

  8,00

  107,62

  860,99

  î 23

  OB PP0030

  BOILER 15 L

  BUC

  1,00

  295,00

  295,00

  24

  OB PP0031

  BIROU PAL

  BUC

  1,00

  88,24

  88,24

  25

  OB PP0032

  BALANȚA ROMANA PIAȚA 10 KG

  BUC

  20,00

  181,47

  3.629,40

  26

  OB PP0033

  BALANȚA ROMANA PlÂTA 10 KG

  BUC

  8,00

  450,06

  3.600,46

  27

  OB PP0034

  BIROU CALCULATOR

  BUC

  1,00

  224,76

  224,76

  28

  OB PP0035

  BIROU B 160 PM

  BUC

  1,00

  195,86

  195,86

  29

  OB PP0036

  BIBLIOTECA CU USI

  BUC

  1,00

  294,12

  294,12

  30

  OB PP0037

  BALANȚA ELCTRONICA

  DIBAL F-210

  BUC

  1,00

  985,32

  985,32

  31

  OB PP0038

  BALANȚA ELCTRONICA DIBAL F-210

  BUC

  1,00

  1.279,96

  1.279,96

  32

  OB PP0040

  BIROU DUBLU

  BUC

  1,00

  350,00

  350,00

  33

  OB PP0042

  BALANȚA ROMANA 160 KG

  BUC

  2,00

  844,41

  1.688,82

  34

  OB PP0043

  BOILER 7L

  BUC

  1,00

  228,00

  228,00

  35

  OB PP0048

  BETONIERA (CUVA)

