Hotărârea nr. 140/2015

Hotarirea 140 - 30 iulie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii 2015


ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliui. Local


HOTĂRÂREA NR.140 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iulie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.248251 din 21.07.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; având în vedere amendamentele formulate în plenul ședinței și aprobate cu votul a 12 consilieri locali în funcție în sensul diminuării la Cap.84 - Transporturi a sumei alocate pentru subvenție activitate transport și facilități acordate SC ETA SA de la 1.500.000 la 500.000 lei, iar suma retrasă de la acest capitol, respectiv 1.000.000 lei, să fie trecută la Cap.97 - Fond rezervă ;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 a fost aprobat bugetul local, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 12 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015, la partea de cheltuieli - anexa nr.2 la prezenta hotărâre, acesta rămânând la valoarea totală de 261.423.800 lei. Influențele se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli:

CAP 65 - învatamant = + 170.000 achitare facturi restante utilitati

CAP 84 - Transporturi = + 500.000 lei subvenție activitate transport și facilități acordate SC ETA SA

CAP 97 - Fond rezervă = - 670.000 lei.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 170.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.774.400 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Se rectifică Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare prin redistribuiri de sume între capitole, aceasta rămânând la aceeași valoare totală de 37.164.600 lei. Modificările se regăsesc în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 - 3, iar anexele nr.1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.5 - lista de investiții pe anul 2015 -fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă Ea îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUl4ESCU

  / /

  / n Vks

  /   / /     V £S'-

  L/yi /

  N /S&NTRASEMNEAZĂ pentru legalitate, secretar municipiu,!

  Ml J        jurist Ion DIDOIU /

  SW      >

  o#

  Râmnicu Vâlcea, 30 iulie 2015


- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM, I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

261,423,800

97,893,780

70,598,950

48,044,570

44,886,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

132,468,060

40,488,130

38,041,600

30,463,570

23,474,760

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

114,448,470

40,978,370

33,807,350

18,251,000

21,411,750

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

132,468,050

40,488,130

38,041,600

30,463,670

23,474,750

A CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

5,726,700

5,823,800

6,772,500

2,235,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica Hlon Dumitrescu”

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

805,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

380,500

115,700

110,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP. 70

1,166,500

385,500

275,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

254,000

37,000

167,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

893,000

281,000

266,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

77,487,850

19,983,650

21,175,000

22,110,850

14,218,350

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,094,000

3,372,000

1,788,500

2,478,000

1,456,500

- aparat propriu

4,312,700

1,365,700

1,151,000

978,000

818,000

- rambursare împrumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

540,000

540,000

541,000

- dobanda împrumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,639,550

1,581,350

2,300,200

751,000

1,007,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,189,400

281,000

738,400

170,000

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,350

260,350

265,000

0

75,000

- aj.sociale - copil cu CES (inv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- transferuri (Colegiul Economic)

110,800

0

110,800

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

-dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreare si religie

CAP, 67

10,760,000

2,680,500

3,205,500

2,488,500

2,385,500

-DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- intretinere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

600,000

500,000

550,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

25,000

125,000

75,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,194,000

250,000

544,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumrtrescu"

555,000

163,000

269,000

67,000

56,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,688,800

752,550

680,050

662,100

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare si indemnizații

310,000

20,000

120,000

80,000

90,000

- abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

0

60,000

-60,000

0

0

- recuperare sume an precedent

-13,200

0

-13,200

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,284,000

2,610,500

2,364,500

2,264,500

2,044,500

- DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

312,500

159,500

78,500

40,500

34,000

- asociatii de dezvoltare intracom unitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IID

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

6,658,000

1,700,000

1,855,000

1,593,000

1,510,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

383,000

50,000

255,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

169,000

45,000

94,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

, 30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

30,057,500

6,449,000

8,020,500

11,062,000

4,526,000

- DADP

22,410,000

4,528,000

5,854,000

9,112,000

2,916,000

- aparat propriu

527,600

161,000

206,500

100,000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

- subvenție ETA

5,500,000

1,250,000

1,250,000

1,750,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

35,422,200

14,777,780

11,042,800

2,580,220

7,021,400

din care

1

Autorltati executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

90,000

0

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

2,345,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

2,211,000

500,000

675,000

600,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,018,200

290,000

253,200

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

17,687,100

9,359,780

5,373,600

-287,780

3,241,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

984,000

85,000

85,000

735,000

79,000

9

Strazi+ majorare capital ETA

CAP. 84

10,406,500

3,793,000

3,818,000

545,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

114,448,470

40,978,370

33,807,360

18,251,000

21,411,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

33,866,000

20,554,000

18,251,000

18,425,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP .65

59,854,000

14,836,000

15,350,000

14,661,000

15,007,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

31,242,000

19,030,000

5,204,000

3,590,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

13,085,000

0

0

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

21,550,070

7,082,370

11,510,950

0

2,956,750

FEDR

21,450,370

6,933,870

11,559,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP.65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

