Hotărârea nr. 145/2015

Hotarirea 145 - 30 iulie 2015 - aprobare concesiune teren

ROMÂN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local

SR EN ISO90012008 410/1/2012. SREN ISO 140012005 223/M/2012. SRISO/CEI27Q01:200ftOI9/SI/20l2, SROHSAS 180012008 190/HS/2012HOTĂRÂREA NR.145

privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.26306 din 21.07.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 3,40 m.p., situat în str. Gib Mihăescu, nr.17, blocul A18/1, sc.A, ap.2, parter, și aprobarea concesionării directe a acestuia;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,40 m.p.țrot.), situat în str. Gib Mihăescu, nr.17, blocul A18/1, sc.A, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 3,40 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. De asemenea, nu este permisă acoperirea suprafețelor vitrate cu publicitate.

 • (3) Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (4) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3,40 m.p.țrot.) vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art. 1.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

  i-XpFisT

  M-Mii

  iEMMA”! ■

  'FnirK-'i

  T F Fi a A r - X P F 1, . 1 7.A Ni; iA ’1 \

  J Ul- ■'*

  .W5*^               BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA     j

  1(1^1                  "LIVID DRAGHICI"

  :                            ;.....i'>-

  R-Fir’Fi'W        CHIRIAC NICOLETA

  Al'F.l . a JlNLi jAH Slr. Ion Relerendaru. nr.2. bl. A18,1, sc. A. ap.2. Rm. Valcea. județ Valcea.

  -^l’RL-oâ ■ ciL'F1 ■' Slr. Gib. Miliaescu. nr.17 bl. A13. sc. A. ap. 2 parter. Rm. Valcea. judel Valcea

  FAZA:

  DJ.A.C.

  3FEc'RUrr

  Arh. DRAGHICI ION LIVIU

  /

  HEALIZARE ACCES DIN EXTERIOR. MODIFICĂRI INTERIOARE

  ..r ',2: _ NESTRUCTURALE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA IU

  SPAȚIU COMERCIAL SI BIROU’ SI AMPLASARE CASETA LUMINOASA

  HR. PLAUSA. 01

  ‘-'ROIECTAT

  Arh. DRAGHICI ION LIVIU

  1

  1 1

  PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

  SCARA 1/2500

  îmta. 05.2015

  ȘE jESIA 1

  lua. POTEREANU PETRE I0AN

  flR. PHOIECI 109

j Mr. - Li HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL for. dhjft 0 7.20/ y

PLAN DE SITUAȚIE intravilan

scara 1:500

LEGENDA:


Bloc A13 S = 979,18 mp

Suprafața de teren aferenta blocului A13 S = 1124,66 mp

Suprafața totala apartament S = 72,40 mp

Suprafața pentru care se solicita schimbarea de destinație in (Spațiu Comercial) S = 18,10 mp

Balcon existent cu usa de acces din exterior, parapet din cărămidă. închideri perimetrale cu tamplarie din PVC cu geam termopan) S = 5,76 mp "Executat Cont Aut. 94/AJ 390 din 30.04.1997"

Suprafața de teren propusa pentru concesionare S = 3,34 mp

eiRo£


'fie stereografica 1970- Plan de referința


BIROUL TlDiVIDUAL DE LIVIUWOA


CHIRIAC NICOLETA

ACRLSA etStr. Ion Reterendaru. nr.2. Dl. A1B-T. se. A. ap.2.

Rin. Valcea. județ Valcea.

.-L'HL.'A . Ț'_- 1 ■ Slr. Gib. Mihaescu. nr.17. bl AB sc. A. ap.2.

             parter. Rm. Valcea. județ Valcea.


SEF PRuiEi


Arh. DRAGHICI ION LIVIU


■ , . REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR. MODIFICĂRI INTERIOARE

' _ L NESTRUCTURALE. SCHIMBARE DESTINAȚIE OUI LOCUINȚA III

7 ’SPATIU COMERCIAL SI BIROU' SI AMPLASARE CASETA LUMINOASA


fffl. PLANȘA: 02


Arh. DRAGHICI ION LIVIU


Ing. POTEREANU PETRE IOAN


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1/500


05 2015


IUL PKOIECI. IOD