Hotărârea nr. 143/2015

Hotarirea 143 - 30 iulie 2015 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001.2008 410/C/2012, SREN ISO 14001:2005 223/M/2012. SRISO/CEI27001:2006019/SI/2012. SHOHSAS 18001:2008 190/HS/Z012

HOTĂRÂREA NR.143

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.26185 din 20.07.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea unor plăți din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că, în perioada 19 mai 2015 - 17 iulie 2015, au fost înregistrate mai multe solicitări din partea unor asociații sau fundații de acordare a unui sprijin financiar;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.80/2015 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, recreere și religie » și ținând seama că solicitările au fost analizate de către comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr.1672 din 26.05.2015, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 39.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

ec. Grigore CRĂCIUNESCU^^^- ^/         SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015
. ,                  .-■''■■'«iA CONSILIULUI LOCAL i

VALCEARâmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, )ud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 piimaria@primaiiavl.ro


ÎRTIF1CARI MRC-OCS SREN1S09001:2008410/C/201Z SRENISO 14001.2005 223/M/2012, SRISO/GEI2700l:2(X>Gdl2/S172012. J

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ

ANEXĂ LA HCL

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Suma aprobată (lei)

Destinația

1

18526/19.05.2015

Asociația Profesională Sfanțul Antonie de Ia Iezer

17.582 lei

10.000

Deplasarea unui grup format din 34 de copii și două cadre didactice în Barceto -Italia, în vederea participării la "Youth Festival”, ce va avea loc în perioada 18-26.08.2015

2

20515/04.06.2015

Forumul Cultural al Râmnicului

3.000

3.000

Editarea nr. 1-2 al revistei ”Forum-V”, ce urmează să apară în data de 15 iulie 2015

3

21321/11.06.2015

Asociația Club Sportiv Ossian

6.800

2.200

Participarea unor sportivi din cadrul asociației la Cupa Mării Negre, Constanța, 6-10 august 2015

4

23512/30.06.2015

Asociația PlopArt din Râmnicu Vâlcea

4.500

4.000

Organizarea Taberei de pictură ”La Râmnic” - ed. a IV-a, vernisată în contextul Zilelor Imnului Național

5

23892/02.07.2015

Parohia ”Sfânta Rita” din Râmnicu Vâlcea

5.000

2.500

Sărbătorirea Hramului Bisericii Sfânta Rita și împlinirea a 15 ani de la înființarea parohiei

6

24049/03.07.2015

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură

3.000

3.000

Editarea Revistei "Seniorii” nr. 11

7

24462/07.07.2015

Asociația Culturală "Sfântul Antim Ivireanul”

3.000

2.000

Editarea revistei "Lumina Lumii”, nr. 23-24

8

25236/13.07.2015

Asociația REBEDIT din Râmnicu Vâlcea

10.000

8.000

Editarea și tipărirea lucrării ”77 de povești adevărate despre municipiuul Râmnicu Vâlcea”

9

25936/17.07.2015

Clubul Sportiv Chimia din Râmnicu Vâlcea

3.900

1.300

Participarea a 9 sportivi la Turneul Internațional de Judo de la Drobeta Tumu Severin, 27-30.08.2015

10

25938/17.07.2015

Clubul de Dans Sportiv ”Ru Apollo” din Râmnicu Vâlcea

8.000

3.000

Organizarea "Cupei Vâlcea" la dans sportiv, 03.10.2015

TOTAL: 39.000 lei

Secretar M jurist Ion