  BUC

  1,00

  720,00

  720,00

  36

  OB PP0049

  BIROU DOUGLAS

  BUC

  3,00

  19,98

  59,94

  37

  OB PP0050

  BALANȚA 10KG

  BUC

  99,00

  11,74

  1.162,36

  38

  OB PP0051

  BIROU

  BUC

  2,00

  386,50

  773,00

  39

  OB PP0052

  BIROU 0,80X0,80

  BUC

  2,00

  47,79

  95,58

  40

  OB PP0053

  CORP MOBIL

  BUC

  1,00

  136,00

  136,00

  41

  OB PP0054

  CALCULATOR BIROU

  BUC

  1,00

  36,66

  36,66

  42

  OB PP0055

  CALCULATOR BIROU

  BUC

  1,00

  56,50

  56,50

  43

  OB PP0056

  CALCULATOR BIROU

  BUC

  1,00

  73,66

  73,66

  44

  OB PP0057

  CORP MOBIL 400X450X580

  BUC

  6,00

  163,78

  982,71

  45

  OB PP0058

  CUIER POM 20004

  BUC

  2,00

  105,18

  210,37

  46

  OB PP0060

  CALCULATOR CITIZEN

  BUC

  1,00

  45,83

  45,83

  47

  OB PP0061

  CALCULATOR CITIZEN

  BUC

  1,00

  46,39

  46,39

  48

  OB PP0063

  CUIER PERETE

  BUC

  1,00

  30,00

  30,00

  49

  OB PP0064

  CALCULATOR BIROU

  BUC

  1,00

  35,00

  35,00

  50

  OB PP0065

  CALCULATOR BIROU

  BUC

  1,00

  64,25

  64,25

  51

  OB PP0072

  CÂRLIGE INOX CARNE

  BUC

  39,00

  14,59

  568,86

  52

  OB PP0074

  CALCULATOR CANON

  BUC

  1,00

  55,17

  55,17

  53

  OB PP0075

  CALCULATOR CANON

  BUC

  2,00

  55,20

  110,40

  54

  OB PP0076

  CALCULATOR CANON

  BUC

  3,00

  55,93

  167,79

  55

  OB PP0077

  CALCULATOR CANON

  BUC

  1,00

  64,28

  64,28

  56

  OB PP0081

  COMODA PAL

  BUC

  2,00

  58,82

  117,65

  57

  OB PP0084

  COMODA CM 3 S

  BUC

  2,00

  183,02

  366,04

  58

  OB PP0085

  CUIER POM 20004

  BUC

  1,00

  57,80

  57,80

  59

  OB PP0086

  CUVA INOX CU CAPAC

  BUC

  1,00

  50,00

  50,00

  6P

  OB PP0087

  CALORIFER ELECTRIC

  BUC

  1,00

  167,98

  167,99

  61

  OB PP0089

  CLEȘTE

  BUC

  1,00

  16,47

  16,47

  62

  OB PP0091

  CEAS PERETE

  BUC

  1,00

  27,00

  27,00

  63

  OB PP0092

  COMPRESOR 25/2015

  BUC

  1,00

  644,00

  644,00

  64

  OB PP0093

  CUIER

  BUC

  1,00

  270,00

  270,00

  65

  OB PP0094

  CUIER

  BUC

  1,00

  483,00

  483,00

  !' 60

  OB PP0095

  CUTIE INOX

  BUC

  12,00

  4,50

  54,00

  67

  OB PP0096

  CALORIFER TIP GERMANIA

  BUC

  5,00

  70,62

  353,09

  68

  OB PP0097

  CALORIFER TIP GERMANIA

  BUC

  4,00

  80,41

  321,64

  69

  OB PP0098

  CALORIFER TIP GERMANIA

  BUC

  10,00

  98,86

  988,64

  70

  OB PP0099

  CALORIFR TIP GERMANIA

  BUC

  1,00

  100,51

  100,51

  71

  OB PP0100

  CAZMA

  BUC

  1,00

  18,00

  18,00

  72

  OB PP0101

  CHEIE INELARA

  BUC

  1,00

  3,00

  3,00

  73

  OB PP0103

  CHIUVETA CU PEDALA

  BUC

  1,00

  892,50

  892,50

  74

  OB PP0104

  CARTE-NORME GENERALE

  PSI2004

  BUC

  1,00

  25,00

  25,00

  75

  OB PP0105

  COLTAR MASA OSTROVENI NOI

  BUC

  8,00

  754,46

  6.035,68

  76

  OB PP0106

  CEARCEAF FROTIR

  BUC

  1,00

  27,00

  27,00

  77

  OB PP0107

  CANTARE ELECTRONICE

  BUC

  10,00

  868,70

  8.687,00

  78

  OB PP0109

  COVOR

  BUC

  1,00

  19,28

  19,28

  79

  OB PP0110

  CALORIFER

  BUC

  1,00

  82,27

  82,26

  80

  OB PP0111

  COVILTIR AUTO

  BUC

  1,00

  627,50

  627,50

  81

  OB PP0112

  CUIER

  BUC

  2,00

  15,62

  31,24

  82

  OB PP0113

  COMODA SERTARE

  BUC

  2,00

  347,00

  694,00

  83

  OB PP0114

  COLTAR BIROU

  BUC

  2,00

  275,20

  550,40

  84

  OB PP0115

  CALCULATOR CANON

  BUC

  1,00

  76,10

  76,10

  85

  OB PP0116

  CANTAR 5 KG

  BUC

  11,00

  0,02

  0,17

  86

  OB PP0117

  CANTAR 10 KG

  BUC

  47,00

  0,02

  0,92

  87

  OB PP0118

  CANTAR 10 KG

  BUC

  37,00

  0,09

  3,38

  88

  OBPP0119

  DULAP 400X360X1870

  BUC

  2,00

  190,83

  381,66

  89

  OB PP0120

  DULAP BAR VITRINA

  800X360X1870

  BUC

  1,00

  344,10

  344,10

  90

  OB PP0121

  DULAP 800X360X1870

  BUC

  1,00

  329,07

  329,07

  91

  OB PP0122

  DULAP 800X360X870

  BUC

  1,00

  208,86

  208,86

  92

  OB PP0123

  DULAP 2 USI D80

  BUC

  1,00

  403,17

  403,17

  93

  OB PP0125

  DULAP E80

  BUC

  1,00

  195,86

  195,86

  94

  OB PP0126

  DULAP D80 U

  BUC

  2,00

  359,62

  719,24

  95

  OB PP0127

  DULAP

  BUC

  1,00

  350,00

  350,00

  96

  OB PP0128

  DIPLOMAT

  BUC

  1,00

  65,60

  65,60

  97

  OB PP0129

  DULAP

  BUC

  1,00

  8,25

  8,25

  98

  OB PP0130

  DULAP

  BUC

  1,00

  11,50

  11,50

  99

  OB PP0131

  DULAP

  BUC

  1,00

  14,12

  14,12

  100

  OB PP0132

  ETAJERA 800X360X1870

  BUC

  1,00

  163,78

  163,78

  101

  0BPP0133

  ETAJERA

  BUC

  2,00

  216,58

  433,16

  102

  OB PP0134

  EURO PUBELE

  BUC

  4,00

  85,68

  342,72

  103

  OB PP0137

  FRIGIDER Z C 244L

  BUC

  1,00

  513,00

  513,00

  104

  OB PP0138

  FIRMA ADM PIEȚELOR

  BUC

  1,00

  71,40

  71,40

  105

  OB PP0140

  FI SET 180/75/37

  BUC

  1,00

  277,31

  277,31

  106

  OB PP0142

  FARFURII DESERT

  BUC

  12,00

  3,50

  42,00

  1Q7

  OBPP0144

  FURCULIȚE INOX

  BUC

  12,00

  1,80

  21,60

  108

  OB PP0145

  FANION

  BUC

  2,00

  16,66

  33,32

  109

  OB PP0146

  FANION

  BUC

  2,00

  17,25

  34,50

  110

  OB PP0147

  FANION

  BUC

  2,00

  19,64

  39,28

  111:

