Hotărârea nr. 144/2015

Hotarirea 144 - 30 iulie 2015 - aprobare DALI Scoala Colonie

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


SREN IS0 90()1:2008 410/C/20I2, SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012. SRIS0/CE127001:2006 (119/51/2012. SR0HSAS1B00l:2Q08 190/HS/2012


HOTĂRÂREA NR.144

privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiții “Școala Gimnazială Colonie -teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.26459 din 22.07.2015, precum și Raportul de completare nr.26993 din 27.07.2015, întocmite de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Școala Gimnazială Colonie” - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Școala Gimnazială Colonie - teren de sport cu suprafață sintetică, inclusiv împrejmuire” la valoarea totală estimată de 175,79 mii lei cu TVA, respectiv 39,23 mii euro cu TVA, din care C+M -160,03 mii lei cu TVA, respectiv 35,72 mii euro cu TVA.

  • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Investiții Publice - Direcția Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Urbanism.

5

PREȘEDINTE DE ec. GrigoreEAZA PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

Rămnicu Vâlcea, 30 iulie 2015


DEVIZ GENERAL

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI AMENAJARE TEREN DE SPORT CU SUPRAFAȚA SINTETICA LA ȘCOALA GIMNAZIALA COLONIE, INCLUSIV ÎMPREJMUIREA

1 EURO = 4,4805 LEI LA DATA DE 09/07/2015

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli **)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1 Reabilitare si extindere rețele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2 Amenajare incinte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nOTAL CAPITOL2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii

0,50

0,12

0,12

0,62

0,14

3,3

Proiectare si inginerie

1,00

0,22

0,24

1,24

0,28

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,6

Asistenta tehnica

1,45

0,32

0,35

1,80

0,40

TOTAL CAPITOL 3

2,95

0,66

0,71

3,66

0,82

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalatii

125,23

27,95

30,05

155,28

34,66

4,2

Montai utilai tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări (porti handbal - 2 buc., plase porti - 2 buc.)

2,45

0,55

0,59

3,04

0,68

4,6 Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

127,68

28,50

30,64

158,32

35,34

CAPITOLUL 5

Alte Cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

3,83

0,85

0,92

4,75

1,06

5.1.1. lucrări de construcții

3,83

0,85

0,92

4,75

1,06

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1,00

0,22

1,00

0,22

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6,50

1,45

1,56

8,06

1,80

TOTAL CAPITOL 5

11,33

2,53

2,48

13,81

3,08

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

141,96

31,69

33,83

175,79

39,23

Din care C+M

129,06

28,80

30,97

160,03

35,72

intocmit,


Arh. Draghici Ion Liviu