Hotărârea nr. 162/2015

Hotarirea 162 - 31 august 2015 - aprobare PUD bloc locuinte Ostroveni Sud,intrarea Demnitatii,investitor Badita Diana

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.162

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.29737 din 19.08.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr. 1 investitor Bădița Diana Mirabela;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere avizul favorabil nr.264 din 10.06.2015 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și ținând cont că au fost obținute, în vederea aprobării, avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.510/11640 din 20.04.2015;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela, cu respectarea condiției ca extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să fie realizate pe cheltuiala investitorului.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr.1”, investitor Bădița Diana Mirabela, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

  • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe colective D+P+4E+1E, Ostroveni Sud, intrarea Demnității nr. 1”, investitor Bădița Diana Mirabela, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

  • Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Direcției Urbanism.

Red. O.M.S -1 ex.

S.A.P.L.