  OB PP0152

  FÂNTÂNI ARTEZIENE

  BUC

  1,00

  21,16

  21,16

  112

  OBPP0153

  FISETE METALICE

  BUC

  4,00

  0,13

  0,52

  113

  0BPP0154

  FISET METALIC 2 USI

  BUC

  1,00

  8,25

  8,25

  114

  OB PP0156

  GREUTATI 5 KG

  BUC

  4,00

  26,06

  104,24

  115

  OB PP0157

  GRETATI 5 KG

  BUC

  10,00

  44,71

  447,14

  116

  0BPP0158

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  80,00

  17,85

  1.428,00

  117

  0BPP0159

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  30,00

  31,10

  933,11

  118

  OB PP0160

  GREUTAT11 KG

  BUC

  70,00

  10,35

  724,71

  119

  OB PP0161

  GREUTATI 500 GRAME

  BUC

  72,00

  9,28

  668,30

  120

  OB PP0162

  GREUTATI 200 GRAME

  BUC

  47,00

  8,21

  385,92

  121

  OB PP0163

  GREUTAT1100 GRAME

  BUC

  62,00

  7,38

  457,44

  122

  OB PP0164

  GREUTATI 50 GRAME

  BUC

  39,00

  9,72

  379,17

  123

  OB PP0165

  GREUTÂTI 100 GRAME

  BUC

  94,00

  8,45

  794,21

  124

  OB PP0166

  GREUTATI 200 GRAME

  BUC

  17,00

  9,21

  156,58

  125

  OB PP0167

  GREUTATI 500 GRAME

  BUC

  136,00

  10,77

  1.464,65

  126

  OB PP0168

  GREUTATI 1 KG

  BUC

  74,00

  11,53

  853,30

  127

  OB PP0169

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  3,00

  19,60

  58,80

  128

  OB PP0170

  GREUTATI 10 KG

  BUC

  60,00

  6,00

  360,00

  129

  OB PP0171

  GREUTATI 20 GRAME

  BUC

  59,00

  6,99

  412,41

  130

  OB PP0172

  GREUTATI 50 GRAME

  BUC

  11,00

  8,43

  92,73

  131

  OBPP0173

  GREUTATI 5 KG

  BUC

  10,00

  25,37

  253,70

  132

  OB PP0174

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  78,00

  17,66

  1.377,48

  133

  OB PP0175

  GREUTATI 1 KG

  BUC

  55,00

  10,39

  571,45

  134

  0BPP0176

  GREUTATI 500 GRAME

  BUC

  67,00

  9,71

  650,57

  135

  OB PP0177

  GREUTATI 200 GRAME

  BUC

  99,00

  8,30

  821,70

  136

  OB PP0178

  GREUTAT1100 GRAME

  BUC

  80,00

  7,62

  609,60

  137

  OB PPO179

  GREUTATI 50 GRAME

  BUC

  80,00

  8,77

  701,60

  138

  OB PP0184

  GREUTATI 500 GRAME

  BUC

  98,00

  0,61

  59,44

  139

  OB PP0185

  GREUTAT11 KG

  BUC

  74,00

  1.73

  128,36

  140

  OB PP0186

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  91,00

  1,39

  126,17

  141

  OB PP0187

  GREUTATI 5 KG

  BUC

  26,00

  2,00

  52,00

  142

  OB PP0188

  GREUTAT11 KG

  BUC

  4,00

  1,73

  6,94

  143

  OB PP0189

  GREUTAT11 KG

  BUC

  6,00

  2,66

  15,97

  144

  OB PP0190

  GREUTATI 2 KG

  BUC

  5,00

  0,20

  0,98

  145

  OB PP0199

  INSTALAȚIE SONORIZARE P OSTROVENI

  BUC

  1,00

  704,48

  704,48

  146

  OB PP0200

  INSTALAȚIE SONORIZARE P NORD

  BUC

  1,00

  680,68

  680,68

  14/

  OB PP0203

  IMPRIMANTA EPSON LX-300 II

  BUC

  1,00

  861,21

  861,21

  148

  OB PP0205

  IMPRIMANTA HP INK JET

  BUC

  1,00

  160,00

  160,00

  149

  OB PP0206

  IMPRIMANTA HP DISKJET

  7000

  BUC

  1,00

  1.059,00

  1.059,00

  150

  OB PP0207

  JALUZELE VERTICALE

  BUC

  80,92

  34,50

  2.791,74

  151

  OB PP0208

  JALUZELE VERTICALE

  BUC

  7,78

  30,24

  235,29

  152

  OB PP0209

  JALUZELE VERTICALE

  BUC

  4,44

  36,00

  159,84

  153

  OB PP0210

  JALUZELE VERTICALE (BOXA P NORD)

  BUC

  31,64

  33,50

  1.059,94

  154

  OB PP0211

  JALUZELE VERTICALE (BOXA P NORD)

  BUC

  1,00

  34,00

  34,00

  155

  OB PP0212

  JALUZELE VERTICAL (BOXA P NORD)

  BUC

  8,00

  35,00

  280,00

  156

  OB PP0213

  JALUZELE VERICALE (BOXA P NORD)

  BUC

  1,00

  46,12

  46,12

  157

  OB PP0214

  JALUZELE

  BUC

  42,74

  26,23

  1.121,07

  158

  OB PP0217

  LINGURIȚE INOX

  BUC

  2,00

  1,30

  2,60

  159

  OB PP0218

  LANTERNA

  BUC

  1,00

  17,96

  17,96

  160

  OB PP0220

  LOPETI

  BUC

  1,00

  17,00

  17,00

  161

  OB PP0223

  LICENȚA WINDOWS PROFESSIONAL

  BUC

  1,00

  480,00

  480,00

  162

  OB PP0225

  LICENȚA WINDOWS XP (CALC SALOMIAGHE.)

  BUC

  1,00

  452,20

  452,20

  163

  OB PP0227

  LICENȚA WINDOWS XP HOME EDITION

  BUC

  1,00

  357,00

  357,00

  164

  OB PP0228

  MESE METALICE TIP

  TONETE 2X0.8

  BUC

  31,00

  182,80

  5.666,88

  165

  OB PP0229

  MESE PIAȚA METALICE TIP

  TONETE 1 X 0.8

  BUC

  9,00

  111,46

  1.003,12

  166

  OB PP0230

  MASA CALCULATOR

  BUC

  1,00

  140,00

  140,00

  (16^

  OB PP0231

  MASA CONSILIU 1800X800X750

  BUC

  1,00

  202,85

  202,85

  168

  OB PP0232

  MASA TV 800X519X700

  BUC

  1,00

  253,94

  253,94

  1,69.

  OB PP0233

  MASA CONSILIU 1600X800X750

  BUC

  1,00

  187,83

  187,83

  170

  OB PP0234

  MOCHETA

  BUC

  102,00

  11,90

  1.213,80

  Ij71

  OB PP0235

  MOCHETA

  BUC

  70,00

  13,33

  933,10

  OB PP0236

  MOCHETA

  BUC

  14,50

  18,08

  262,21

  (ț73'

  OB PPO237

  MOCHETA

  BUC

  40,70

  18,50

  752,95

  474,

  OB PP0242

  MASA CONSILIU AMC 2800

  BUC

  1,00

  456,48

  456,48

  ;175

  OB PP0243

  MAȘINA TAIAT FAIANȚA, GRESIE

  BUC

  1,00

  125,00

  125,00

  5^

  OB PP0248

  MOTOR BETONIERA

  BUC

  1,00

  480,00

  480,00

  <p7

  OB PP0250

  MICROFON

  BUC

  1,00

  53,50

  53,50

  <v>

  OB PP0251

  MASA - WC SPITAL JUDTEAN

  BUC

  1,00

  150,00

  150,00

  OB PP0252

  MĂSUȚE

  BUC

  2,00

  150,00

  300,00

  OB PP0253

  MASA BLAT INOX

  BUC

  1,00

  214,20

  214,20

  (1§j>

  OB PP0254

  MASA ROTILE

  BUC

  1,00

  85,00

  85,00

  (18^

  OB PPO255

  MASA

  BUC

  1,00

  75,00

  75,00

  te

  OB PP0256

  MAȘINA GĂURIT M68

  BUC

  1,00

  160,00

  160,00

  ,184

  OB PP0259

  MESE PIAȚA OSTROVENI (NOI)

  BUC

  97,00

  986,51

  95.691,47

  185

  OB PP0260

  MASSCA DE CHIUVETA DIN MASA DE PIAȚA (OSTROVENI)

  BUC

  10,00

  1.103,13

  11.031,30

  1.86

  OB PP0261

  MASA CU TREPTE DE EXPUNERE OSTR. NOI

  BUC

  6,00

  1.649,34

  9.896,04

  187

  OB PP0262

  MONITOR LCD LG

  BUC

  1,00

  553,35

  553,35

  {88

  OB PP0263

  MESE METALICE

  BUC

  36,00

  39,68

  1.428,30

  189

  OB PP0264

  MESE METALICE

  BUC

  50,00

  196,60

  9.830,00

  ,19CP

  OB PP0265

  MOCHETA HOL

  BUC

  7,10

  29,40

  208,74

  OB PP0266

  MAPE BIROU

  BUC

  2,00

  58,00

  116,00

  (19^

  OB PPO267

  MASA DOUGLAS

  BUC

  3,00

  17,17

  51,51

  OB PP0268

  MESE PLIANTE

  BUC

  47,00

  29,86

  1.403,26

  OB PP0269

  MESE PLIANTE

  BUC

  13,00

  31,06

  403,74

  OB PP0270

  MASUTA DOUGLAS

  BUC

  2,00

  10,85

  21,69

  OB PPO272

  MASA CALCULATOR

  BUC

  2,00

  386,50

  773,00

  î§7

  OB PPO273

  MESE ALUMINIU

  BUC

  48,00

  279,65

  13.423,20

  OB PP0274

  MONITOR 19 LCD ACER V19

  BUC

  1,00

  541,00

  541,00

  OB PP0278

  PLATOU PORȚELAN

  BUC

  4,00

  7,20

  28,80

  OB PP0283

  PAT PLIANT

  BUC

  3,00

  380,00

  1.140,00

  £61;