6,279,000

1,765,500

3,756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

10,263,000

2,520,000

6,673,000

0

1,070,000

FSE

99,700

148,500

48,800

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

15,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm. Valcșa

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D. REZERVE \

CAP. 97

14,507,^80

16,427,280

-1,250,000

-670,000

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3

HCL nr.p. PRIMAR, viceprimar Gigi Ion MATEI


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2015


- lei -

Nr. crt

REPARTIZAT

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,774,400

3,532,000

3,198,400

814,000

2,230,000

din care:

TOTAL CAP. 65

9,474,400

3,452,000

3,118,400

754,000

2,150,000

-sursa buget de stat

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

-sursa buget tocat

1,189,400

281,000

738,400

170,000

0

-internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

TOTAL CAP. 68

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

-creșe

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

377,000

147,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

749,000

293,000

214,000

49,000

193,000

-sursa buget de stat

643,000

245,000

183,000

49,000

166,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

-internate

100,000

42,000

31,000

0

27,000

3

COLEGIUL ENERGETIC

555,000

161,000

265,000

25,000

104,000

-sursa buget de stat

326,000

124,000

93,000

25,000

84,000

-sursa buget tocat

154,000

6,000

148,000

0

0

-internate

75,000

31,000

24,000

0

20,000

4

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

454,000

141,000

199,000

22,000

92,000

-sursa buget de stat

285,000

108,000

81,000

22,000

74,000

-sursa buget tocat

104,000

6,000

98,000

0

0

-internate

65,000

27,000

20,000

0

18,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

914,000

355,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget de stat

902,000

343,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget tocat

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

41,000

11,000

10,000

10,000

10,000

6

COLEGIUL ECONOMIC

385,000

150,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget de stat

379,000

144,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

7

LICEUL OLTCHIM

585,000

114,000

316,000

85,000

70,000

-sursa buget de stat

227,000

86,000

65,000

17,000

59,000

-sursa buget tocat

316,000

11,000

237,000

68,000

0

-internate

42,000

17,000

14,000

0

11,000

8

LICEUL "FERDINAND I”

380,000

131,000

147,000

13,000

89,000

-sursa buget de stat

174,000

66,000

49,000

13,000

46,000

-sursa buget local

46,000

6,000

40,000

0

0

-internate

160,000

59,000

58,000

0

43,000

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

404,770

159,000

120,770

28,000

97,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

105,000

28,000

97,000

-sursa buget local     _______________

33,770

18,000

15,770

0

0

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 2 HCL nr.p.PRIMAR, viceprimar// 7

Gigi Ion MA'


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015


VICEF

EC. VASI


IMAR, iCOCOS


DIRECTOR EXECUTIV,


EC. 101


DAT


SEF SERV, CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS- creșe

36,000

10,000

10,000

6,000

10,000

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

354,000

119,000

138,000

19,000

78,000

-sursa buget de stat

258,000

98,000

73,000

19,000

68,000

-sursa buget local

61,000

6,000

55,000

0

0

-internate

35,000

15,000

10,000

0

10,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

263,000

104,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget de stat

257,000

98,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget local

6,000

6,000

0

0

0

12

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

366,000

148,000

101,000

25,000

92,000

-sursa buget de stat

328,000

125,000

93,000

25,000

85,000

-sursa buget local

12,000

12,000

0

0

0

-internate

26,000

11,000

8,000

0

7,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

171,000

69,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget de stat

165,000

63,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget local

6,000

6,000

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

257,000

105,000

87,000

12,000

53,000

-sursa buget de stat

154,000

59,000

44,000

12,000

39,000

-sursa buget local

46,000

18,000

28,000

0

0

-internate

57,000

28,000

15,000

0

14,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

554,000

226,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget de stat

530,000

202,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget local

24,000

24,000

0

0

0

16

ȘCOALA "1.GH. DUCA"

