Hotărârea nr. 165/2015

Hotarirea 165 - 31 august 2015 - suportarea din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MuNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.165 privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.PIU/19072/3262 din 25.08.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 21.500 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect realizarea lucrărilor de vopsitorie a pasarelei pietonale și a turnurilor de acces la pasarela pietonală ;

alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 5.000 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect achiziționarea și montarea a două instalații de climatizare în camerele mașinilor aferente celor două lifturi ale pasarelei pietonale ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că proiectul « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu» se află în implementare începând cu data de 07.09.2011, iar pentru realizarea pasajului suprateran, în data de 12.04.2012, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 13374 cu societatea CONFORT S.A., a cărui durată de execuție s-a prelungit până în data de 15.09.2015 ;

Luând în considerare adresa nr.1694 din 10.06.2015, transmisă de S.C. CONFORT S.A., și înregistrată sub nr.PIU/19072/3125 din 15.06.2015, prin care aceasta ne-a comunicat că, pentru obținerea avizului ISC IR de către S.C. IFMA S.A. - furnizorul lifturilor de la turnul I și tumul II al pasarelei pietonale - este necesară achiziționarea și montarea a două instalații de climatizare de 12000 BTU/bucată, și văzând și punctul de vedere cu privire la acest aspect, transmis de proiectant - S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. - conform căruia necesitatea montării celor două instalații de climatizare a apărut ca urmare a cerințelor tehnice de funcționare a lifturilor: asigurarea unei temperaturi cuprinse între +5°C, respectiv +40°C ; ținând seama, totodată, de Nota de constatare, încheiată în data de 25.02.2015 în urma întâlnirii din șantier a reprezentanților Beneficiarului proiectului, Constructorului, Proiectantului și Dirigintelui de șantier, prin care s-a stabilit că structura metalică a pasarelei pietonale să fie protejată în timp, prin vopsirea în două straturi, peste grundul aplicat pe aceasta, cu vopsea acrilică, având culoarea RAL 5010, iar turnurile de acces la pasarela pietonală să fie protejate prin aplicarea unei vopsele pentru beton epoxidică bicomponentă pe bază de apă de culoare gri ;

Ținând seama de faptul că în documentația tehnică aferentă acestui proiect nu au fost prevăzute în listele de cantități articole de deviz referitoare la lucrările mai susmenționate și, implicit, nici în oferta constructorului nu există articolele respective, astfel încât aceste lucrări să poată fi decontate ca și cheltuieli eligibile ale proiectului, impunându-se decontarea lor, ca și cheltuieli neeligibile, din bugetul local;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 21.500 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect realizarea lucrărilor de vopsitorie a pasarelei pietonale și a turnurilor de acces la pasarela pietonală.

Art.2. Se aprobă alocarea în bugetul local al municipiului a sumei de 5.000 lei fără TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în vederea încheierii unui contract având ca obiect achiziționarea și montarea a două instalații de climatizare în camerele mașinilor aferente celor două lifturi ale pasarelei pietonale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.