Hotărârea nr. 160/2015

Hotarirea 160 - 31 august 2015 - aprobare PUZ Zona Centrala a municipiului Ramnicu Valcea

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuN1 CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.160 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.29952 din 21.08.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal « ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA »;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că, pe parcursul elaborării acestei documentații de urbanism, au fost întocmite toate studiile de specialitate, iar, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională din admnistrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urban[smul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal «ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ».

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal « ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA », aprobată conform alin.(1), este de 7 (șapte) ani de la data aprobării.

  • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic Zonal « ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA», anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

  • Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

  • - Direcției Urbanism ;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.