298,000

101,000

119,000

18,000

60,000

-sursa buget de stat

234,000

89,000

67,000

18,000

60,000

-sursa buget local

64,000

12,000

52,000

0

0

- creșe

39,000

10,000

10,000

9,000

10,000

17

ȘCOALA Nr. 4

370,000

156,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget de stat

346,000

132,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget local

24,000

24,000

0

0

0

- creșe

54,000

14,000

15,000

10,000

15,000

18

ȘCOALA Nr. 5

408,000

174,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget de stat

378,000

144,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget local

30,000

30,000

0

0

0

19

ȘCOALA COLONIE

123,000

58,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget de stat

105,000

40,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget local

18,000

18,000

0

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

558,630

219,000

158,630

41,000

140,000

-sursa buget de stat

543,000

207,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget local

15,630

12,000

3,630

0

0

- creșe

44,000

12,000

12,000

8,000

12,000

21

ȘCOALA Nr. 10

502,000

199,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget de stat

490,000

187,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget local

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

48,000

13,000

13,000

9,000

13,000

22

ȘCOALA Nr. 13

446,000

123,000

135,000

122,000

66,000

-sursa buget de stat

259,000

99,000

74,000

20,000

66,000

-sursa buget local

a        187,000

24,000

61,000

102,000

0

- creșe \          ;         /

1         38,000

10000

10000

8000

10000
vkj /

EC. VAS^^DCOS,^/ 1/ *5 PREȘEDINTE DE ȘEDITțS GRIGORE CRACIUNESCU

EXECUTIV, SEF SERV. CONTABILITATE, ^Z^^TG®mhF^DAT     EC. NARCISaWlTOS,

< am SECRETAR MUNICIPIU, "                  JR. ION DIOOIUMunicipiul Rm. Vaîcea

C.U.I. 2540813


Anexa (1b) la HCL nr.^Q./^D- Oy.ZOZS


LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

14,633,550

Din care C+M

4,999,840

I

ACHIZIȚII/MOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp-achizitie teren

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia-achizitie teren

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Fetenî - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu-achizitie teren

buc

1

200,000

5

Achiziție terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni-achizitie teren

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,142,800

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

2

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10 ’

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

1

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

24

Canapele consultatii

buc

3

31,000

25

Unituri dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foisoare zona agrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

50,000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sî dezv.publica

1,934,000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

34

Motocompresor

buc

1

85,000

35

Generator de curent

buc

1

4,000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

487,500

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15,000

41

Autogunoiera

buc

1

540,000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

115,000

Cap.84.02 Transport urban

1,074,800

43

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

44

Statii autobuz

buc

2

20,800

III.

CONSOLIDĂRI

5,187,200

din care C+M

4,999,840

Cap.65.02. - Invatamant

337,000

din care C+M

265,000

1

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

337,000

din care C+M

265,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,256,000

din care C+M

1,228,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4000

101,000

din care C+M

100,000

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1,155,000

din care C+M

1,128,000

Cap.68.02- Asigurari,asist.scciala

1,412,800

din care C+M

1,360,900

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

1,412,800

din care C+M

1,360,900

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,694,100

din care C+M

1,676,590

5

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, 61,016,01,02,03,04)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,018,019,020,024,026,027)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13

Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2IS3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,600,600

din care C+M

1,595,400

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

487,300

din care C+M

469,350

9

Modernizare tronson str. Patr. l. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

135,300

din care C+M

129,950

10

Modernizare str.Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,758,550

Cap. 65.02. Invatamant

28,450

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

buc

1

1,550

Cap.67.02- Cultura, recreere st religie

251,000

A

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

5

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

6

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

7

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,982,100

8

Reactualizare PUZ Central - documentație urbanism

buc

1

46,000

9

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm, Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

10

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi - documentație {harți, baze

buc

1

660,000

11

Reactualizare PUZ Goranu 2- documentație urbanism

buc

1

57,200

12

PUZ Zona comerciala Dovali- documentație urbanism

buc

1

37,000

13

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

14

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

15

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

16

Rețea subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

17

PUZ Dealul Malului (100 ha)- documentație urbanism

buc

1

85,000

18

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

19

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

20

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

21

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

22

PUZ zona agrement Nord- documentație urbanism

buc

1

34,000

23

realizare oransamente ia rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

24

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180,000

25

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

26

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

60,000

TI

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

28

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

29

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd I ineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

30

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

31

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

32

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

33

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

34

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

35

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50,000

36

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

1,930,000

Cap.84.02 Transport urban

1,930,000

1

Majorare capital S.Q.ETA SA

1,930,000LN ! 4 A.

p. Primar /           \ X

1       !                        1 yj ț                                                                            1

Viceprimar u          ) Rj                             V.ceprimar

Gigi Ion                                               Va sie Cocos

Jvo/\’|

Director lnvestifn\

Ing. Liviu Miftode /Or —OL—-L? / x

Președinte ședința '                    //" /            \ \

§ M > I

Director Economic

Ec. Ion Lepadat

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina

Secretar Municipiu

Jr. lorkpidoiu      J

ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIT» PUBLICE


Anemia


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» - ANUL 2016 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06 97

lei RON

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începeri! execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

FINANȚATE DIN

Ca Pa ci tati

Ter men P I F

Sur se pro prii

Cred banc Int.

