Hotărârea nr. 156/2015

Hotarirea 156 - 30 iulie 2015 - aprobare tarife serviciu salubrizare

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


SRF.N ISO 900120911410/1/2012. SREN ISO 140012005 223/M/2012. SRISO/LH 27001J006019/SI/2012. SROHSAS 1B001200B 190/HS/20I2


HOTĂRÂREA NR.156

privind aprobarea tarifelor pentru unele activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr. 27125 din 28.07.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestarea de către Asocierea SC ROMPREST SERVICE SA și SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, a activităților componente ale serviciului de salubrizare de pe raza municiăiului Râmnicu Vâlcea a căror gestiune a fost delegată prin contractul de delegare nr.23205/26.06.2015 ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin hotărârea nr.168 din 28 august 2014, Consiliul Local al municipiului a aprobat “Studiul de Fundamentare - forma revizuită - pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; totodată, prin această hotărâre s-a aprobat delegarea prin concesiune, prin licitație publică deschisă, a gestiunii activităților menționate mai sus și documentația de atribuire în formă revizuită;

Ținând seama de faptul că după finalizarea procedurii de achiziție publică, prin pronunțarea Deciziei civile nr. 1307/17.06.2015 a Curții de Apel Pitești care a respins plângerea formulată de SC BRAI CATA SRL împotriva deciziei CNSC nr. 690/71/C10/687 din 19.05.2015. a fost încheiat Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, cu operatorul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, respectiv ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL și SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY;

în temeiul prevederilor art.26 alin.(5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea de către ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL și SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, a activităților componente serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, a căror gestiune a fost delegată prin Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, după cum urmează:

 • 1. Tarif pentru colectarea separata si transportul separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separate, pentru persoane fizice - 3,83 lei/persoană/lună fără TVA;

 • 2. Tarif pentru colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori -161,60 lei/tonă fără TVA;

 • 3. Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora -78,75 lei/mc fără TVA;

  Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  - Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTE BE ȘEDINȚĂ,     CO

  ec. Grigore CRĂCIUNESCU>

  /  M

  /      i * '  wW

  /     /       \\

  (   /

  NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  SECRETAR MUNICIPIU, ) jurist Ion DIDOIU j

  )><! /

  /jo/                  17^

  Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015

Centralizator de tarife - Anexa la Formularul de oferta 1 Pentru fiecare tarif se va anexa o detaliere privind structura acestuia si fundamentarea cheltuielilor OPERATOR ECONOMIC

Asocierea S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L. - COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.


Nr. crt.

Denumire activitate

Denumire operație

Tarif ofertat (inclusiv TVA)

Unitatea de măsură

1

Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice .

Colectare, transport

4.75

lei/persoana/luna

2

Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat

Colectare, transport

200.39

lei/tona

3

Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora

Colectare, transport

97.65

lei/mc

Data completării 08.01.2015