Hotărârea nr. 148/2015

Hotarirea 148 - 30 iulie 2015 - inventariere teren langa Statia de epurare

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SREN ISO9001.2(108 410/(72012, SREN ISO 14M 1:2005223/M/2012, SRISO/CEI27001:2006019/SI/2012. SROHSAS 18001:2008 190/HS/2012 ]

HOTĂRÂREA NR.148

privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil - teren

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.26335 din 21.07.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a unui teren în suprafață de 6.570 m.p., precum și completarea, pe cale de consecință, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007 ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/111/2004 a fost avizat și aprobat Planul Urbanistic de Zonă « Parcul Industrial Baraj Sud - Stația de Epurare » pentru terenul în suprafață de 144.954 m.p., situat în partea de sud a orașului, între Stația de Epurare și DN 7A, și ținând seama de faptul că o suprafață de teren de cca. 6570 m.p., destinată, la acea vreme, pentru depozitarea nămolului de la Stația de Epurare Râureni, nu a fost inclusă în suprafața Parcului Industrial, iar după realizarea lucrărilor de reabilitare a Stației de Epurare, prin proiectul ISPA, terenul nici nu a mai avut această destinație ;

Mai mult, ca urmare a faptului că pe amplasamentul fostului batal a fost depozitat, în timp, material rezultat din lucrările de excavație la obiectivele de utilitate publică, rezultând, astfel, o suprafață de teren care poate primi destinația terenurilor din imediata vecinătate, sau pe care se pot amplasa obiective de utilitate publică, compatibile cu funcțiunea zonei, un astfel de obiectiv putându-l reprezenta, în funcție și de rezultatele unui studiu geotehnic, construirea, de către municipiu, a Stației de asfalt;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 6.570 m.p., identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea terenului identificat la art.1 este de 361.350 lei (55 lei/m.p. x 6570 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Art.3. Consecință a prevederilor art. 1, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUNESCU / /

  /        I* I w

  /               n **\ \\v

  Z     /      \\ o\ w

  C i vkj / /

  I?} CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, '              SECRETAR IVHJNICIPIlĂ

  jurist Ion DIDOIU ]

  /

  Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015