Cred banc ext.*

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

80,620,446

158,436,636

10,045,241

37,164,600

0

0

0

0

37,164,600

35,422,200

1,742,400

0

0

din care C+M

65,680,538

120.480,628

7,847,296

26,405,225

0

0

0

0

26,405,226

24,667,465

1,737,760

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,836,532

107,529,635

1,299,962

17,666,700

0

0

0

0

17,566,700

17,566,700

0

0

0

din care C+M

35,714,626

83,011,138

346,524

16,569,385

0

0

0

0

16,669,385

16,569,385

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

8,386,860

8,385,960

0

4,864,350

0

0

0

0

4,964,350

4,964,350

0

0

0

din care C+M

7,790,000

7,790,000

0

4,836,000

0

0

0

0

4,836,000

4,836,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT» • TOTAL

33,398,964

42,520,061

8,745,279

14,833,550

0

0

0

0

14,633,550

12,891,150

1,742,400

0

0

din care C+M

22,176,812

29,679,489

7,500,772

4,988,840

0

0

0

0

4,999,840

3,262,080

1,737,760

0

0

Cap. 51.02. Autorltatl publice

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NO!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

426,200

0

0

0

din care C+M

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF sl SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

179,600

179,600

0

179,800

0

0

0

0

179,600

179,800

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

o

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

36,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

6

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

144,800

144,600

0

144,800

0

0

0

0

144,600

144,800

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

din care C+M

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt eiab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. * Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,345,400

2,345.400

0

0

0

din care C+M

2,233,000

2,233,000

0

2,165,000

0

0

b

0

2,165,000

2,165,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

1,940,950

1,940,960

0

1,940,960

0

0

0

0

1,940,950

1,940,950

0

0

0

din care C+M

1,900,000

1,900,000

0

1,900,000

0

0

0

0

1,900,000

1,900,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887,500

887.500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887.500

0

0

0

din care C+M

880,000

880,000

0

880,000

0

0

0

0

880.000

860.000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

200,450

200,450

0

200,450

0

0

0

0

200,450

200,450

0

0

0

din care C+M

170,000

170,000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

4

Liceul Antlm Ivireanu - construcție sala de sport

853,000

853,000

0

853.000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

din care C+M

850,000

850,000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850,000

a

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

404,450

404,460

0

404,450

0

0

0

0

404,450

404,450

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

266,000

0

0

0

0

266,000

265,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

39,000

39,000

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

266,000

266,000

0

0

0

5

Colegiul National Ai. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

28,450

28,460

0

28,460

0

0

0

0

28,450

28,450

0

0

0

C6, Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

161,200

0

161,200

0

0

b

0

181,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

C2. Dotări Independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CB. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreeresi religie

6,742,550

6,742,560

293,671

2,211,000

0

0

0

0

2,211,000

2,211,000

6

0

0

din care C+M

5,903,200

5,903,200

197,067

1,594,000

0

0

0

0

1.594,000

1,594,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

147,000

0

0

6

0

147,000

147,000

0

0

0

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,067

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

6

Bazin de inot didactic - utilltati si sistematizare verticala

500,000

500,000

160

140,000

0

0

0

0

140.000

140,000

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

133,000

0

0

0

0

133.000

133,000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

197,484

5.000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2.000

0

0

0

din care C+M

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

80,000

80,000

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

233,000

0

0

b

0

233,000

233,000

0

0

0

9

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80,000

80,000

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,952,310

3,952,310

64,858

1,817,000

0

0

0

0

1,817,000

1,817,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,228,000

0

0

b

0

1,228,000

1,228,000

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_____________0

0

0

C2. Dotări independente

310,000

310,000

0

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

C3. Consolidări

3,301,310

3,391,310

64,355

1,266,000

0

0

0

0

1,256,000

1,256,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,228,000

0

0

0

0

1,228,000

1,228,000

0

0

0

10

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2,201,310

2,201,310

64,855

101,000

0

0

0

0

101,000

101,000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

0

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

11

Reabilitare basme înot Baza de aqrement Ostroveni

1,190,000

1.190,000

0

1.155,000

0

0

0

0

1.155.000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1,150,000

1,150,000

0

1.128,000

0

0

0

0

1.128,000

1,128,000

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt elab. SPF si SF

261,000

251,000

3

251,000

0

0

0

0

261,000

251,000

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02* Asigurări, asist.soclala