  OB PP0284

  PATENT

  BUC

  1,00

  15,50

  15,50

  202

  OB PPO285

  PISTOL NIT

  BUC

  1,00

  17,65

  17,65

  203

  OB PP0287

  PRELUNGITOR

  BUC

  2,00

  22,25

  44,50

  204

  OB PP0289

  POLIZOR

  BUC

  1,00

  348,00

  348,00

  205

  OB PP0292

  PUBELE

  BUC

  15,00

  100,00

  1.500,00

  206

  OB PP0294

  POLIDISC GWS

  BUC

  1,00

  550,00

  550,00

  207

  OB PP0296

  PLĂCUTE SECTOR

  BUC

  10,00

  34,67

  346,68

  208

  OB PP0297

  PADOCURI

  BUC

  7,00

  85,88

  601,19

  20$

  OB PP0298

  PADOCURI

  BUC

  5,00

  786,21

  3.931,06

  210

  OB PP0299

  PLĂCUTE PIEȚE

  BUC

  10,00

  47,67

  476,69

  211

  OB PP0300

  PLĂCUTE PIEȚE

  BUC

  2,00

  49,26

  98,53

  212

  OB PP0301

  POLIȚE RAFT

  BUC

  16,00

  2,97

  47,53

  213

  OB PP0302

  PADOCURI

  BUC

  16,00

  89,71

  1.435,40

  214

  OB PP0303

  RADIO CASETOFON AUTO CQ RD333

  BUC

  1,00

  379,90

  379,90

  215

  OB PP0309

  RADIO CASETOFON

  BUC

  1,00

  479,80

  479,80

  216

  OB PP0310

  RADIATOR

  BUC

  2,00

  57,90

  115,80

  217

  OB PP0311

  RAFTURI CANTARE

  BUC

  8,00

  17,58

  140,66

  218

  OB PP0313

  SCAUNE PIELE NEAGRA 680X620X1100

  BUC

  1,00

  345,60

  345,60

  219

  OB PP0314

  SCAUN TAPITAT STOFA 550X480X820

  BUC

  8,00

  58,60

  468,82

  220

  OB PP0315

  SCAUN ERGONOMIC 580X580X1120

  BUC

  1,00

  118,71

  118,70

  221

  OB PP0317

  SCAUNE TAPITATE

  BUC

  14,00

  55,00

  770,00

  222

  OB PP0318

  STINGATOARE

  BUC

  1,00

  42,50

  42,50

  223

  OB PP0319

  STINGATOARE

  BUC

  1,00

  59,50

  59,50

  224

  OB PP0320

  STINGATOARE

  BUC

  8,00

  80,00

  640,03

  225

  OB PP0321

  STINGATOARE

  BUC

  1,00

  99,98

  99,98

  226

  OB PPO323

  STINGATOARE

  BUC

  1,00

  100,00

  100,00

  227

  OB PP0324

  STINGATOARE

  BUC

  4,00

  142,80

  571,20

  228

  OB PP0325

  STINGATOARE

  BUC

  10,00

  160,65

  1.606,50

  229

  OB PP0327

  SISTEM HI-FI WATSON CO MP3

  BUC

  2,00

  446,25

  892,50

  230

  OB PP0328

  SCAUNE TAPITATE

  BUC

  25,00

  79,97

  1.999,20

  231

  OB PP0331

  SCAUN ISO STOFA

  BUC

  2,00

  46,22

  92,44

  232

  OB PPO332

  SCAUN ISO STOFA

  BUC

  2,00

  54,00

  108,00

  233

  OB PP0333

  SCAUN ISO STOFA

  BUC

  8,00

  56,60

  452,80

  234

  OB PP0334

  SWITCH 24Y10

  BUC

  1,00

  670,00

  670,00

  235

  OB PPO336

  STATIE 9504AMPL2 100W

  KARAOKE

  BUC

  2,00

  761,60

  1.523,20

  236

  OB PPO337

  STATIV MICROFON

  BUC

  2,00

  41,65

  83,30

  237

  OB PPO338

  STAMPILA PIAȚA

  BUC

  1,00

  41,47

  41,47

  238

  OB PP0340

  STERILIZATOR

  BUC

  1,00

  549,42

  549,42

  239

  OB PP0342

  SUFA REMORCARE

  BUC

  1,00

  20,00

  20,00

  240

  OB PP0343

  SETURI DE MESE DIN BETON A 8 MESE FIECARE

  BUC

  3,00

  4.138,86

  12.416,58

  241

  OB PP0344

  SET DE MESE DIN BETON A 7 MESE

  BUC

  1,00

  4.113,69

  4.113,69

  242

  OB PP0347

  SECURE

  BUC

  1,00

  16,00

  16,00

  243

  OB PP0352

  SCAUN DIRECTORIAL

  BUC

  1,00

  210,00

  210,00

  244

  OB PP0357

  SISTEM ALARMA (CENTRALA ANTIEFRACTIE+SIRENAO

  BUC

  1,00

  1.678,18

  1.678,18

  245

  OB PP0358

  SISTEM ALARMA

  (CENTRALA

  ANTIEFRACTIE+SIRENAO

  BUC

  1,00

  1.678,19

  1.678,19

  246

  OB PP0360

  SCĂRI METALICE

  BUC

  1,00

  97,00

  97,00

  247

  OB PP0361

  SCĂRI METALICE

  BUC

  1,00

  485,00

  485,00

  248

  OB PP0363

  SCAUN ROTILE

  BUC

  1,00

  88,01

  88,02

  249

  OB PP0364

  SUPORT BULETINE CANTARE

  BUC

  1,00

  10,71

  10,71

  250

  OB PP0365

  SCAUN UTICHET

  BUC

  4,00

  9,65

  38,61

  251

  OB PP0366

  SCAUNE SIMON

  BUC

  7,00

  6,55

  45,86

  252

  OB PP0367

  SCAUN RAMA METAL

  BUC

  1,00

  61,99

  61,99

  253

  OB PP0368

  SCAUN ERGONOMIC

  BUC

  1,00

  110,00

  110,00

  254

  OB PP0369

  SCAUNE

  BUC

  2,00

  9,80

  19,60

  255

  OB PP0370

  SCAUNE

  BUC

  1,00

  6,55

  6,55

  256

  OB PP0371

  SISTEM PC INTEL DUAL

  BUC

  1,00

  1.160,00

  1.160,00

  257

  OB PPO373

  TUB OXIGEN

  BUC

  2,00

  1.162,63

  2.325,26

  258

  OB PPO376

  TRIUNGHI

  REFLECTORIZANT

  BUC

  1,00

  27,00

  27,00

  2£9

  OB PPO377

  TELEVIZOR COLOR SAMSUNG

  BUC

  1,00

  588,15

  588,15

  260

  OB PPO379

  TELEFON FIX

  BUC

  2,00

  35,00

  70,00

  361

  OB PPO38O

  TRUSA MEDICALA

  BUC

  1,00

  41,00

  41,00

  262

  OB PP0382

  TARNACOP CU COADA

  BUC

  1,00

  28,00

  28,00

  263

  OB PP0383

  TARNACOP CU COADA

  BUC

  3.00

  30,00

  90,00

  264

  OB PP0390

  TONETE TIP CHIOȘC AGENTI EC.

  BUC

  18,00

  1.777,17

  31.989,06

  265

  OB PP0392

  UNITATE CENTRALA

  ZEPELIN9HDD 160GB0

  BUC

  1,00

  1.106,70

  1.106,70

  266

  OB PP0394

  VITRINE E 80

  BUC

  1,00

  266,56

  266,56

  267

  OB PP0402

  Băncuțe cu 5 scaune PAFS(ZOO)

  BUC

  3,00

  690,03

  2.070,09

  268

  OB PP0403

  Banei (ZOO)

