Hotărârea nr. 14/2015

hotarirea 14 - 29 ianuarie 2015 - executie buget reabilitare blocuri 2014

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.14

privind aprobarea execuției de casă a bugetului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pentru anul 2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.205661 din 23,01.2015, întocmit de Direcția Economico- Financiară, prin care se propune aprobarea execuției de casă a bugetului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pe anul 2014;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2014 prin care au fost aprobate pentru anul 2014 bugetul pentru contul 50.02,40 "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", în valoare de 741.025,00 lei - la partea de venituri, 146.188,00 lei - la partea de cheltuieli și 594.837,00 lei - excedent ani anteriori lei, precum și lista obiectivelor de investiții, în valoare de 146.188,00 lei;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, ale Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.540/2009 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă pe anul 2014 a bugetului pentru contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de

locuințe”, cu o valoare de 976-871,13 lei la partea de încasări, 142.855,92 lei la partea de plăți și suma de 819.920,76 lei - transferată la bugetul local, rămânând un sold în sumă de 14.094,45 lei, sumă ce se transferă în bugetul local al anului 2015.

  • (2) Structura detaliată a execuției aprobată conform alin.(1) este prezentată în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHEORGHE MIHĂILESCRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015


HJ|I I^OCAAnexa nr.1


PT.PRIMAR, VICEPRIMAR Ec.Gigi Ion Matei


SITUAȚIE privind execuția de casă la data de 31.12.2014 a contului “DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr. crt

Denumire Indicator

Cod buget

BUGET 2014

Realizat 31.12.2014

%

TOTAL VENITURI

966,108.76

976,871.13

101.11

din care:

0.00

1

Disponibil in sold la 31.12.2013

741,025.06

741,025.06

100.00

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

0.00

0.00

0.00

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

225,083.70

235,846.07

104.78

5

Sume din TVA pt echilibrare

35.11.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

966,108.76

962,776.68

99.66

din care:

0.00

6

Alte active fixe

71.01.30

146,188.00

142,855.92

97.72

7

Transfer buget local

819,920.76

819,920.76

100.00

SOLD

0.00

14,094.45

0.00

VICEPRIMAR

Ec.VașiJaCocos

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lepădat


ȘEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec. Narcisa Colțos

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Gheorghe Mihaileșcu,

Os

SECRETAR MUNICIPIU /Jr.lonBidoiu


29.0J.ȘQE' VicePrimar Gigi Ion Matei

SITUAȚIE privind obiectivele de investiții finanțate din Fondul de reabilitare blocuri in anul 2014

Denumire obiectiv

Suma alocata

2014

Plati efectuate

2014

Reabilitare termica BL I

44,313.00

43,707.15

Reabilitare termica BL 124

184.00

0.00

Reabilitare termica BL D1-5

274.00

0.00

Reabilitare termica BL D1-6

274.00

0.00

Reabilitare termica BL 31/A

411.00

0.00

Reabilitare termica BL 31/B

407.00

0.00

Reabilitare termica BL 31/C

402.00

0.00

Reabilitare termica BL S13

32,368.00

31,992.71

Reabilitare termica BL S33/3

40,492.00

40,102.02

Reabilitare termica bl 51A

967.00

966.83

Reabilitare termica bl 129

519.00

518.05

Reabilitare termica bl 130

519.00

518.05

Reabilitare termica bl 131

519.00

518.05

Reabilitare termica bl R4

519.00

518.05

Reabilitare termica bl 5

2,834.00

2,833.43

Reabilitare termica bl C12

1,715.00

1,714.20

Reabilitare termica bl A1

2,485.00

2,484.90

Reabilitare termica bl R8 bis

1,030.00

1,029.26

Reabilitare termica bl H2

2,828.00

2,827.60

Reabilitare termica bl S3

8,358.00

8,357.99

Reabilitare termica bl 132

2,376.00

2,375.33

Reabilitare termica bl 113

1,021.00

1,020.06

Reabilitare termica bl 22Dec

1,373.00

1,372.24

TOTAL

146,188.00

142,855.92

DIRECTOR EKECUTIV, Ec. Ipffîjepâdat


SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec.Narcisa Colțos

Secretar municipiu ( ir.lowDidoiu