8,143,740

11,391,743

4,663,450

1,462,800

0

0

0

0

1,462,800

1,018,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,482,800

0

0

0

0

1,462,800

1,018,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,360,900

0

0

0

0

1,380,900

916,300

444,600

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

50,000

60,000

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,663,450

1,412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,660,999

1,380,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

12

Cămin de batrani -carp A transf in loc sociale (HCL nr. 197/46/26.07 2012)

8,093,740

11.341,743

4.653,450

1,412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444.600

0

0

din care C+M

7,106,789

9.575,281

3,560,999

1,360,900

1,360.900

916,300

444,600

0

0

C4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

47,483,458

53,810,198

4,360,221

18,984,900

0

0

0

0

18,984,900

17,687,100

1,297,800

0

0

din care C+M

40,199,829

46,651,276

3,817,761

14,276,226

0

0

0

0

14,275,226

12,982,065

1,293,160

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

11,213,700

0

0

d

0

11,213,700

11,213,700

0

0

0

din care C+M

24,995,426

25,210,216

149,467

10,687,636

0

0

0

0

10,687,636

10,687,635

0

0

0

13

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

591,140

591,140

175,759

292,500

0

0

0

0

292,500

292,500

0

0

0

din care C+M

552.000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287,295

287,295

0

0

0

14

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10.000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35.555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

din care C+M

195,000

409,790

0

448,000

0

0

0

0

448,000

448,000

0

0

0

16

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2,612,030

59,247

2,553,000

0

0

0

0

2.553,000

2,553,000

0

0

0

din care C+M

2,152,340

2,152,340

0

2,152,340

0

0

0

0

2.152,340

2,152,340

0

0

0

17

Amenajare Piața Centrală; (HCL 350/2006)

15.846,188

15,846,188

347,260

7,897.200

0

0

0

0

7,897.200

7,897,200

0

0

0

din care C+M

14.005,086

14.005,086

0

7,800,000

0

0

6

0

7,800,000

7,800.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

4,861,000

4,861,000

0

1,966,000

0

0

0

0

1,966,000

1,966,000

b

0

0

din care C+M

4,633,000

4,633,000

0

1,911,000

0

0

0

0

1,911,000

1,911,000

0

0

0

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2,170,000

2,170,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100.000

0

170,000

0

0

0

0

170.000

170.000

0

0

0

19

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str Posada cu Calea iui Traian, pana la sensul qiratoriu-Pasaj Raureni

1,100,000

1,100.000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1,040,000

1,040,000

0

720.000

0

0

0

0

720.000

720.000

0

0

0

20

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 26,29 • Colonia Nuci

400.000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400.000

0

0

0

din care C+M

394.000

394,000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600,000

0

74.000

0

0

0

0

74.000

74,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540.000

0

68,000

0

0

0

0

68.000

68.000

_____________0

0

0

22

Rețea canalizare pluviala Elecdor Constantinescu

436.000

436,000

0

416,000

0

0

0

0

416 000

416,000

0

0

0

din care C+M

412,000

412,000

0

412.000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

0

149,000

0

0

0

0

149,000

149,000

0

0

0

din care C+M

147.000

147,000

0

147,000

0

0

0

0

147,000

147.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

15,273,100

21,286,630

3,732,400

5,805,200

0

0

b

0

5,805,200

4,507,400

1,237,800

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,676,590

0

0

0

0

1,676,590

383,430

1,293,160

0

0

C1 .Achiziții de imobile

196,000

195,000

0

195,000

0

0

0

0

196,000

196,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,934,000

1,934,000

0

1,934,000

0

0

0

0

1,934,000

1,934,000

0

0

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,175,430

3.732,400

1,694,100

0

0

b

0

1,694,100

396,300

1,297,800

0

0

din care C+M

10,671,403

15,808,060

3,668,284

1,676,590

0

0

0

0

1,676,690

383,430

1,293,160

0

0

24

Reabilitare rețele termice incatzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, 81,C16,C1,C2.C3,C4)

