Hotărârea nr. 153/2015

Hotarirea 153 - 30 iulie 2015 - transformare posturi invatamant

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2008 410/(1/2012. SREN ISO 14001:2005 223/M/2012. SRIS0/CE127001:2006 019/51/2012, SROHSAS 18001:2008 190/IIS/2012 J

HOTĂRÂREA NR.153

privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.26494 din 22.07.2015, întocmit de către Direcția Resurse Umane, prin care se propune transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, urmare a promovării în grade/trepte profesionale;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr. 2770/09.07.2015 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis situația posturilor care au primit avizul Consiliului de Administrație al ISJ Vâlcea în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local;

în temeiul prevederilor art.2 lit. b) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5138/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare;

Direcției Resurse Umane;

Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE ec. Grigore


EAZA PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIUL jurist Ion DIDOIU /

Anexa la raportul nr.26494/22.07.2015

TABEL NOMINAL cu posturile din statul de funcții al instituțiilor învățământului preuniversitar dc stat și învățământului preșcolar din municipiul Rm Vâlcea pentru care se propune aprobarea transformării urmare a promovării.

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Funcția existentă

Studii

Grad/ treaptă profesională

Funcția propusă

Studii

Grad/ treaptă profesională

Posturile propuse și avizate prin adresa Inspectoratului Școlar

ludețean nr. 2770/09.07.20

15

1

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab'’

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, Județul

Vâlcea

Administrator patrimoniu 1 norma

S

III

Administrator patrimoniu 1 norma

S

II

2

Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Secretar - 1 norma

S

IV

Secretar - 1 normă

S

III

3

Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, Municipiul Rm Vâlcea Județul Vâlcea

Administrator financiar/ contabil șef 1 norma

S

III

Administrator financiar/contabil șef 1 norma

S

II

4

Colegiul Național de Informatică “Alexandru Lahovari”

Municipiul Râmnicu

Vâlcea. Județul

Vâlcea

Bibliotecar

1 norma

S

11

Bibliotecar

1 norma

S

I

5

Seminarul Teologic Ortodox “Sf.

Nicolae” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor 1 normă

G

IV

Muncitor

1 normă

G

III

6

Seminarul Teologic Ortodox “Sf.

Nicolae” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Pedagog școlar 1 normă

S

II

Pedagog școlar 1 normă

S

I

7

Seminarul Teologic Ortodox “Sf.

Nicolae” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Pedagog școlar 1 normă

S

11

Pedagog școlar 1 normă

s

I