Hotărârea nr. 150/2015

Hotarirea 150 - 30 iulie 2015 - prelungire durata folosinta Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati


ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local

SR EN ISO 9001 2008 410/C/2012, SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012.

HOTĂRÂREA NR.150

privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - filiala Vâlcea a imobilului situat în Rm.Vâlcea, str.Ostroveni, nr.10

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.3095 din 07.07.2015, întocmit de Direcția de Protecție Socială și Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea cu încă 6 (șase) ani a duratei de folosință gratuită a imobilului situat în strada Ostroveni, nr.10, (clădire anexa - Grădinița nr.3 Ostroveni), imobil in care funcționează Centrul de Zi « Cozia », de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - filiala Vâlcea ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.273/2010 s-a prelungit durata de folosință gratuită a imobilului situat in strada Ostroveni, nr.10 pe o perioada de 5 ani către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - România, filiala Vâlcea, iar prin adresa nr.21948/17.06.2015 Asociația a solicitat prelungirea pe o perioadă de inca 6 (șase) ani a duratei de folosință a imobilului mai sus amintit, motivat de faptul că organizația va demara procedura necesară licențierii serviciilor furnizate, conform noilor reglementări in vigoare în domeniul calității serviciilor sociale ;

în temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește cu încă 6 (șase) ani durata de folosință gratuită a imobilului situat în strada Ostroveni, nr.10, de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - filiala Vâlcea, in care funcționează Centrul de Zi “Cozia”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției de Protecție Socială ;

 • - Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România -filiala Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ec. Grigore CRĂCIUNESCU


  CONTRASEMNEAZĂ PEN| SECRETAR l\


  RU LEGALITATE, UNICIPIU1


  jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015