Hotărârea nr. 16/2015

Hotarirea 16 - 29 ianuarie 2015 - modificare contract persoane varstnice

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Mu nicipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.16

privind modificarea "Contractului de concesiune a serviciului de asistența medico-socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Râmnicu Vâlcea"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3316 din 28.01.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea și completarea art.11, alin.(1), lit.e), precum și modificarea lit.e), alin.(2) a art. 11 din Contractul de concesiune nr.24400/22.07.2014 ;

în considerarea raportelor cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr.284/12.11.2013, Consiliul Local a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al "Centrului Rezidențial pentru Persoane de vârsta a HI a", Caietul de sarcini și Studiul de fundamentare pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, iar în urma licitației publice organizată în condițiile legii, conform raportului procedurii de achiziție nr. 22178/03.07.2014, a fost desemnată câștigătoare, oferta Fundației "Marele Priorat Român Autonom al Ordinului Suveran al Sfântului loan de la Jerusalim Cavalerii de Malta", iar în data de 22.07.2014, a fost încheiat cu această fundație, Contractul de concesiune a Serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 24400;

Având în vedere că pe parcursul derulării procedurilor de predare primire a bunurilor aferente Centrului Rezidențial către concesionarul Serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, acesta a formulat o serie de obiecțiuni referitoare la situația juridică a terenului aferent Centrului rezidențial, respectiv atribuirea către Arhiepiscopia Vâlcea a unui teren în suprafață de 340 mp, din suprafața totală de 11.942 mp, solicitând precizarea în contract a suprafeței aferentă Centrului care se predă, precum și precizarea în contract ca accesul la terenul în suprafață de 340 mp atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Vâlcea, să se facă doar din strada Căminului; de asemenea, concesionarul a formulat obiecțiuni cu privire la existența în incinta Centrului, a unui Punct de comandă exploatat de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, precum și aspecte referitoare la prelungirea termenului de realizare a investițiilor asumat prin Contractul de concesiune, respectiv 6 luni de la încheierea acestuia, solicitând ca acest termen să fie pus în acord cu data procesului verbal de predare primire;

în temeiul prevederilor Contractului de concesiune nr. 24400/22.07.2014;

în baza art.36, alin.(5), lit"a", art.45, alin.(3) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 22 de voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art. 11, alin 1, lit e din Contractul de concesiune nr. 24400/22.07.2014, care va avea următorul conținut

" Să predea concesionarului, în termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului, bunurile concesionate, libere de sarcini, pe bază de proces verbal, inclusiv terenul aferent în suprafață de 11.602 mp; accesul la terenul învecinat, în suprafață de 340 mp, atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Vâlcea, va fi realizat doar din strada Căminului".

Art.2. Se modifică art. 11 alin (2), litc Contractul de concesiune nr. 24400/22.07.2014, care va avea următorul conținut:

"Să realizeze investiția cu dotările necesare funcționării centrului în cuantum de 900.000 lei fără TVA, din care 270.000 lei fără TVA vor fi alocați pentru dotarea centrului cu aparatură medicală de înaltă tehnicitate și să înceapă activitatea în termen de maxim un an de la data semnării contractului de concesiune, urmând ca redevența să fie datorată începând cu data expirării celor 6 luni de la data semnării contractului de concesiune".

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.