  BUC

  20,00

  770,54

  15.410,80

  269

  OB PP0410

  Banei

  BUC

  8,00

  339,15

  2.713,20

  270

  OB PP0411

  Banei

  BUC

  4,00

  770,54

  3.082,16

  271

  OB PPO413

  Birou 2012

  BUC

  1,00

  290,00

  290,00

  272

  OB PP0439

  Cizma confecționată

  BUC

  4,00

  38,00

  152,00

  273

  OB PP0443

  Cos gunoi stradal

  BUC

  13,00

  119,40

  1.552,20

  274

  OB PP0451

  Fi set eco

  BUC

  2,00

  479,49

  958,98

  275

  OB PP0475

  Mocheta

  BUC

  25,00

  18,50

  462,50

  276

  OB PP0503

  Scurta finland

  BUC

  1,00

  236,81

  236,81

  277

  OB PP0511

  Scurta finland

  BUC

  1,00

  166,60

  166,60

  278

  OB PP0519

  Vestiar

  BUC

  1,00

  477,19

  477,19

  2Z9

  OB PP0521

  Vestiar

  BUC

  4,00

  312,93

  1.251,72

  OB PP0524

  BRICEAG ALTOIT

  BUC

  1,00

  1,60

  1,60

  OB PP0526

  BIDINELE

  BUC

  117,00

  6,50

  760,50

  292

  OB PP0533

  BUTOI TABLA

  BUC

  1,00

  0,80

  0,80

  283

  OB PP0534

  BURGHIU

  BUC

  9,00

  0,27

  2,43

  '284

  OB PP0538

  BĂNCUȚE CU ACOPERIȘ

  BUC

  4,00

  137,17

  548,68

  285

  OB PP0540

  BRATARI COASA - ȘURUB

  BUC

  4,00

  4,00

  16,00

  286

  OB PP0544

  BURGHIU D120

  BUC

  2,00

  667,01

  1.334,02

  287

  OB PP0545

  BURGHIU D150

  BUC

  2,00

  719,00

  1.438,00

  288

  OB PP0546

  BURGIU D200

  BUC

  1,00

  773,01

  773,01

  289

  OB PP0548

  BURGHIU D200

  BUC

  1,00

  773,12

  773,12

  .290

  OB PP0552

  CAMASA BLUZA OLIVE

  BUC

  3,00

  6,60

  19,80

  291

  OB PP0553

  CANAPEA

  BUC

  1,00

  0,03

  0,03

  292

  OB PP0554

  CUIER CU OGLINDA

  BUC

  1,00

  0,01

  0,01

  293

  OB PP0555

  CUIER PERETE

  BUC

  1,00

  0,02

  0,02

  294

  OB PP0556

  CASTI PROTECȚIE

  BUC

  4,00

  7,32

  29,28

  295

  OB PP0557

  CIOCANE COASA

  BUC

  4,00

  3,20

  12,80

  296

  OB PP0558

  COASE 700

  BUC

  13,00

  25,00

  325,00

  .297

  OB PP0563

  COS STRÂNS IARBA

  BUC

  1,00

  207,70

  207,70

  298

  OB PP0566

  COS MOTOCOASA MB410

  BUC

  1,00

  510,30

  510,30

  299

  OB PP0567

  CISME PVC

  PER

  2,00

  23,32

  46,64

  300

  OB PP0569

  CIOCAN METALIC 200 GR

  BUC

  29,00

  4,79

  138,91

  301

  OB PP0570

  CENTURA LYNX

  BUC

  1,00

  121,38

  121,38

  302

  OB PP0571

  CON DITIJARE REFLECT. H 500 MM

  BUC

  16,00

  46,51

  744,16

  303

  OB PP0573

  CHIEIE COMBI STIHL

  BUC

  2,00

  13,99

  27,98

  304

  OB PP0574

  CAZMA

  BUC

  3,00

  20,00

  60,00

  305

  OB PP0577

  DISP.TAIAT CRENGI

  BUC

  1,00

  25,00

  25,00

  306

  OB PP0578

  DIAMANT GEAM

  BUC

  5,00

  9,50

  47,50

  3O£

  OB PP0579

  ETAJERA CÂRTI

  BUC

  1,00

  0,01

  0,01

  308

  OB PP0580

  EURO PUBELE

  BUC

  110,00

  85,68

  9.424,80

  309

  OB PP0582

  FURTUN PVC

  KG

  166,00

  6,80

  1.128,80

  310

  OB PP0586

  FRÂNGHIE F18

  ML

  46,00

  3,80

  174,80

  311

  OB PP0587

  FURTUN PRESIUNE

  ML

  5,00

  6,52

  32,60

  312

  OB PP0588

  FOTOLII VINILIN

  BUC

  2,00

  0,03

  0,06

  313

  OB PP0589

  FIER CALCAT

  BUC

  1,00

  0,01

  0,01

  314

  OB PP0590

  FIRASTRAU

  BUC

  5,00

  1,15

  5,75

  315

  OB PP0592

  FIERASTRAE POMI

  BUC

  2,00

  9,70

  19,40

  316

  OB PP0593

  FURTUN OXIGEN

  ML

  24,00

  7,50

  180,00

  317

  OB PP0594

  FURCI

  BUC

  2,00

  15,78

  31,56

  318

  OB PP0595

  FIERĂSTRĂU POMI

  BUC

  14,00

  12,50

  175,00

  319

  OB PP0596

  FOARFECI GARD VIU

  BUC

  13,00

  24,10

  313,30

  320

  OB PP0600

  FIERĂSTRĂU

  BUC

  2,00

  24,00

  48,00

  321

  OB PP0602

  GALETI 10L

  BUC

  50,00

  3,04

  152,00

  322

  OB PP0604

