Hotărârea nr. 141/2015

Hotarirea 141 - 30 iulie 2015 - rectificare buget unitati de invatamant preuniversitar de stat

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.141 privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție.

Luând în discuție Raportul nr.248007 din 20.07.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, cu o valoare totală de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, ajungând prin rectificări bugetare ulterioare, la valoarea de 4.322.000 lei :

Ținând seama de solicitarea unității de învățământ Școala Gimnazială «Take lonescu » cu privire la majorarea bugetului cu suma de 20.000 de lei, sumă reprezentând contribuția părinților pentru hrana copiilor din cămin, precum și de solicitarea Liceului Antim Ivireanul referitoare la virarea de credite bugetare in sumă de 4.000 lei de la un titlu la altul, pentru achiziția unui xerox ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 20.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

 • ( 2) Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.342.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

 • A rt.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Economico-Financiare;

  - Direcției Investiții și Achiziții Publice.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUNESCuA0/^^^ / ML

  4----•X / A

  \ / fi                             I

  SNTRASEMNEAZĂ P^TRU LEGALITATE,

  SECRETARwlUNICIPIUI, jurist Ion DIDOIU j

  -Sfor                                   /

  Râmnîcu Vâlcea, 30 iulie 2015
  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


  p. PRIMAR, viceprimar Gigi Ion


  VENITURI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2015  lei

  DENUMIREA UNITĂȚII

  PROGRAMAT 2015

  TOTAL VENITURI

  SOLD

  taxe si alte venituri în invatamant

  venituri din prestări servicii

  contribuție elevi pentru internate si cantine

  alte venituri din prestări servicii si alte activitati

  alte venituri

  contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

  LA

  31.12.2014

  0

  1=2+......+8

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  cont venit

  33.10.05

  33.10.08

  33.10.14

  33.10.50

  36.10.50

  33.10.14

  Colegiul Energetic]

  600,000.00

  23,459.00

  576,541.00

  Colegiul National Mircea cel Bătrân

  690,000.00

  269.00

  70,000.00

  619,731.00

  CNI Materi Basarab

  190,000.00

  8,881.00

  181,119.00

  Colegiul de Silvicultura

  300,000.00

  38,576.00

  261,424.00

  Liceul Tehnologic Oltchim

  116,000.00

  267.00

  115,733.00

  Liceul Tehnologic Ferdinand

  10,000.00

  4,367.00

  5,633.00

  Liceul Antim Ivireanul

  943,000.00

  353,271.00

  417,669.00

  172,060.00

  Liceul Tehnologic Gen. Magheru

  86,000.00

  80,000.00

  6,000.00

  Liceul Tehnologic Henri Coandă

  38,500.00

  3,323.00

  35,177.00

  Liceul Tehnologic CptPleșoianu

  27,000.00

  24,016.00

  1,434.00

  1,550.00

  Seminarul Teologic St. Nicolae

  325,000.00

  73,040.00

  251,960.00

  Școala Gimnaziala Take lonescu

  158,000.00

  8,835.00

  149,165.00

  Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

  127,000.00

  28,804.00

  98,196.00

  Școala Gimnaziala nr. 4

  173,500.00

  173,500.00

  Școala Gimnaziala nr. 5

  70,000.00

  70,000.00

  Școala Gimnaziala Anton Pann

  205,000.00

  21,026.00

  183,974.00

  Școala Gimnaziala nr. 10

  163,000.00

  11,905.00

  151,095.00

  Școala Gimnaziala nr. 13

  120,000.00

  120,000.00

  TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT /

  4,342,000.00

  600,039.00

  A 35,177.00

  1,912,572.00

  6,000.00

  0.00

  1,299,109.00


  .Viceprimar,

  7 Ec. Vasile Cocoș  SEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa Colțos


  Secretat municipiu, Jr. Ion Didoiu /


MUNICIPIUL RM.VALCEA

Anexa nr. 2

la HCL nr...7£$.........


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

p. PRIMAR, vtceprirpar Gigi Ion MATEI


CHELTUIELI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATA PE ANUL 2015

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI

I

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul de Silvicultura

300,000.00

293,000.00

7,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

10,000.00

10,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

669,000.00

4,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

158,000.00

158,000.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

127,000.00

127,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

173,500.00

173,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

205,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

163,000.00

163,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,342,000.00

296,100.00) 4,034,900.00

11,000.00