660,000

2,446,730

1,490,651

78.000

0

0

0

0

78,000

24.000

54,000

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1.446,837

76,756

0

0

"o

0

76,756

23.556

53,200

0

0

25

Reabilitare relele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765,000

2,946,900

1,445,276

5,500

0

0

0

0

5.500

2,300

3,200

0

0

din care C+M

709,163

2,611,900

1,431,669

4 434

0

0

0

0

4,434

1,874

2,560

0

0

26

rceaomăre reteie termice mcaizire & afâ Cfeiaâ dfe consum Pii j Plata Centrata (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+0,O,P,R,V1-

V2.V3.V6.I Piața)

737.000

2.781,800

796,473

1,600.600

0

0

0

0

1.600,600

360,000

1.240,600

0

0

din care C+M

683,200

2,463,330

789,778

1.595,400

0

0

0

0

1.595,400

358.000

1.237/00

0

0

27

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

O

0

O

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

1,982,100

1,882,100

0

1,982,100

0

0

0

0

1,982,100

1,982,100

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

1,584,000

1,664,000

0

984,000

0

0

0

0

984,000

984,000

0

0

0

din care C+M

1,182,000

1,182,000

0

792,000

0

0

0

0

792,000

792,000

6

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,384,000

1,384,000

0

804,000

0

0

0

0

804,000

804,000

6

0

0

din care C+M

1,182,000

1,182,000

0

792,000

0

0

0

0

792,000

792,000

0

0

0

28

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182.000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

b

0

0

29

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1,200.000

1,200,000

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

din care C+M

1,000,000

1.000.000

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

180,000

180,000

0

180,000

0

0

b

0

180,000

180,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt de proiectare pt. eiab. SPF si SF

60,000

60,000

0

60,000

0

0

0

0

80,000

60,000

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,571,298

81,811,746

747,999

10,406,500

0

0

0

0

10,406,600

10,406,600

0

0

0

din care C+M

9,055,720

55,935,871

271,489

6,218,100

0

0

0

0

6,218,100

6,218,100

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

8,171,000

0

0

0

0

8,171,000

6,171,000

0

0

0

din care C+M

8.124,200

56,206,923

0

6,748,750

0

0

0

0

5,748,760

6,748,750

0

0

0

29

Amenajare sens qiratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640,032

34.032

606.000

0

0

0

0

606,000

606,000

0

0

0

din care C+M

586,000

586,000

0

586,000

0

0

0

0

586.000

586,000

0

0

0

30

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni(HCL 182/2013)

2 000.000

3.418,370

84.939

3.000.000

0

0

0

0

3 000,000

3,000.000

0

0

0

din care C+M

1 980.000

2.884,550

6

2.884,550

0

0

0

0

2 884.550

2 884,550

__________0

0

____0

31

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2,600,902

2,600,902

42.550

2,550,000

0

0

0

0

2,550,000

2,550.000

0

0

0

din care C+M

2.278,200

2,278,200

0

2,278.200

0

0

0

0

2,278,200

2.278 200

0

0

0

32

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2.000,000

36,975,813

207.435

9.500

0

0

0

0

9.500

9.500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

6

0

0

b

0

0

0

c

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun, Rm ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5.500

0

0

0

0

5,500

5.500

0

0

0

din care C+M

1,300.000

28,212,925

0

0

0

0

0

0

0

o"

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

6,400

0

0

0

0

6,400

6,400

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

6,400

0

0

0

0

6.400

6,400

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,710,364

4,570,018

294,571

4,229,100

0

0

0

0

4,229,100

4,229,100

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

469,360

0

0

0

0

469,360

469,350

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2, Dotări independente

1,074,800

1,074,800

0

1,074,800

0

0

0

0

1,074,800

1,074,800

0

0

0

C3. Consolidări

968,564

828,218

294,570

487,300

0

0

0

0

487,300

487,300

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

469,360

0

0

0

0

489,360

469,350

b

0

0

35

Modernizare tronson str Patr. 1 Marina intre bd D Radulescu si str OstrovenifHCL 173/2014)

300,000

367.218

211.258

135,300

0

0

0

135.300

135,300

0

0

0

din care C+M

360,000

318.444

199,357

129,950

0

0

0

0

129,950

129,950

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288.000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271,504

72 132

199,400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Peteni, in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72.000

72,000

0

0

0

din cere C+M

70.000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75.000

b

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

C6. Majorare capital

1,930,000

1,930,000

1

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0