  GHIȘEU LEMN

  BUC

  2,00

  2,50

  5,00

  323

  OB PP0605

  GEANTA

  BUC

  1,00

  47,00

  47,00

  324

  OB PP0606

  GREBLE

  BUC

  92,00

  7,80

  717,60

  325

  OB PP0607

  GALETI T.N.

  , BUC

  9,00

  14,00

  126,00

  326

  OB PP0609

  GREBLA MARE MG

  BUC

  1,00

  10,49

  10,49

  327

  OB PP0610

  GREBLE

  BUC

  5,00

  5,30

  26,50

  328

  OB PP0615

  JAMBIERE GHETE

  PER

  3,00

  35,00

  105,00

  329

  OB PP0616

  LAVOAR

  BUC

  1,00

  0,02

  0,02

  330

  OB PP0620

  LOPATA

  BUC

  3,00

  12,99

  38,97

  331

  OB PP0621

  LOPATA PRODUCȚIE

  BUC

  5,00

  66,36

  331,80

  332

  OB PP0626

  MOCHETA

  MP

  20,37

  22,20

  452,21

  333

  OB PP0627

  MASA CIRCULARA

  BUC

  1,00

  180,00

  180,00

  334

  OB PP0630

  MOTOFOARFECA STHIL HS 81 T

  BUC

  1,00

  1.421,00

  1.421,00

335

OB PP0632

MOTOCOASA STIHL F.S. 300

BUC

2,00

1.679,99

3.359,98

336

OB PP0634

M.S. 230

BUC

1,00

1.320,01

1.320,01

337

OB PP0641

PANZA FIERĂSTRĂU

BUC

2,00

0,40

0,80

338

OB PP0642

PLACI BITUM

BUC

2,00

45,82

91,64

339

OB PP0644

PERII FRECAT

BUC

5,00

3,42

17,10

340

OB PP0645

PLACA BITWELL ROȘIE

BUC

1,00

28,51

28,51

341

OB PP0646

PLACA BITWELL ROȘIE

BUC

9,00

28,50

256,50

342

OB PP0647

PANOU FOREX

INSCRIPȚIONAT 500X300MM

BUC

9,00

85,09

765,81

343

OB PP0650

PANZA 60 MM (FIERĂSTRĂU)

BUC

1,00

0,65

0,65

344

OB PP0652

PASARELA METALICA

BUC

1,00

330,31

330,31

345

OB PP0654

PANOU AFISAJ

BUC

2,00

290,24

580,48

346

OB PP0656

PLANTATORI FLORI

BUC

16,00

6,49

103,84

347

OB PP0657

P. H. METER 3000

BUC

1,00

1.499,40

1.499,40

348

OB PP0659

REZERVOR SEMIINALTIME

BUC

1,00

38,60

38,60

349

OB PP0660

RAFT

BUC

3,00

175,20

525,60

350

OB PP0667

SECURI

BUC

3,00

9,00

27,00

351

OB PP0668

SEPELIGI

BUC

50,00

4,80

240,00

352

OB PP0670

SEPELIGI

BUC

12,00

11,09

133,08

353

OB PP0674

SNEC PT. PLANTT D 150

BUC

1,00

530,64

530,64

354

OB PP0675

SCARA ALUMINIU 3

TRONSOANE

BUC

1,00

835,00

835,00

355

OB PP0677

SCAFE PT. PLANTAT

BUC

8,00

13,01

104,08

356

OB PP0678

TOALTA CU OGLINDA

BUC

1,00

0,02

0,02

357

OB PP0679

TOPOARE

BUC

8,00

0,85

6,80

358

OB PP0680

TOPOARE

BUC

3,00

3,70

11,10

359

OB PP0681

TARNACOAPE

BUC

19,00

19,85

377,15

360

OB PP0682

TOC COASA

BUC

57,00

2,20

125,40

361

OB PP0683

TOPOR 600

BUC

5,00

12,00

60,00

362

OB PP0685

VITRINA LEMN

BUC

1,00

10,00

10,00

363

OB PP0691

ACOPERIȘ FANTANA

BUC

1,00

520,21

520,21

364

OB PP0692

ASPIRATOR PHILIPS

BUC

1,00

391,80

391,80

365

OB PP0693

ASPIRATOR L.G.V-C B584

ST.X

BUC

1,00

299,90

299,90

366

OB PP0694

APARAT DE MĂSURĂ PT. TEMP. SI UMIDITATE T608/41

BUC

4,00

333,20

1.332,80

O?/

367

08 PP0696

BIROU

BUC

1,00

0,98

0,98

368

OB PP0699

BROASCA

BUC

2,00

20,95

41,90

.369

OB PP0700

BALUSTRADA

BUC

2,00

26,60

53,20

370

OB PP0704

BIROU CU DULAP

BUC

2,00

235,62

471,24

371

OB PP0705

BANCHETE 3 LOCURI

BUC

14,00

541,93

7.587,02

372

OB PP0707

BETONIERA

BUC

1,00

950,00

950,00

373

OB PP0708

BANCA PE CADRU METALIC ȘEZUT SI SPATAR DIN LEMN PROTJAT

BUC

22,00

597,38

13.142,36

374

OB PP0711

BIROU 150/60/75

BUC

1,00

432,00

432,00

375

OB PP0712

BURGHIU PLANTAT

BUC

1,00

660,00

660,00

376

OB PP0713

BURGHIU D 200

BUC

1,00

755,62

755,62

377

OB PP0714

BURGHIU D 200

BUC

1,00

755,64

755,64

378

OB PP0715

BURGHIU D 200

BUC

1,00

772,94

772,94

379

OB PP0717

BURGHIU D 200

BUC

1,00

773,09

773,09

380

OB PP0723

COSTUM PAZNIC CU ECUSON

BUC

2,00

160,65

321,30

381

OB PP0724

CAPELA PAZNIC CU EMBLEMA

BUC

3,00

27,37

82,11

382

OB PP0726

CALORIFER ELECTRIC 10 ELEM.

