Hotărârea nr. 155/2015

Hotarirea 155 - 30 iulie 2015 - aprobare crestere salariala 12 procente

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


CE RTI FI CA RI M RC -OCS SREN ISO WI2t)08410/(./2QI2. SREN ISO 14001:2005 223/M/20IZ SR1S0/CE127001:2006 019/SI/2012. SROUSAȘ 18001:2006 190/HS/2012

HOTĂRÂREA NR.155

privind aprobarea unei creșteri salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru cel din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul comun nr.249619 din 28.07.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Direcția Resurse Umane, prin care se propune acordarea unei creșteri salariale de 12%, începând din data de 1 iulie 2015, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și celui din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și ca urmare a amendamentului formulat în plenul ședinței de inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul Gigi Ion Matei, și aprobat cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți potrivit căruia la articolul 2 din dispozitivul hotărârii să fie eliminată fraza «iar, în cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2015 până la finele exercițiului bugetar 2015, sumele reprezentând majorarea de 12% vor fi recuperate »;

Având în vedere faptul că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, necesitatea acordării majorărilor salariale stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2015 este dată de faptul că nivelul salariilor de care beneficiază personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate consiliului local este cel din luna octombie 2008, dată de la care această categorie de salariați (spre deosebire de salariații din învățământ, sanatate, asistență socială, etc.), nu a mai beneficiat de nici o creștere salarială;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 iulie 2015, se acordă o creștere salarială de 12% personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și celui din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local.

Art.2. în situația în care plafonul cheltuielilor de personal repartizat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrației și Internelor nu va acoperi majorarea salarială de 12% până la finalul anului bugetar, aceste drepturi vor fi sistate până la suplimentarea plafonului cu sumele necesare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUNESCIMk

  / / £V'

  /              l i I V&wfef \k\

  /    ; ।    u wisSSl

  /       i     \\ A         >

  x    i   % A

  \

  \      /                     l 1

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU )

  & \ /

  /

  Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015