Hotărârea nr. 158/2015

Hotarirea 158 - 30 iulie 2015 - achizitionare servicii de consultanta juridica


ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

SR EN ISO 9001 2008 410/C/2012, SR EN ISO 144X) l :2005 223/M/2012,

HOTĂRÂREA NR.158

privind angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa majorității consilierilor locali in funcție și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție ;

Având în vedere solicitarea unui grup format din 8 (opt) consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, Crăciunescu Grigore, Bobeanu Maria, Mușat Constantin, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Pandurașu Adrian Iulian și Boban Liviu Emil, referitoare la angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa majorității consilierilor in funcție și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea;

Văzând raportul Direcției Administrație, Juridic, Contencios, înregistrat sub nr.26794 din 27.07.2015 și întocmit în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr.215/2001;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și alin.(6) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă angajarea unui avocat/societate de avocatură care să asigure reprezentarea Consiliului Local în dosarele ce au ca obiect anularea actelor administrative adoptate la inițiativa unui grup de consilieri locali și atacate la instanța de contencios administrativ de către Prefectul județului Vâlcea.

Art.2 Contravaloarea serviciilor de reprezentare aprobate potrivit art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire :

PREȘEDINTE DE ec. GrigorePENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIP U, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015