BUC

1,00

229,99

229,99

383

OB PP0731

CUTIT "ABRICHT"

BUC

1,00

1,25

1,25

384

OB PP0732

CHEIE INEL DUBLA 6-41

BUC

14,00

2,77

38,78

385

OB PP0733

CHEIE FIXA DUBLA

BUC

14,00

2,36

33,04

386

OB PP0734

CALORIFER ELECTRIC

BUC

1,00

124,20

124,20

387

OB PP0738

CENTURA DE SIGURANȚA

BUC

1,00

350,00

350,00

388

OB PP0742

CANTAR10KG RIGLETA

BUC

1,00

670,00

670,00

389

OB PP0743

CAZMALE

BUC

10,00

10,50

105,00

390

OB PP0745

CUIER APL 100X200X1800

BUC

1,00

137,56

137,56

391

OB PP0746

CUIER OGLINDA

BUC

1,00

240,38

240,38

392

OB PP0747

COVOR

MP

11,25

30,00

337,50

393

OB PP0751

CONECTOR FURTUN UNIVERSAL

BUC

6,00

12,70

76,20

394

OB PP0752

COASE AIUD

BUC

10,00

42,00

420,00

395

OB PP07540

CAP TĂIETOR IARBA

Buc

1,00

634,30

634,30

396

OB PP0755

CUTIT TĂIETOR HATIS

BUC

1,00

106,32

106,32

397

OB PP0757

CALC. COMON WS121OT

BUC

1,00

53,33

53,33

398

OB PP0758

CON DITIJARE REFLECT. H500MM

BUC

13,00

46,51

604,63

399

OB PP0760

CANTAR ELECTRONIC TIP

EVL5/15 BK4

BUC

1,00

738,39

738,39

400

OB PP0761

CHEIE COMBI STHIL

BUC

1,00

14,02

14,02

401

OB PP0765

DIPLOMAT

BUC

1,00

41,20

41,20

402

OB PP0766

DULAP T.S.G. 1

BUC

1,00

37,52

37,52

403

OB PP0768

DRUJBA MS 250

BUC

1,00

1.520,00

1.520,00

404

OB PP0769

DOZATOR APA

BUC

1,00

886,36

886,36

405

OB PP0770

DRUJBA MS 270

BUC

1,00

1.690,00

1.690,00

406

OB PP0771

ETAJERA CU2USI

BUC

1,00

222,53

222,53

407

OB PP0772

ETAJERA CU TRUSA SANITARA

BUC

1,00

266,56

266,56

408

OB PP0778

FERASTRAIE POMI

BUC

5,00

9,70

48,50

409

OB PP0780

FANTANA

BUC

1,00

774,78

774,78

410

OB PP0782

FURTUN CAUCIUC 3/4

ML

300,00

2,86

858,00

411

OB PP0783

FOARFECĂ GARD VIU

BUC

5,00

74,00

370,00

412

OB PP0787

FURCI

BUC

14,00

15,78

220,92

413

OB PP0788

FERESTRAU POMI

BUC

10,00

12,50

125,00

414

OB PP0790

FURTUN

KG

107,00

7,70

823,90

415

OB PP0795

FOARFECI GARD VIU

BUC

7,00

125,90

881,30

416

OB PP0797

FOARFECI DE VIE

BUC

7,00

14,00

98,00

417

OB PP0799

FERESTRAU POMI

BUC

9,00

16,00

144,00

418

OB PP0800

FERESTRAU MANUAL 400

MM

BUC

11,00

34,18

375,98

419

OB PP0801

FURCA ECOLOGICA

BUC

7,00

8,70

60,90

420

OB PP0802

FOARFECĂ GARD VIU

BUC

11,00

108,00

1.188,00

421

OB PP0804

FRÂNGHIE POZIȚIONATĂ

BUC

1,00

116,62

116,62

422

OB PP0810

FOARFECI VIE

BUC

8,00

15,01

120,08

423

OB PP0816

FURTUN MEGAFLEX 3.4 ML

ML

370,00

4,00

1.480,00

424

OB PP0820

FERĂSTRĂU POM

BUC

5,00

24,00

120,00

425

OB PP0829

GREBLE MARI MG

BUC

6,00

10,49

62,94

426

OB PP0842

IMPRIMANTA HP LASER JET

1020

BUC

1,00

462,26

462,26

427

OB PP0844

JARDINIERE 60CM

BUC

105,00

7,00

735,00

428

OB PP0865

LOPATICA FLORI

BUC

14,00

12,19

170,66

429

OB PP0873

MAȘINA GĂURIT

BUC

1,00

644,80

644,80

430

OB PP0874

MENGHINA 150

BUC

1,00

251,00

251,00

431

OB PP0876

MOTOFERASTRAU STHIL

210

BUC

1,00

1.120,00

1.120,00

432

OB PP0880

MAȘINA RINDELUIT

BUC

1,00

1.055,52

1.055,52

433

OB PP0881

MAȘINA ȘLEFUIT

BUC

1,00

1.340,00

1.340,00

434

OB PP0890

MOTOPOMPA MP36-2 PE BENZINA

BUC

1,00

1.472,94

1.472,94

435

OB PP0891

NOKIA 2330 BLAK ser ie352022047736267

BUC

1,00

48,80

48,80

436

OB PP0894

OCHELARI PANORAMIC

BUC

1,00

6,00

6,00

437

OB PP0896

OCHELARI PANORAMIC

BUC

1,00

9,00

9,00

438

OB PP0897

PACHET INCENDIU

BUC

1,00

18,81

18,81

439

OB PP0906

PISTOL VOPSIT

BUC

1,00

44,50

44,50

440

OB PP0909

PANZA CIRCULAR

BUC

1,00

92,06

92,06

441

OB PP0913

PLANTATOARE FLORI

BUC

3,00

7,20

21,60

442

OB PP0915

PRELUNGITOR

BUC

1,00

19,54

19,54

443

OB PP0921

PISTOL STROPIT METAL-FLORI

BUC

2,00

65,00

130,00

444

OB PP0928

PRELUNGITOR 3M

BUC

1,00

32,80

32,80

445

OB PP0929

PANZA CIRCULAR CDS 300X30

BUC

1,00

226,05

226,05

446

OB PP0935

RAFT

BUC

4,00

131,40

525,60

447

OB PP0938

ROABA SIRCOM 90LT

BUC

4,00

174,99

699,96

448

OB PP0943

SUBE ÎMBLĂNITE CU GULER

BUC

1,00

304,64

304,64

449

OB PP0946

SCURTA FINLANDA

BUC

2,00

166,60

333,20

450

OB PP0952

SAPE

BUC

1,00

8,45

8,45

451

OB PP0955

SAPE

BUC

5,00

15,89

79,45

452

OB PP0960

SCAUNE TAPITATE

BUC

4,00

58,31

233,24

453

OB PP0961

SAPOAIE

BUC

5,00

18,00

90,00

454

OB PP0962

SECURI

BUC

2,00

17,00

34,00

455

OB PP0963

SCARA ALUMINIU 3

TRONSOANE X11 TREPTE

BUC

2,00

590,00

1.180,00

456

OB PP0964

SAPALIGI

BUC

5,00

11,09

55,45

457

OB PP0967

STROPITOARE PULSAT -ASPRESOR

BUC

4,00

54,50

218,00

458

OB PP0969

SECURI

BUC

3,00

18,00

54,00

459

OB PP0970

SUPORȚI JARDINIERE

BUC

72,00

193,97

13.965,84

460

OB PP0974

STROPITOR110 L

BUC

3,00

15,49

46,47

461

OB PP0976

SUPORT JARDINIERA 60 CM

BUC

100,00

4,00

400,00

462

OB PP0981

SCAFE PLANTAT FLORI

BUC

13,00

13,50

175,50

463

OB PP0982

SCAFE PLANTAT FLORI

BUC

1,00

13,60

13,60

464

OB PP0983

SCURTE FINLANDA

BUC

1,00

190,00

190,00

<465,

OB PP0984

SCURTA FINLANDA

BUC

1,00

189,99

189,99

466

OB PP0985

SCARA ALUMINIU PROFESIONALA

BUC

1,00

1.418,00

1.418,00

467

OB PP0986

SAPA FORJATA

BUC

4,00

18,00

72,00

468

OB PP0988

SCAFE PENTRU PLANTAT

BUC

2,00

13,01

26,02

469

OB PP0993

TARNACOAPE

BUC

3,00

19,85

59,55

470

OB PP0995

TRIPLU PRELUNGITOR

BUC

1,00

15,51

15,51

471

OB PP1000

TOPOR 600

BUC

5,00

12,00

60,00

472

OB PP1013

TRUSA PRIM AJUTOR STAȚIONARA

BUC

1,00

226,10

226,10

473

OB PP1014

TELEFON NOKIA 2330

BUC

1,00

294,84

294,84

474

OB PP1016

VESTIARE

BUC

1,00

230,62

230,62

475

OB PP1017

VESTIARE

BUC

6,00

421,98

2.531,88

476

OB PP1020

VESTIAR METALIC

BUC

10,00

345,10

3.451,00

477

OB20768

REMORCA RM7

Buc

1,00

1.600,00

1.600,00

478

OB20769

OBLOANE REMORCA

Buc

1,00

82,70

82,70

479

OB20770

REMORCA POMI VITICOL

Buc

1,00

1,90

1,90

480

OB20774

TRACTOR U650

Buc

1,00

293,20

293,20

481

OB20777

TRACTOR U445

Buc

1,00

9,61

9,61

482

OB20785

CANTAR 150KG

Buc

1,00

25,00

25,00

483

OB20789

CANT AR ELECTRONIC

Buc

1,00

525,00

525,00

484

08207900

CANTAR ELECTRONIC

BUC

3,00

398,25

1.194,75

485

OB20792

FRIGIDER

Buc

1,00

900,00

900,00

486

OB20798

CANTAR 1000KG

Buc

1,00

1.434,90

1.434,90

487

OB20817

DACIA VL 21 MUN

Buc

1,00

874,52

874,52

488

OB20867

TRANSFORMATOR SUDURA

Buc

1,00

0,35

0,35

:489

OB20868

POLIZOR

Buc

1,00

0,13

0,13

490

OB20869

PLUG P2VA

Buc

1,00

1,24

1,24

491

OB20871

MOTOFERESTRAU

Buc

1,00

0,29

0,29

492

OB20873

MAȘINA TAMPLARIE

Buc

1,00

1,19

1,19

493

OB20874

GRAPA GDD 48

Buc

1,00

0,74

0,74

494

OB20875

FREZA PAMANT

Buc

1,00

2,54

2,54

495

OB21288

TRACTOR U 650 VL 10 CLM

Buc

1,00

256,88

256,88

496

OB21289

REMORCA TIP RM7 VL11 CLM

Buc

1,00

47,62

47,62

497

OB21290

TRACTOR U650 VL 92 ADP

Buc

1,00

6,39

6,39

498

OB21297

REMORCA RM7 VL 13 ADP

Buc

1,00

47,62

47,62

—A5

499

OB21298

REMORCA 2RB 5 A T VL 15

ADP

Buc

1,00

768,77

768,77

500

OB21299

MAȘINA ÎMPRĂȘTIAT ANTIDERAPANT MIA 3.5T

Buc

1,00

1.446,80

1.446,80

501

OB21300

PLUG TRACTAT

Buc

1,00

3,08

3,08

502

OB21301

PLUG TRACTAT

Buc

1,00

3,08

3,08

503

OB21305

CUPLA MONOAX LA MAȘINA

Buc

1,00

121,21

121,21

504

OB303499

VESTIAR

BUC

2,00

800,00

1.600,00

505

OB303500

VESTIAR

BUC

2,00

799,99

1.599,98

506

OB30351

CUIER

Buc

1,00

300,00

300,00

507

OB30352

CUIER

Buc

1,00

300,00

300,00

508

OB30353

COVOR

Buc

1,00

585,89

585,89

509

OB30354

CASA DE BANI

Buc

1,00

1.000,00

1.000,00

510

OB303555

FISET LEMN

BUC

2,00

400,00

800,00

511

OB303644

LICENȚA CALCULATOR

BUC

2,00

600,00

1.200,00

512

OB30368

TELEFAX PANASONIC KX FT

67

Buc

1,00

735,00

735,00

513

OB30375

BANC DE LUCRU METALIC TIMPLARIE

Buc

1,00

63,50

63,50

514

OB30376

BANC TIMPLARIE LEMN

Buc

1,00

15,00

15,00

515

OBF20775

REMORCA CISTERNA

Buc

1,00

4,42

4,42

TOTAL DOMENIU PRIVAT - OB.INVENTAR

489.665,83

Director Executiv Adjunct, Mirela TURCU1'5 >1 ?!întocmit, Gabriel IONESCU